kerk 2, Oosterland 1, Brouwershaven 3, Zonnemaire ƒ5, Eikerzee 5, Renesse ƒ2, Noordwelle ƒ3, Haam stede ƒ1.50, St. Maartensdijk ƒ5, St. Annaland ƒ5, van vier leden van het classicaal bestuur 4, van den ring van Tholen 5. Voor de algemeene weduwenbeursvan de kerk voogdij van Renesse 10. De Kerkelijke courant van heden bevat eene opgaaf van de „Candidaten tot den heiligen dienst bij de Nederlandsche hervormde kerk op 1 Januari jl." Het getal bedraagt 20waarvan 2 in Zeelandzijnde de heeren P. Gr. Dataina en W. M. de Haay. Gedurende het tweede halfjaar van 1374 zijn 21 can- didaten als evangeliedienaars bevestigd, waaronder in Zeeland de heer K. W. Vethake, te Wilhelminadorp. Beroepen werden 15 predikantenwaarvan 1 in Zeelandzijnde de heer C. G. Menzelte Sir Jansland. Benoemingen ea besluiten. {Per telegraaf rechterlijke macht. Op verzoek eervol ontslag ver leend aan G. van der Veen, griffier bij het kantonge recht te Cortgene. Benoemd tot substituut-officier van justitie bij de arrondis- sements-rechtbank te Zutfen m'. J. G. H. B. Ketjen, substituut-officier van justitie te Zierikzee. Tot substi tuut-officier van justitie bij de arrondissements-rcchtbank te Zierikzee mr. C. W. J. J. Pape, substituut-griffier te Leiden. notarissen. Eervol ontslag verleend op verzoek aan J. J. Fercken, notaris te Neuzen, en benoemd tot notaris te Neuzen C. J. A. Fercken, candidaat-notaris aldaar. Mai'ir.e en leger. Bij beschikking van den minister van marine is aan den student voor den geneeskundigen dienst der zee macht B. C. Sohuylenburgwegens ongeschiktheid voor den militairen dienst door lichaamsgebreken, met den laatsten October jl. eervol ontslag verleend. Kunstnieuws. Eene beroemde Nederlandsche zangeres, mevrouw Itosa de Vries, die zich sedert jaren niet in ons land heeft doen hooren, zal den 27 dezer te 's Hage in het gebouw voor kunsten en wetenschappen optre den. Bij deze gelegenheid zal ook haar zoondie naar men verneemt een fraaie bariton stem heeft, zich doen hooren. Landbouw. De hoogleeraar van Bemmelen beeft in eene bui tengewone vergadering der afdeeling Haarlem en om streken van de Hollandsclie maatschappij van landbouw betoogd dat om een met zeezout doortrokken polder in f korten tijd geschikt te maken voor verschillende ge wassen men 1°. den bodem los en spongieus moet houden, door kunstweiden bijv. aan te leggen; 2°. zoo ondiep mogelijk en in de eerste jaren niet te veel moet ploegen.om niet de bovenlaag te veel te doen uitdro gen 3°. voor goede afwatering moet zorgenzoodat liet hemelwater met de zoutdeelen vermengd een uit weg kunne vinden. In den eersten tijd dus moet men voornamelijk af wachten en zorgen voor eene goede bemaling; het draineeren kan eerst worden begonnen als de grond de noodige vastheid heeft verkregen. De heer J. C. de Leeuwdijkgraaf en eerste ontgin- ner in den Anna-Paulownapolder, meende te mogen beweren, dat de vraag, althans voor zoover'tgelijk hier, slibgrond betreftis opgelostevenals in den Anna- Paulowna-, en den Waard- en Groetpolder. Op grond zijner ervaringen raadde hij aan, bij eene goededat is lage bemaling (van 1V, el, liefst 2 el diep), het laten rusten na delving, als het eenige middel om brakke gronden rijp te maken. Van den ondergrondde onderste lagen, hangt veel af. Van drie zienswijzen, die gelijk tijdig waren in praktijk gebracht: dadelijk ploegen, laten liggen en spittenoordeelde hij de laatste de beste om den grond aan de lucht bloot te stellen. Met deze zienswijze vereenigde zich de heer Waller uit Anna- Paulowna op grond van mede aldaar opgedane ervarin gen. Vooral waarschuwde spreker tegen eene slechte behandeling van de nieuwe grondenen stelde het be lang dat de ontginners hadden bij eene lage bemaling, mede sterk op den voorgrond. Daarna gaf mr. Amersfoordtuit Haarlemmermeer, eene schets van hetgeen zijns inziens van eene voor zichtige en oordeelkundige bewerking in de eerste jaren kon verwacht