MIDDELBURGSCHE C O U R A N T. F 282. Woensdag 1872. 27 November. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2™ Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 8.50. Middelburg 26 November. In de gisteren avond gehouden vergadering van den geneeskundigen raad in Zeeland werden eenige ingeko men stukken voor kennisgeving aangenomen. De mededeeling van de handelingen van het genees kundig staatstoezicht was, evenals de vorige maal, gedrukt aan de leden toegezonden, zoodat zij niet werd voorgelezen. Ingevolge art. 22 der wet op het genees kundig staatstoezicht werd den leden echter gelegenheid gegeven tot bespreking dier mededeeling. De heer de Ligny maakte hiervan gebruik, in de eerste plaats om te kennen te geven, dat de gezondheidscommissie te Middelburg evenals die te Goes verschillende monsters Amerikaansch spek onderzocht, doch vrij van trichinen bevonden heeft. De voorzitter bedankte voor deze mededeeling, onder opmerking dat het gemeentebestuur alhier hem omtrent deze zaak geen bericht heeft gedaan. Over dit laatste gaf de heer Dobbelaer de Wind zijne verwondering te kennen. Vervolgens vestigde de heer de Ligny de aandacht op het door den voorzitter gegeven toestemmend ad vies aan een gevestigd apotheker, die gevraagd had of de geneeskundigen van Zaamslag bevoegd zijn om te Axel geneesmiddelen te blijven leveren, wanneer zich aldaar een apotheker vestigt. Dit advies steunde op art. 20 der wet regelende de uitoefening der genees kunst, luidende: „De geneeskundigen die bij de invoe ring dezer wet tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd zijn, behouden die bevoegdheid zoolang zij in de plaats gevestigd blijven waarin zij op dat tijdstip gevestigd waren." De heer de Ligny kon zich met het advies niet vereenigen. Naar zijne meening zou, indien de zienswijze van den voorzitter juist ware, do vesti ging van apothekers op het platteland bijna onmogelijk worden. Hij kan die zienswijze evenwel niet deelen. Zijns inziens moet art. 20 der wet beschouwd worden in verband met de 3e alinea van art. 9, hetwelk be paalt dat in plaatsen waar slechts éene apotheek geves tigd is, gedeputeerde staten, na den geneeskundigen raad gehoord te hebben, aan de geneeskundigen verlof kunnen geven om geneesmiddelen te leveren. Hieruit leidt hij af, dat het bedoeld verlof alleen betrekking heeft op de plaats waar de geneeskundige gevestigd is, hetgeen ook bevestigd wordt door een antwoord van den minister Geertsema, den 30on Mei 1866 aan gede puteerde staten van Drenthe gegeven. De voorzitter bleef bij zijn gevoelen, dat aan een geneeskundige, die eenmaal de bevoegdheid tot het leveren van geneesmiddelen bezit, die bevoegdheid niet kan ontnomen worden zoolang hij op de plaats blijft waar hij die bevoegdheid verkregen heeft. De heer Persant Snoep vraagde, of de gezamenlijke inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht door de regeering zijn geraadpleegd omtrent de bepalingen aangaande de vaccine in het wetsontwerp houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten? De voorzitter antwoordde hierop, dat de inspecteurs aan den minis ter een ontwerp hebben aangeboden, waarvan de regee ring ten deele gebruik heeft gemaakt. Aangaande de vaccine luidde het advies der inspecteurs om die in ons land niet verplichtend te stellen. Toen de behandeling der verslagen van gecommit teerden voor de winkelvisitatiën aan de orde was, had weder eene discussie plaats over de vraag of die be handeling volgens de bedoeling der wet in het open baar, dan wel in geheime zitting zou geschieden. De slotsom hiervan was dat met 9 tegen 4 stemmen besloten werd deze zaak in geheime zitting te behan delen. Voor de openbare behandeling stemden de heeren A. P. Fokker, van Berlekom, Snijder en de voorzitter. Tegen stemden de heeren Snoep, de Ligny, Hennequin, de Bruijne, van der Grijp, Hazenberg, de Man, Keijzér en Dobbelaer de