MIÜDELBURGSCHE COURANT. r 308. 1872. Woensdag 25 December. TJitlioofde van den Kerstdag zal morgen geen courant worden uitgegeven. 4 h r Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2ea Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., franco is f 8.50. Middelburg 24 December, De minister van financiën heeft in de Staats-courant van heden ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat in de maand April a. in het lokaal van het depar tement van financiën te 's Gravenhage, een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van adspiranten voor de betrekking van surnumerair bij bet vak der posterijen, waartoe minstens twaalf plaatsen ter vervulling worden opengesteld. De Sociétó de Médecine te Gent heeft tot correspon- deerend lid benoemd den heer A. Walravengeneesheer te Lamswaarde, wegens waarnemingen en onderzoekin gen over de al of niet abortieve werking der sulphas quinine. Naar het Dagblad van 's Gravenhage verneemt is de heer le Roux de Villers, secretaris van de 3C' klasse te Constantinopel, in die hoedanigheid overgeplaatst naai de legatie van Frankrijk te 's Gravenhage. Burggraaf d'Espeuilles, secretaris 3C klasse, is..te Constantinopel benoemd. De heer Augustin Co ken, vie&c onsul van Engeland te Cephalonia, is in dezelfde hoedanigheid benoemd voor de Nederlandsche kolonie Suriname. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. geneeskundig staatstoezicht. Benoemd tot leden van den geneeskundigen raad van Zeeland voor 1873 dr. S. Dobbelaer de Wind te Middelburg; dr. N. J. F. Verschoor te Goes; M. J. Verhulst, apotheker te Middelburg, en tot plaatsvervangende leden dr. J. P. Ber denis van Berlekom en dr. J. 0. de Man, beiden te Middelburg; dr. E. J. F. P. J. G. Vogelvanger te Hulst; H. B. M. Henrijheel- en vroedmeester te Oostburg en S. G. Nauta van der Grijp, apotheker te Zierikzee. LEGER. Benoemd bij den provincialen staf tot luitenant kolonel de majoor W. lteinalda, provinciale adjudant in Gelderland. ONDERWIJS. De gemeenteraad van Nijmegen heeft tot leeraar in de Fransche taal aan de hoogere burgerschool aldaar benoemd den heer P. L. Faisely, leeraar te Goes. MARIE E EN LEGER. De adelborsten le klasse M. F. F. J. de Ncrée tot Babberich, L. G. Krol, W. H. Dittlof Tjassens, B. J. G. Volk en G. C. Otten worden met den Gcn Januari a. geplaatst, do beide eerstgenoemden aan boord van Zr. M>. wachtschip te Willemsoord en de drie laatstgeraelden aan boord van Z: M3. fregat met stoomvermogen Admiraal van Wassenaer. GEMENGDE BERICHTEN Een heer te Kamperland, gisteren ter jacht zijnde, had het ongeluk dat, naar men ons meldt bij het over springen van een sloot, zijn geweer afging. Het schot trof den hem vergezellenden drager, die daardoor werd ge dood. De ongelukkige laat eene weduwe in hoogst zwangeren toestand en vijf nog jeugdige kinderen na. Omtrent de gisteren gemelde arrestatie van twee personen in 's Gravenhageals de vermoedelijke daders van den aldaar gepleegden moord zegt Het Vaderland nog het volgende: „Gisteren circa twee uren heeft de commissaris van politie Beukman, vergezeld van de inspecteurs Mertz en Hardenbergop last van de justitie twee personen uit de lagere volksklasse, die verdacht worden de daders te zijn van den dubbelen moord, uit hun bed gebaaldgevangen genomen en geboeid naar het huis van arrest overgebracht. Op uitdrukkelijk verzoek van den hoofdcommissaris van politie vermelden wij noch de namen der gearresteerdennoch de feiten, die de justitie op het vermoeden hebben gebracht dat de heden nacht gearresteerden do schuldigen zijn. Al moeten wij onze lezers daardoor teleurstellenwij doen het omdat wij weten dat wij daardoor de goede zaak bevorderlijk kunnen zijn. Vrij zeker is het dat er nog meerdere medeplichtigen zijn, en