MIDDELRURGSCHE COURANT. r 308. Zaterdag 1872. 28 December. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eB Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. JDe prijs per 3/m..franco is f 3.50. [iddelburg 27 December. In het gisteren uitgegeven Provinciaal blad voor Zeeland n° 129 is opgenomen het besluit van gedeputeerde staten dezer provincie van den 24en dezer, waarbij, overeenkom stig art. 5 van het bij hun besluit van 19 September jl. afgekondigde reglement betreffende den veeartsen ij kun- digen dienst en politie in deze provincie (opgenomen in het Provinciaal blad n° 103), de standplaatsen en dienstkringen van de provinciale veeartsen in dit gewest worden aangewezen als volgt: a voor den provincialen veearts 1' klasse G. J. W. Eerghuijsde gemeente Middelburg als standplaats en als dienstkring de gemeenten in Walc; eren en Nieuw en St. Joosland b voor den provincialen veearts 2C klasse Ch. Mazurede gemeente Zierikzee als standplaats, en als dienstkring de gemeenten Zierikzee, Kerkwerve, NoordgouweDreisehor Ouwerkerk Nieuwer kerk Oosterland en Bruinisse 5 c voor den provincialen vee arts 3'- klasse J. Mazure Cz., de-gemeente Brouwershaven als Standplaats, en' als dienstkring die gemeente, be nevens Zonncmaire, Seroösker ke Duivendijkc, Eikerzee, EllemeetRenesseHaamstedeBurgh en Noordwelle d voor den provincialen veearts 3e klasse P. J. Vermast, de gemeente Scherpenisse als standplaats -, en als dienst kring de gemeenten in het eiland Tholen en de ge meente St. Philipsland; e voor den provincialen veearts 3t- klasse E. J.Mervennée, de gemeente Goes als standpaats, en als dienstkring die gemeentebenevens Kloetinge, Katten dyke, Wemeldinge, Yerseke, Krabben dij ke Rilland, Fort Bath, Waarde, Kruiningen, Schore Kapelle en YV'ólf aartsdijk 5 voor den provincialen veearts 21- klasse B. I. Vermande de gemeente Eein- kenszand als standplaats en als dienstkring die gemeente, benevens 's Heer ArencLskerke:s Heer Abtskerke, 's HeerenhoekBorsselen, Driewegen, Ellewoutsdijk Baarland, Hoedekenskerke 's GravenpolderNisse, Oudelande en Ovezande; y voor den provincialen vee arts 3e klasse G. A. Blindenbach de gemeente Kortgene als standplaatsen als dienstkring de gemeenten iu het eiland Noord Bsvelandh voor den provincialen veearts 2C klasse J. C.. Kegelaer, de gemeente Hulst als stand plaats, en als dienstkring de gemeenten behoorende tot Oostelijk Zeeuwseh-Vlaauderen i voor den provincialen veearts 2C klasse M. Luteijn Mazure, de gemeente Oostburg als standplaats, eu als dienstkring die gemeente, bene vens EedeSt. Kruis, Aardenburg, Heil Ie, St. Anna ter MuidenSluisRetranchementZuidzande, Cadzand, Nieuwvliet en Groedek voor den provincialen veearts 3° klasse J. Veijsde gemeente Yzendijke als stand plaatsen als dienstkring die gemeent-, benevers Schoondijke, Waterlandkerkje, Biervliet, Hoofdplaat en Breskens. Bij herstemming is tot lid van den gemeenteraad van Cortgene gekozen de heer J. de Die met 26 van de 49 stemmen. De heer P. de Keijzer verkreeg 15 en de heer S. Rademaker 8 stemmen. Wij vernemen met genoegen dat de heer Maugózich verbonden heeft, om met het Fransche tooneelgezel- schap waarover hij do directie voert, in deze gemeente een paar voorstellingeu te geven. Die voorstellingen zijn bepaald op 14 en 15 Januari en zullen gelijk althans voorloopig het plan is bestaan uit l'Avaie van Molière en Les Enfants van Georges Richard be nevens uit een paar kleine stukjes uit de school van Scribe. Over l'Avare zou het overbodig ziju hier veel te zeggen. Dit stuk moge in de rij der comedies van Molière, naar de dramatische waarde gerangschikt,niet bovenaan staan, het is toch een echte Molière, vol geest en humor; ieder zal het gaarne op het programma zien, en de naam van Molière alleen waarborgt den heer Maugó hier een groot aantal toehoorders. Dat de keuze voor den volgenden avond even gelukkig