N0 274. MIDDELBUKGSCIIE Maandag 1872. COURANT. 18 November. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2™ Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. JDe prijs per 3/m.franco is f 3.50. BIJ DEZE COURANT BEHOORT EEN BIJVOEGSEL. Middelburg 16 November. Uit het algemeen verslag der afdeelingen van de tweede kamer over de begrooting van staatsspoorwegen blijkt, dat de buitenhaven te Vlissingen vermoedelijk medio 1873 zal worden opengestelden dat het ontwerp voor een drijvend ijzeren dok te Vlissingen gereed is. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben aan den gemeenteraad het voorstel gedaanom overeen komstig het advies van de kamer van koophandel en fabriekengevolg te geven aan den wensch van de Neder- landsch-Indische handelsbank en een groot aantal adres sen uit de handelaars om het beursuur te vervroegen. Zij stellen o. a. voor de opening der beurs te 11 uur in plaats van te 3 uren vast te stellen en de beurste sluiten te 31 uur. De nieuwe verordening zal, volgens het voorstel, met 1 Mei 1873 in werking treden. Gedeputeerde staten van Groningen hebben op een door hen aan den minister van oorlog gezonden missive waarin bij den minister opnieuw werd aangedrongen om in afwachting van het tot stand komen der vesting wet de wallen der vesting Groningen tusschen het Win- schoterdiep en het Noord-Willemskanaal te laten oprui men, met het oog op de uit te voeren kanalisatie-plannen een gunstig antwoord bekomen. Er zullen daartoe strek kende voorstellen aan de goedkeuring van den koning worden onderworpen. Naar het Soerabaaisch Handelsblad met „tamelijke" zekerheid verneemt zal een nieuw periodiek blad eerlang de voor Indië bestemde literatuur vermeerderen. Onder redactie der heeren Douwes Dekker, Roorda van Eij- sïnga, van der Linden en professor van Vloten zal een veertiendaagsche courant verschijnen, on der den titel Oost en west, die alle belangrijke gebeurtenissen en ver schijnselen zal bespreken en zich vooral zal wijden aan Nederlandsch-Indië. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. MIDDELBAAR ONDERWIJS. Benoemd tot tijdelijk leeraar aan de rijks- koogere burgerschool te Roermond V. A. Julius. KERKNIEUWS. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsch hervormde gemeente te Kruiningen de heer B. A. de Jong, pre dikant te Ilardinxveld. De heer Th. H. van Dolden predikant te Kage heeft het beroep tot predikant bij de Nederduitsch her vormde gemeente te 's Heer Abtskerke aangenomen. GEMENGDE BERICHTEN. Zekere de Held, boodschaplooper te Vlissingen, gis- steren namiddag over de kleine markt gaande, werd aldaar eensklaps door een toeval overvallen en was onmiddellijk een lijk. De koningin der Nederlanden heeft verleden Maan dag Trampton-House, in Dorchester, verlaten en is in den namiddag in Jhet Claridge hotel te Londen aange komen, alwaar H. M. in den loop van den dag bezoe ken heeft ontvangen onder anderen van graaf Fleury en vau den heer en mevrouw Lowe. H. M. heeft Dins dagochtend, met eenige leden van haar gevolg, een be zoek gebracht aan den beeldhouwer den heer Bell, in diens atelier te Kensington. Later op den dag heeft H. M. bezoeken gebracht aan de hertogin van Cam bridge en aan prinses Mary en den hertog van Teek. Onder de vele bezoekers die in den loop van den dag hunne opwachting bij de koningin hebben gemaakt behoorden de lord-kanselier en Lady Selborné en hunne dochters, benevens Lady Burdett Coutts. Te Delft is Woensdag avond, even na het vertrek van en laatsten trein van 11.5 uren van daar naar 's Gravenhageeen der conducteurs van de loopplank van den trein gevallenwaardoor hij in het Singelwater terecht kwam. Hoewel niet kunnende zwemmen is het hem toch gelukt den wal te bereiken. Uit het noorden des rijks meldt men aan het Handelsblad: De vele gevallen sneeuw, op sommige plaatsen door bijkomenden storm ter hoogte van ver scheidene voeten opgestuwdheeft