MIDDELBÜRGSCHE C O U R A N T. F 292. laandag 1872. 9 December. Dit Wad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2« Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., franco is ƒ3.50. Middelburg 7 December. Z. M. de koning is gisteren morgen weder uit 's Gra- venhage naar het Loo vertrokken. In het hoofdkiesdistrict Oud-Beierland is tot lid van de provinciale staten van Zuid-Holland verkozen de heer mr. J. van Andel, notaris te Mijnsheerenland. De minister van binnenlandsche zaken heeft bepaald dat de jaar letter, zoowel bij den ijk als bij den herijk, gedurende het jaar 1873 te bezigen, zal zijn deletter E in den gewonen drukvormschuin gestelden brengt voorts ter algemeene kennis, dat het merk van het kantoor, waar de eerste stempeling heeft plaats gevon den, volgens ministerieele beschikking van 21 December 1869 o. a. voor het ijkkantoor Middelburg bestaat in 12, voor dat te Zierikzee in 13. Bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken is de vergunning voor een stoomsleepdienst in de provinciën Noord-Brabant, Gelderland Zuid-Holland, -Noord-HollandZeeland, Utrecht, Friesland, Overijsel, Groningen en Limburg, vroeger verleend aan L. van Ouwerkerk, te Gorinchem, met ingang van 2 Januari 1873 verklaard te zijn vervallen. De nieuwbenoemde secretaris der Engelsche legatie, de heer H. P. Tenton, ter vervanging van den heer Sidney Locockis gisteren in de residentie aangekomen. De inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht hebben dezer dagen een circulaire verzonden aan alle gemeentebesturen in Nederland, waarin zij wijzen op het hooge belang van een doeltreffende geneeskundige armenverzorgingop de groote gebrekendie in dat opzicht hier te lande bestaan, en op de beste middelen, om daarin te voorzien. De grondslagendoor de inspec teurs voor een beteren toestand aan de hand gedaan, zijn de volgende vijt: 1° beperking der geneeskundige armverzorging tot de werkelijke armen, met behoorlijk toezicht hierop; 2° vaste beiooning voor den genees kundige; 3° vaste belooning voor het gereedmaken van de geneesmiddelen; 4° levering van de bestanddeelen der geneesmiddelen volgens een tarief van schadeloos stelling; 5° bevordering zooveel mogelijk van de oprich ting van een ziekenfonds voor minvermogenden. In de circulaire worden al deze punten uitvoerig toegelicht en wordt daarbij tevens overgelegd een overzicht van een ziekenfonds, zooals bedoeld wordt. De minister van financiën heeft bepaald dat de na volgende ambtenaren bij de administratie der posterijen hunne functiën zullen uitoefenen, als volgt, te weten: de commiezen 3e klasse J. R. Gostelie, ten spoorweg- postkantore Feijenoord-Antwerpenen J. Tak, ten spoorweg-postkantore Feijenoord-Antwerpende commies 3e klasse N. Schuit, ten postkantore te Amsterdam; de surnumerairs P. C, N. Eichholtz, ten postkantore te Zierikzee; F. von Huben, ten postkantore te 'sGraven- hage; F. Sinnighe, ten postkantore te Maastricht; C. Koens, voorloopig ten postkantore te Schiedam; C. E. van de Kamer, ten postkantore te Dordrecht; E. W. Hillebrandt, ten postkantore te Leeuwarden; J. A. Stroband, ten postkantore te Zwolle; A. C. P. Th. Hollingerus Pijpers, ten postkantore te Breda; H. C. de Marée, ten postkantore te Leiden; jonkheer I. J. de Pestersten postkantore te Amsterdam A. A. Snijder, ten postkantore te Amsterdam; L. M. Snellen van Vollenhoven, ten postkantore te 'sGravenhage. De minister van bnitenlandsche zaken roept in de Staats courant van hedenmet vermelding der voor waarden, jongelieden opNederlandersdie in aanmer king wenschen-te komen- voor klerk bij het departement, voorloopig op een traktement van 500 'sjaars. Belanghebbenden moeten zich schriftelijk bij het depar tement aanmelden, vóór den 31cn December