iedere publiciteit kan medewerken om de opsporing te bemoeilijken. Alleen kunnen wij thans reeds zeggen dat er alle grond bestaat om te vermoeden dat de hoofddaders in arrest zijn en ook de andere medeplichtigen weldra zullen worden gevonden. De gearresteerden staan hier ter stede zeer ongunstig bekend. Van den een weten wij dat bij reeds meermalen met de justitie in aanraking is geweest." Zaterdag avond tegen negen uren zat de heer Schaap op Maasrust aan den Loosduinschen wegtegenover de buitenplaats Eikenduinenmet zijn echtgenoote in het achtervertrek van hun woning een kopje thee te drin ken toen zij duidelijk voetstappen van meer dan ëen persoon in den tuin achter Kt huis hoorden. Weldra werd dit gevolgd door het rammelen en kletteren van drie ramen, die men achtereenvolgensdoch to vergeefs poogde op te schuiven. Behalve mijnheer en mevrouw Schaap bevond zich op de bovenverdieping nog een in wonende damedo dienstbode was echter wegens fami lieomstandigheden op dien avond afwezig. De luiken van genoemd achtervertrek waren niet gesloten zoodat men van buiten af de vrouw des huizes kon zien zitten haar echtgenoot was echter zoo geplaatst dat de inbrekers hem niet konden zien. Mevrouw Schaap, die terstond het gevaarvolle van den toestand- doorzag verloor nog- taus hare tegenwoordigheid van geest niet en fluisterde haren echtgenoot toe zijn revolver te halen uit de lade der tafel in het nabijzijnd vertrek.Een oogenblik latei- haalde zij zelve ten spoedigste de percussiesdoos van boven en hernam daarop bedaard haar plaats. Wel gewapend ontsloot daarop de heer Schaap de tuin deur. Het gedruis, hierdoor veroorzaakt, stoorde ter stond de booswichten in hun werk zij namen ijlings de vlucht, terwijl hun nog een drietal schoten met den revolver werden nagezonden. Hadden de inbrekers ook aan het vierde raam hun pogingen herhaald, dan waren zij in hun snood plan maar al te wel geslaagd, wijl men had verzuimd de kikvorsch te bevestigenen wie weet welk vreeselijk tooneel er dau zou hebben plaats gegrepen. Reeds eergisteren mocht men er in slagen de vermoe delijke daders van deze poging tot inbraak te arresteeren. Eergisteren avond toch te 11 uren heeft men op de Amrnunitiehaven aldaar twee personen in hechtenis geno men en terstond per rijtuig naar Loosduinen vervoerd. Deze personen waren Zaterdag te 7 uren nog te 's Gra venhage gezien en hadden ook nog later op den avond een borrel gebruikt in een wijnhuis aan den Loos duinschen weg. Van Zijl de naam van den een is geblesseerd aan de kin en boven 't oog, terwijl zijn vriend van der Linden aan den neus is verwond. Beiden zien er uit als een paar geraffineerde boeven. (Tiet Vaderland.) De gemeenteraad van Delft heeft besloten eene som van f 4000 ter beschikking te stellen van het stu dentenkorps aldaar, als bijdrage voor de oprichting van een feestlokaal ten dienste van de in Juni a. te vieren feesten, en eene sotn van [1000 ter beschikking van burgemeester en wethouders voor gezegde feestelijk heden. Te Delfshaven hebben eenige gehuwde dames zich tot den gemeenteraad gewendmet verzoek om de schooluren aan de school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes aldaar te wijzigen. De gemeen teraad echterin overweging nemende, dat uit het in gediende verzoekschrift niet bleek dat adressanten daartoe door hunne echtgeuooten waren gemachtigd en het request al zoo niet aan de vereischten van de wet beantwoordde, heeft besloten ten aanzien van dat request over te gaan tot de orde van den dag. (N. Rott. cour.) net water blijft te Gent voortdurend vallen en de voornaamste straten zijn er reeds van bevrijd, doch in de lagere gedeelten, waar voornamelijk do arbeidende klasse woont, gaat men nog tot de knieën door het water. De nood onder de