worden, ten betooge dat de vooruitzich ten niet slecht waren en men zich niet al te zeer be- behoefde te maken. Een bevloerings- of irrigatie- het doen instroomen van zoet water in den meende hij wel te mogen aanbevelen, om er de eelen uit te krijgen. Vervolgens besloot prof. van Bemmelen de discussiën met te resumeeren wat dan nu naar zijne meening als de beste weg was aan te beve len en raadde hij aan in het bewerken vooral voorzichtig te zijnen hoe dikker de kleilaaghoe minder den grond te roeren. Handelsblad Rechtzaken. Gisteren stonden voor het provinciaal gerechtshof in Zeeland terecht Joost Hoogesteger, oud 18 jaren, arbei der en visscherAntoinette Jansenhuisvrouw van Jacobus Burgs, oud 46 jaren, arbeidster, en Jacobus Burgs oud 35 jaren, arbeider, allen wonende te Kloe tinge. De eerste wordt beschuldigd van: 1° vijf diefstallen gepleegd in of op de aanhoorigheid van bewoonde hui zen door middel van over- of inklimming; 2° éen dief stal gepleegd op de aanhoorigheid van een bewoond huis door middel van buitenbraak3° dertien diefstallen gepleegd bij nacht in of op de aanhoorigheid van een bewoond huis; 4° vier diefstallen, gepleegd met behulp van over- of inklimming op plaatsen die niet als be woonde huizen worden aangemerkt of daarmede gelijk gesteld 5° acht eenvoudige diefstalleneen en ander na reeds vroeger veroordeeld te zijn geweest tot eene correctioneele gevangenisstraf van langer dan éen jaar en tot eene cellulaire gevangenisstraf van langer dan een half jaar. De tweede en derde beschuldigden staan terecht wegens medeplichtigheid aan het meerendeel dier dief stallen. In deze zaak waren 38 getuigen door het openbaar ministerie gedagvaard, waarvan 37 verschenen zijn. De heer mr. A. J. van Deinse was als verdediger aan de beschuldigden toegevoegd. Uit de voorgelezen processtukken en het verhoo der getuigen bleek dat de diefstallen door den eersten be schuldigde ook volgens zijne bekentenisgepleegd, de volgende zijn. Op 20 Mei jl. ten nadeele van den getuige C. J. van Sluijs, te Goes, een thermometer, benevens een paar kinderkousen en een paar kinder schoentjes, uit de veranda achter de woning. Op denzclfclen datum ten nadeele van Maria Adriana Rou- faer en Johanna Crossau, van een bleekveld achter hare woning te Goes een hemd en een theedoek, ter waarde van 75 cent, en twee witte vrouwerokken met blauwe strepen, ter waarde van ƒ3. Op 27 Mei jl., in twee kamers der woning van J. Karelse te Goes ten diens nadeele een jachtgeweer en 30 eieren, en ten na deele van zijne dienstmeid een gouden slotje en 40 cents. Op 4 Juni uit een schuurtje in den tuin van dr. Callenfelste Goestwee militaire blauw laken- sehe broeken ten nadeele van den heer G. F. G. Callenfels en een ouden overjas ten nadeele van dr. Callenfels. Op 20 Mei jl. uit de kamer dei- woning van den landbouwer W. van Liere onder Kloetinge 20 kilogrammen vleescli en een brood. Op 14 Mei jl. uit het karnliok op het erf der woning van den landbouwer A. Timmerman, te Goes, eene hoeveelheid van 40 of 50 liters tarwemeel, een graan zak en drie tinnen lepels. In het laatst van April of het begin van Mei van het erf der woning van G. J. Besseling, te Goes, een paar overschoenen. In het laatst van April van een bleekveld achter de woning van J. de Rochefort, te Goes, een theedoekje met roode streepjes. Op 1 Mei van het erf dei- woning van A. de Bruinete Goeseen beddelaken uit eene tobbe met waschgoed. Omstreeks half Mei van een bleekveld achter de woning van C. Korstanje, te Goes, een katoenen deken en uit een varkenshok ongeveer 20 liters erwten., twee houwers en een schrap per. Op 14 Mei ijl. van het erf der woning van D. Rouw, te Goes, zes tinnen lepels, die achter den regen bak in een ijzeren pan bij zijn woonhuis lagen. In het midden van April van het erf der woning van W. van Liere onder Kloetinge 15 a 20 liters erwten uit een ongesloten varkenshoken acht dagen later een paar