MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F £97. 1872. Zaterdag 14 December. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2« Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/xn.franco is f 3.50. Middelburg 13 December. Jonkheer mr. D. G. van Te ijlingen is in de openbare terechtzitting der arrondissements rechtbank te Dord recht eergisteren als rechter in dat college geïnstalleerd. Naar Het Vaderland verneemtzullen eenige leden van den gemeenteraad te 'sGravenhage een voorstel bij den raad indienen om het gemeentebadhuis te Sche- veningen na 1873 niet meer van gemeentewege te exploi- teeren, maar óf te verkoopen óf te verpachten, waartoe zich dan een maatschappij of andere vereeniging zou kunnen aanmelden. Maandag is wegens redenen van verhindering voor eene algemeene vergadering eene gecombineerde vergadering gehouden van praeses magnificus, admi nistrateuren en directeuren van het Bataafsch genoot schap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. In deze vergadering isovereenkomstig de schriftelijk uitgebrachte stem van de leden, besloten tot niet-be kroning van eene in 1871 ingekomen verhandeling, onder de zinspreuk: „De waterstrijd toont Neerlands macht," in antwoord op vraag 112: „Over de geschiktste werktuigen tot het opbrengen van water." Voorts is het programma der uit te schrijven prijsvragen vastgesteld. De kamer van koophandel en fabrieken te Utrecht heeft gemeendniettegenstaande de benoeming eener staatscommissie tot herziening van bet muntstelselin middels de aandacht van den minister van financiën nogmaals te moeten vestigen op den voortdurend toe- nemenden invoer van Belgische twee-tr/^ï;«^stukken, waardoor de handel van Utrecht, vooral in den laatsten tijd, al meer en meer wordt benadeeld, daar het schijnt dat sedert de aansluiting der spoorwegen die vreemde munt meer en meer naar Utrecht vloeit. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Benoemd tot broeder der orde van den Nederlandschen leeuw J. van Dameervol ontslagen onderwijzer in de strafgevangenis te Woerden. Vergunning verleend aan 'skonings adjudant den majoor EL J. baron Taets van Ainerongen, van den grooten staf, tot het aannemen en dragen der versier selen van ridder 3C klasse der orde van den Rooden adelaar, hem door Z. M. den koning van Pruisen, Duitsch keizer, geschonken. posterijen. Benoemd tot commies der posterijen 3e klasse jonkheer I. J. de PestersM. Mouw, L. M. Snel len van Volleuhoven en A. A. Snijder, thans surnu merair dor posterijen. belastingen. Benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te St. Odilienberg c. a.y F. A. H. Seipgens, thans surnumerair bij de administratie der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen, werkzaam in de inspectie derzelfde middelen te Maas tricht. leger. Benoemd bij het wapen der artillerie van het leger in Oost-Indië, tot 2cn luitenant, de cadetten H. J. van Heutz en W. M. van den Broek, beiden herkomstig van de koninklijke militaire academie. ONDERWIJS. Benoemd tot praeccptor aan het gymnasium te Gro ningen dr. E. G. Houtsma, te Zalt-Bommel. GEMENGDE BERICHTEN. In den nacht van jl. Zondag begaf J. Elberink te Geesteren gemeente Tubbergenzich omstreeks mid dernacht naar de woning van zijn buurman A. Rotge- rinkwaar hij het raam van het slaapvertrek en een keukenraam verbrijzelde. Rotgerink greep zijn geweer en spoedde zich naar buiten, waarna hij het geweer trachtte telossen, doch het weigerde. Elberink wachtte hem op, riep hem toe: „Jou moet ik hebbenNu zul je sterven en bracht hem door een slag met een zwaar stuk hout eene verwonding aan het hoofd toe. Daarop had eene worsteling plaatswaarvan het eind was dat de lang getergde Rotgerink zijn aanvaller ten onder kreeg en hem met zijn geweer drie slagen toebrachten ver volgens hulp haalde en zich naar Tubbergen begaf om de politie