r 302, MIDDELBURGSCHE Vrijdag 1872. COUR A N T. 20 December. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2" Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., franco is ƒ3.50. Middelburg 19 December. Heden heeft alhier in de raadzaal van gedeputeerde sta ten de openiDg plaats gehad van de inschrijvingsbiljetten a in de provinciale geldleening van 60,000, openge steld voor 4 aandeelen, elk van 1000, splitsbaar in halve aandeelen van 500; en b in de provinciale geld leening van 79,000, opengesteld voor het geheele be drag ar alzoo voor 79 aandeelen, elk van 1000, mede splitsbaar in halve aandeelen van 500; beide geldlee- ningen tegen eene rente van 5 pet. in het jaar, in te gaan met 1 Januari 1873. Er is ingeschreven onverschillig voor welke leening door de heeren J. A. Zip voor 17 aandeelen, te betalen met 1000.63 per aandeelen T. Akkerman voor 2 aan deelen, te betalen met 1000 per aandeel. Voor de leening van 79,000 is ingeschreven door de heeren van der Leijé c°. voor 28 aandeelen, waarvan 15 te betalen met 1000 en 13 met 1002.50 per aan deel; N. G-. Bos voor 4 aandeelen, waarvan 2 te beta len met 985 en 2 met 995 per aandeelI Boasson zonen voor 7 aandeelen, te betalen met f 1005 per aandeel; van den Broecke Luteyn Schouten voor 10 aandeelen, waarvan 5 te betalen met 1001 en 5 met 990 per aandeel; Henri Tak voor 79 aandeelenwaar van 62 te betalen met 1002.61 en 17 met 1000.07 M. C. Jevas voor 1 aandeel, te betalen met 1000; J. A. Tak c°. voor 12 aandeelen, te betalen met 1002.50. Daar aanzienlijk meer is ingeschreven dan het vereischte bedrag dezer leeningzal de toewijzing aan de inschrij vers boven pari bij loting geschieden. Ten aanzien der eerstgenoemde leening zal de toewijzing aan den voor- deeligsten inschrijver plaats hebben. De beslissing zal later door gedeputeerde stalen aan belanghebbenden worden bekend gemaakt. Ter openbare terechtzitting voor burgerlijke zaken van het provinciaal gerechtshof in Zeeland van eergisteren heeft de heer mr. E. Fokker den bij de wet voorge schreven eed als advocaat afgelegd. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeen teraad van Amsterdam kwam in behandeling het door burgemeester en wethouders voorgestelde ontwerp-adres aan de tweede kamer der staten-generaal om hare goed keuring te onthouden aan het door de regeering voor gestelde wetsontwerp betreffende een geldleening van 5i millioen aan de Amsterdamsche kanaalmaatschappij, zoolang niet was te geraoet gekomen aan de bezwaren der gemeente betreffende het water enz. Met een paar wijzigingen, die door burgemeester en wethouders wer den overgenomen, werd dit ontwerp-adres met 31 tegen 2 stemmen goedgekeurd. Tegen stemden de heeren Corver Hooft, commissaris der Amsterdamsche kanaal maatschappij en dr. Heynsius. De Academie royale de medicine te Brussel heett o. a. tot buitenlansch eerelid benoemd professor Donders te Utrecht, en tot buitenlandsche correspondenten de heeren: Boogaard en Heynsius, hoogleeraren te Leidendr. Snellen en F. C. Hekmeyer, leeraar aan de veeartsenij kundige school, beiden te Utrecht. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. rechterlijke macht. Benoemd tot kantonrechter te Hindeloopen mr. A. C. C. Folkersma, thans griffier bij het kantongerecht te Lemmer. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan jonkheer mr. S. M. S. de Savornin Lohman, met ingang van 1 Januari 1873, als rechter in de arrondissements-reeht- bank te 's Gravenhage. leger. Overgeplaatst in rang bij den generalen staf de majoor jonkheer F. A. Meijer van het 2e regiment huzaren. GEMENGDE BERICHTEN, Het Handelsblad verneemt dat door de beeren H. J. Schimmel, J. 6. JügerII. de Veer, F. C. de Brieder, W. J. Hofdijk en dr. H. F. R. Hubrecht,jris oprichters der vennootschap „de stads-schouwburg", aan burgemeester en wethouders van Amsterdam aan vrage voor de concessie ter bespeling van den stedelijken schouwburg is gedaan. Het door onderscheidene astronomen medegedeelde berichtdat de komeet Biela met de aarde in botsing is geweest en