MIDDELBURGSCHË C O IJ R A N T. F 307. Vrijdag 1872. 27 December., Dit Wad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2'n Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m*franco is f 3.50. Middelburg 26 December. Z. M. de koning zal a. Zater dag van het Loo naar de residentie terugkeeren en eerst tegen Maart weder naar het Loo vertrekken. De afdeelingen der tweede kamer hebben het wetsont werp tot wijziging der kieswet on derzocht en tot rappoi- teurs benoemd de heeren van Keeuen, voorzitter, Jonck- bloet, de Roo van Aldervverelt, s'Jacob eu van dei- Linden. Door den president der Noord-Brabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij is concessie verzocht voor de vol gende nieuwe lijnen 1° van Breda langs Oosterhout door de Langstraat naar Utrecht2° van Boxtel naar Baarle- Nassau en verder naar Antwerpen 3°. van Baarle-Naseau rechtstreeks naar Breda. Amhemsclc courant BENOEMINGEN EN BESLUITEN. eereteekenen. Verleend de bij koninklijk besluit van 22 September 1855 ingestelde bronzen medaille, alsmede een loffelijk getuigschrift, aan B. Cornelisse, te Amsterdam, als blijk van 's konings goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van een kind uit het water aldaar, op 3 September jl. Vergunning verleend, op verzoek, aan den soldaat C. Fuchs, van.het koloniaal werfdepot, bestemd voor den dienst bij het leger in Oost-Indië, tot het dragen der Duitsche herinnerings-medailleingesteld voor het deelnemen aan de krijgsverrichtingen tegen Frankrijk in 1870 en 1871. polderbesturen. Benoemd in het bestuur van den polder Willem Adriaan tot dijkgraaf A. Blok, en tot gezworen S. Kademakertot gezworenen van de Breede watering bewesten YersekeA. Dominicus Jz. en J. Dek ker Jz.; tot gezworen van de watering Baarland, J. Nieuwenbuyse. procureurs. Benoemd tot procureur bij de arron- dissements rechtbank te Brielle mr. J. D. Veegens, te 's Graven hage. belastingen. Benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Koudum c. a. L. F. Backer Overbeekthans ontvanger derzelfde middelen te Oot- marsum c. a. Ingetrokken de benoeming van den surnumerair J. H. Luttenberg, tot adjunct-controlevr der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Groningen, vóór zijne in-functie-trediug overleden, en benoemd tot adjunct-controleur derzelfde middelen te Groningen D. van Nievelt, thans surnumerair bij die administratie, werkzaam in de inspectie Botterdam. MARINE. Op pensioen gesteld, op verzoek, ten be drage van f 1000 's jaars, de luitenant ter zee lc klasse D. J. A. D. van den Steen, ter zake van ongeschiktheid voor den militairen dienst, ten gevolge van in en door den dienst oDtstane lichaamsgebreken. Bevorderd tot luitenant ter zee lc klasse de luitenant ter zee 2e klasse R. T. du Cloux. ONDERWIJS. In het thans bekend gemaakt verslag over het onder wijs hier te lande over 187071 wordt onder anderen gezegd: „Wat den omvang van het (lager) onderwijs betreft, werd ook in 1870 vrij algemeen aan deeischen der wet voldaan. Naarmate jeugdige onderwijzers op treden, die onder de tegenwoordige wet hunne opleiding, veelal bij de normaalinrichtingen en zoogenoemde op leidingsklassen, genoten hadden, vermindert het getal scholen, waarin het onderwijs nog steeds meer in naam dan inderdaad dien wettelijken omvang had. „Gedurende het jaar 1870 heeft de toestand van het onderwijs geen grooto verandering ondergaan, ofschoon er, volgens de verslagen van het schooltoezicht, wel teekenen van meer belangstelling, ook van de zijde dei- ingezetenen, merkbaar waren. Dit werd voornamelijk beschouwd als een gevolg van de pogingen, tot bestrij ding van het schoolverzuim aangewend; terwijl de vrij aanzienlijke toeneming van het aantal leerlingen op de scholen eveneens als een bewijs dier vermeerderde be langstelling