met de zaak in kennis te stellen. Elberink is Maandag avondzonder tot zijn bewws&wiv^^u gekomen, gestorven. De justitie heeft een onderzoek ingesteld. Rotgerinkdie alles heeft bekend, is op vrije voeten gelaten. Jl. Dinsdag avond tegen tien uren zijn twee onbekende personen bij de weduwe J. de Weijer, te Haarlemmermeer, met geweld in huis gedroDgen. Men heeft de vrouw eu de werkster mishandeld en met den dood bedreigd. Een der indringers is naar boven gegaan en heeft daar eene kast opengebroken en al wat waarde had er uitgehaald. Door bedreiging heeft men de vrouw ook naar boven doen gaan om al hare waarde af te geven. Op het geroep van een daarbuiten staanden medeplichtige van verraad, hebben de drie inbrekers de vlucht genomen en het goed achtergelaten. Eergisteren passeerde te Utrecht langs de Keulsche vaart een zeestoomboot, die van Rotterdam naar Amster dam ging; daar het veel moeite kostte om de bruggen en sluizen te passeeren was de rijksopzichter over de Keulsche vaart aan boord, om op de richtige uitvoering toezicht te houden. Een bekwaam geneesheer te Parijsdie tevens een groot liefhebber van statistiek isheeft o. a. berekend dat iemand die den ouderdom van vijftig jaren bereikt, een tijdruimte gelijkstaande met 6000 dagen beeft gesla pen en ook C000 dagen .hoeft gewerktdat hij 800 dagen heeft geloopen1500 heeft gegeten, een tijd van 500 dagen is ziek geweest en zich gedurende 4000 hoeft geamuseerd. Gedurende zijn leven zou hij 35,000 kilo grammen brood hebben gegeten10,000 kilogrammen vleesch, 2500 kilogrammen groenten en slechts 32,000 liters vloeistof hebben gebruikt, wat gelijk staat met den inhoud van een meer van 300 voeten oppervlakte ea een diepte van 3 voet. Volgens een Parijsch orgaan, gaan de zaken te Parijs tegenwoordig zeer slecht, ten gevolge der voort durende woelingen en kuiperijen van partijen. Huizen, die anders voor 700 a 800 rancs per dag verkochten, hebben thans een debiet van nauwelijks 400 francs. Het bekende modemagazijn La belle jardiniere, dat vroeger voor 100,000 francs per dag verkocht, debiteert thans niet meer dan 25,000 francs. De wereldberoemde Magasins du Louvre, een der grootste instellingen van dien aard, hebben een gedeelte van hun personeel moeten wegzenleu, wegens gemis aan affaire. De berichten omtrent de ongelukken cn verwoes tingen door water en wind, in Frankrijk veroorzaakt, luiden iederen dag ongunstiger. Een verschrikkelijke storm woedde den 10tu dezer te Parijs. Op vele plaat sen werden pannen van de dakenen ook schoorstecnen van de buizen weggeslagen. Tengevolge hiervan wer den verscheidene personen, die door de vallende brok ken steen getroffen werdengedood of gekneusd. Op de Place de l'Europe werd eene vrouw tegen den boog der brug geworpenwaardoor zij ernstig werd gekneusd. Alle vlaggen, die van het Nijverheidspaleis wapperden, zijn van den vlaggestok gescheurd. Van het Palais- Royal werden groote steenen uit de nog in staat van ruïnes verkeerende muren weggeslingerd. Tal van deuren eu vensters zijn beschadigd en boomen ontworteld. Intusschen is de Seine opnieuw gaan wassen; de over- trooraingen nemen toe; meer en meer wordt de com municatie gestremd, en dagelijks hebben persoonlijke ongelukken plaats, terwijl aan gebouwen, boomen en velden onberekenbare schade wordt toegebracht. De Berlijnsche gemeenteraad heeft het plan tot oprichting van twaalf overdekte markten met 52 tegen 9 stemmen aangenomen. Woensdag morgen werd binnen Newgate te Londen het doodvonnis voltrokken aan Augustus Elliott, deu moordenaar van een jonge vrouw. De hooge pr ij ze q der steenkolen doen overal omzien naar goedkooper brandstoffen. In Engeland is het afval der kolenmijnen in gebruik gekomen en onlangs is in Italië een maatschappij opgericht, om de venen te be werken, die zich aldaar bevinden. Een werktuig, geoc- troieerd ten name van