MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F 309. laandag 18 30 December. I Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van clen Zondag, den 2fB Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., franco is ƒ3.50. Middelburg 28 December. Dr. Jan ten Brink voor vele inwoners van Middel burg een oude kennis uit de dtigen van het X1T'Neder- landsche taai-en letterkundig congres trad gisteren avond als spreker in de concertzaal alhier op. Hij be oogde daarmede een dubbel doel, en wij gelooven te kunnen zeggen dat hij daarin volkomen slaagde. Het groote aanfril toehoorders althans overtrof ongetwijfeld de verwachtingen der Vereeniging tot het bezoeken der armen, ten voordeele waarvan de heer ten Brink zijne lezing hield. Teoordeelen naar de aandacht, waarmede de spreker gevolgd werd, mag men ook voorzeker aan nemen dat hij zijn wensch vervuld zag de herinnering te verlevendigen aan een maar al te weinig bekend Nederlandsch dichter. Eene episode uit het leven van den blijspeldichter Brederoo, de geschiedenis van zijn eerste ongelukkige liefde, was het onderwerp van ten Brink's boeiend varhaal. De aanleiding daartoe had hij gevonden in een Ant- werpsche uitgave van Livius met platen, welke hem in de koninklijke bibliotheek te 'sGravenhage in handen kwam, behoorende tot de rijke verzameling boekwerken, welke dojr wijlen den dichter Bogaers aan de rijksbi bliotheek zijn ten geschenke gegeven. Op het schutblad van deze foliant eene vertaling van het Romeinscbe geschiedwerk uit het midden der 16c eeuw stond het overlijden vermeld van Gerbrandt Adriaansen Brederoo, gestorven 23 Augustus 1618, van Maryghen Gerbrandts zjjjje moeder, gestorven 13 December 1619, en van Adriaan OoriièiVavsvsn Brederoo, gestorven 23 Juni 1646. Geheel in den geest en in de kleuren van dien tijd schetst de heer tén Brink eenige tafereelen uit het leven van zijn hoofdpersoon in den winter van het jaar 1610. In die tafereelen ontmoeten wij achtereenvolgens ver schillende personen, die allen min of meer tot de cele- briteiten der 17° eeuw behooren. Eerst is het in de woning zijner ouders Joost van den Vondel, die op 23jarigen leeftijd aan de hoorders wordt voorgesteld op het oogenblik r' -.t de eenigszins loszinnige Brederoo na een tweedaagsche afwezigheid in de ouderlijke woning terug keert. Een tocht over het ijs naar Haarlem, waarbij hij met de slede waarin hij zat in een bijt terechtkwam, is de reden dat zijne ouders zich wegens het lot van hun eenig kind bezorgd maakten. Later is het de rechtzin nige predikant Ursinus, die hem in zijn schilderatelier verwijtingen maakt, met wien delieer ten Brink zijne hoorders in kennis brengt. Daarna vinden wij Brederoo in den Doelen, op den Singel bij het Spui, in gezelschap van de Amsterdamsche jeunesse doréewaaronder wij namen hooren als Falckenier, Pancras en Oetgens van Wave- ren, die later als patricische magistraten verder klon ken dan de groote koopstad aan het IJ. Eindelijk leidt de spreker ons Roemer Visscher's woning binnenwaar wij gelegenheid hebben persoonlijk kennis te maken inet de beroemde dochters van den gastheer, Anna Roemer Visscher en Tesselschade„wier sehoone stem nog eene echo vindt in onze 19c eeuw." In deze omgeving speelt het drama van Brederoo's ongelukkige liefde. Zijne uitverkorene Maria Steenbu- ren, eene dochter van Vlaamsche ouders, wijst hem af, omdat hij eenige malen zijne belofte haar te bezoeken verzuimt of in het vroolijk gezelschap zijner vrienden vergeet. Met zijne tweede liefde voor de bevallige Tes selschade is hij niet gelukkiger. Hij huwt ten slotte een behaagzieke weduwe, die met zijne liefde spot, en sterft op jeugdigen leeftijd aan eene borsttering, waar toe zijne teleurgestelde liefde, een losbandig leven en waarschijnlijk ook zijn ongelukkige tocht naar Haarlem niet weinig zullen hebben bijgedragen. In zeer korte trekken is dit de inhoud van ten Brink's merkwaardige schets. Bijna zouden wij zeggen dat die