MIDDELBÜRGSCHE C O11R A N T. F 287. Dinsdag 1872. 3 December. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2™ Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen De prijs per 3/m.franco is f 3.50J Middelburg 2 December. De gemeenteraad alhier zal op Woensdag a., des namiddags te halt 2 uur, eene openbare zitting houden, ter behandeling der volgende zaken:onderzoek.geloofs brieven van den heer Jeras; missives gedeputeerde staten, goedkeuring enz. van eenige raadsbesluiten; rekening der concertzaal 1871/72; voorstellen burgemeester en wethouders a verkoop brandspuithuisje in den Helm; b invoering eener hondenbelasting; c aanplanting van den kanaalweg enz.; cl verhuring gedeelte van de haven voor visscherij enz.; e vermindering pachtsom van ïven grasetting; uitgift in erfpacht gemeentegrond aanDitmars en Pagé; g kosteloos onderwijs op scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs; h overplaatsing hulponder wijzeressen; i reorganisatie hulponderwijzerspersoneel. De heden door diakenen der Nederduitsche hervormde gemeente alhier gehouden gewone wintercollecte heeft 2,384.51:-J- opgehaald. Ten vorigen jare bedroeg de opbrengst /"2,477.30£ en met inbegrip der nagekomen giften f 2,605.23^. 31. Vrijdag heeft te Nisse de verkiezing plaatsgehad van een lid voor den gemeenteraad aldaar, ter vervul ling der vacature ontstaan door het genomen ontslag van den heer P. Ilirdes. Bij de opening der biljetten is Zaterdag geblekendat eene herstemming moet plaats hebben tussehen de heeren C. A. L. Dauckaerts, die 11, en J. Kloostermandie 7 van de 23 uitgebrachte stem men verkregen. De Leidsche courant deelt mede, dat door het studen ten-korps der Leidsche hoogeschool aan de tweede kamer der staten-generaal een adres tot ondersteuning van het aangeboden ontwerp tot gedeeltelijke herbouwing en uitbreiding der academische lokalen zal worden gezonden. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. rechterlijke macht. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan P. J. Buteux, als kantonrechter te Hein- kenszand, met ingang van 1 Januari a. hooger onderwijs. Eervol ontslag verleend aan dr. R. W. van Goens uit zijne betrekking van hoog leeraar aan de polytechnische school te Delft, behou dens aanspraak op pensioen of wachtgeld en met behoud van den titel van hoogleeraar, en als zoodanig in zijne plaats benoemd A. J. van Peschtijdelijk hoogleeraar aan die instelling. staats COMMissiEN. Ontbonden de commissie bedoeld in art. 34 der wet van 20 Juli (Staatsblad n° 131) en benoemd bij besluit van 8 October jl. (om te adviseeren over de gevallen van besmettelijke veeziekten), met dankbetuiging voor de door haar bewezen diensten. posterijen. Uit 's rijks dienst ontslagen de surnu merair der posterijen P. A. Gelpke. belastingen. Benoemd tot provinciale inspecteur der directe belastingen enz. te Groningen jonkheer T. J. Kraijenhoff, controleur te Maastricht. Verplaatst de controleur W. A. de Jongh van Mid delburg naar Zwolle, de controleur F. de Gelder van Zwolle naar Middelburg eu de ontvanger V. H. Niemantsverdriet van Joure c. a. naar Zierikzee. Eervol ontslag verleend op verzoek, aan mr. J. M. Cal- lenfels, uit zijne betrekking vau ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Leiden, behoudens aanspraak op pensioenen als zoodanig benoemd jonk heer J. F. L. Coenen van 's Graveslootthans contro leur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Groningen. algemeene rekenkaner. Benoemd tot secretaris der algemeene rekenkamer jonkheer mr. S. M. S. de Savornin Lohman, rechter in de airondissements-reehtbank te 's Graven hage. V ONDERWIJS. In de Staats-courant van Zondag 1 en Maandag 2 De cember is opgenomen het verslag der commissie belast met het afnemen van het eind-examen der