klompen en een houten potlepel uit eene bergplaats op hetzelfde erf. Op 24 April uit een op het erf der woning van den landbouwer A. Oele gelegen var kenshok 40 liters erwten en op 30 April omstreeks 40 liters gerstemeel. In April en Mei ten nadeele van den landbouwer M. van Liere onder Kloetinge uit het varkenshok beide keeren eene hoeveelheid erwten. Op 12 Mei jl. uit het varkenshok op de hofstede van den landbouwer Almekinders te Kloetinge eene hoeveel heid aardappelen. In het laatst van Mei 35 liters paardenboonen uit een bak in het varkenshok op het erf der woning van F. Lokersete 's Gravenpolder. Op verschillende tijdstippen telkens 3 a 4 hectoliters steenkolen uit de bergplaats en ten nadeele van de heeren Fransen van de Putte, te Goes. Op 17 Mei jl. uit een koepel in den afgesloten tuin van A. Visser aan den singel te Goes zes kopjes en schoteltjes, twee glasgordijnen en een spiegel. In dezelfde maand uit eene gesloten bakkeet op het erf der woning van P. Wissete Kloetingeeen kruislijn. Op 28 Mei jl. uit eene bakkeet op het erf der woning van C. Kaboort een paar mansschoenen. In het laatst van April uit een kippenhok op het onafgesloten erf van D. Dekkerte Goeseen haan en een kipwelke de beschuldigde met zijne beide medebeschuldigden samen heeft opge geten. Op 2 Mei uit een varkenshok op het erf van W. Timmermante Goes8 kop blauwe erwten. In het begin van Mei uit een varkenshok op het erf van M. de Bokx 40 liters erwten, en uit een varkens hok op het erf van den landbouwer J. Pijke, te Goes tien liters erwtenalsmede uit een kippenhok drie kip pen die hij met de andere beschuldigden heelt opgegeten. Op 7 April jl. uit een appelboom op het erf der woning van den landbouwer B. de Rouw, te Kloetinge, twee hammen, afkomstig van een op zijne hofstede gestorven rund en bestemd voor hondenvoedsel. Op 1 Mei jl. uit een varkenshok op het erf der woning van P. Wisse, te Kloetinge, 10 a 12 liters erwtenen op 7 Mei uit datzelfde varkenshok weder 5 liters erwten. In het laatst van April uit een varkenshok op het erf van C. Caboort, te Kloetingedrie konijnen. De eerste beschuldigde, die door de gepleegde die verijen in zijn onderhoud voorzag, heeft gedurende de maanden MaartApril en Mei des vorigen jaars ten huize der beide andere beschuldigden gewoond zon der kostgeld te betalendaar hij in armoedige omstan digheden verkeerde. Hij heeft een groot deel der ge stolen goederen verkocht aan Jan Vleugel koopman tc Goes die te dier zake bij herhaling van den voorzitter eene waarschuwing ontving en verschil lende andere voorwerpen ten huize van de tweede en derde beschuldigden gebracht, die hij hun deels ten geschenke of in bewaring en deels voor kostgeld in betaling gegeven of wel verkocht heeft. De tweede en derde beschuldigden ontkenden geweten te hebben dat de bedoelde voorwerpen door diefstal verkregen waren. De eerste beschuldigde bekende daarentegen volledig. De advocaat-generaal mL N. H. van Nes van Meer kerk heeft de verschillende ten laste gelegde feiten (met uitzondering van den diefstal van steenkolen ten nadeele van de heeren Fransen van de Putte) als wet tig en overtuigend bewezen aangenomen en schuldig verklaring der drie beschuldigden gerequireerd over eenkomstig do hiei'voren genoemde qualificationen veroordeeling, tenzij verzachtende omstandigheden in aanmerking kunnen komen tot tuchthuisstraf voor den eersten beschuldigde van 5 tot 20 en voor de beide andere beschuldigden van 5tot 15jaren, alsmede in de kostenof tot zoodanige lichtere straf als het hof, uithoofde v;.n de armoedige omstandigheden van de beschuldigden en de geringere waarde van het ont vreemde, verineenen zal te behooren, met vrijspraak van den eersten beschuldigde aan het 20e feit en van den derden beschuldigde van medeplichtigheid aan het 24e feit. De verdediger mr. A. J. van Deinse pleitte op ver zachtende omstandigheden den jeugdigen leeftijdde armoedige omstandigheden