Wind. Het verslag van gecommitteerden tot het instellen van een onderzoek naar de wijze waarop in Zeeland de geneeskundige armverzorging en de betrekking van doodschouwer. geregeld zijn, is gedrukt aan de leden uitgereikt. De vergadering vereenigde zich met het aan 't slot van dat rapport aangegeven denkbeeld, om te gelegener tijd afdrukken van de tabel te zenden aan gedeputeerde staten en aan de verschillende gemeente besturen. Tot leden der commissie belast met het nazien der rekeningen in 1872 ziin aangewezen de heeren Hazenberg, Hennequin en de Ligny; tot leden der commissie om den inspecteur zoo noodig te adviseeren, de heeren de Man, de Ligny en Hennequin; en tot leden der commissie voor de resumtie der notulen de heeren Kcijzer en de Ligny. De heer de Man heeft voorgesteld, om te trachten de aan de geneeskundige school alhier toebehoord heb bende veizameling praeparaten en boek-en plaatwerken in bruikleen te verkrijgen. Bij de toelichting van dit voorstel deed hij uitkomen dat bedoelde verzameling zeer belangrijk is. Bij de opheffing der geneeskundige school is zij het eigendom der gemeente gebleven, en werd op de gemeentebegrooting jaarlijks eene som van f 25 voor onderhoud uitgetrokken. Het toezicht was eerst aan de heeren de Marrée en de Man opgedragen- later heeft laatstgenoemde zich alleen daarmede belast. In den laatsten tijd is echter in den gemeenteraad gediscussieerd over genoemde som; er werd twijfel ge opperd of die uitgaaf, hoe klein ook, wel geacht kan worden in het belang der burgerij te zijn. Ook spreker betwijfelt dit. Het zou hem echter spijten indien die belangrijke verzameling te loor ging, terwijl zij boven dien, indien de gemeenteraad besloot haar van de hand te doen, weinig zou opbrengen. Meermalen is van die verzameling gebruik gemaakt en het is te vewachten? dat bij meerdere bekendheid dat gebruik zal toenemen. Het doel van het voorstel is daaromdat de genees kundige raad trachte de verzameling in bruikleen van de gemeente over te nemen, onder voorbehoud echter dat zij bewaard blijve op de tegenwoordige daartoe zeer geschikte plaats in het gasthuis alhier. Na eenige discussie is dit voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen, zoodat aan het gemeentebestuur van Middelburg aanvraag in genoemden zin zal worden gedaan. Op voorstel des voorzitters is voorts besloten, eene commissie te benoemenaan welke is opgedragen het instellen van een onderzoek welke zoogenaamde door leeken verkocht wordende geheime geneesmiddelen in de termen zouden kunnen vallen om getoetst te worden aan de lijst c, vastgesteld bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken van 15 Juli jl. De bij bedoelde lijst aangeduide geneesmiddelen mogen thans noch afzonderlijk, noch vermengd met elkander of met andere zelfstandigheden in geringer hoeveelheid verkocht worden dan op die lijst bij elk dier middelen is vermeld, waaruit voortvloeit dat geheime of andere geneesmiddelen, de aangegeven gewichtsbepaling te boven gaande, door niemand anders zullen mogen ver kocht worden dan door apothekers en door de genees kundigen tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd. Tot leden dezer commissie zijn aangewezen de heeren de Bruijne, Verschoor en Hennequin. Op voorstel van den heer Hennequin is besloten tot herziening van de prijslijst der geneesmiddelen. De heeren Hennequin en de Ligny zijn belast om in de volgende voorjaarszitting omtrent de noodige wijzigin gen advies uit te brengen. Door den heer van der Grijp werd eene mededeeling gedaan omtrent een beklag van den heer Wielemaecker, geneeskundige te St. Jansteen, over bemoeilijking in zijne praktijk door geneeskundigen uit België. De voor zitter merkte hieromtrent op, dat de klacht alleen gel den kan voor plaatsen die geen grensgemeenten zijn en in zoodanig geval door den burgemeester of den veld wachter proces-verbaal kan opgemaakt