MIDDELBÜRGSCHE COUR A N T. F 285. Zaterdag 1872. 30 November. Dit Wad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 29 November. Z. M. de koning wordt heden in de residentie ver wacht, en zal vermoedelijk heden over acht dagen zich weder naar het Loo begeven. De Nieuwe Rotterdamsche courant deelt mede, dat weldra een geregelde stoomvaart tusscben Rotterdam en Java zal tot stand komen. Een Engelsche maat schappij dezelfde die de Wybeiton heeft uitgerust lieeft besloten om behalve die eene nog drie booten in geregelde vaart te brengen tusschen Java en Rotterdam. Die booten zullen tot voor de stad kunnen komen, zoodat geen overlading met lichters zal behoeven plaats te hebben. Door den minister van binnenlandsche zaken zijn de commissarissen des konings uitgenoodigdhem ten be hoeve der Britsche regeering te zenden eene authentieke en zoo volledig mogelijke opgave van: a, het getal der werkuren, b het bedrag der arbeidsloonen, c de toeneming van productie in weverijen en spinnerijen hier te lande, ieder voor zooveel zijne provincie betreft. "Wanneer de avonden lang en de dagen korter worden als de natuur met matte blikken zich tot den winterslaap neigt als het bekoorlijke groen verwelkt en het woud bladerloos wordt dan ontsluit zich voor den naar gezelligheid zoekenden mensch een ander streelend genot, dan ontwaakt vrouw Musica uit haren zomersluimer dan zwaait zij haren bekoor lijken tooverstaf dan ontsluit zij den rijkdom harer harmoniën en voert zij ons in het gebied der tonen. Zoo was het ook gisteren avondtoen het eerste winter-concert door het muziekgezelschap Uit Kunst liefde alhier gegeven ons naar de concertzaal lokte. De jeugdige, frissche, volle sopraanstem van mejuf- vrouw J. S. P., hare eenvoudige natuurlijke voordracht, de reine intonatie, de duidelijke accentueering, vooral in de recitatieven, en hare bezielde opvatting van tekst en compositie, maakten op de hoorders een diepen indruk. Uet aria uit Jessonda van Spohr droeg zij met gevoel voor en de beide laatste regels „Und in himmlischen Accorden, Segen auf mich niederschallt" gaf zij in waarheid weder zooals de componist ze moet gedacht hebben. De concert-aria van Mendelssohn Bartholdyhet lied van Schumann en dat van Theodor Kirchner zong zij geheel con amoreen het publiek gat door daverend applaus ondubbelzinnige bewijzen van goedkeuring. Het pianospel van den heer A. Winter is verdienste lijk. In de uitvoering van het D-mol concert van Men delssohn Bartholdy vonden wij nogtans zijn spel wat gejaagd. In het andante Spianatode grande polonaise van Chopin, Widmung van Liszt, het Warum'? van Schumann en het Staccato van Dupont was zijn voor dracht rustiger en gaf hij blijken van goede opvatting en ontwikkelde techniek. De symphoniën G-dur van Haydn, met het fraaie doorgewerkte andante, werd door het orkest goed wedergegevende uitvoering van do Ouverture van Niels W. Gade „Nachklange von Ossian" was, vooral in het middengedeelte, minder gelukkig. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. eereteekenen. Toegekend aan J. van Riet, politie dienaar te Amsterdam, als blijk van Zr. M8. goedkeuring en tevredenheid wegens hei-haalde redding van drenke lingen aldaar, laatstelijk op 28 Maart 1871; en aan H. F. Wehman, politie-dienaar te Amsterdam, als blijk van Zr. M". goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van een kind uit het water aldaar op 10 Augus tus 1865, de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van 22 September 1855, alsmede een loffelijk getuigschrift. registratie. Benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Meppel, J. Roldanus, thans ontvanger der registratie en domeinen te Hoorn. belastingen. Benoemd tot onvanger der directe belastingen en accijnsen te Noordwelle c. a. W. van Bochove, thans ontvanger derzelfde middelen te Noord wol de