MIDDELBURGSCHE COURANT. F 280. Maandag 1872. 25 November. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, d$n 2eB Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., fraryÉJÓ isj£.2$.£»0.. Middelburg 23 November. Wij herinneren dat a. Maandag te Middelburg en te Vlissingen en a. Woensdag te Zierikzee de verkiezing van leden voor de kamers van koophandel en fabrieken moet plaats hebben. Blijkens het gisteren uitgegeven Proviuciaal blad van Zeeland n°. 114 is opgenomen de volgeode circulaire van den commissaris des konings in deze provincie aan de burgemeesters der gemeenten: „Ik heb de eer, aan den voet dezer, u mede te deelen den brief van zijne excellentie den minister van bin- nenlaudschc zaken van den 7eu October jl., litt. M, 9* afdeeling. „Gemeld schrijven gaf 'mij aanleiding om aan den minister te kennen te geven, dat vermoedelijk door hem niet werd bedoeld, de intrekking der aan grensbewo ners verleende doorloopende ontheffing van het verbod gesteld bij koninklijk besluit van 8 December 1870 (Staatsblad n°. 194), om hoorn- en wolveetot het wei den, heen en weder over de grenzen te brengenmet verzoek om te worden ingelicht zoo dit wel het geval wezen mocht. „Tot dusver outving ik geen antwoord, en het is er derhalve voor te houden dat door hen, die daartoe ver gunning verkregen, met het weiden van vee wederzijds de grenzen kan worden voortgegaan. „Daarentegen zijn, nadat des ministers brief werd ontvangen, de overige doorloopende dispensatiën, in het slot van zijner excellentie's schrijven bedoeld, onmiddel lijk ingetrokken; voor zoo veel noodig echter vestig ik er de aandacht opdat later, na verkregen machti ging des ministers, enkele doorloopende ontheffingen zijn verleend tot het invoeren van versch vleesch en van vee voor de slachtbank, welke, het ligt in den aard der zaak, van kracht zijn." De bedeelde circulaire van den minister van binnen- landsche zaken luidt als volgt: „Met herinnering aan mijne circulaire van 19 Sep tember jl. litt. O, heb ik de eer u te berichten, dat nader ontvangen mcdedeelingen omtrent de zorgwek kende uitbreiding der veepest in Engeland en het her haaldelijk voorkomen dier ziekte nabij Hamburg, mij nopen de machtiging, u verstrekt door mijn ambts voorgangers bij circulaire van 8 Juli 1871, n°. 209, tot het verleenen van dispensatie van het verbod in ait. 1 van 's konings besluit van 8 December 1870 (Staatsblad n°. 194), eenigszins te beperken voor zooveel vee betreft. „Voortaan verzoek ik u, alle aanvragen om vergun ning tot invoer van vee, alvorens daarop gunstig te beschikken, met uwe consideration en advies aan mij te doen toekomen. „Zoo er doorloopende dispensatiën door u mochten gegeven zijn, is onverwijlde intrekking noodzakelijk." In de buitengewone vergadering van bet departe ment Sluis der Maatschappij tot nut van 'talgemeen, op 19 dezer te Aardenburg gehouden en bijgewoond door een talrijk publiek, waaronder vele dames, werd aan twee werklieden van den beer J. de Muijnknamelijk P. de Kramer en S.Mullaert, de groote zilveren medaille der Maatschappij en een getuigschrift van het departe ment uitgereikt, voor meer dan 30jarigen trouwen dienst. De voorzitter van het departement, de heer J. M.Hen- nequin, hield daarbij eene aanmoedigende toespraak. De lezing en bijdragen werden dien avond verschaft door den heer Johs. Dyserinck, van den Helder. In eene eergisteren gehouden buitengewone alge- meene vergadering van aandeelhouders in de ree der ij van droge dokken te Amsterdam waren vijftien deel hebbers, uitbrengende 48 stemmen, tegenwoordig. De aanwezigen hebben op voorstel van het bestuur met algemeene stemmen in