schijnt te kunnen worden aangemerkt. Dat een en ander een gr.nstigen invloed uitoefende op den ijver der onderwijzers, die in deze verhoogde belangstel ling de zedelijke belooning zagen voor hunne buiten gewone inspanning, behoeft geen betoog. „Behoudens het verschil, dat ook gedurende 1870 bij de behandeling der onderscheiden leervakken viel op te meiken en in de verschillende mate van kennis, prac- tische geschiktheid en ijver der onderwijzers grooten- verklaring vindt, kan de toestand van het onaih*PsljSr-crver het algemeen gunstig worden genoemd; Vooral, wanneer men de beletselen vau schoolverzuim, ongeWgeld'-'en kortstondig schoolbezoek bij de beoor deeling van den toestand in aanmerking neemt." Uit de bjj dit verslag gevoegde statistiek blijkt, dat, al de lagere scholen te zamen, de dagschool (op 15 Oc tober) bezocht werd door 223,315 jongenszijnde 7548 meer dan het jaar te voren en door 204,310 meisjes, zijnde 7094 meer dan het jaar te voren. Op openbare scholen was het getal leerlingen op elk der vier tijd stippen des jaars toegenomenvooral de toeneming- van het getal leerlingen boven 12 jaren is een bemoedigend verschijnsel. De leerlingen beneden 0 jaren waren min der dan in 1869. Bij de gesubsidieerde bijzondere scholen is insgelijks vermeerdering van het getal leerlingen waar te nemen, met uitzondering van de jongens op 15 October. Bij de niet gesubsidieerde bijzondere scholen vermeerdering- van leerlingen op elk tijdstip-en voor iederen leeftijd, behalve op 15 October voor de jongens boven 12 jaren. Vergelijkt men de vier tijdstippen in 1870 onderling, dan treft men het grootste aantal jongens en meisjes aan in Januari en het kleinste in October. Uit de vergelijkende cijfers blijkt, dat het totale schoolverzuim niet zoo groot was als in vorige jaren. Over het geheeie rijk waven op 15 Januari 1870 ruim 19 pet. van het vermoedelijk aantal kinderen niet op schoollijsten ingeschreven, tegenover 25 en 23 pet. op hetzelfde tijdstip in 1868 en 1869. Er is dus vooruit gang in dit opzicht merkbaar. MARINE EN LEGER. De luitenant ter zee 2e klasse R. E. van der Loeff, geplaatst als officier van politie bij het koninklijk instituut voor de marine te Willemsoord, wordt met den 15en Januari a. op nonactiviteit gesteld en met den 16cn daaraanvolgende vervangen door den luitenant ter zee 2e klasse C. J. de Jong, terwijl de luitenant ter zee 2° klasse W. A. Gambier met 1-aatstgemelden datum geplaatst wordt aan boord van Zr. Ma. rader- stoomschip de Valk. Blijkens een bij het departement van koloniën ont vangen bericht van den gouverneur van Suriname, ge- dagteekend 20 November jl., was, zoowel naar het ge voelen der commissies van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht als van den chef van den militairen genees kundigen dienst, de algemecne gezondheidstoestand zeer gunstig. Wel deden zich onder de militairen te Para maribo enkele gevallen van gele koorts voor, maar het was niet noodig daartegeu bijzondere maatregelen te nemen, al achtte de gouverneur het voorzichtigheidshalve noodig de kazerne te doen desinfecteerea, en aan den kommaudant van Zr. Mr. stoomschip do Amstel te ver gunnen, om zich met zijnen on derh ebben den bodem voor eenigen tijd van het station te verwijderen en in zee te kruisen. {Staats-cour.) KOLONIËN. De uit Nederlandsch-Indië ontvangen berichten loopen tot den 13en November jl. Aan het Bataviaasch handelsblad ontleenen wij het volgende In den voormiddag van den 10en November werd te Batavia de aankomst van het stoomschip Koningin Sophia geseind, aan boord waarvan zich een gedeelte der expeditionaire troepen van Deli bevond. Ongeveer te 12 uren stoomden van den Kiemen boom de stoombooten Tjitarum en Tjiliwong naar de reedeomde manschappen af te halen. De troepen werden aan de