den heer Moro, dient om het veen saam te persen en heeft zeer goede uitkomsten opgeleverd bij de proevendie te Florence hebben plaats gehad. Proeven door do oude Italiaansche spoorweg maatschappij met deze brandstof genomen, leverden, in vergelijk met Engelsche kolen, een voordeel op van veertig procent. Woensdag is in een der grootste hotels te New- York eek brand uitgebarsten, waardoor op de bovenste verdiepingen 25 kamermeisjes zijn gestikt of verbrand. In de Yereenigde staten van Amerika bestaan thans 6432 dag-en weekbladen enz. Daarvan verschijnen 50 dagelijks, 4750 wekelijks, 685 maandelijks, 55 om de drie maanden en 331 op ongeregelde tijdstippen. De meeste van de aan een bepaald onderwerp gewijde tijd schriften behandelen den godsdienst, daarop volgt de landbouw, dan het onderwijs en vervolgens de vrijmetse larij. In Amerika is de verhouding tusschen het aantal couranten en de bevolking als 1 dagblad op 6000 in woners zoo ook in Zwitserland. In Denemarken 1 op 8000; in Duitschland, Noorwegen en Nederland, 1 op 18,000; in Frankrijk 1 op 20,000; in Zweden 1 op 22,000; in Engeland 1 op 24,000, in België 1 op 26,000. Tengevolge van de ziekte onder de paarden in Amerika, was het vervoer in de steden met omnibus sen en tramway's sterk verminderd, tot groot ongerief van het publiekmaar zeer spoedig werden de tram way's bediend door kleine locomotieven. Het plaatsen van het werktuig oponder of vóór het rijtuig is als onpractiseh afgeschaft en afzonderlijke locomotieven doen nu dienst voor de rijtuigen. Zij bestaan uit een vertikalen stoomketelhebben geen tender en zijn zoo danig ingericht, dat de last op de drijfwielen dezelfde blijft, of de kolen- en watervoorraad, uitgeput is of niet. VERKCOPINGEN en AANBESTEDINGEN. neden werd alhier aan het gebouw van het gewes telijk bestuur aanbesteed het driejarig onderhoud der gebouwen en aanhoorigheden, ten dienste van 's rijks belastingen te Hansweert en te Bathaanvangende 1° Januari 1873 en eindigende den 31eu December 1875, iu twee perceelen van aanbesteding. Beide perceelen zijn aangenomen door den heer W. Philipse, te Hansweert, voor f 3000. THERMOMETERSTAND. 12 Dec. 'sav. 11 u. 38 gr. 13 's moi'g. 7 u. 37gr.'smidd. 1 u. 40 gr. 'sav. 6 u. 40 gr. STATÈN-GENERAAL. tweede kamer. Zitticg van Donderdag 12 December. {Nader verslag.) Het hoofdpunt dezer zitting, waarin de beraadslaging over hoofdstuk VIII (oorlog) der staatsbegrootiug Voor 1873 werd voortgezet, bestond iu de verklaringen af gelegd niet alleen door den minister van oorlog, maar ook door den minister van justitie, in naam van ge heel het kabiDet bet woord voerende. Eerstgenoemde verklaarde, na eene captatio benevo- leniiae als inleiding te hebben gebezigdeen overzicht te willen geven van de plannen der regeering op militair gebied. Eerst echter deed de minister nog het onbil lijke uitkomen van de te kennen gegeven klacht, dat men nog niet meer zichtbare bewijzen van werkzaamheid ten deze had gekregen. Immers na eerst in Juli jl. te zijn opgetreden, had de minister zich eerst met de samenstelling zijner begrooting moeten bezig houden. Daarna had de minister zich zoo spoedig mogelijk aan den arbeid gezet. Daarna deed de minister de volgende raededeelingen. Een gewijzigd wetsontwerp tot aanneming van eea vestingstelsel is onlangs gereed gekomen voor zooveel 'a ministers aandeel daaraan betreft. Thans is het overleg met den minister van marine daarover aanhan gig. De minister hoopt dat het dadelijk na afloop van het begrootingsdobat den gewonen weg zal kunnen opgaan. Intusschen is de minister niet van plan op de beslissing der wetgevende macht aangaande de vesting wet vooruit te loopen. Alleen voor Deventer en de Vughter legerplaats is eene uitzondering gemaakt-, waardoor echter ook op de vestingwet geen inbreuk ia

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1