ÜR laandag 16 December. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasei.- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 14 December. Met genoegen vernamen wij de aanneming der be grooting van oorlog en de verwerping van het amen dement van den beer Kappeijne, om den post voor buitengewone geniewerken uit de begrooting te doen verdwijnen. Deze regeering want sedert de stellige verklarin gen van den minister van justitie in de zitting der tweede kamer van Donderdag, mogen wij den minister van oorlog niet van zijue ambtgenooten scheiden deze regeering wenscht ten aanzien van de verdedig baarheid des lands het niet bij woorden en wetsont werpen te laten blijven, maar in afwachting van den uitslag van latere discussiëu, althans iets te willen doen. Ilce men denkt over een geconcentreerd, een minder geconcentreerd of een niet geconcentreerd defensiestelsel, de zoogenaamde Utrechtsche linie moet altijd in een verdedigbaren staat verkeeren, omdat die een onmis baar element is van elk defensiesteÉel van ons land. Maar de Utrechtsche linie verkeert op het oogenblik niet in een verdedigbaren staat, en de door de regeering aangevraagde buitengewone kredieten dienden om haar te verbeteren. Een streven, dat gewis door de groote meerderheid der natie als vaderlandslievend en verstan dig zal worden toegejuicht. En die buitengewone gelden wilde men der regeering onder het voorwendsel dat men op de vestingwet niet mocht vcoruitloopen, niet toestaan! „Onder het voor wendsel" schrijven wij,'want wat de vestingwet ook zou voorstellen te sloopen, aan de Utrechtsche linie zal zij stellig niet raken. Wij wenschen het vaderland geluk met de afstem ming van het amen deinen t-Kappeijne en met de aan neming der begrooting van oorlog. Wij wenschen de liberale partij in den lande er geluk mede dat ver scheiden barer vertegenwoordigers in de kamer den heer Kappeijne niet hebben gevolgd bij het amendement en den heer de Roo niet bij de stemming over de be grooting. Wij wenschen er ons kiesdistrict geluk mede dat zijne beide vertegenwoordigers tegen het araende ment en voor de begrooting hebben gestemd. De ver klaring van den minister van justitie liet geen twijfel meer over of eene verwerping der begrooting zou tot een nieuwe minister crisis hebben geleiden wij zouden het den afgevaardigden van Middelburg niet hebben kunnen vergeven, wij zouden het in elk geval later niet licht hebben kunnen vergeten zoo zij medege werkt hadden tot een zoodanig einde, dat stilstand in het nauwlijks onder goede voorteekenen opgevat werk tot verbetering onzer wetgeving hadde teweeg gebracht, dat de liberale partij tot schande en Nederland tot een onberekenbaar nadeel zou gestrekt hebben. Wij herinneren deu kiesbevoegden, dat a. Maandag tussciien 9 uren des voor- en 4 uren des namiddags de inlevering moet plaats hebben der stembriefjes voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad alhier. Aan de gisteren avond alhier gehouden vergadering der afdeeling Middelburg van de Vereenigiug tot bevor dering van fabriek- en handwerksnijverheid in Nederland viel niet zulk een druk bezoek ten d:el als aan vorige bijeenkomsten. Blijkens mededeelingeu van bet bestuur is het leden tal dezer afdeeling 143, hetwelk gisteren avond evenwel met 1 is verminderd door het vervallen verklaren van het lidmaatschap van iemand die zijne contributiën, niettegenstaande herhaalde aanmaning, niet heeft; betaald. Onder de ingekomen stukken kwam een brief voor van het hoofdbestuur van den '30cn November jl., waarin mededeeling wordt gedaan van het gevoelen dei- jongste algemeene vergaderingdat van een algemeene gelijkmatige loonsverhooging niet de verbeteringen te wachten 7-ijn, die de werklieden zich voorstellen, zoo dat is omgezien naar middelen om die loonsverhooging dienstig te maken aan het belang der