c. a. Benoemd tot ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Schiermonnikoog H. J. G. Nanninga, thans verificateur voor den actieven dienst derzelfde middelen te Oostmahorn. Opgeheven de navolgende ontvangkantoren der directe belastingen en accijnsen: te Deinum, bevattende de kadastrale gemeente van dien naam; en- .te-Dronrijp, bevattende de kadastrale gemeenten Dronrijp, Beetgum en Berlicum. Ingesteld een nieuw ontvangkantoor der directe belas tingen en accijnsen te Menaldum, voor de kadastrale gemeenten Dronrijp, Beetgum, Berlicum en Deinum, uitmakende de burgerlijke gemeente Menaldumadeel; en benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Menaldum c. a. M. Feickens, thans ontvan ger derzelfde middelen te Dronrijp. leger. Overgeplaatst in rang en ancienneteit bij het wapen der infanterie van het leger in Oost-Indië, de 2e luitenant G. N. Levert van het lc regiment infanterie. Benoemd tot luitenant-kolonel bij den grooten staf, de majoor L. R. J. A. Roosmale Nepveu, van dien staf, adjudant van Z. K. H. prins Frederik der Neder landen; bij den generalen staf, de majoor J. M. van der Star, van dien staf, directeur van de stafschool. Op pensioen gesteld, ten bedrage van f 1500'sjaars, de luitenant-kolonel L. C. G. Vijgh, plaatselij k-komman- dant 2C klasse te Utrecht, en aan genoemden hoofd officier de rang verleend van kolonel. Benoemd bij den plaatselijken staf, tot plaatselijken kommandant 2e klasse te Utrechtde kolonel J. N. Schmidt, kommandant van het 7° regiment infanterie; bij, het wapen der infanterie, bij het regiment grenadiers en jagers, tot luitenant-kolonel de majoor S. L. J. Queysen van het korps; bij het lc regiment, tot luitenant-kolonel de majoor J. A. Halfmouw, van het 6e regiment; bij het 5e regiment, tot lcn luitenant (naar ouderdom van rang), de 2° luitenant N. P. Onderwater, van het korps; bij het 6° regiment, tot majoor, de kapitein II. M. Ver kouteren, van het regiment grenadiers en jagers; tot len luitenant (naar ouderdom van rang)de 2'' luitenant J. H. A. L. von Freytag Drabbe, van het korps; bij het 7e regiment, tot kolonel en kommandant van het korps, de luitenant-kolonel N. van Willes, van het le regimenttot len luitenant (naar ouderdom van rang), de 2° luitenant J. L. Reeringh, van het korps. RECHTZAKEN. De arrondissements rechtbank te Maastricht heeft den uitgever van l'Ami du Limbourg schuldig verklaard aan hoon in een gedrukt geschrifthetwelk verspreid is,jegens den heer Janssen, ontvanger bij het douane kantoor te Wijck en hem te dier zake veroordeeld tot eene geldboete van 25. De aanklacht gold artikelenin genoemd blad in Juli jl. geplaatstwaarin de wijze besproken werd waarop de belastingschuldigen in het douanekantoor te Wijekont- vangen wordenen gezegd dat de feiten die daar voor komen blijk geven van le désir de désobliger le public alsmede dat de ontvanger bijna nooit op zijn kantoor is. GEMENGDE BERICHTEN. In het Handelsblad lezen wij de volgende advertentie „Groothandelaars. Bankiers. „Door eene bouwcommissie zijn op ruime schaal plannen „uitgewerkt tot het bouwen van eene stad voor 30,000 „inwoners, welke stad zal worden aangelegd aan de „geschiktste zeehaven van Nederland, aan een spoorweglijn „die door gunstige ligging in den ruimsten zin voor „koophandel, zeevaart en nijverheid de meeste voordeelen „aanbiedt. „Voor den geheelen aanbouw der-stad is benoodigd „een kapitaal van 40 millioen gulden. „Men vraagt groothandelaren en kapitalisten, die in „'t belang hunner zaken, naar het bouwplan geheel naar „de behoeften des t-ijds met zorg en voordeel uitgewerkt „voor eigen rekening blokken woon- of pakhuizen of „fabrieken willen doen bouwen; of wel een solied han delshuis, dat zich met de algemeene administratie zoude „willen belasten, of zich trachten te verstaan met Duitsche, „Engelsche, Fransche of