schets te belangrijk, te uitgebreid was. Want zoo wij ons êene opmerking mogen veroorloven, dan is het deze dat de heer ten Brink zijn gehoor op te veel wetens waardigs vergastte, om het in het bestek van éene i lezing samen te vatten. Het maakte dan ook den indruk alsof de spreker dit zelf gevoelde, want zijn voordracht kenmerkte zich dooreen haast, die den hoorder vermoeide en zeker velen te groote inspanning kostte. Niettemin zijn wij overtuigd, dat het meerendeel der aanwezigen zich vol daan huiswaarts begaf en den heer ten Brink dankbaar was voor zijn onderhoudende en belangrijke lezing. Brederoo zal bier geen onbekend persoon meer wezen, en niet in Amsterdam alleen zal zijn spreuk: „'tkan verkeeren" in 't vervolg op veler lippen zweven. De gemeenteraad van 'sGravenhage heeft, tegen het praeadvies van het dagelijksch bestuur, besloten den minister van binnenlandsche zaken in overweging te geven om de aangevraagde concessie voor den aanleg van een zeehaven te Scheveningen in dier voege te wij zigen dat die haven bezuiden Scheveningen nabij den vuurtoren wordt aangelegd. De nieuw benoemde minister-resident in Japan, mr. W. von Weckherlin, heeft bekendgemaakt, dat hij voor hen, die hemvoor zijn vertrekwenschen te onderhou den over zaken het Nederlanflsch gezantschap in Japan betreffendezal te spreken zijn aan het ministerie van buitenlandsche zakenvan 5 tot en met 11 Januari a. dagelijks van voormiddags 10 tot namiddags 3 uren. BENOEMING-EN EN BESLUITEN. ministerieele departementen. Eervol ontslag ver leend, op verzoek, aan mr. F. A. H. von WeckherliD, uit zijne betrekking van adjnnct-coinmies bij het depar tement van financiën. lager onderwijs. Benoemd tot schoolopziener in het tweede schooldistrict der provincie Utrecht mr. B. J. H. van Blaricumte Utrecht, in de plaats van mr. P. A. M. van Oosthuyse baron van Rijckevorsel van Rijsenburg, overleden. belastingen. Opgeheven het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnsen te Appelternbevat tende de burgerlijke gemeenten Appeltern en Baten burg; de burgerlijke gemeente Appeltern gevoegd bij het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnsen te Wamel, onder voortdurend beheer van den tegen- woordigen titularis D. H. W. Laeijendeckerde bur gerlijke gemeente Batenburg gevoegd bij het ontvang kantoor der directe belastingen en accijnsen te Wychen, onder voortdurend beheer van den tegenwoordigen titularis N. J. M. Schelfhout. KERKNIEUWS. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche her vormde gemeente te Ouwerkerk (in Duiveland), de heer L. R. Oldemancandidaat te Wormerveer. MARINE EN LEGER. Naar aanleiding van het koninklijk besluit van den 25cn dezer, wordt Zr. M8. schroefstoomschip Watergeus, liggende te Willemsoordmet den 21en Januari in dienst gesteldmet bestemming naar Oost-Indiëen het bevel daarover opgedragen aan den kapitein-luitenant ter zee K. C. Bunnik. RECHTZAKEN. De hooge raad der Nederlanden heeft gisteren het beroep verworpen, ingesteld door den notaris en advo caat te Winschoten mr. J. Freeseman Viëtor, tegen een arrest van het provinciaal gerechtshof in Groningen, waarbij hij is veroordeeld tot een boete van f 10, wegens het als notaris in een akte uitdrukken van een andere benaming van een maat dan in art. 3 der wet van den 7cn April 1869 (Staatsblad n° 37) is genoemd. GEMENGDE BERICHTEN Naar wij vernemen heeft de justitie zieh gisteren van hier naar Oostburg begeven tot het instellen van een onderzoek naar een in of nabij die gemeente gepleegden moord. Bijzonderheden zijn ons nog niet bekend. Omtrent den moord te 's Gravenhage zegt Het Vaderland dat het nog steeds in het belang der justitie schijnt te zijn om aan deze zaak zoo weinig mogelijk publiciteit te geven. Van al de in omloop zijnde gei lich ten is waarschijnlijk slechts dat weinige waar, dat al de nasporingen en onderzoekingen tot nogtoe slechts zeer, zeer weinig aan het licht hebben gebracht. Eene huiszoeking in de woning van