waaraan de sterrenregen van 27 Novem ber jl. moet worden toegeschreven heeft den heer Buis man te Utrecht aanleiding gegeven tot de opmerking of aan die botsing ook de regens van den laatsten tijd zijn toe te schrijven. Hij meent dat de komeet bij een groote hoeveelheid vloeibaar vuurook een aanmerkelijke hoeveelheid vochtdeelen in gasvormigen staat in haar kern moet ontwikkelenen dat dan wellicht verklaard wordt de buitengewone hoeveelheid regen die gedurende den laatsten tijd over Europa en een groot deel van Azië is gevallen. Het gerucht, door sommige bladen verspreid, als zou een neef van de te 's Gravenhage vermoorde dame zijn gevangen genomen, wordt door liet Yaderland zeer bepaald tegengesproken. Gisteren middag circa 2 uren is tusschen Gouda en 's G ravenhage aan den weg naar Botterdam een trein gederailleerd. De locomotief is in de sloot terechtgekomen, de rails zijn op die plaats bijna geheel vernield persoon lijke ongelukken zijn gelukkig niet te betreuren. De toestand is te Gent tengevolge van de over stroomingen allertreurigst. In sommige wijken staat het water van 2 tot 4 voet in de huizen. Op vele plaatsen als de Schipgrachtde Zaaimanstraat en na burige straten zijn balken gelegd waarover men moet loopen; dikwijls gebeurt het dat iemand er aftuimelt en in het water valt. In de Achterleiop het Nieuw- land, de St. Salvatorstraat, Muide, Meerbera, Mole naarstraat, de Vogelzangkaaide wijk der Nieuwbrug, Koepoort, Yeerstraat, de Reep enz. is alles overstroomd. Uit den Krommen val zijn de bewoners in booten gevlucht. Op de Ottogracht kunnen de bewoners hunne huizen niet meer verlaten. Het Begijnhof is in een meer her schapen waarin balken en planben zijn gelegd om den toegang tot de woning te verschaffen. Het gasthuis is gedeeltelijk overstroomd, zoodat de verwarmings-en ventilatie-toestellen niet meer kunnen werken, en krach tige maatregelen moeten worden genomen om voor de zieken te zorgen. In de volkrijke wijken van Heilig Kerst, Nieuwbrug, Koepoort en Reep zijn de bewoners moeten vluchtcD. De Drongensche weg staat geheel onder water; aan de zwemschool van den heer Dor- sche staat het water tot aan het dak der inrichting. Het gedeelte van Ledeberg rechts van den spoorweg .naar Brussel is geheel geïnundeerd, waardoor vele bloemisterijen en fabrieken onder water zijn gezet. Ook de Baudeloostraat, Gelukstraat, Catharina- en Goudstraat, en de oude Yest zijn des nachts onverwachts onderge- loopen. „De kinders, schrijft men aan de Stad Gent, lagen te zwemmen in hunne wiegen. Vijf huishoudens zijn gevlucht. Met wagens en booten doet men de noodige boodschappenmaar de winkels zijn gesloten. Steenkolen zijn er niet te krijgen. Ik heb al drie stoelen verbrand en een schoenmaker over mijne deur moet zijne leesten verbranden." Nabij de St. Lievensvest zijn de fabrieken der heeren Leirens, Rcnard enz. ge heel overstroomd en mag men de schade op meer dan honderd duizend francs stellen. Zondag avond en Zon dag nacht hebben al de inwoners van Gentbrugge zich vereenigd en een grooten dijk gemaakt om 't water van een zeker gedeelte der gemeente af te houden. Het water begint thans langzaam te dalen, terwijl, om in den nood van arbeiders en werklieden te voorzien door het gemeentebestuur een oproeping is gedaan om liefde gaven in te zamelen, die reeds goede resultaten heeft opgeleverd, zoodat men hoopt dat spoedig het ergste zal zijn geleden. De Seine en Marne zijn opnieuw gaan wa'ssen. Verscheidene kwartieren te Parijs zijn geïnundeerd. De Fransche dagbladen bevatten dagelijks uitvoe rige berichten omtrent de overstroomingen in Frankrijk, die steeds toenemen. Behalve de materieele schade, die e Parijs door de Seine wordt aangericht, heeft men er bijna^deren dag persoonlijke ongelukben te betreuren; "te Bercy is een geheele vloot van vijftig schepeïfge- stationneerd om aan de inwoners van het kwartier hulp en bijstand te verleenen, hetzij als zij genoodzaakt zijn om te verhuizen of als zij in gevaar verkeeren. Te Nantes heeft de overstrooming een zeer ernstig karakter