MIDDELBURGSCHE C O U R A N T. F 296. Vrijdag 1872. 13 December. Dit blad yerscbijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 12 December. In de gisteren avond gehouden vergadering van het departement Middelburg der Maatschappij tot nut van 't algemeen is door den voorzitter een uitvoerig en belangrijk tweejarig verslag uitgebracht van den toestand en de werkzaamheid van het departement. Daaruit bleek, dat het op verschillend gebied met vrucht was werkzaam geweest en dat zijn financieelc toestand, zoowel als die van zijne instellingen zeer vol doende was. Op voorstel van mr. G. A. Fokker is besloten het verslag te doen drukken en aan de leden toe te zenden. De heer H. J. van Deinse, die aan de beurt van aftreding waswerd herkozen tot lid der commissie van de spaarbank en mr. D. A. Berdenis van Berlekom tot lid der commissie voor de hulpbank, terwijl, in plaats van het overleden lid der commissie voor de bewaar scholen, den heer J. A. Gerth van Wijk, werd verkozen de heer F. Nagtglas. Over het voorstel van eenige leden tot oprichting door het departement van een bad- en zweminrichting werd langdurig gediscussieerd, terwijl verschillende bezwaren werden geopperd, waarvan het voornaamste was: het gebrek aan stroomend water. In beginsel werd de wenschelijkhcid der oprichting van zoodanige inrichting eenparig uitgesproken en aan het bestuur opgedragen een commissie van vijf leden te benoemen om de zaak nader te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen. De Staats-courant van heden bevat de wet van den 4cn December 1872, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. Jonkheer mr. F. C. van der Hoeven, nieuwbenoemd minister-resident van Nederland bij het Italiaansche hof, zou heden morgen uit de residentie naar Rome vertrekken Over de vervroeging van het beursuur hadden in den gemeenteraad van Amsterdam gisteren uitvoerige discus- siën plaats, waarvan het resultaat was, dat het voorstel van burgemeester en wethouders, in overeenstemming met het advies der kamer van koophandel en fabrieken, om het beursuur in plaats van, zooals tot nog toe het geval was, te 3 uren, te doen aanvangen ten 1^ uur, en de beurs ten 3^ uur finaal te sluiten, werd aangenomen met 32 tegen 2 stemmen, die van de heeren Koenen en van Kempen. De op dat voorstel gebaseerde nieuwe verordening op de grocte koopmansbeurs werd vervol gens aangenomen met 31 stemmen tegen 1, die van den heer van Kempen. De nieuwe verordening zal met den len Juni 1873 in werking treden. De gemeenteraad van Arnhem heeft in zijn laatsge- houden vergadering beslotenmeer en spoediger publi citeit aan de in zijne vergaderingen behandelde zaken te geven. Tot dat einde zal een verslag van het verhan delde, waarin het gesprokene tachygrafisch wordt vermeldworden gedrukt en uitgegeven. Door den Nederlandschen consul te Stockholm is de heer J. E. Stare aangesteld tot zijnen vice-consul te Wisby, voor de eilanden Gothland, Farö en Sandü. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. eereteekenen. Vergunning verleend aan dr. A. J. D. Steenstra Toussaint, lcn stadsgeneesheer te Batavia, tot het aannemen van het bronzen kruis, hem ter zake zijner verleende hulp, tijdens den Pruisisch-Franschen oorlog van 18701871 door de Fransche afdeeling van Het roode kruis als een aandenken vereerd. belastingen. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan G. Koelink, uit zijne betrekking van ontvanger der directe belastingen en accijnsqp te Overschiec. a., behou dens aanspraak op pensioen. rechterlijke macht. Benoemd tot kantonrechter te Sommelsdijk mr. C. Stemberg, thans griflier bij het kantongerecht te Ridderkerk. pensioenen. Pensioen verleend ten laste van den staat aan P. Hofstede de Groot, eervol ontslagen hoogleeraar aan de hoogeschool te Groningen, ten bedrage van f 3225 's jaars. posterijen. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan 0. B. F. Vos, te Zwolle, uit zijne betrekking van surnumerair der posterijen. KERKNIEUWS. Het kiescollege der Nederduitsche hervormde gemeente te Amsterdam heeft tot predikant aldaar beroepen den heer dr. Ph. S. van Ronkelpredikant te Haarlem, met 229 van de 326 geldig uitgebrachte stemmen. MARINE EN LEGER. De Provinciale Overijselsche en Zwolsche courant verneemt dat de zes onderofficieren van het instructie bataljon te Kampen, Vemer, Logeman, ten Klooster, Moggenstorm, Kuipers en Verbrugge, met goed gevolg examen voor luitenant-kwartiermeester hebben afge legd. De vier eersten kunnen terstond geplaatst worden. GEMENGDE BERICHTEN. Herhaaldelijk hebben te Breda oneenigheden plaats tusschen de Hollandsche werklieden aan de beet wortelsuikerfabriek en de Düitschc machinewerkers. Deze twisten over den voorrang in het werk en over de nationaliteit liepen eergisteren zóo hoog, dat de gansche brigade der koninklijke marechaussée daarbij te pas kwam om aan de vechtpartijen een einde te maken. Het gemeentebestuur van Antwerpen heeft een nacht dienst georganiseerd voor het reinigen der straten. In Britsch-Indië hebben hevige overstrooraingen plaats gehad te Khandeish en Nassickin eerstgenoemde landstreek alleen zijn 138 dorpen met 3500 huizen verwoest en zijn meer dan 20,000 personen van alles beroofd. De storm die in den nacht van Zondag op Maandag woedde schijnt nergens sterker te zijn geweest dan in Engeland. Omtrent de daar plaats gehad hebbende ongelukken en de veroorzaakte schade wordt nog ge meld dat bij Plymouth acht schepen waaronder het Nederlandsche schip Curasao-Packet zijn gestrand, maar van de bemanning en de passagiers dier schepen is slechts óen persoondie weigerde zijn schip te ver laten omgekomen. De spits der kapel van het St. Johns- college te Cambridge en die van het Oriël-college te Oxford zijn afgewaaid; het in aanbouw zijnde nieuwe Great Western-spoorwegstation te laatstgenoemder stede is geheel vernield. Te Exeter zijn de toren-spitsen der St. Thomas-kerk afgewaaid, tot groote ontsteltenis der personen die in die kerk de godsdienstoefening bij woonden, maar met den schrik vrijkwamen. Te Bristol is 'een klein huis door den storm goeddeels ver nield en vier personen zijn onder het puin begraven, waarvan er twee zijn omgekomen. Te Londen zijn op verschillende plaatsen groote aanplakborden, luiken en dergelijke door den wind vernield; een paviljoen, dat te Croydon werd opgeslagen om voor een feest te die nen is geheel omvergewaaidhetzelfde is geschied met eene groote tent te Portsdown, die 1500 menschen bevatten konen waarin prinses Christiaan den dag te voren den eersten steen voor een schoolgebouw gelegd had; bij deze en bij dergelijke ongevallen, die in andere wijken van Londen hebben plaats gehadzijn verschil lende personen minder of meer ernstig gekwetst. Zwitserland is wat het weer betreft in den laat- sten tijd gelukkiger dan andere landen. Sinds 22 No vember teekende de thermometer te Genève tusschen 49 en 69 graden Fahrenheit, en er zijn 'kantons waar 't weder nog veel zachter is. In de kantons Thurgau en Saint Gall staan violenrozen, jasmijnen en kersenboo- men in vollen bloei. Te Schwarzenegg in 't kanton Bern werden den 30en der vorige