een der verdachten heeft niet het minste resultaat opgeleverd, hoewel men zelfs den grond heeft opgebroken. Ook de nasporingen van de politie in het zuiden van ons land schijnen tot niets geleid te hebben. Eeu van de twee personen die als verdacht van den moord gearresteerd waren, W. A. de G.. is reeds weder op vrije voeten gesteld. In verband met den te 's Gravenhage gepleegden moord verspreidde zich voor eenige dagen te Tilburg met bliksemsnelheid hefc gerucht, dat den vorigen avond drie vreemdelingen in het hotel De gouden leeuw aldaar hun intrek genomen en het des morgens reeds vroegtijdig, echter na behoorlijke afrekening, verlaten hadden, terwijl men niet wist waarheen zij zich had den begeven. Hun overhaast vertrek wekte des te meer argwaan, daar reizigers, die in genoemd hotel verblij ven als zij vertrekken gewoonlijk gebruik maken van de aan het hotel behoorende spoorweg-omnibus. Tevens was opgemerkt, dat door een hunner in den bazar Willem II eenig zilverwerk ten verkoop was gepresen teerd. Een onderzoek werd ingesteld, doch leidde tot de ontdekkingdat de drie personen de gelukkige erf genamen van een in den omtrek men zegt te Moer gestel overleden bloedverwant waren, uit wiens aanzienlijke nalatenschap o. a. eenige zilveren voor werpen in hun bezit waren gekomen, welk zilver zij wellicht wensch ten te doen taxeeren of te verkoopen. De beide personendie in den nacht van Zondag op Maandag zijn gearresteerd, als verdacht van poging tot inbraak bij den heer Schaapaan den Loosduin- schen weg, zijn bij gebrek aan voldoende bewijzen van schuld weder op vrije voeten gesteld. Naar men verneemt, zijn de opmetingen voor het Friesche gedeelte der ontworpen Noord-Hollandsch Friesche spoorweglijn van Hindeloopen tot Grouw zoo goed als afgeloopen. In Nederland heeft men zich vaak de noodlottigste gevolgen voorgesteld van de invoering eener inkomsten belasting. Totnogtoe heeft zich die vrees in de gemeenten waar deze belasting werd ingevoerdniet bevestigd. De stereotype uitdrukking, dat men de ingezetenen tusschen hun beurs en huu geweten plaatsteis gebleken eene phrase te zijn. Niet in alle landen echter heeft zich het zelfde, voor de eerlijkheid des volks pleitende verschijn sel voorgedaan. In Italië, waar men zoumeenen, dat door de langdurige opvoeding door de geestelijkheid de begrip pen van deugd en plicht dieper moesten zijn geworteld heeft de werking der inkomstenbelasting tot een hoogst merkwaardig resultaat geleid. Uit de daarvan opgemaakte statistieken blijkt dat er slechts 1267 rechtsgeleerden zijn die meer dan f 500 inkomen genieten. In vijf provinciën is er geen enkele die tot dit bedrag komt. Van de 1267 zijn er slechts 457 die meer dan f 1000 's jaars hebben. Van de geneesheeren zijn er niet meer dan 457 welke boven de f 500 en van deze 79 die boven de f 1000 in een jaar maken. Van de architecten, ingenieurs enz. hebben er 494 boven de f 500 en van dezen 378 onder de f 1000. Wat den handel betreft ook deze zou, waren de opgaven juistin een aller treurigsten toestand verkeeren. Slechts 114 molenaar 399 houders van hotels enz., 352 kooplieden, 164 apothekers,141 koffiehuishouders hebben eeu inkomen hooger dan /T000. Als ook de Italianen tusschen hun beurs en hun gewe ten zijn geplaatst, dan maken deze cijfers het niet twijfelachtig naar welke zijde zij overhelden. (Arnh. cour.) Het Belgische blad l'Epervier deelt een statistiek mede van de duivenwedstrijden, die in 1872 in België zijn gehouden. Het geheel.e aantal daarvan heeft niet minder dan 9S0 bedragen. Daaraan is deelgenomen door 154,720 duiven, die te zamen gedongen hebben naar 19,340 prijzen, eene waarde van ruim 465,000 francs vertegenwoordigende. Ib Karinthië is de bergbeek bij St. Daniel buiten hare oevers getreden en heeft wijd en zijd verwoestin gen aangericht, terwijl de rivier de Gail en de Dellacher bergbeek nog meer hebben vernield. Tusschen Dellach

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1