a. BENOEMIHGEN EH BESLUIT®^. consulaten. Eervol ontslag verleend",—op verzoek, aan G. II. Garlichs, als Nederlandsch consul te Cincin nati, en als zoodanig benoemd P. H. Hartmann. ministrieele departementen. Op de meest eervolle wijze uit 's lands dienst ontslag verleend, .op verzoek, aan J. van Lokhorst, referendaris bij het departement van buitenlandsehe zaken, onder dankbe tuiging voor de vele en goede diensten door hem ge durende eene lange reeks van jaren den lande en aan het departement voornoemd bewezen, behoudens zijne aanspraak op pensioen. Bevorderd in1'. G. G. G. E. Zilcken, thans hoofdcom mies, tot referendaris, M. L. van Deventerthans com mies tot hoofdcommies, en A. A. Weimar, thans lc klerk, tot adjunct-commies. ONDER/W IJS. Uit Rijssen wordt van 5 December aan de Nieuwe Kotterdamsche courant geschreven: Nadat dezer dagen door Z. M. den koning afwijzend is beschikt op de voorziening van den raad dezer gemeente tegen een besluit van gedeputeerde staten van Overijsel, waarbij de afkeuring van het schoolgebouw voor openbaar lager onderwijs alhier wordt gehandhaafdis het onderwijs heden morgen gestaakt. Wanneer in dezen toestand tusschentijds geene verandering komt, dan is het te voorziendat de jeugd alhier eene langdurige vacantie te gemoet gaat. KERKNIEUWS. De heer A. Mac Pherson, predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Axel, heeft beroepen ontvangen naar die gemeenten te Bleskensgraaf c. a. (Zuid-IIolland) en te Oticrloo (Gelderland). RECHTZAKEN. Het provinciaal gerechtshof in Gelderland heeft gis teren uitspraak gedaan in de zaak van J. van Druten, beschuldigd van zijn kind te hebben verdronken. Over eenkomstig den eisch van het openbaar ministerie is hij tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. KOLONIËN. Behalve de reeds gemelde heeft de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië nog de volgende beschikkingen genomen. (Javasche courant van den 18cn October.) departement van marine. Vergunning ver- laend: om te repatrieerenwegens langdurig verblijf in Oost-Indië, aan de luitenants ter zee 2e klasse M. J. van LakerveldJ. G. 11. van Doorn en H. van den Pauvert, en de officieren van gezondheid J. C. D. Steendijk en W. F. Clous. (Javasche courant van den 22cn October. civiel departement. Ontslagen: eervol, uit 's lands dienstmet behoud van recht op pensioende ambtenaren op wachtgeldD. C. TengnagelJ. C. Hem- ber, F. M. Samuels, W. F. Gotter, J. P. Mutter, N. E. Bonte, P. Verwoert en P. A. Noordhoornde ambtenaar op nonactiviteit W. H. Brouwer, en de ambtenaar op onderstand W. Tawaris; op verzoek, eervol, uit's lands dienst, met behoud van recht op pensioen, de ambtenaar op nonactiviteit J. C. van Chambonop verzoek, eervol, uit 'slands dienst, onder toekenning van pensioen, de gewezen notenkalker bij het specerijenmagazijn te Neira C.H. Veerman; op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de gewezen klerk ter algemeene secretarie J. J. Barrett. Benoemd: tot procureur-generaal bij het hoogge rechtshof van Nederlandsch-Indië tevens advocaat-fiscaal voor de land- en zeemacht, de president van den raad van justitie te Batavia mr. F. F. M. L. Lastbij de in- en uitvoerrechten, tot boekhouder bij den ontvanger te Batavia, de commies te Soerabaija E. J. W. G.Neirinckx; tot commies-administrateur bij het entrepot te Batavia, de 2e commies bij den ontvanger aldaar J. C'. Mijer; tot commies bij den ontvanger te Soerabaijede 2e com mies bij dien ontvanger L. W. van Buel; tot 2cn com mies bij den ontvanger te Batavia, de ambtenaar op nonactiviteit P. M. Leidelmeijertot 2e" commies bij den ontvanger te Padang J. II. Riekerktot commies boekhouder bij den ontvanger te Cheribon, de ambte naar op wachtgeld J. H. Picheltot 3en commies