MIDDELBÜRGSCHE COURANT. r 300. Woensdag 1872. 18 December. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. D© prijs per 3/m.franco is Middelburg 17 December. Heden heeft de opening plaats gehad van de gisteren ingeleverde stembiljetten voor de verkiezing van een lid voor den Middelburgsehen gemeenteraad, ter vervulling der vacature ontstaan door het nemen van ontslag door den beer mr. A. F. Sifflé en voortdurende door het be danken van den in zijne plaats gekozen heer D. Verhuist. Van de 300 ingeleverde biljetten waren 2 oningevuld, zoodat het getal geldige stemmen 298 en de volstrekte meerderheid 150 bedroeg. Er zijn uitgebracht op de heeren: C. J. Damme178 stemmen. E. K. Boudewijnse43 J. van den Thoorn35 Jonkheer mr. C. de Jonge15 Jonkheer mr.A. van Reigersberg Versluijs. 13 H. D. von Briicken Fock10 Mr. A. J. van Deinse2 Voorts verkregen 2 personen ieder 1 stem. De heer Damme is alzoo gekozen. De gemeenteraad alhier zal morgen namiddag, te half twee uur, een openbare zitting houden ter behandeling der volgende zaken: missives ge de puteerde staten goedkeuring raadsbesluiten; missive commissie van administratie huis van verzekering, en goedkeuring raadsbesluit overname terrein; voordracht burgemeester en wethouders lc en 2e hulponderwijzeres op school B; nader voorstel van burgemeester en wet houders, kosteloos meer uitgebreid lager onderwijs, wijziging verordeningen idem; voorstel a tot onder- handschen verkoop vau gemeentegrondaan het einde van den dijk der oude haven; b tot uitgift van eene oppervlakte water in de Zoute gracht in huur, aan I. de Broekert c°.c tot wijziging der verschuldigde marktgelden Korenbeurs; voorziening in de vacatures, bij eenige gemeente-instellingenperiodieke aftreding. Bij de jl. Vrijdag gehouden verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te Kruiningen is gekozen de heer P. Kole Mz. met 44 van de 71 uitgebrachte geldige stemmen. Uit den Haag wordt aan de Arnhemsche courant onder anderen het volgende geschreven: „De provinciale staten van Zeeland hebben een polder reglement vastgesteld, waarin bepaald wordt, dat de eigenaars van landen op de pol der vergaderingen zich slechts door Nederlanders mogen laten vertegenwoordigen. Een commissie van Belgen, die grondeigenaars zijn in Zeeland, zijn hiertegen bij den minister in verzet gekomen." In de dagbladen kwam dezer dagen het bericht voor van het voornemen van den heer Scholtenom een di recte stoomvaart tussehen Rotterdam en New-York tot stand te brengen. Wij kunnen hieromtrent mededeelen dat in bet aanstaande voorjaar, ongeveer op den 20en van elke maandeen stoomboot uit Rotterdam naar New-York zal vertrekken waardoor dan de gelegenheid bestaatom goederen van ons land direct naar Amerika te verzenden. Zijn wij goed ingelichtdan zal de dienst tussehen Rotterdam en NewYork v. v. door twee stoom schepen worden verricht, die kleiner zullen zijn dan door de dagbladen werd opgegeven. {Noordstar.) De minister van binnenlandsche zaken heeft een commissie van zeven leden benoemd om den algemeenen maatregel van inwendig bestuur, bedoeld bij art. 25 der wet, houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten, voor te bereiden. Bij dien maatregel van inwendig bestuur moet alles worden geregeld wat be trekking heeft op het ontsmetten, het vernietigen van sommige voorwerpen enz. De commissie heeft den 13en dezer zich geconstitueerd en een aanvang gemaakt met hare werkzaamheden. Leden der commissie zijn: dr. J. W. Gunning, dr. A. C. Oudemansdf. D.Lubach, dr. G. van Overbeek de Meijer, dr. J. Teixeira de Mattos en mr. D. Leon. Den 8en October van het volgen de jaar hoopt Alkmaar het derde eeuwfeest te vieren van zijn heuglijk ontzet. De algemeene commissie met de leiding