aangenomen en heerscht onder de inwoners groote on gerustheid daar de publieke dienst bijna geheel is gestaakt en alle fabrieken stilstaan; de dienst der posten en spoorwegen is ook geheel of gedeeltelijk gestremd. Te Brünn is een proef met een luchtschip, hetwelk in alle richtingen kan worden gestuurd, volkomen ge slaagd. De proeftocht duurde twee uren en het schip luisterde in alle richtingen goed naar het roer. Uit alle streken van Engeland komen berichten van vreeselijke stortregens, waardoor in Leicestershire groote uitgestrektheden onder water zijn gezet. Maan dag nacht is in Yorkshire en Derbyshire ongeveer een voet dik sneeuw gevallen. Het telegrafisch verkeer, hetwelk groote stoornis ondervond, was ten noorden van Liverpool, Leeds en IIull geheel verbroken. Dins dag en gisteren bleven de storm en de hevige regen vlagen woeden. Leamington en omstreken staan geheel onder water en de rivieren wassen voortdurend. Te Londen stortregent het dag en nacht. Horace Greeley zal, naar men verzekert, als redac teur van de New-York-Tribune worden opgevolgd door den vice-president der Yereenigde staten en gewezen speaker van het congres, den heer Colfax. Onder de grootste werken, die tegenwoordig onder handen zijn, mag wel de doorsnijding van de Andes voor de Lima-Oroya spoorbaan genoemd worden. Op een hoogte van 15,000 voet wordt een 3000 voet lange tunnel gebouwd. Alleen Indianen worden bij dit werk aange nomen, daar andere werklieden een lang oponthoud in een zoo ijle lucht niet zouden kunnen uithouden. De telegrafische verbinding tusschen Japan en Europa is onlangs tot stand gekomen. Eene in de vorige week des morgens te 7 uren uit Yeddo verzonden depêche kwam in 4 uren te Parijs aan. VERKOOPINGEN en AANBESTEDINGEN. Bij de heden ten raadhuize alhier gehouden verpach ting der heffing van tolgeld op den straatweg tusschen Middelburg en Ylissingen over 1873 is pachter geworden C. van de Putte, te Oo3t-Souburg, voor ƒ1100. Om- 1872 bedroeg de pachtsom 1893, over 1871 2255. Yan de tollen op den straatweg tusschen Middelburg en Veere, gedurende de jaren 1873, 1874 en 1875, is pachter geworden F. Gastel jr. voor f 960 per jaar. Bij de vorige verpachting over de jaren 18701872 bedroeg de pachtsom ƒ1005 per jaar. Gisteren zijn alhier te koop aangeboden: 1° Eene hofstedestaande op het dorp Oostkapelle, ter grootte van 5 aren 41 centiarenen 2° een huis en erf aldaar ter grootte van 97 centiaren. Samen verkocht voor /2300. 3° 1 hectare 9 aren 47 centiaren bouwland en sprink gelegen in de gemeente Oostkapelle, en 4° 96 aren 80 centiaren bouwland en sprink aldaar. Samen verkocht voor 2450. 5° 1 hectare 14 aren 90 centiaren bouwland aldaar. Verkocht voor f 1550. 6° 1 hectare 16 aren 55 centiaren weiland en sprink aldaar. Verkocht voor 1801. 7° 1 hectare 2 aren 73 centiaren weiland en sprink aldaar. Verkocht voor 1382. 8° 1 hectare 11 aren 82 centiaren weiland en sprink aldaar. Verkocht voor 1700. 9° 82 aren 30 centiaren bouwland aldaar. Verkocht voor 1200. 10° 89 aren 70 centiaren bouw land aldaar. Verkocht voor 1450. 11° 58 aren 80 cen tiaren bouwland aldaar. Verkocht voor 985. 12° 2 hectaren 36 aren 90 centiaren bouwland aldaar. Verkocht voor 3625.75. 13° 1 hectare 20 aren 40 centiaren bouw land aldaar. Verkocht voor 1505. 14° 58 aren 6 cen tiaren bouwland en sprink aldaar, en 15° 91 aren 29 cen tiaren bouwland en sprink aldaar. Samen verkocht voor 2025. 16° 1 hectare 53 aren 90 centiaren weiland in de gemeente Aagtekerke. Verkocht voor 1827. 17° 1 hectare 80 aren 20 centiaren weiland aldaar. Verkocht voor 2184. 15° 2 hectaren 48 aren 30 centiaren weiland aldaar. Verkocht voor 4500. 19° 1 hectare 3 aren 40 centiaren bouwland in de gemeente Grijpskerke, en 20° 89 aren 50 centiaren bouwland aldaar. Samen ver kocht voor 1925. 21° een huis en erf, met 58 aren 60 cen tiaren tuin en bouwland aldaar, en 22° 77 aren 70cen tiaren bouwland aldaar. Samen verkocht voor 3038. 23° 42 aren 70 centiaren bouwland aldaar. Verkocht voor

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1