en den verlaten toestand van den eersten beschuldigde, die, toen hij verleden jaar uit de cellulaire gevangenis ontslagen werd, geen onderko men had en in voor hem ongunstige omgeving geraakte. De schuld van dien beschuldigde achtte pleiter overigens evenzeer als het openbare ministerie bewezen; de op te leggen straf meende hij aan de beoordeeling van het hof te mogen overlaten; alleen drong hij er op aan, dat het hof eene celstraf uitspreke. Wat de twee overige beschuldigden betreft meende de verdediger dat deze, hoezeer zij beiden hem ook zeer verdacht voorkomen, toch niet op éene lijn kunnen geplaatst worden, daar de schuld der tweede zijns inziens grooter is dan die van den derden be schuldigde. Hij refereerde zich omtrent hen aan 's hofs uitspraak en beval ook hen in de clementie van het hof aan. Bij re- en dupliek werd yan beide zijden gepersisteerd. Nadat de derde beschuldigde ten slotte nog zijne onschuld bezworen had, werd het onderzoek in deze zaak gesloten verklaard en de uitspraak bepaald op a. Dinsdag 19 dezer, des namiddags te 2 uren. Be mengde berichten. Heden middag is nabij het gevangenhuis alhier een jongen, die met eenige anderen op een vlot speelde, in het water gevallendoch door een voorbijganger met groote moeite gered. Door 748 werkbazen en meerderjarige werklieden van het etablissement der Nederlandsche stoomboot maatschappij te Feijenoord is een adres van dankbetui ging gericht aan den directeur dier inrichting voor de ijverige pogingen tot verbetering van het lot der werk lieden, door hem gedurende de zeven jaren van zijn beheer aangewend. De spoorweg-viaduct langs de gedempte binnen- Rotte te Rotterdam wordt than3 voorloopig beproefd door eene belasting met 160,000 kilogrammen aan spoor staven. Tot nogtoe levert de proef gunstige uitkom sten op. Voor de arrondissements-rechtbank te Leiden is het getuigen-verhoor aangevangen in zake het spoorweg ongeluk bij Warmond, op den 14'n Augustus jl. De beschuldiging tegen den machinist luidt: „wegens, door onvoorzichtigheidgevaar te hebben doen ontstaan voor een spoorweg." Twaalf getuigen zijn reeds gehoord, twintig blijven nog te hooren over. Door verschillende bladen wordt de opmerking gemaakt dat het gebruik der Latijnsche taal voor de feestrede bij gelegenheid der aanstaande herinnerings feesten te Leiden tegenover vreemdelingen niet veel baten zou, daar het Latijn in ieder land op verschil lende wijze uitgesproken wordt. Bekend is het geval van den „bisschop van Mechelen, die jaren lang met den bisschop van Canterbury gecorrespondeerd had, maar, toen deze hem eindelijk een bezoek bracht, niet in staat was een woord met hem te wisselen. Zoo onverstaanbaar lclonk het klassieke Latijn beiden ge leerden in de ooren, dat zij eindelijk weder naar pen en papier moesten grijpen om elkander hun gedachten mede te deelen. - Te Zaandam is een gebouw aangekocht voor het aldaar te stichten museum van Zaanlandsche oudheden. Negentien veroverde stukken geschut, uit Atchin afkomstigzijn met het koopvaardijschip Nederland uit Oost-Indië aangevoerd. Door aankoop en geschenken is het aantal boeken der vroeger zoo beroemde bibliotheek te Straatsburg in 1874 tot 344,000 geklommen. Alle sociaal-democratische arbeiders-vereenigingen en werkplaatsen te Frankfort aan de Main zijn dooi de politie aldaar opgeheven. De Tribune deelt het volgende verhaal mede. In de zitting van den Duitsehen rijksdag van den llen dezer was den afgevaardigde Valentin een aangename verrassing bereid. Toen hij op zijn plaats kwam vond hij een keurig net toegemaakt pakje liggen met het opschrift: „Den heer afgevaardigde Hermann Friedrich Valentinde dankbare rijksdag." Bij opening bleek het 400 gedrukte biljetjes te bevatten met de woorden „Ik stel voor het debat te sluiten. Valentinafgevaar digde." Deze aardigheid is hieraan te danken, dat ook

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1875 | | pagina 2