reeds belemmering in de postgemeenschap op de Friescb-Overijsselsche en Groninger-Drentsche straatwegen veroorzaakt. In Twente zijn thans 152 fabrieken in werking met 196 stoomwerktuigen van circa 4000 paardekrach- ten en met 204 ketels. Een model van eene erfstellingdat licht aanlei ding tot harrewarren kan geven, wordt door de Arnhemsche courant medegedeeld: Een gepensioneerd ambtenaar in Groningenheeft bij testament f 200, het bedrag eener altoosdurende beklemmingvermaakt aan een diakoniebestuuronder verplichting dat dit het hek om zijn graf in orde zal houden. De diakonie eener andere gemeente is belast met de controle op de naleving dier verplichting, waarvoor zij 40 'sjaarsuit dezelfde beklemming geniet. Voor het geval dat deze diakonie niet goed controleert, gaat de f 200 en de f 40 op twee andere gemeenten over, en komen deze te kort, dan krijgen weder de twee eerste gemeenten, maar nu omgekeerd, de verplichtingen tot haar last. De stormen en watervloeden, die in het begin van deze week woeddenhebben vooral in Duitschland groote verwoestingen aangericht en zelfs noodlottige gevolgen gehad. Uit Stettin wordt van den 13en ge meld, dat de eerste trein van Stralsund, in de nabij heid van Greifswald genoodzaakt was, tengevolge van den storm en den sterken vloed, de reis te staken. De post- en goederenwagens waren zeer beschadigd en een remmer zwaar gewond. Volgens de Kreuz-Zeitung is de brug over de Peene bij Greifswaldtoen de trein passeerde ingestort; de kettingen die de waggons ver bonden brakende locomotief met de post- en goede renwagens bereikten de overzijde, terwijl de personen wagens op den anderen oever bleven. Een uitgestrekte andstreek, waardoor de weg voert, was overstroomd. In Stettin heeft de storm veel schade aangericht, terwijl door de overstroomingen van de Oder uitge strekte oppervlakten onder water zijn gezet. De nieuw gebouwde kerktoren in Brlinndie juist geheel voltooid was, stortte in. Bij Zwinemünde stranden den vorigen nacht drie schepen, waarvan de bemanning althans gedeel telijk werd gered. Stralsund was bijna geheel overstroomd terwijl in de nabijheid der haven brand was uitgebroken en de vlammen door de wind stadwaarts werden gedreven. Men was het vuur gelukkig spoedig meesterzonder dat het groote schade had aangericht. De storm en het water hadden echter de meeste havenwerken verwoest; men heeft verscheidene menschenleveus te betreuren en van de talrijke schepen die in de haven zijn gezonkenis een twaalftal reddeloos verloren. Denzelfden dag stond de brug nabij Anklam drie voet onder water en was een der pijlers ingestort. Wegens het groot gevaar voor verdere onheilen waren uit de omliggende plaatsen een aantal werklieden aangekomen om adsistentie te verleenen. Te Kiel was de toestand weinig beter. De Kieler Zeitung van 13 November berichtte dat zij des morgens niet had kunnen uitkomenomdat de machi nes geheel onder water stonden en de zetters het gebouw niet hadden kunnen bereiken. Met groote moeite was het gelukt des avonds een courant van een half vel uit te geventerwijl den volgenden dag de uitgave niet zou plaats hebben. In de Kieler Föhrde was de waterstand acht a negen voet gestegen. De keizerlijke werf was overstroomd. Te Ellerbeck is de spoorweg- dijk doorgebroken en zijn een aantal gebouwen onder- geloopen. Ook te Friedrichsort heeft eene doorbraak plaats gehad. Te Lubeck was de Trave uit haar oevers getreden en had een groot gedeelte der stad overstroomd, zoo dat ook daar verscheidene inrichtingen onder water waren gezet en moesten stilstaan. Men heeft dien dag met groote booten over de straten gevaren. In twee honderd jaren was de stad niet door zulk een water vloed geteisterd. In verschillende gedeelten der stad had het water groote schade aangericht. De vloed voerde allerlei bestanddeelen mede. Ook uit Travemiinde kwa men berichten van groote overstroomingen. Te Haskrug, aan