is, zou men moeilijk kunnen beweren. Toen Les Enfants een paar maanden geleden voor het eerst te Parijs werd opge voerd was het oordeel van degelijke critici soms verre van -vleiend^ en, vergissen wij ons niet, dan zal het voor een Nederlandsch publiek nog minder aantrekke lijkheden hebben dan voor de gewone bezoekers van een Parijsch theater. Niet zoozeer echter omdat het onderwerp aan toestanden ontleend is die ook hier niet tentoongesteld en aan de veroordeeling prijs gegeven behooren te worden, maar omdat de tuchtiging die op den hoofdpersoon zou moeten toegepast worden, geheel ontbreekt. Als twintig jaren van ergerlijk plichtverzuim worden opgevolgd door een enkele goede opwelling van het hart, kan men bezwaarlijk zeggen „einde goed alles goed", welke gedachte de schrijver bij den toeschouwer toch blijkbaar wil opwekkenbuitendien is die goede op welling waarin het effect gezocht isvolstrekt niet gemoti veerd, maar zou zij volgens alle psychische wetten achter wege moeten blijven. Wij maken deze opmerking alleen in de onderstelling dat, zoo de heer Maugó zijn programma nog niet definitief keett vastgesteld, een enkele wenk hem mogelijk van nut kan zijn, en geenszins omdat wij het optreden van het Fransche gezelschap alhier niet met ingenomenheid zouden begroeten. Men hoort het over het algemeen zeer roemenen in elk geval heeft het Fransche tooneel zooveel charmes die men zelfs bij stukken van geringe dramatische waarde, mits goed vertolkt, waardeeren kan,, dat het ons leed zou doen indien onvoldoende opkoaovt van het publiek de oor zaak zou zijn dat deze troep of andere Fransche gezel schappen voor het vervolg .van de reis naar Middelburg werden afgeschrikt. De heer Maugó begint zijne voorstellingen to Amster dam naar wij vernemente 7^ uur. Wij hopen dat hij zich ook hier aan dat Uur houden zal; de stukken kunnen dan toch nog zeer goed omstreeks te 10 uren zijn afgespeeld, mits de .patjZ'?'i;slechts wat korter worden genomen dan hier gewoonlijk het geval is; ook met dit laatste zou hij het publiek veel genoegen doen. RECHTZAKEN". Het provinciaal gerechtshof in Groningen heeft ver nietigd het vonnis van de rechtbank te Groningen, waarbij een beklaagde onlangs werd vrijgesproken van het hem ten laste gelegde onbevoegd uitoefenen van geneeskunst, door kiezen te trekken en daarvan te maken een bedrijf, zonder daartoe de wettelijke bevoegd heid te bezitten. Het hof heeft hem schuldig verklaard en veroordeeld tot het betalen van eene geldboete van f75, of subsidiaire gevangenisstraf van 6 dagen en in de kosten van beide instantiën. De rechtbank had aan genomen, dat beklaagde zijne kunst had uitgeoefend zonder daarvoor geldelijke belooning te ontvangen, en dat dit het cnlerinm was voor het al of' niet uitoefenen van geneeskunst als bedrijf. De Arnhemsche courant verneemt, dat gedeputeerde staten van Gelderland last hebben gegeven tot sluiting der algemeene begraafplaats te Arnhem, en wel omdat de daaromheen staande gebouwen niet op den bij de wet voorgeschreven afstand zijn. Ook tie daarbij gele gene mestbergplaats zal eerlang verwijderd moeten worden. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. algemeene rekenkamer. Pensioen verleend, ten bedrage van f 2746, aan J. G. Spanjaard, secretaris van de algemeene rekenkamer. ONDER"WIJS. In de Leidsche studenten-almanak voor 1873 wordt ernstig geklaagd over het herhaald uitstel tot opening van het nieuwe Nosocomium. Aanvankelijk had men gehoopt, dat het Nosocomium met den aanvang van den nieuwen cursus zou worden geopenddie wensch werd echter niet vervuld en in de voorgespiegelde verwachting dat de opening uiterlijk den len November zou plaats hebben zag men zich eveuzeer bedrogen. Daardoor hebben de medici in drie volle maanden geen klinisch onderwijs genoten, terwijl menig belangrijke patient moet worden weggezonden omdat er geen Noso comium was; het