patroons en nog meer dan nu te doen strekken ten voordeele der werk lieden. Naar aanleiding van een en ander noodigt het hoofdbestuur de afdeeling uit, een onderzoek in te stel len naar de grondslagen der jongste loonsverhooging in het algemeenin hoever het aanwakkeren van ijver en bekwaamheid als een prikkel tot loonsverhooging kan strekken ten bate van patroon en werkmanen op welke wijze een loonsverhooging j gebaseerd op dergelijke classificatie der werklieden,der afdeeling indepractijk het meest uitvoerbaar voorkpmt. De behandeling van deze aangelegenheid is tot de volgende vergadering aangehouden. De commissie benoemd tci het indienen van een pro gramma voor een te houden jwedstrijd onder fabriek-en handwerkslieden heeft, bij moade van den heer D. van der Tas, haar concept medegedeeld. Volgens dit concept dat met enkele wijzigingen door de vergadering werd goedgekeurd wordt tot medediuging naar de uit te loven bekroningen de inzending van werkstukken verlangd door timmerlieden smeden koper- en blik slagers zadelmakersschoen- en laarzenmakersboek binders, kleermakers en sigfiren makers. De rubrieken waaruit eenig werkstuk ter mededinging kan aangebo den worden, zijn in het programma omschreven. Als belooning voor het beste en bekroning waardig gekeurde werkstuk uit elk der genoemde vakken zal worden toegekend een vereerend getuigschrift en een prijs, waarvan de waarde later zal worden bepaald. De inzen ding van werkstukken moet vóór of op den len April a. bij een der leden van het bestuur geschieden. Van de ingezonden voorwerpen zal eene tentoonstelling plaats hebben. Bij de gisteren plaats gehad hebbende herstemming tusschen de heeren O. A. L. Danckaerts en Jan Kloos terman, voor de verkiezing van een lid van den gemeente raad te Nisse, zijn uitgebracht 28 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heer Kloosterman 18 en de heer Danckaerts 10 stemmen, zoodat eerstgenoemde is gekozen. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan C. Bisschop, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage, tot het aan nemen en dragen der versierselen van ridder der Leo- polds-orde, hem door Z. M. den koning der Belgen geschonken. KERKNIEUWS. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Heerjansclam en Kijfhoekclassis Dordrecht, de heer A. H. L. de Belte Yerseke. GEMENGDE BERICHTEN. Tengevolge van den zeer hojgen waterstand was de scheepvaart op het Zederik-kanaal tusschen Gorjuchem en Utrecht gedeeltelijk gestremd, doch door noodzakelijke reparation aan de schutsluizen aan den Arkelscben dam bestaat de vrees, dat die vaart eenigen tijd geheel on bruikbaar voor het verkeer zal zijn. Tengevolge van den zwaren storm is de telegraaf kabel tusschen Texel en den vasten wal in het onge- reede geraakt. Het hof van appèl van Brussel heeft uitspraak ge daan in de zaak van Camille Nothomb en consorten, be schuldigd van medeplichtigheid aan frauduleus bankroet. Een talrijk publiek was tegenwoordig om de uitspraak aan te hooren. Het hof hepf't bij een breed gemotiveerd vonnis de uitspraak van den rechter in eersten aanleg vernietigd, en de beschuldigden Camille Nothomb, Victor Henry en de echtgenooten Bailieu van vervolging vrij gesteld. Mevrouw Langrand is veroordeeld tot J8 maanden en Auatole Langrand tot een jaar gevangenisstraf. De viij- gesprokenen zijn onmiddellijk op vrije voeten gesteld. Te Gent stijgt bet water nog steeds. Overal zijn de kelders, die in de nabijheid der Lei gelegen zijn onder water. In de wijk der Nieuwbrug staan onder anderen talrijke werkmanswoningen onder water, en men vreest voor grootere overstroomingen in het laag ge deelte vim Gent. De fabrieken in dat gedeelte der stad staan zoo goed als stil. Uit Brussel wordt gemeld, dat de Dender sinds verscheidene dagen buiten hare oevers is getreden. Het water was den