MIDDELBÜRGSCHE COURANT. am r 267. Zaterdag 1872. 9 lovember, Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2tB Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.;, franco is ƒ3.50. BIJ DEZE COURANT BEHOORT EEN BIJVOEGSEL. Middelburg November. EEN ENGELSCHMAN OVER VLISSINGEN'S TOEKOMST. Voor allen die van de welhaast voltooide spoorweg en havenwerken op Walcheren de zekere verwachting koesteren, dat zij een nieuw tijdperk van bloei zullen openen voor Vlissingen in de eerste plaats, maar daardoor ook de welvaart van de stad onzer inwoning, onze provincie en ons vaderland zal bevorderen, is het een verblijdend verschijnsel en een goed omen, wanneer van verschillende zijden de aandacht gevestigd wordt op de groote voordeelendie Vlissingen als zee haven en als stapelplaats voor het internationale han delsverkeer biedt. Het is toch niet voldoende dat ton nen gouds worden ten offer gebracht om aan kwijnen den handel en verslapte energie nieuw leven te schenken. Ook de beste wil en de grootste volharding zijn, vooral in den tegenwoordigentijd, niet voldoende om de omvangrijkste werken aan hun doel te doen be antwoorden en leven en vertier te brengen op plaatsen, die tengevolge van de veranderde tijdsomstandigheden den rang verloren, dien zij vroeger op eervolle wijze bekleedden. Ook de belangstelling van andere natiën moet daartoe medewerken en is evenzeer eene voor waarde als eene goede natuurlijke gesteldheid en de sterke prikkel van het eigenbelang. Wat eene goede natuurlijke gesteldheid betreft, wij gelooven dat er niemand is die dit voorrecht aan Vlis singen betwisten zal. De belangstelling echter kan eerst van lieverlede komen, en juist de gunstige lig ging van Vlissingen zal daartoe noodzakelijk het hare bijdragen. Geen wonder dan ook, dat vóór eenigen tijd het wel is waar nog zeer vage, maar geenszins onuitvoerbare plan, door den heer Alexander Brog- den in the Times medegedeeld, om door eene stoom bootverbinding van Vlissingen met de Engelsche kust de kortste en gemakkelijkste route tusschen Londen en Berlijn tot stand te brengenvooral bier in Zeeland met vreugde begroet werd. Ai heelt men van dit plan later niets meer vernomen, eene verwezenlijking daarvan behoort toch zeker niet tot de onmogelijkhedenvooral nu de minister van binnenlandsche zaken in beginsel tot de spoorwegverbinding van Nijmegen en Arnhem en de overbrugging van Waal en Rijn in het oosten van ons land besloten heeft. In elk geval heeft het denk beeld van den briefschrijver aan the Times de aandacht van den Engelschen handel op Vlissingen en zijne havenwerken gevestigd. Engeland toch en Amerika zijn de landen, waarvan Vlissingen den bloei verwach ten moet, dien het zich in de toekomst voorstelt. Uit dien hoofde mag een artikel ia het November- nommer van de Ocean Highways, een te Londen ver schijnend geographisch tijdschrift, niet onopgemerkt ge laten worden. Daarin toch wordt gewezen op het groote belang dat Vlissingen's haven voor den Engelschen han del op het vasteland heeft. „Er 13 geen haven op het geheele vasteland van Europa, zegt de schrijver, die grootere natuurlijke voordeelen bezit dan Vlissingen, de stad den beoefenaars der Engelsche geschiedenis als de cautionary torn bekend, gelegen op het voormalig eiland Walcheren, dat sedert de verbinding van Walcheren en Zuid-Beveland met den vasten wal een schiereiland is geworden. „De nabijheid van Engeland is voor Vlissingen eene zaak van onbeschrijfelijk belang. Margate is slechts 80 en Dover niet meer dan 90 mijlen van de stad verwij derd. Dit voordeel zal volmondig erkend worden door allen, die de Noordzee en hare tallooze gevaren, hare stormen gedurende den winter en de jaarlijks weêrkee- rende treuimaren van schipbreuken en andere rampen kennen. „Van Vlissingen kan een stoomboot in weinige uren de Engelsche kust of den mond van de Theems berei ken zonder een enkel oogenblik van een of meer kust lichten verstoken te zijn. Nergens