arme bevolking is zeer groot, daar velen hun weinige wintervoor raad en ook hun huisraad hebben verloren, ja zelfs" de planken van hunne legersteden hebben gebruikt om het water te keeren of in den cogenblikkelijken nood aan brandstof te voorzien. Men vreest voor het uitbreken van ge vaarlijke en besmettelijke ziekten, en heeft zooveel mo gelijk maatregelen genomen om die te voorkomen. Het comité, gevormd om in den nood der behoeftigen te voorzien, heeft zich voorloopig met de zorg van 250 gezinnen, bestaande uit 1500 tot 1800 personen, belast terwijl liet gemeentebestuur bij proclamatie eenige des infectiemiddelen heeft aan de hand gedaan. Donderdag avond is in de fabriek van den keer M. Boucher te Doornik de stoomketel gesprongen, waar schijnlijk tengevolge van onvoorzichtigheid. Men had uit spaarzaamheid de gewoonte om des avonds het vuur met vochtige asch te dekken en den schoorsteen te slui ten. Ternauwernood was dit Donderdag avond, weer geschied of de ketel sprong in stukken en wierp ver schillende muren omver, waardoor verscheidene perso nen onder het puin werden bedolven. Twee lijken werden uit de puiuhoopen opgegraven, die geheel ver koold warenvier vrouwen zijn naar het gasthuis gebracht, waarvan drie in hopeloozen toestand; vijf andere vrou wen, die zwaar zijn gekwetst, werden naar hare wonin gen getransporteerd. Op den Boulevard de Strasbourg te Parijs heerschte in de vorige week een ongewone beweging. Voor de vensters van den handschoenenfabrikant Delakay, in n°. 65, hingen drie exemplaren van eene aankondiging van den volgenden inhoud: „Verzoekschrift om de 490 schurken van Versailles weg te jagen. Onderteeke- ningen worden in den winkel aangenomen." De politie stelde zich natuurlijk terstond in de weer, doch de heer Delahay gaf den commissaris te kennen, dat hij met twee zesloops revolvers gewapend was en iedere aan randing van de vrijheid van zijn domicilie daarmede zou bestrijden. De commissaris Fouqueteaa rapporteerde dit en kreeg bevel den beer Delahay te arresteeren. Dit was echter niet gemakkelijk daar de heer Delahay achter een tafel staande met zijn beide revolvers voor zich de voordeur bewaakte. Een paar agenten droDgen echter achter het huis inen zoo overvallen werd hij gearresteerd. Bij zijn eerste verhoor werd hem onder het oog gebrachtdat hij de leden der nationale ver gadering had beleedigdwaarop hij antwoordde: „ik wou dat ze allen crepeerden Het water in de Seine valtdoch in de laatste dagen is nog een groot gedeelte van Parijs onder water gezet. Het geheele eiland St. Denis is overstroomd. In de omstreken van den stroom hebben honderden gezin nen hunne huizen moeten verlaten. Bij deze ramp komt nog dat de prijzen van tarwe en sehapenvleesch zeer zijn gestegen. In Engeland is weer een nieuwe soort van slriTce ontstaan. Te Richmond na mei ijk hebben in dc vorige week vier hulppredikers geweigerd hun dienst te verrichten, 't Heeft evenwel weinig gebaat, want dc rector vroeg met goed succes per telegraaf adsistentie van elders. Nadere berichten aangaande den storm dio in Schotland en het noorden van Engeland gewoed heeft melden dat de nieuwe dijk bij Wiek een schade van verscheiden duizenden ponden heeft geleden. Het geheele dal van de Trent is overstroomdwaardoor vele fabrie ken stilstaan. De inwoners van Peterborough zijn door het steeds wassende water gedwongen geworden naar de bovenste verdiepingen te vluchten. STATEN-GENERA AL. tweede kamer. Zitting van Maandag 23 ^December. {Nader verslag.) Beide kamers hielden heden zitting, de eerste echter kort in den namiddag; de tweede daarentegen verga derde van 11 tot 4 uren, om toen nog niet gereed te zijn, maar te besluiten, met 44 tegen 20 stemmen, om

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1