beginsel besloten, dat er een dok, groot 119 meters, waarin dus de grootste sche pen, door de sluizen van het Noordzeekanaal te schut ten gedokt zullen kunnen worden, zal worden gemaakt. Aan het bestuur is opgedragen een uitgewerkt volledig plan van zulk een dok met begrooting te ontwerpen. Dat plan zal in een eerstvolgende algemeene vergade ring aan de deelhebbers aangeboden en aan hunne goedkeuring onderworpen wordenwaarna in een tweede algemeene vergadering een voorstel van het bestuur, om de reederij in een naamlooze vennootschap te doen overgaan, ter tafel zal worden gebracht. Het kapitaal der reederij zal dan vermoedelijk, volgens de voorloo- pige begroeting, tot f 550,000 worden uitgebreid. Het thans aanwezige kapitaal van plus minus f 150,000 zou van die negotiatie de eerste serie worden. De Staats-courant van heden bevat, ter verbetering eener misstelling bij vorige plaatsing andermaal de wet ten van den 14e" dezer tot vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname en voor Curacao, beiden over het dienst jaar 1867. ONDERWIJS. De gemeenteraad van Botterdam heeft aau dr. A. de Jagerop zijn verzoekeervol ontslag verleend als leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de hoogere burgerschool aldaaren hem eene jaar lij ksche toelage van 2000 toegekend. In de Staats-coulant van heden is opgenomen het verslag der commissiebelast met het afnemen van het eind-examen der hoogere burgerscholen in de pro vincie Utrecht in het jaar 1872. Eergisteren aanvaardde dr. Chantepie de la Saus- saye zijne betrekking als theologisch professor te Gronin gen, met eene rede over de theologie en de plaats, die haar toekomt in de rij der wetenschappen. KERKNIEUW S. In eene gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen der Nederduitsche hervormde gemeente te Nieuw-Appelscha ismet het oog op het door kerkvoogden verloren proces tegen den heer A. W. v. d. Sluis, die weigert om zijn aandeel ad f 8 in den hoofdelij ken omslag over 1872 te betalenmet eenparige stemmen besloten, om over 1873 geen hoofdelijken om slag te heften, maar, zoo mogelijk, de noodige gelden bij wijze van vrijwillige giften te verkrijgen. RECHTZAKEN. Het provinciaal gerechtshof in Overijsel beeft heden uitspraak gedaan in het appèl van dr. J. van Vloten tegen het vonnis der arroudissements rechtbank te De venter, waarbij hij wegens laster ten nadeele van den heer B. G. J. Mosselmans, predikant te Groningen, was veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf, in een zame opsluiting te ondergaanalsmede f 300 boete en in de kosten. Het hof heeft den appellant schuldig verklaard en veroordeeld tot eene geldboete van f 300 en in de kosten, ook die op het hooger beroep gevallen. GEMENGDE BERICHTEN. Op het postkantoor in een onzer groote steden wenscLte onlangs iemand honderd postzegels van 1 cent te koopen en bood daartoe den beambte 100 cents aan, die deze weigerde in betaling aan te nemen. De kooper oordeelde dat de ambtenaar volkomen in zijn recht was, doch begon de postzegels nu bij het stuk te koopenen hiertegen kon de beambte tot zijn spijt niets inbrengen. {Hel nieuws van den dag.) Van Ameland wordt aan bet Nieuws van den dag het volgende gemeldHet werk der aanhechting van dit eiland aan den vasten wal heeft, wegens de stormen in de vorige weekzooveel schade beko men dat men meent dat die, bij niet voldoend aanwe zig materieel, in dit jaargetijde niet hersteld kan wor den, waardoor men vreest, dat de schade nog zal toenemen. De schepen, waaronder van 70 tonnen inhoud, kunnen de aanhechtingswerken nu met volle lading ongehinderd passeeren. Men hoopt daar echter dat de aandeelhouders