landingsplaats ontvangen door verscheidene hoofd- en mindere officieren terwijl de toevloed van familiebelangstellenden en vrienden van teruggekeerde officieren en soldaten werkelijk groot was en steeds vermeerderde hoe later het werd. Onge veer te vier uren kwam een bataljon infanterie voorafge gaan door een escadron cavalerie, alsmede een trein artillerie om de aangekomenen naar Weltevreden te geleideD. Yan vlaggen en andere eerbetooningen aan de teruggekeerde strijders was in het geheel niets te zien; alleen was voor het huis van den vroegeren kommau dant der schutterij een vlag geplaatst en zij was met de niet ontplooide van de Harmonie het eenige blijk van vreugdebetooning door Batavia's burgerj. Het was reeds bijna donkervoordat de troepeu op het Waterlooplein waren opgesteldeer er een carré was geformeerd en de leger-kommandant zich in het midden daarvan had begeven, om den dapperen een woord toe te spreken. De zegevierend teruggekeerde krijgers werden door hun opperbevelhebber aangesproken in rondeopwek kende woordenwaarin hun dank werd gebracht voor trouwe plichtsbetrachting en waardoor zij aangemoedigd werden tot verdere vervulling van plichtendie den krijgsman zoo eigenaardig vormen. Een luid en herhaald hoezeeen leve de koningwas het slot van den in tocht der expeditionaire troepen in hunne garzizoenen. De Javasche courant bevat vier ordonnantiën, die alle betrekking hebben op de opium. In den con siderans tot de eerste wordt overwogen, dat de toela ting van opium in de entrepots medewerkt tot overtre ding van het verbod van invoer van dat artikelzoo dat bepaald wordt, dat met 1 Januari a. het opslaan van particuliere opium in entrepot op Java, Madura en Sumatra's Westkust niet is geoorloofd, dan in de gevallen en onder voorschriftenin deze ordannantie bepaald, waarvan, wij de voornaamste hier laten volgen Schepen en vaartuigenin Nederlandsch-Indië thuis behooreude, alsmede die vau inlandsche staten buiten den Indischen archipel, die opium aan boord hebben, mogen niet binnen den afstand van drie Engelsche zee mijlen van den Java-, Madras- en Sumatra wal ten ankér komen. Andere schepen, mits op Europeesche wijze getuigd, opium aan boord hebbende, mogen ten handel komen in de havens van BataviaSamarangSoerabaija en Pad,mg. De gezagvoerders dezer schepen zijn verplicht op den praaibrief melding te maken van de aanwezige hoeveelheid opium en binnen vier en twintig uren schriftelijk opgave te doen aan het hoofd der recherche. Zoodra mogelijk moet de opium onder bewaking van recherche- of politie-beambten aan wal gebracht en opgeslagen worden in een van 's lands pakhuizentotdat zij met hetzelfde schip weer wordt uitgevoerd. De wederinscheping mag echter niet geschieden vóór den dag waarop het manifest wordt gesloten. Alsdan wordt de opium onder geleide van een beambte van de re cherche of van de plaatselijke autoriteit en van een bediende des pachters naar boord gebracht, daar op een zichtbare plaats neergezet en bewaakt totdat het schip zee kiest. Alle opiumdie op 1 Januari in entrepot is opge slagen, moet binnen drie maanden na dien datum wor den uitgevoerd. In de tweede ordonnantie wordt bepaald, dat alle opium, verpakt in blazen, darmen en dergelijke, als in den sluikhandel gebezigd werden, gehouden wordt voor opiumniet van den pachter afkomstig. Tegen bewijs is evenwel toegelaten. Indien een Europeaan in het bezit is van niet meer dan éen tliail onwettige opium wordt hij gestraft met eene geldboete van f 100 of 8 dagen gevangenisstraf een inlander in zulk geval met f 100 boete of drie maanden dwangarbeid. De opium wordt tevens verbeurd verklaard. Bedraagt deze hoeveelheid meerzoo wordt de overtreder gestraft ingevolge de bestaande bepalingen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1