MIDDELBURGSCHE COURANT. F 303. Zaterdag 1872. 21 December. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eo Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.., franco is ƒ3.550. Middelburg 20 December. EEN CONSTITUTIONEEL CONFLICT. I. Het is goed buren te hebben. Wanneer men met hen op een goeden voet is en dat brengt ieders belang mede dan werkt de buurtschap op honderdiei wijzen voordeelig onnuttig; men bewijst elkander wederkeerig kleine diensten, men houdt een oog in'tzeil cn geeft den buurman een wenk wanneer men meent dat de dingen buiten zijne voorkennis minder goed gaan in huis; men houdt bovendien het oog op zijne huishouding en zijne gewoonten om te zien of daaruit niet het een of ander te leeren valt, of hij niet hierin of daarin een voer andere huishoudingen navolgenswaardig voorbeeld geeft. Wat de verschillende bewoners van delfde straat tot het onderhonden van goede buurtschapsbetrek kingen ncopt, beheerscht ook de betrekkingen tusschen naburige natiën. Zekere afwijkingen zijn een gevolg van de eigenaardigheden der internationale verhouding. Zoo maakt de kitteloorigheid der regeeringen het tot eene uit zondering, wanneer men den naburigen staat waarschuwt omtrent hetgeen er binnen zijn grondgebied voorvalt. Deelt ge daarentegen uwen buurman mede dat er in den avondstond lange gesprekken aan zijne geopende huisdeur gehouden worden of in den vroegen ochtend verdachte pakken en manden uit zijn huis worden uitgedragendan zal hij u in den regel voor die waar schuwingen; dankbaar zijn en dienovereenkomstig han delen; maar wanneer eene regeering iets dergelijks doet ten aanzien van eene andere mogendheiddan wordt dat meestal ongunstig opgenomen, en stelt zij zich niet zelden bloot aan hetzelfde antwoord waarmede de Russische regeering de beruchte „Poolsche nota" van den heer van der Maesen bejegende, aan een: „gelief u met uwe eigene zaken te bemoeien", natuurlijk in uiterst beleefde vormen ingekleed. Is derhalve de buurtschappelijkheid in dit opzicht eenigszins beperkt, in een ander opzicht staan de naburige staten tegenover elkander met de buren in eene straat gelijkin de weder- zijdsche observatie tot eigen nut. Vooral voor ons land, een betrekkelijk jongen constitutioneelen staat, waarde constitutioneele vormen reeds sedert ruim 50, doch de constitutioneele praktijk eerst sedert een 20tal jaren be staat, komt die observatie wel te stade, omdat het, van alle zijden door staten met parlementaire instellingen ingesloten, de gelegenheid heeft eigen ondervinding aan te vullen met de ondervinding van anderenwier voor beeld, hetzij wegens stamverwantschap der bevolking, hetzij wegens overeenkomst van politieke toestanden, voer Nederland waarde bezit. Tot dusverre zijn die voorbeelden wel zeer leerzaam, maar, wanneer men dat van Engeland uitzondert, meer afschrikkend dan navolgenswaardig geweest. Frank rijk, België, Pruisen schijnen als in een wedloop bezig om Nederland aan te toonen hoxo not to do it in de prak tijk van het constitutioneel stelsel; Pruisen verdient echter naar onze meening den prijs. De jongste geschie denis der totstandkoming van de Kreisordnung le vert een zoo verregaand misbruik van het constitutio neel stelsel, een zoo volkomen minachting voer het parlement dat al de wuftheid der Fransche politiekers, al de overdrijving waarmede men in België de consti tutioneele instellingen in diskrediet brengt niet bij machte zijn iets wat daarbij halen kan te leveren. Wij achten het noodig op dit parlementaire incident in het naburige land meer bepaald de aandacht onzer lezers te vestigen om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat bijna uit ieder woord dat in dit incident gebezigd, bijna uit ieder argument dat aan gewend werd de les te trekken is hoe in een zuiver constitutioneel land in dezelfde omstandigheden niet gesproken en niet geargumenteerd behoort te worden. Hoe meer wij het afschrikkende voorbeeld dus in al zijne bijzonderheden beschouwenhoe nuttiger de les voor ons zijn zal, daar wij, willen wij ons aan een ander spiegelenhet beeld zoo nauwkeurig