door deze schade niet zullen worden ontmoedigd en het werk in het aanstaande voorjaar opnieuw zal worden aangevangen en doorge zet, daar die aanhechting voor dit eiland van groot belang wordt geacht. Jl. Dinsdag avond werd nabij Groningen een marktwagen, die langs het Damsterdiep na afloop van de weekmarkt huiswaarts keerde, en waarin 7 personen waren gezetendoor een cbais in volle vaart voorbij- gereden, tengevolge waarvan de paarden voor den markt wagen schrikten, ter zijde sprongen en met wagen en al in het Diep vielen. Na veel moeite gelukte het 5 personen te reddendoch 2 waren verdronken terwij 1 een derde later is overleden. Te Wormerveer nam éen kiezer deel aan de ver kiezing vaneen lid der kamer van koophandel en fabrieken en herkoos het aftredend lid. In het Journal de Gand klaagt een handelaar over de slechte administratie op de Belgische spoor wegen. Den lcn November werd uit Antwerpen een kist met koopwaren aan zijn adres in Gent gezonden alwaar de kist eerst den 7etl in slechten staat, geheel uit elkander en nat aankwam. Bij gebrek aan mate rieel had men de kist verscheidene dagen in het entrepot te Antwerpen laten staan. Den 6C" November verzond dezelfde koopman uit Geeraards'oergen een wagon met koopwaren naar Antwerpendie aldaar op een bepaalden dag moesten aankomen om verder per zeilschip te worden verzonden. De wagon arriveerde echter eerst den 14eu November te Antwerpen. L'Indépendance beige deelt de volgende opgaven mede: Van de 2540 keizers en koningen die over 64 volken hebben geregeerdzijn 299 onttroond 64 hebben afstand gedaan van den troon; 20 hebben zich zeiven tiet leven benomen11 zijn krankzinnig geworden 100 zijn op het slagveld gesneuveld; 128 krijgsgevan gen gemaakt25 ondergingen het martelaarschap151 zijn vermoord; 62 werden vergiftigd; en 108 zijn ter dood veroordeeld. De overige 1577 stierven hun na tuurlijken dood. De Seine is in de laatste dagen zoo geducht gewassendat reeds verscheidene geladen schependie door den sterken stroom werden medegesleepttegen de bruggen in en nabij Parijs zijn gestooten en daarop zonken. De groote scheepvaart is geheel gestremd doch de stoomboot-omnibussen zetten den dienst nog geregeld voort hoewel sommige reeds ongelukken hebben gehad. In Parijs is men druk bezig kistingen op de kaaien te plaatsen, daar reeds hier en daar het water in de stad begon te loopen. Mocht het water nag honger wassen dan zal het weldra voor de kleinste vaartuigen onmo gelijk worden om onder de bruggen te passeeren Te Honfleur zijn gedurende eenigen tijd de straten over stroomd geweest. Te Port 1' Evêque werd de baan van den spoorweg zoozeer ondermijnd dat de weg inzakte en een trein derailleerde. THERMOMETERSTAND. 22 Nov. 'sav. 11 u. 48 gr. 23 's morg. 7u. 51 gr.'smidd. 1 u.56 gr. 'sav. 6 u. 56gr. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Sitting van Vrijdag 22 Noyember. {Nader verslag.) De beraadslaging werd voortgezet over hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1873 (binnenlandsche zaken). De heer Dumbar beval den minister aan de verbetering van de bezoldiging der leden van gedeputeerde staten, vooral van hen, die buiten de hoofdstad der provincie wonen. De heer Smidt vroeg naar de voornemens des minis ters omtrent twee aanschrijvingen van 1870 omtrent het vereischte der koninklijke goedkeuring op elk besluit der provinciale staten tot het verleenen van subsidie. Dit en de vernietiging van provinciale reglementen, van een gebrek iu den vorm, achtte hij in strijd met de autonomie der provincie. De heer Bieberstein wenschte spoediger beschikking op

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1