gemis dor praktische oefeningen en operatieve chirurgie, operatieve ophthalmologic en het houden van secties wordt zeer betreurd. Volgens den Utrechtschen studentenalmanak voor 1873 is het officieele aantal studenten te Utrecht als volgt: In de geneeskunde 86; godgeleerdheid 181; rechten 145wis- en natuurkunde 50letteren 25. To taal 487. Daar ingeschreven doch elders studeerende n de geneeskunde 8; godgeleerdheid 5; rechten 2; wis- en natuurkunde 1letteren 8. Totaal 511. KERKNIEUWS. Aangenomen het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te St. Maartensdijk door den heer J. G. Ormel, te Loon op Zand. GEMENGDE BERICHTEN Het Nieuws van den dag verhaalt, dat eene jonge dame welke bij mevrouw van der Kouwen logeerde en wier tijd van vertrek gekomen was aan haren vader ver zocht nog een paar dagen te blijven. Als hij niet antwoord de, zou zij dit als eene weigering beschouwen en huis waarts keeren. De brief, die de toestemming van haren vader bevatte, raakte verloren en de jonge dame ver liet de woningwaarin een paar dagen later de moord werd gepleegd. Men zegt dat de daders van den moord ontdekt zijn ten gevolge van een brief, door een van hen aan zijne zuster te Rotterdam geschreven. De Nieuwe Rottcrdamsche courant verneemt dat per stoomboot Rotterdamvan de firma PlateReuch- lin c°.naar New-York vertrokken is do heer G. S. Serlé, uit Dordrecht, met het doel om. zich bekend te maken met het Amerikaanscke systeem vau boren van peJToler.mbroimcu en rafiiaeeren van petroleum. Dit geschiedt op last van den heer W. A. Scholten, ten einde later volgens d:e methode, zoo mogelijk, petro- leumbronncn in Galliciö te ontginnen. Da heer Serlé heeft reeds vroeger met dat doel Galliciö bezocht. Dinsdag derailleerde even voor het station te Brummen de trein die te 10.33 uit Arnhem vertrekt. De locomotief, tander, een goederenwagen en twee 3° klasse Hannoversche waggons zijn ontspoord. De loco motief lag geheel op zijde en een eind weegs diep in het grint gewoeld. De goederenwagen en de eerste daaropvolgende wagen hebben nog al geleden, de laatste, minder. Hoswel er eene algemeene verwarring plaats greep en de passagiers die in de volgende wagens waren gezeten, welke echter allen nog in het spoor waren gebleven, onmiddellijk den trein uitsprongen, bleek dat allen met den schrik waren vrijgekomen. Daar de trein ook bijna bet station bad bereikt was de vaart zeer getemperd en de schok gering. Waaraan dit ongeluk is toe te schrijven weet men niet, doch nalatigheid in den dienst schijnt niet te hebben plaats gehad. De trein derailleerde juist bij den wissel voor vee en goederenlading, welke wissel, naar men zegt,gebroken is toen de trein er op kwam, hoewel de vorige trein naar Arnhem er goed was gepasseerd. Door onmiddel lijke ontbieding van een locomotief'uit Zutfenvervolg den de in het spoor geblevene waggons met de passa giers de reis te 12 uren. Terstond giog men aan het werk om de locomotief en de wagens weder in het spoor te brengen, wat niet gemakkelijk ging; na den ganschen dag en den volgenden nacht te hebben gewerkt was men er in geslaagd de wagens in het spoor en de locomotief overeind te brengen, doch was het nog niet gelukt dit laatste gevaarte uit den kuil te halen, waar het zich heeft ingewerkt. Een andere locomotief besteedt daaraan met behulp vau zware ijzeren kettingen hare krachten. Uit Wijckel wordt van 25 dezer het volgende gemeld: Heden namiddag precies te 4 uren vertoonde zich op halfweg, tusschen hier en Balk, een op dozen tijd van den dag zeldzaam waargenomen luchtverschijn sel. t. w. eene zoogenaamde vallende ster, van kegel vormige gedaante en bol grondvlak. De vrij scherpe punt was naar de aarde gericht. De ster had de schijn bare grootte van een groote noot, naderde den grond zeer nabij en was schitterend licht groen (malachiet)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1