der feestviering belast heeft het plan opgevatom op genoemden datum op de plek waar men streed en overwon een beeld te doen onthullen, dat getuigenis geeft van~j!e hooge waardeering van dit feit door hetvtegenwoordig geslacht en zijne beteekenis ook bij het nageslacht in dankbare herinnering zal doen blijven. De kosten van dat beeld, met voetsuk en fundeering, worden op/10,000a12,000 begroot. Daar het feit zelf niet van plaatselijk, maar van algemeen belang was, behoort ook., volgens het oordeel der commissie, het gedenkteekeu door het Neder- landsche volk en niet door de ingezetenen van het kleine Alkmaar alleen gesticht te worden. Daarom heeft zij eene gedrukte circulaire verspreid, waarin zij bijdragen van het Nederlandsche volk vraagt. Bij die circulaire is tevens een inteekenbiljet gevoegd. Over het daarop in te schrijven bedrag zal later door den penningmees ter der commissieden heer W. van der Kaayper quitantie worden beschikt, tenzij men kortheidshalve mocht verkiezen zijne bijdrage den penningmeester per postwissel toe te zenden. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. rechterlijke macht. Benoemd tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Gelderlandmr. D. J. Mom Viseh, thans rechter in de arrondissements-rechtbank te Arnhem. registratie. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan mr. F. G. van Marle, uit zijne betrekking van ontvanger der registratie en domeinen te Appingadam. ministerieele departementen. Uit 's rijks dienst ontslagen de adjunct-commies bij het departement van financiën J. P. C. Barbier. KOLONIËN. De uit Nederlandsch-Indië ontvangen berichten loopen tot den 9en November jl. Ten gevolge van voortdurende naamsverwarring tus sehen 't Nieuw Bataviaasch Handelsblad en 't Bataviaasch Handelsblad, is eerstgenoemd orgaan verdoopt als: De Indiër, Nieuw Bataviaasch Handelsblad. Aan het algemeen overzicht van De IndiërNieuw Bataviaasch Handelsblad ontleenen wij het volgende: De voortdurende stijging der rijstprijzen trekt hier het meest de aandacht. De regeering heeft het ncodig ge acht, naar aanleiding van deloopende geruchten, dat in enkele gewesten van Java rijstgebrek, althans buiten gewone rijstprijzen te vreezen zijn, de hoofden van ge westelijk bestuur aan te schrijven daaromtrent de noodige inlichtingen te geven. Het officieele blad heeft omtrent Deli de berichten bevestigd, die in een vorig overzicht reeds zijn mede gedeeld. Van Mandhar is nog niets nader vernomen. Men verzekert dat de luitenant-generaal Kroesen tegen 1°. Maart e. k. verzocht beeft van het legerbevel te worden ontheven. De wijze, waarop met de begrooting van zijn departement voor 1873 is omgesprongenmoet daarop veel invloed gehad hebben. Het telegram, waarbij medegedeeld wordt dat de post van een millioen uit de Indische begrooting voor 1873 is gelicht, is hier met leedwezen ontvangen, omdat dit in elk geval vertraging veroorzaakt. De haven van Batavia is nogtans eene zoo dringende behoefte, dat men hoe eer des te beter de handen aan het werk moet slaanwil men aan Java's welvaart geen knak toebrengen dien men niet te boven zou komen. Ondanks de zucht om steeds op Indische baten te blijven leunen, ook merk baar in de rede van den minister van financien bij de aanbieding der staatsbegrooting voor 1873, geldt bet hier eene onvermijdelijke uitgave. Elk uitstel heeft de meest nadeelige gevolgen. De handel van Batavia heeft den 2cn dezer eene ver gadering in de Handelssociëteit gehouden, om de grieven uiteen te zetten, die tegen het tolkantoor alhier be staan. Men klaagt over de hooge taxatie dergoedoren, over de belemmerende formaliteitendie het gevolg zijn van het verouderde reglement van 1818, waarvan de herziening sedert jaren is