mogelijk moeten bezien. Maar er zijn nog andere redenen waarom de jongste gebeurtenissen in Pruisen onze aandacht verdienen. Wij zien daarin eene treurige teleurstelling voor hen die verwachten dat de oprichting van het Duitsche rk de aanvang zou zijn vau een geheel nieuw tijdperk in de politieke geschiedenis van Duitschland, ook van Pruisen voor hen die voorspelden dat de Duitsche Fhheit in haar gevolg terstond de Freiheit zou medebrengen, voor hen die hoopten dat de mildere begrippen van onze dagen, welke een groot gedeelte van Duitschland door- d ringen niet zender invloed op Pruisen zouden blijveD, en Duitschland in ruil voor de stoffelijke hegemonie van het krachtig en militair georganiseerd koninkrijk aan de Oostzee wederkeerig de geestelijke hegemonie over Pruisen zou verkrijgen. Eindelijkwant ook dit punt mag niet onaangeroerd blijven, eindelijk zien wij in de geschiedenis van het Pruisische conflict eene merkwaardige overeenkomst met dingen die nog niet zeer vele jaren geleden in Nederland voorvielen, en moet het voorbeeld van Pruisen ons daarom leeren hier te lande voorzichtig te zijn en geen vertrouwen te stellen in politieke mannen, wier streven geen ander doel, of althans geen ander resultaat kan hebben dan verkrachting der parlementaire instellingen en schending der volksvrijheden. Door den heer W. J. Sehuttevaêr, hoofdbestuurder der Scliippers-vereertigmg* te Zwolle, is een gemotiveerd, adres gericht aan de leden van de beide kamers der sta ten-generaal, waarin met kracht wordt aangedrongen geene verdere gelden aan de Amsterdamsche kanaal maatschappij toe te staan, alvorens de bezwaren voor schipperij en handel door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude zijn opgeheven. Naar Het Vaderland verneemt heeft de minister van binnenlandsche zaken de aanvrage der hoofdcommissie (afdeeling beeldende kunsten) voor de internationale ten toonstelling te Weenen in 1873, tot het bekomen van eenige schilderijen voor bovengenoemde tentoonstelling uit de rijksverzameling van het paviljoen te Haarlem, op het gunstig uitgebracht, advies van do commissie der rijksmuseums toestemmend beantwoord. BENOEMINGEN EN BESLUITEN- rechterlijke macht. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan J. Looijen als griffier van het provin ciaal gerechtshof in Zuid-Holland, onder dankbetuiging voor de diensten, door hem in rechterlijke betrekkingen aan den lande bewezen; en als zoodanig benoemd C. J. J. Wijckerheld Bisdom, thans substituut-griffier bij gemeld gerechtshof. KOLONIËN. Bij beschikking van den minister van koloniën van den 19en dezer is R. Tannenbaum gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, om te worden geplaatst als onderopziener lc klasse over de ijzergieterij bij den artillerie-constructiewinkel te Soe- rabaija. De gouverneur-generaal van Nederlandsch- Indië heeft de volgende beschikkingen genomen. (Javasche courant van den lcn November.) civiel departement. Ontslagen: uit 'slands dienst, de gewezen commies-visitateur bij de controle en recherche te Batavia J. C. Pheffer kor n. Benoemd: tot president van den raad van justitie te Batavia, de raadsheer in het hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië mr. J. H. Waller Dieraont; tot3en substituut-griffier bij den raad van justitie te Batavia, de rechterlijke ambtenaar voor den dienst'in Nederlandsch- Indië mr. j. F. Phitzinger; tot 2en commies bij het depar tement van binnenlandsch bestuur, de ambtenaar op wachtgeld J. W. D. Alix, laatstelijk 2° commies ter algemeene secretarie; tot opzichter 2° klasse bij den waterstaat en 'slands burgerlijke openbare werken, de opzichter 3» klasse F. W. Witte. departement van oorlog. Ver ie en d.een twee jarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den dirigeerend officier van gezondheid 2e klasse L. J. de Rooek en aan den kapitein der infanterie J. Visser. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit Zr. Mr. militairen dienst, wegens volbrachten diensttijd, met behoud van recht op pensioen, de majoor der infanterie N. Volkerts. Bevorderd: bij bet wapen der infanterietot kapi tein de le luitenants J. M. van der Groen en W. Mun- der; tot lenluitenant, de 2C luitenants P. van Rijk, G. van Bijleveld, H. L. T. Ligtenberg, J. Surber en H. B. van Dam. departement van marine. Benoemd: bij de gouvernements-marine tot gezaghebber 3C klasse, de gezaghebber van het bebakeningsvaartuig voor dereede van Batavia G. Broer van Dij ktot gezaghebber 3e klasse, de ambtenaar op wachtgeld J. A. de Jong; tot gezag hebber 2° klasse, de gezaghebbers 3° klasse B. A. Smits en W. J. Penard; tot ltn machinist, de ambtenaar op wachtgeld G. H. van Dongentot 2en machinist, de machinist 2e klasse bij de koninklijke Nederlandsche marine J. E. Vis; tot machine-opsteller bij de fabriek voor de marine en het stoomwezen te Soerabaija W. J. van Dorp, J. J. C. van den Abeelcn, M. F. van Schaik en C. M. Haccou, door den minister van koloniën ge steld ter beschikking van den gouverneur-generaal, om als zoodanig te worden bencerad en onlangs uit Neder land aangekomentot 3cn stuurman bij de gouvernements marine, A. de Ruyter en J. Stuur. (Javasche courant van den 5cn November.) civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den hoofd commies bij het departement van financiën R. J.Scipio; een onbepaald verlof naar Nederland, buiten bezwaar van 78 lands kas, aan den klerk op het bureau van den resident van Kediri C. F. A. Werner. Ontslagen: eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de ambtenaar op wachtgeld A. F. L. Leidelmeijer; op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, met behoud van recht op pensioen, het lid dei- wees- en boedelkamer te Samarang C. de Chauvigny de Blot; op verzoek, eervol, uit 's lands dien3t, wegens ziekte, met behoud van recht op pensioende gewezen klerk op het adsistent-residentiebureau te Malang (Pasoe- roean) J. C. Robijn. Benoemd: tot lid in den raad van justitie te Sama rang, de gewezen buitengewoon auditeur-militair in de tweede militaire afdeeling op Java mr. C. P. K. Winckel; bij den raad van justitie te Batavia, totlen deurwaarder, de 2e deurwaarder W. F. Cassa; tot 2en deurwaarder, de 3e deurwaarder F, Loriaux; tot 3en deurwaarder, de klerk op het kantoor van den adsistent-resident voor de politie der stad en voorsteden van Batavia GSchmidgall. departement van oorlog. Geplaatst: genees kundigen dienst, bij het groot militair hospitaal te Soerabaija, de officier van gezondheid 2» klasse B. van Delden, onlangs uit Nederland aangekomen en bestemd voor den dienst hier te lande; bij het garnizoen te Onrust, de officier van gezondheid 2C klas3e A. K. W. Arntze- niusonlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd. Overgeplaatst: departement van oorlog, hij de 2e afdeeling, de kapitein C. C. Prager en de 1» luite nant P. P. H. van Ham, beiden van het 12e bataljon nfanterie, zullende zij als zoodanig bij hun wapen wor den gevoerd a la suiteinfanterie, bij het 15e bataljon, de kapitein F. W. P. G. van Werkhoven, van het 7e bataljon; bij het 16» bataljonde kapitein C. J. M. de Wilde, van de garnizoens-compagnie der Lampong- sche districten. (Javasche courant van den 8»n November.) civiel departement. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de ambtenaar op wachtgeld H. F. van Beek. Benoemd: tot telegrafist 2» klasse, de telegrafist 3e klasse H. Olland. Machtiging verleend: tot uitreiking aan den gewezen officier van gezondheid 2» klasse bij den mili tairen geneeskundigen dienst H. J. E. Peelen van eene acte van toelating tot uitoefening der genees-, heel- en verloskundige praktijk in de afdeeling Sidho-ardjo. departement van marine. On ts 1 agenop ver zoek, eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioende loods bij het loodswezen in straat Bali H. L. Schultz. GEMENGDE BERICHTEN, De Dordrechtsche courant deelt omtrent den toestand van den op 6 dezer door een pontonnier gewonden agent van politie Oosterhout meer gunstige berichten mede. Jl. Zondag heeft de chirurgijn J. W. van Steenbergen schotel, met hulp of in tegenwoordigheid van andere ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1