hoogere bur gerscholen in de provincie Frieslandin het jaar 1872. KOLONIËN. De uit Nederlandsch-Indië aangekomen berichten loopen tot 26 October jl. Aan het algemeen overzicht van het Nieuw Bataviaasch handelsblad ontleenen wij het volgende: Wij zijn thans mede voor goed opgenomen in het telegrafisch verkeer tussehen Australië en andere werelddeelen. Men verwachtte dat den 21en dezer de gemeenschap zoowel ter zee als te land geregeld zou zijn. De kabel tussehen port Darwin en Banjoewangie is toch den 18cn dezer hersteld en den 22cn zou het verkeer te land door geheel Australië tot stand gebracht zijn. Het geheel is een reuzenwerk, dat alleen zijne we derga vindt in den kabel, die Europa met Amerika verbindt. 'Van Deli ontvangt men berichten omtrent de vorde ringen die onze troepen maken. De Javasche courant meldde: „Telegrafische berichten van den resident vanKiouw en van den kommandant der expeditionaire troepen in Deli, den 17en dezer ontvangen, melden omtrent de militaire operatiën in dat rijk het volgende: „De Bataksche versterkingen te Oedjong-Barat en Sapoeroek werden door de troepen zonder ecnig verlies aan doc den of gekwetsten genomen. „De Bataks trokken terug, in weerwil van de door hunnen aanvoerder, datoe Ketjil, aangewende pogingen om hen stand te doen houden. Intusschen berekende men, dat, tengevolge van de vele en zware regens, slechts langzaam naar Tanda Benoah zou kunnen worden voortgerukt." Tot aanvulling van deze officieele mede deelingen kunnen de volgende, bijzonderheden strekken, ons gemeld uit het hoofdkwartier Tandjong-baleh, dd. 2 dezer Het ziekteeijfer der troepen, met inbegrip van de gekwetsten, bedraagt nog niet 10 percent van de sterkte, hetgeen zeer bevredigend is, de vele regens, die vallen, de vermoeienissen enz. in aanmerking nemende. Het ziekteeijfer der koelies en kettinggangers is hooger en bedraagt bijna het dubbele van dat der troepen, hetgeen trouwens niet bevreemden kan, daar deze lieden, wat l\un physiek betreft, niet zoo goed beslagen ten ijs komen als de soldaten, die thans ook in garnizoen voldoende en krachtig gevoed worden. De nog in het Delische aanwezige troepen van het garnizoens-bataljon van Riouw en onderhoorigheden worden door den expeditie-kommandant van lieverlede naar Tandjong-Hinang teruggezondenreeds was het grootste gedeelte derwaarts vertrokken. De op den vijand bemachtigde en andere belangrijke punten worden door onze troepen bezet en versterkt, teneinde de operatielijn en de rust in den omtrek te verzekeren, welk stelsel van étappe-versterkingen ook hier weder goede vruchten schijnt te dragen. De militaire operatiën uaar Tanda-Benoew'a gaan on gestoord maar langzaam voortniettemin hebben onze troepen Sapoeroek bezet en bereikt. Yolgens berichten van Makasser is de expeditie naar Mandhar vertrokkennadat Maradia ICeppingdie zich als vorst van Ralangnipa heeft opgeworpen en daar sedert lang reeds de invloedrijkste man was, een ulti matum onbeantwoord had gelaten. GEMENGDE BERICHTEN. Zaterdag werd te Amsterdam door sectiën en vereeni- gingen van het Zilveren kruis, Het metalen kruis, de Citadel-medailleHet Indische kruis enz. feest gevierd ter herinnering aan de verdediging van de citadel van Antwerpen voor 40 jaren. Op het Frederiksplein, waar de feestvierende oude strijders zich verzamelden, had eene reveille plaats, waarna het morgenschot en een saluut van 21 kanonschoten werden gelost. In den stoet die zich vormde werd ook het vaandel van het 7e regiment infanterie opgenomen, versierd met de medaille door Chassé zei ven gedragen. De stoet begaf zich eerst naar de Beurs, waar de ontvangst van ver schillende corporatiën plaats hadvervolgens maakte men onder kommando van den kolonel-kommandant van bet 7e regiment infanterie een militaire