toegezegd; over verschil in taxatie als een schip koffie van de eene haven naar de andere vervoert, en over den langen tijd, die verloopt eer men tot restitutie van wettig aan den handel toeko mende gelden overgaat. Eene hoofdgrief is evenwel gemis aan ruimte aan den Boom, als stoomschepen aan komen; dan is alles verwarring. De regeering erkent dat gebrek, maar schijnt tot nogtoe palliatieven te wil len aanwenden, ofschoon de vertegenwoordiger van de Maatschappij Nederland reeds sedert lang een uiterst geschikt lokaal aanwees. Eene commissie uit den handel, die een adres aan de regeering zal ontwerpenheeft o. a. tot mandaatbepaald op het afstaan van dat lokaal aan te dringen. De heer Elberg, redacteur van het Soerabayaasch Han delsblad, is door den raad van justitie te Soerabaya, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en f 500 boete wegens laster tegen den vroegeren adsistent-resident voor de politie aldaar. Dit vonnis heeft algemeen een hoogst pijnlijken indruk gemaakt, en toont opnieuw aan, hoe moeilijk de taak van de pers hier is. Aan het mail-overzicht van den Java-Bode ont leenen wij nog het volgende: Het 9de bataljon blijft voorloopig te Deli. Het halve 11de, met de artillerie enz., i3 herwaarts onder weg, en kan morgen ochtend hier aankomen. Yoor de expeditie naar Letti, bij Timor, wordt te Amboina alles in gereedheid gebracht. Omtrent nieuwe proeven met de Ombilien-kolen geno men, meldt het verslag van het mijnwezen over het 3e kwartaal dezes jaars, dat hare qualiteit nogmaals op overtuigende wijze superieur gebleken is aan die der Borneo-, der Laboean-, der Newcastle-, der Cardiff- en der Australische kolen. GEMENGDE BERICHTEN, Ten aanzien van den moord op mevrouw de weduwe van der Kouwen en hare dienstbode Helena Beeloo, jl. Vrijdag avond te 'sGravenhage gepleegd, worden in de dagbladen verschillende nadere bijzonderheden medegedeeld, waarvan het meerendeel echter slechtsop gissingen berust. Genoemde dame, die sinds jaren alleen met eene dienstbode in een haar toebehoorend huis in de Bocht van Guinea woonde, ontving nog al dikwijls bezoek van hare familie. Ook Vrijdag avond had zij eene dame bij zich, die echter te ruim half elf uur vertrok. Dienzelfden avond was er ook bezoek in de keuken. De dienstmaagd had van mevrouw permissie ontvangen nu en dan een bij haar bekend jong- mensch bij zich te ontvangen, en van die permissie werd ook dien avond gebruik gemaakt. Tegen elf uur vertrok echter ook de galant van Helenahet huis werd als naar gewoonte gesloten, en men dacht niet anders of de bewoonsters van het huis waren in diepe rust. Den volgenden morgen werd het huis niet geopend. Er werd herhaal delyk gebeld, maar daar er niemand kwam om de deur open te doengingen de leveranciers weer heen. Men scheen het niet zoo vreemd te vinden dat er niemand te huis was, daar dit wel meer gebeurde. Er kwam in den loop van den dag ook nog iemand die door mevrouw op een bepaald uur was ontboden. Hij vond het zonderling dat hem niet werd opengedaan, doch hij besloot na een poosje terug te komen. Ook toen geen gerucht hoorendedacht hijmevrouw zal het vergeten hebben, en ging heen. Des avonds wilden echter een paar dames van de familie van mevrouw haar een bezoek brengen, en toen deze hoorden dat de deur den geheelen dag nog niet open geweest was kregen zij argwaan. Zij keerden naar buis terug om er over te spreken met bun neef, den heer van Vleuten, hoogleeraar te Delft. Toen ook deze geen gehoor kreeg," werd het was toen 10 uren in den avond de hulp van de politie ingeroepen. Kort daarop begaven zich de officier van justitie en de hoofdcommissaris van politie, vergezeld van een smidnaar de woning.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1