Nederlandsche bankiers tot het „verkrijgen vau het geheele of gedeeltelijke kapitaal „waarvoor waarborg, rente en aflossing worden verze kerd. „Inschrijvingen worden franco ingewacht bij den „boekhandelaar C. L.Brinkman, Hartenstraat, Amster dam, onder het motto Zeestad. „Namens de bouwcommissie, „25 November 1872. „W. de Krtjyff. „j. Galman." Ziedaar eene speculatie die in Amerika op hare plaats mag zijn, men denke slechts aan het Eden in Mar tin Chuzzlewit; in Nederland zeker niet. Wij ver wachten dan ook volstrekt niet dat er veel groothande laars en bankiers hunne brieven onder het motto Zeestad naar de Hartenstraat zullen zenden. Zoo lang er nog zooveel werk is voor bouwcommissiën en bouwvereeni- gingen in onze bestaande steden, behoeft men dan ook waarlijk zijn geld niet te steken in het kunstmatig maken van nieuwe steden. Bovendien weten wijgeene geschikte zeehaven van Nederland aan een spoorweglijn gelegen aan te wijzen, waarbij nog de obstetrische diensten van de hecren de Kruyff en Galman met hunne groothandelaars en bankiers noodig kunnen zijn. Har- lingen, Nieuwediep, Vlissingen, de eenige havens die in de termen vallen, zijn reeds van steden voorzien. Wij geven toe dat er in die steden, althans voor zoover die bij ons bekend zijngelegenheid genoeg is om kapitaal voordeelig te plaatsen door het aanbouwen van woon- en pakhuizen of fabrieken, maar voor Bar- num-achtige ondernemingen met een kapitaal van 40 millioenen, die u een geheele stad fonkelnieuw zullen leveren, bestaat er tot nogtoe geen aanleiding. Met zekerheid verneemt de Standaard dat het onheil. Zaterdag morgen op het fort te Hons wijk voorgevallen^ alleen aan onvergeeflijke roekeloosheid te wijten is. Dg officieele verordening schrijft voor dat er bij het ledigen der granaten slechts gebruik mag worden gemaakt van een koperen beitel. Waarschijnlijk had men echter der gelijk werktuig niet spoedig genoeg bij de handalthans toen de kommandeerende sergeant over de zaak aange sproken werdgaf hij verlof bij een timmerman buiten het fort een beitel te leenenom daarmede de buis van de granaat af te slaan. Het spreekt van zelf dat reeds daardoor afgeweken werd van de reglementaire veror dening koperen beitels behooren niet tot het gereed schap van den timmerman. Toen deze echter om de een of andere reden weigerde het verzoek in te willigen, heeft men zich langs anderen weg een stalen beitel weten te verschaffen. Aan de wettelijke bepaling dat niemand het fort mag binnengaan zonder vooraf behoorlijk onder zocht te zijn werd wederom niet voldaananders ware de beitel als contrabande niet binnengelaten. Genoeg het stalen werktuig werd gebruikt om de ijzeren gra naat gevuld met ontbrandbare stoffente openenen de hoogst treurigemaar onvermijdelijke gevolgen dezer onvoorzichtige handelwijze bleven niet uit. Er is reeds een officieel onderzoek ingesteld. Sedert een paar dagen is men te Doesburg 's avonds verstoken van gasZondag avond kon de godsdienstoefe ning in de Nederduitsche hervormde kerk zelfs geen voortgang hebben en staken verscheidene particulieren de gewone olielampen aan. Waar de fout zit is nog onbekend. Te Zeelst bij Eindhoven is de toren van de in aan bouw zijnde lioomsch-katholieke kerk door de hevige windvlagen ingestort. - Hoezeer de stad Luik bloeit en zich uitbreidt kan daaruit blijken, dat gedurende tien^ jaren ieder jaar niet minder dan 250 huizen per jaar zijn gebouwd. In den toestand van de Seine is nog geene verande ring gekomen. Het eenige vaartuig hetwelk nog in de vaart is, is dat waarop zich de inspecteurs bevinden en dat voortdurend tusschen Bercy Auteuil heen en weer vaart. De prefect heeft op de borstweringen der kaaien groote lantaarns doen plaatsenterwijl de poli- tie-agenten de banden vol hebben om de nieuwsgierigen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1