maand rijpe frambozen ge gaard en den 28(n plukte men te Schonenberg in 't kan ton Zurich een prachtige purperen roos. Maandag avond lichtte het zwaar en heeft men op verscheidene Zwit- sersche plaatsen onweder waargenomen. Van regeeringswege is in Pruisen een overzicht openbaar gemaakt, betreffende de persoonlijke onheilen met doodelijken uitslag, die gedurende het jaar 1871 de mijnbevolking in dat land hebben getroffen. Het aantal personen gedurende dat jaar werkzaam in de mijnen, steengroeven en daartoe behoorende werkplaatsen, was 213,156; hiervan hebben 562 man, dat is éenopde379 personen, het leven door een ongeluk verloren. In vergelijking van het jaar 1870 is de toestand van het arbeidend personeel in dit opzicht ongunstig geweest, want gedurende den loop van dat jaar zijn niet meer dan 469 man verongelukt; in verhouding van het cijfer der ongelukken gedurende 1868 is de toestand nog ongunstiger, toen men veel minder onheilen te betreuren heeft gehad. Voor de vensters van de Handelsbank te Weenen zijn de prijzen voor de aanstaande verloting ten behoeve van de stedelijke armen tentoongesteld. De hoogste prijs, uit ducaten bestaande, stelt de koepel van het gebouw der tentoonstelling voor; die koepel is met 1000 ducaten gedekt, terwijl de zijpilaren met guldens zijn bedekt. Voorts ziet men nog tal vanschoone prijzen. Deze uitstalling lokt natuurlijk niet weinig liefhebbers. De Russische censuur heeft weder eenige in het Duitsch geschreven werken verboden; daaronder komen ook voor Heine: „Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland," Heine„Französische Zu- stiinde," en de humoristisch-satyrische „Figaro-Kalen der" voor 1873. Zondag was de Amerikamsche sergeant Bates, die met de vlag der republiek bijna geheel Engeland door liep, onder het gehoor van den bekenden predikant C. H. Spurgeon. Na afloop van den morgendienst liet deze hem verzoeken in de consistorie te komen en overhandigde hij hem aldaar een exemplaar zijner twee werken: „Morning by morning" en „Evening by evening". De sergeant Bates drong er krachtig bij den beroemden predikant, op aan om de Vereenigde staten te bezoeken, waar hem een ontvangst zou te beurt vallen als geen enkel Europeesch predikant zou kunnen verwachten. De heer Spurgeon betreurde echter aan het warm ver zoek van den Amerikaan niet te kunnen voldoen en de Vereenigde staten niet te kunnen bezoeken, omdat zijn arbeid te Londen reeds meer was dan hij kon volbrengen. Terwijl Alexander de Groote, zeide hij, naar de ver overing van twee werelddeelen haakte, had hij, Spurgeon, reeds zijne handen meer dan vol wanneer hij er slechts éen trachtte te veroveren. Het is inderdaad opmerkelijk, welke populariteit de sergeant Bates zich in Engeland verworven heeft; in de meeste dagbladen worden kolommen over hem volgeschreven. VERKOOPINGEN EN AANBESTEDINGEN. Gisteren avond werd alhier te koop aangeboden: 1° Een huis en erf in de Lange Delft, wijkB,n° 138. Verkocht voor f 4000.50. 2° Een huis en erf op de noordzijde van den Dam, wijk N, n° 2. Verkocht voor f 4000. 3° Een pakhuis en erf, in de Schuitvlotstraat wijk N, n° 210. Verkocht voor f 1800. Gisteren is te Neuzen bij publieke veiling ver kocht het hotel met aanhoorighedengenaamd „Het Nederlandsch logementbehoorende aan de erven Steen kamp, staande in de Nieuwstraat aldaar. Daarvan is kooper geworden de heer E. van der Bent te Neuzen, voor f 10,210. THERMOMETERSTAND. 11 Dec. 'sav. 11 u. 41 gr. 12 'smorg.7u.35gr.'smidd. 1 u. 43 gr.'sav. 6 u. 40 gr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1