de Oost-zee-kust, is eene geheele reeks woningen weggeslagen. Te Sierksdorf is het bad-etablissement geheel vernield. De storm, die in den nacht van den 12cn dezer woedde, heeft ook in de omstreken van Wéenen groote schade aangericht en was de oorzaak van algemeene stremming van het verkeer aldaar. De telegraafpalen werden omgeworpen en daardoor de spoor treinen verhinderd hun weg te vervolgen. Bij Brandenburg liep Dinsdag morgen de van Berlijn naar Maagdenburg vertrekkende spoortrein op een goederentrein, waardoor verscheidene wagens werden vernield, doch geen persoonlijke ongelukken plaats had den. Op denzelfden dag liepen in de nabijheid der Hundstelder brugop den rechter oever der Oder, bij Breslau twee treinen met zooveel geweld op elkander, dat meer dan 30 wagens van den spoor dam naar be neden stortten en verscheidene beambten zwaar werden gewond. In tegenstelling met de ongunstige berichten, die over de weersgesteldheid uit zoo menige plaats komen, wordt van den 10dcn uit de Oostenrijksche badplaats Ischl geschreven, dat men daar nooit een zooschoonen herfst heeft beleefd als de tegenwoordigehet prachtige groen der velden en het gezang der vogelen in debos- schen zou doen denken dat men in de lente was. In Schotland heeft het gedurende eenige dagen zwaar gesneeuwd, terwijl het tamelijk sterk heeft ge vroren. Uit alle oorden van Engeland wordt voorts gewag gemaakt van vreeselijke sneeuwstormen waardoor tal van onheilen zijn teweeggebracht. Op de kust zijn ettelijke schepen vergaan. Niet alleen in de groote Duitsche steden heerscht gebrek aan woningen, maar ook in de ijzer- en kolen- districten aan de Roer bestaat een zoo groote behoefte aan geschikte arbeiderswoningen, dat de tegenwoor dige toestand hoogst nadeelig werkt op de gezondheid der bevolking. Vooral in Dordtmund, Essen en Duis burg is de woningnood dringend.- In München bestaat eene bankinrichtingbekend onder den naam van de Dacbauerbank,1 die zich in han den der clericalen bevond en waarvan de directie werd nitgeoefend Jdoor eene dame Adèle Spitzeder. De bank trok vooral kleine kapitalen van personen tot zich die daar hun overgewonnen penningen rentegeven d be legden. Reeds geruimen tijd waren geruchten in omloop van schandelijke knoeierijen en afzetterijen. Thans wordt gemeld, dat bij een op den eisch van verschil lende schuldciscbers ingesteld onderzoek is geble ken, dat in de administratie der bank de grootste wanorde heerschte, dat de boeken niet in orde waren, en er een aanzienlijk tekort is. Mej ut vrouw Spitseder is naar de gevangenis gevoerd en zal voor de rechtbank voor crimineele zaken terecht staandaar alle gegevens voor bedriegelijke bankbreuk aanwezig zijn. De opgewondenheid onder het publiek te München is groot, doch de orde tot nogtoe nergens verstoord. De schade door den brand in Boston veroorzaakt wordt op 80 millioen dollars berekend. Het aantal door den brand verwoeste handelshuizen bedraagt 930, daar enboven werden nog 60 woonhuizen in de asch gelegd. Men verzekert, dat de assurantie-maatschappijen instaat zijn om 50 percent van de verzekerde sommen uit te betalen. De schade bedraagt voor de assurantie-maat schappij de Liverpool en London Globe millioen. voor de Royal-maatschappij 11 millioen, voor delmpe- rial-maatschappij 1 millioen en voor de North British- maatschappij 600,000 en voor de Commercial Union 375,000 dollars. Uit New-York wordt nog getelegra feerd dat door den brand te Boston slechts 200 persoe nen zonder dak zijn, ofschoon 800 gebouwen verbrand zijn. Slechts weinig woonhuizen zijn door de vlammen verteerddoch vele kantoren en pakhuizen verbrandden. Schier al de „dry goodspakhuizen zijn verbrand, waarin juist een groote voorraad linnenkatoen en wol was opgestapeld. Pearistreet, waar huis aan huis schoenen, laarzen en lederwerk was opgestapeldis geheel ver-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1