bij den ontvanger te Soerabaija, de le klerk bij clen ont vanger te Batavia W. B. Meijer; tot 3e" commies bij den controleur te Soerabaija, de ambtenaar op nonacti viteit F. W. Rappardtot commies bij den ontvanger te Padang, de ambtenaar op nonactiviteit P. C. E be ling tot substituut-griffier bij den raad van justitie te Soe rabaija, de 3e substituut-griffier bij den raad van justitie te Batavia mr. D. Mounier. Ontheven: eervol, wegens vertrek, van do verdere waarneming der betrekking van civiel gezaghebber der afdeeling Tana Laut, de I" luitenant der infanterie P. H. II. Routs. Benoemd: tot hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Poerbolingo, B. Stoutjesdijk; tot 3«n hulp onderwijzer aan de openbare tweede lagere school te Padang, D. J. Pont, onderwijzers voor den Indiscben dienstonlangs uit Nederland aangekomentot lcn klerk op het adsistent-residentie-bureau te Blitar D. A. W. Hulskamp, thans zonder bezoldiging werkzaam ter griffie van den raad van justitie te Soerabaija; tot ïen klerk op het adsistent-residentie-bureau te Berbeck P. W. L. Esinkthans le klerk op het residentie kantoor te Pamakassan. departement van oorlog. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den kapitein der infanterie R. D. W. Koops. Geplaatst: infanterie, bij het 5e bataljon, de 2° luitenant C. J. van Temmen, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd. Overgeplaatst: bij de 2C afdeeling, delcluitenant- kwartiermeester der militaire administratie H. J. Maas land zullende hij als zoodanig bij zijnen dienst worden gevoerd a la suitegeneeskundigen dienst, bij het groot militair hospitaal te Soerabaija, de officier van gezond heid 2e klasse G. Sinia en de militaire apotheker 3° klasse J. vanSelms, respectievelijk van den genees kundigen dienst der zuider- en ooster-afdeeling van Borneo en het groot militair hospitaal te Weltevreden bij den ge neeskundigen dienst van Celebes en onderhoorigbeden de officier van gezondheid 2e klasse G. Fischer van die der Moluksche eilanden; bij den geneeskundigen dienst der Moluksche eilandende militaire apotheker 3e klasse T. Risselada, van het groot militair hospitaal te Soe rabaija; infanterie, bij het 9e bataljon, dc 1° luitenant D. Schilfervan het garnizoens-bataljon der zuider- en ooster-afdeeling van Borneo; bij het 10e bataljon, de 2e luitenant M. W. P. C. de Jonker, van het 9C bataljon; bij het garnizoens-bataljon van Palembang en Benkoe- len, de lc luitenant F. J. S. van Heumen, van het 14e bataljon. (Javasche courant van den 25en October.) civiel departement. Ontslagen: op verzoek eervol, uit 's lands dienst, met behoud van recht op pensioen, de sluiswachter te Sitoebondo C. Abels* op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, de gewezen kleik op het residentiekantoor te Batavia G, Barendse op verzoek, eervol, uit 's landsdienst, de ambtenaar op wachtgeld II. Kamp. Ingetrokken: op verzoek, het aan den ambtenaar J. H. H. Dorn3eilF, wegens ziekte, verleend tweejarig verlof naar Nederland. Benoemd: tot 2CU stadsgeneesheer te Soerabaija, de particuliere genees-, heel- en verloskundige te Bon- dong J. de Clercfj Zubli; bij de in- en uitvoerrechten, tot controleur te Padang, de ontvanger te Benkoelen J. A. van Hemert; tot ontvanger te Benkoelen, de commies-visitateur bij de contröle en recherche te Batavia W. C. H. Romswinckel, tot commies-visitateur bij de controle en recherche te Batavia, de commies der ambulante recherche te Grissee J. J. F. Swart; tot commies der ambulante recherche te Grisseede commies ontvanger te Rembang J. C. R. von Banniseth; tot commies-ontvanger te RembaDg, de ambtenaar op wacht geld J. M. Kluppell. departement van oorlog. Verleend: een twee-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1