op de geheele Noordzee zijn zóóvele lichten zóo gunstig voor de scheepvaart geplaatst. De gevaren waaraan de zeeman op de Noordzee blootstaat zijn natuurlijk geringer naar mate van den korteren afstand, en vaak moet een stoomboot haar vaart verminderen om aan die gevaren te ontsnappen. Bovendien, tijd is geld in onze dagen, en een korte zeereis is een onwaardeerbaar voorrecht voor den belangrijken veehandel van Engeland met het vasteland." De schrijver wijst daarna op de voordeelen welke Vlissingen boven Bremen en Hamburg aanbiedt. De zeereis alleen maakt een verschil van 30 uren. Boven dien moeten b. v. de Duitsch-Amerikaansche booten al tijd onderweg te Havre, Southampton of Plymouth kolen innemeneen bezwaar dat voor een stoomvaart van Vlissingen uit niet zou bestaan. Geen haven kan zooals Vlissingen schepen van elk kaliber opnemen; laag water of ijs zijn hinderpalen die daar nier bekend zijn. Wanneer Antwerpen onbereikbaar is, biedt Vlis singen in ieder jaargetijde een veilige rêe, „zelfs voor the Great Eastern tot aan zijn waterlijn." Maar niet alleen wegens zijn haven is Vlissingen van belang. Zijn communicatie te water met het binnenland van Europa is niet minder uitstekend. Niet alleen staat deze bevoor rechte haven in directe verbinding met Schelde, Maas en Rijn, maar zelfs met de Main en door het Ludwigska- naal met de Donau. „Zoo kan van Vlissingen een stoom boot door de binnenwateren van Europa direct naar de Zwarte zee stoomen." Die groote voordeelen zouden nog van weinig belang zijn, wanneer er geen spoorwegen waren. Vroeger was de industrie van het binnenland afhankelijk van de ener gie der kustbewoners, maar heden hebben spoorwegen en stoombootlijnen de bewoners van de verst verwijderde streken van dien last bevrijd. Zwitserland, Beieren of Wurtemberg vragen niet meer wat de zeesteden willen exporteeren. Zij exporteeren en verkoopen zelf volgens de hoogste markt aan de consumenten en koopen direct wat zij van de vreemde industrie behoeven. Door den spoorweg naar Vlissingen heeft deze haven daarom vooral een onbeschrijfelijke waarde gekregen. „Wanneer wij eene lijn trekken zoo gaat de schrijver voort van Duinkerken naar Rijssel, DouaiValen ciennes LuxemburgMetz en Mülhausen en verlengen die naar Bazel, Munchen en Weenen en wederom terug naar Bamberg en Casseldan is voor alle plaatsen die binnen dezen wijden kring zijn gelegen Vlissingen de kortste, snelste en gemakkelijkste route naar Engeland en Amerika," Deze weg is beter en verkieslijker dan die over Havre of Hamburg en Bremen. Wat deze laatste ste den betreft weegt het bezwaar eener langere spoorweg-route niet op tegen de veel grootere zeereis van meer dan 250 mijlen. Met goede booten kan de reis van Vlissingen naar Dover in zeven uren gedaan worden. Wanneer slechts Margate even goed en diep was als deVlissing- sche haven dan zou een geheele spoortrein gemakkelijk van de eene naar de andere plaats vervoerd kunnen worden. Voor de postverbinding met Berlijn zou de weg over Vlissingen eeue tijdbekortiug van 6 a 7 uren geven tegen de thans gevolgde route over Ostende of Calais. „De aanleg van een spoorweg van Vlissingen naar het binnenland zegt de schrijver verder, en dit ge deelte van het artikel verdient niet het minst de aan dacht de aanleg van een spoorweg getuigt van den helderzienden politieken blik der Nederlandsche regee ring; bovendien heeft zij compensatie gegeven voor bet verlies van twee vaarwaters door de verbinding van Walcheren en Zuid Beveland aan den vasten wal, door het maken van twee vrije scheepskanalen." De goede dunk dien de Engelsche schrijver van onze regee ring heeft zou misschien wel eenigszins minder werden, wanneer hij kennis genomen had van het onlangs ver schenen reglement voor het kanaal door Walcheren van Veere naar Middelburg. Die „helderziende politieke blik" schijnt voor het oogenblik een weinig beneveld. Dit reglement, waarmede Middelburg na lange jaren van