worden. Hierna werd de openbare zitting gesloten. Blijkens het bestek en de voorwaarden voor de op 5 De cember a. te 's Gravenhage ten behoeve der staatsspoor wegen te houden aanbesteding bestaan de uit te voeren werken in het maken van een verbindingkanaal met het marinedok te Vlissingen en het verdedigen der kanaal- boorden. Het verbindingkanaal moet gemaakt en met het verbreed kanaal en het marinedok in aansluiting ge bracht worden overeenkomstig de daarvan te verstrek ken teekening. De as van het verbindingkanaal snijdt de verlengde kanaalas onder een hoek van 160°, 42', 30"en gaat in rechte strekking naar het marinedok. Het verbin dingkanaal moet de navolgende afmetingen verkrijgen: Diepte van den bodera, beginnende aan den bodem van het verbreed kanaal, over ongeveer 82 M. lengte, gemeten in de as G.45 M. -r A. P.; van daar over 28.50 M.gemeten als bovengeleidelijk verhoogende met een klimming van 30 op 1 tot 5.50 M. ►f A. P. Van daar de overige lengte tot en in aansluiting met den bodem van het marinedok 5.50 M -f A. P. De bodem van het marinedok behoudt de tegen woordige diepte, doch de zate langs de weg te ruimen beschoeiing moet worden verwijderd, zooals onder de uitvoering door den eerstaanwezend ingenieur nader zal worden bepaald. Doorgaande kanaalbreedte der rechte strekking op de hoogte van den voorkant van den blinden berm, wederzijds van de as 26.75 M. verbreedende: noord waarts, links van de as, van het beginpunt der ver hooging van den bodem af en naar en sluitende aan den voorkant van den blinden berm van het verbreed kanaal, met een hieraan rakenden boog, beschreven met een straal van 15 M. en rechts van de as, met een boog, lang 102 M.aanvangende ongeveer 5 M. voorbij het beginpunt der verhooging van den bodem, beschreven met een straal van 314.90 M. en eene raak lijn, die op het verlengde valt van den voorkant van den blinden berm van den westelijken kanaaldijk en tot dezen berm een lengte heeft van 67.50 M; zuid waarts links van de astot aansluiting aan het marine dok, met een aan den voorkant van den blinden berm rakenden boog, beschreven met een straal van 40 M. en rechts van de as, met een den blinden berm als boven rakenden boog, beschreven met een straal van 64.50 M. De werken moeten geheel voltooid worden opgeleverd vóór 1 September 1873. Het bedrag der begrooting is f 70,820. De Staats-courant van heden bevat de wet van den 15en November 1872, houdende vaststelling der begroo ting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1873 (hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland). Naar de Haarlemsche courant verneemt, wordt door koopliedenmakelaars en commissionairs te Haarlem een aan de kamer van koophandel en fabrieken gericht adres onderteekend ter ondersteuning van de vervroe ging van het beursuur te Amsterdam. BENOEMING-EN EN BESLUITEN. eereteekenen. Toegekend aan A. G. Scholte,on der-adjudant van de schutterij te 's Hertogenbosch, als blijk van Zr. M'. goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van een kind uit het water nabij die stad op 3 Juli jl., de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van 22 September 1855n° 64, alsmede een loffelijk getuigschrift. waterschappen. Benoemd tot raad in het polder bestuur van Walcheren J. J. I. Sprenger. rechterlijke macht. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan mr. H. Herlings Cz.als procureur bij de ariondissements-rechtbank te Haarlem. rijks-telegraaf. Benoemd tct directeur van een der rijks-telegraaf kantoren, de telegrafisten der 2C klasse J. F. Verbist en G. Vos jr. en de telegrafist 3C klasse A. van Pesch. ONDERWIJS. Te Leiden is tot doctor in de rechten bevorderd de heer E. Fokkergeboren te Middelburgna verdedi ging van een academisch proefschrift over „Alterna tieve verbintenissen". Zaterdag aanvaardde dr. F. W. R. van Belltot

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1