vorigen dag een voet gewassen. Men vreest voor de ijzeren brug te Aalst. Nabij Audenaarde is de spoorweg over eene lengte van twee kilometers vernield. De Sambre wast aanzienlijk. Boven en beneden Charleroi is zij uit hare bedding geloopen. Al de landen staan onder water, evenals de gronden lang3 het kanaal van Brussel en van Pieton. Men ziet op de rivier alle soorten van voorwerpen drijven. Geheel de vallei is met water bedekt; graan en hooimijten worden door het water medegesleept. Men verzekert dat er tusschen Watcourt en Marchienne verscheidene bruggen zijn weggeslagen. Men schrijft uit Brugge onder dagteekening van 9 dezer In plaats van te verbeterenwordt het weder steeds ongunstiger. Zelden nog hebben wij een schrikkelijker nacht gehad dan de afgeloopene. Te 8 urens' avonds stak een hevige orkaan opde wind blies met zulk een gewelddat de huizen daverden op hunne grond vesten vorsten en dakpannen werden ten gronde ge slingerd terwijl het water aanzienlijk steeg. Na den storm onwederafgewisseld door hagelbuien. De Seine wast met nieuwe kracht; onrustbarend nemen de overstroomingen in Frankrijk toe; in ver schillende gedeelten van Parijs is alle communicatie behalve met voertuigen gestremd. Ook in Versailles zijn de lage gedeelten overstroomd. In de Rue Herald nemen de bewoners uit de bovenverdiepingen met hun inboedel de vlucht, daar de benedenverdiepingen reeds onder water staan. Verscheidene fabrieken hebben den arbeid moeten staken. Ook de Loire heeft geweldige over stroomingen veroorzaakt; men vreesde dat het water daar heden even hoog zou staan als in 1843de hoogste waterstand gedurende een eeuw. Ook in Nantes staan straten onder water, terwijl sommige plaatsen in den omtrek van alle gemeenschap zijn afgesloten, zoo dat door gebrek aan voedsel, de inwoners de vlucht moeten nemen. De Saöne is eveneens buiten hare oevers getreden. Te Angers heeft de Maine overstroomingen veroorzaakt; te Poitiers verwekten de Clain en de Boivre groote onrust. In Pas de Calais en de Noorder departementen zijn aanzienlijke oppervakten geïnun deerd. De verwoestiugen in Parijs en geheel Frankrijk veroorzaakt zijn te veelvuldig om ze allen op te noemen. Op den Boulevard Ornono werd de tent van een kun stenmaker gedurende de voorstelling met al de personen, die de voorstelling gaven, opgenomen, behalve de „dikke dame" die, dank zij haar gewicht, op hare plaats bleef. In Italië zijn sedert het laatste gedeelte der vorige maand meer dan 50,000 personen, tengevolge der over- stroomingea, zonder woning, en, hoewel te Ferrara eu elders duizenden in allerlei gebouwen zijn geborgen, is het meerendeel toch zonder beschutting. Gebrek aan voedsel en woning is oorzaak dat velen ziek worden en sterven. VERKOCPINGEN en AANBESTEDINGEN. Gisteren avond is alhier te koop aangeboden: een huis en erf op den Korten Burg wijk D n° 11. Ver kocht voor 4644.44, en een pakhuis en erf, op den Korten Biu-g, wijk A n° 36. Verkocht voor 1100. STA TEN-GENERA A L. tweede kamer. Zitting van Vrijdag 13 Becercber. {Nader verslag De beraadslagingen over de begrooting van oorlog werden voortgezet bij de XVIIe afdeeling (buitenge wone uitgaven). Bij art. 55 vestigden de heeren de Bieberstein en Nierstrasz de aandacht van den minister op de geweer- fabriek te Maastricht als de preferentie verdienende "boven den buitenlandschen fabrikant voor de levering van vuunvapeusn. De minister verklaarde zich vol komen bereid de inlandsche nijverheid te begunstigen, maar voorloopig gebonden te zijn aan het eenmaal met den fabrikant Beaumont gesloten contract. Bij art. 57 bad een gedachten wisseling plaats tusschen den heer de Roo en den minister van oorlog over de bedoeling van de aanvraag van f 40,000 voor den torpedo-dienst. Uit de inlichtingen van den minister

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1