gespannen verwachting en na het ten offer brengen vau niet onbelangrijke sommen begiftigd wordt, is echter van weinig invloed op het betoog van den Engelschen schrij ver. Want al zal Middelburg vooral de gevolgen van dezen maatregel ondervindon, voor het internationaal verkeer blijft althans het kanaal door Zuid-Beveland open. „Maar hiermede niet tevreden zoo vervolgt hij zyne voor Nederland en onze regeering hoogst vleiende uiteen zettingen maakt het Hollandsche gouvernement een prachtige haven met uitgestrekte dokken aan de uitmon ding van den spoorwegvoorzien van alle verdere gemak ken welke een groote stoomvaart slechts verlangen kan. Stoombooten zullen hier uitstekende loskaaien vinden, mailbooten goede aanlegplaatsen met alle inrichtingen om hare ladingen in den kortst mogelijken tijd te lossen en te laden. De nieuwe havenwerken zullen in Juni 1873 geopend worden; de spoorweg naar Vlissingen is echter reeds in deze maand in exploitatie gebracht." Met den wenschwaarmede het artikel sluitzal Zeeland, ja geheel Nederland niet alleen gaarne in stemmen maar het zal de blijkbaar welmeenende poging van den anoniemen schrijver op prijs weten te stellen, om oaze Engelsche naburen op Vlissingen's haven opmerk zaam te maken en zoodoende den bloei van onze zuster stad te bevorderen. „De opening vau den spoorweg schrijft hij is eene gebeurtenis waardig om in het jaar te vallen, waarin de Nederlanders het 300jarig feest hunner nationale onafhankelijkheid vierden. Toen evenals nu hadden onze Hollandsche vrienden voor hun toekomstigen voorspoed den blik op de zee gericht. Toen wendden zij zich tot haar, en niet te vergeefs, om hunnerzijds de Spaansche tyrunnen te bestrijden. Thans hebben zij het oog op haar gevestigd tot ver meerdering van de stoffelijke welvaart. Te Amsterdam en Rotterdam trachten zij hunne communicatie met de zee korter en beter te maken, terwijl zij te Vlissingen een uitstekende haven met het Europeesche spoorweg net in verbinding brengen. Laat ons hopen dat zij thans evenals hunne voorvaderen vroeger zegen mogen ontvangen op hun verbond met de Noordzee." „Het Vaderland meent te weten zoo schreven wij in ons nominer van 6 dezer dat eene poging, door den minister van oorlog gedaan, om gevolg te geven aan de uitnoodiging der tweede kamer, tot herstel van het gepleegde onrecht aan den ex-kapitein Janssen, inderdaad de strekking en de bedoeling had om deze zaak allengs tot een goed en gewenscht einde te bren gen, indien de beer Janssen daartoe wilde medewerken, hetgeen blijkens de uitkomst niet het geval schijnt te zijn geweest." Het genoemde blad komt hiertegen op; niet van Het Vaderland maar van het Handelsblad was het overgenomen bericht afkomstig, en de redactie van Het Vaderland stelt er prijs op dat wij onze vergissing herstellen wij doen dit gaarne daar zij „in het aanbod, den heer Janssen gedaan, volstrekt geen poging ziet, om de zaak tot een goed einde te brengen, maar wel een poging om den ex-kapitein met een kluitje in 't riet te sturen. „Aan de hem aangeboden betrekking bij den maga zijndienst zou een schraal traktement van, naar Het Vaderland meent, nog geen ƒ1000 zijn verbonden, en den heer Janssen werd zelfs niet het vooruitzicht ge opend op eervol ontslag uit zijn vroegere betrekking. Heeft het niet allen schijn dat het aanbod slechts gedaan is om aan de tweede kamer te kunnen zeggen: Aan uwe uitnoodiging is gevolg gegevenmaar mijn poging is afgestuit op den onwil van den betrokkene?" In de heden gehouden zitting der provinciale staten van Zeeland is de gisteren aangevangen behandeling van het ontwerp-algemeen reglement voor de polders of wa terschappen in Zeeland voortgezet en ten einde gebracht. Het geheele reglement is met 30 tegea 5 stemmen aan genomen en zal alsnu tot goedkeuring aan den koning worden opgezonden. Morgen voormiddag te 10 uren wordt weder eene openbare zitting gehouden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1