wandeling en daarna werd een bezoek gebracht aan het graf van van Speyk in de nieuwe kerk. Des avonds werd in het Paleis van volksvlijt een groot militair concert uitgevoerd, terwijl het feest met een groote militaire taptoe werd besloten. De hoofdcommissaris van politie te 'sGravenhage, daartoe aangezocht door de Fransche legatie aldaar, heeft de aandacht gevestigd op een Russischen vreem deling zich noemende Mitschenton, voorzien van een Engelsch paspoort, die een groot gedeelte van Europa bereist en oplichterij pleegt hoor zich valschelijk voor te doen als agent van een handelshuis te Parijs. Uit Heerde wordt van 29 November gemeld: Gis teren heeft alhier eene vreeselykemisdaad plaatsgehad. De landbouwer Elbert Beekman vond, 's avonds omstreeks 5 uren t'huis komende, het zeer verminkte lijk zijner vrouw in den gang zijner woning liggen. Volgens zijne verklaring was ook eene som van f 700 ontvreemd, terwijl tevens eene poging tot brandstichting was aan gewend, waarschijnlijk tot bedekking der dubbele mis daad. De brand werd eebter door spoedig aangebrachte hulp gebluscht. Uit Luik wordt gemeld, dat de Maas, na reeds weder bijna geheel binnen hare gewone oevers te zijn getreden, plotseling opnieuw is gaan wassen, zoodat- het peil in twee dagen een meter hooger teekende. Te Brussel heeft men nog al last van den hoogen waterstand in de Senne; in de lage gedeelten der stad en de westelijke faubourgs zijn de kelders van een aan tal huizen vol water geloopen. Te Bergen heeft Vrijdag avond eene manifestatie ten gunste van de invrijheidstelling van een geestelijke de la Vallée aanleiding gegeven tot ongeregeldheden. De leerlingen van het instituut der Dominicanen bielden, voorafgegaan door een pater, een soort optocht onder het roepen vanLeven de jezuïeten"Weg met de libe ralen! terwijl zij verschillende personen beleedigden, o. a. een onderofficier van de jagers, die geen de minste aanleiding gaf. Dit had ten gevolge dat de leerlingen en hun voorganger weldra door een menigte werden omringd die hen onder scheldwoorden en verwenschin- gen op alles behalve aangename wijze naar hun insti tuut teruggeleidde. Weldra verdrong zich een talrijke schaar volks in de Rue des Dominicains, vooral voor het Collége Stanislasde geheele politiemacht kwam op de been, met den commissaris van politie en den bur gemeester aan het hoofd. Men verwachtte een aanval op het gesticht, daar het volk woedend was over de aangedane beleediging; dit werd echter gelukkig voor komen, doch eerst des avonds te tien uren begon het volk zich te verstrooien. Den volgenden avond heeft de politie weder in de Rue des dominicains wacht gehou den en zij zal dit nog eenige avonden volhouden, daal de algemeen heerschende verontwaardiging licht aan leiding kon geven tot gewelddadigheden. De Senne blijft steeds wassen. De Rue Watt is nabij de brug van den spoorweg van Orleans, overeen lengte van 60 meters onder water geloopen, zoodat de circulatie daar geheel is gestremd. Te Asnières staan, aan de zijde van Courbevoie, de oeverlanden geheel onder water. De vlakten van Argenteui!Gennevilliers, Bezons cn Chatou zijn geinuundeerd. Aan de zijde van Croissv is een groot aantal villa's door het water van alle gemeenschap afgesloten, evenzeer als te Saint- Germain en te Maisons-Laffitte. Te Poissy is de inuun- datie nog aanzienlijker. Aan verschillende waterwerken hebben belangrijke verwoestingen plaats gehad. Weder heeft de stroom verscheidene lijken aangevoerd. Ook de Saóne en de Rhone wassen nog, terwijl de vallei van de Oise geheel is overstroomd. Luidens het officieele rapport van de Britscb-Indi- sche politie, zijn gedurende 'tjaar 1871—72, enkel in de zoogenaamde centrale provinciën van Hindestan,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1