MIDDELBÜRGSCHE COURANT. r 264. Woensdag 1872. 6 November. Dit "blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2,B Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m., franco is f 3,50. Middelburg 5 November. Heden voormiddag ia de najaarsvergadering der pro vinciale staten van Zeeland door den voorzitter in •naam des konings geopend. Er waren 33 leden tegen woordig. In de eerste plaats werden onderzocht de geloofs brieven van den in het kiesdistrict Hulst tot lid der staten gekozen heer mr. J. G. van Deinse. Overeen komstig de conclusie van het rapport der commissie, met het onderzoek belast, werd tot toelating van dien heer besloten. Later ter vergadering verschenen, heeft hij de vereischte eeden afgelegd en zitting genomen. Voorts is voorlezing gedaan van een aantal konink lijke besluiten en andere ingekomen stukkendie alle voor kennisgeving werden aangenomen. Het algemeen verslag der afdeelingen omtrent het ontwerp algemeen reglement voor de polders en water schappen in Zeeland, hoezeer gedrukt aan de leden toe gezonden, werd door den heer Snijders als algemeen rapporteur, voorgelezen. Dit verslag heeft, zooals wij Teeds vroeger hebben medegedeeld, aan gedeputeerde staten aanleiding gegeven cm verschillende wijzigingen in het óntwerp voor te stellen, die mede gedrukt aan de leden zijn toegezonden. Thans is op voorstel des voorzitters besloten, het ontwerp a. Donderdag in be handeling te nemen. Reeds nu zijn door den heer Fokker eenige amendementen betreffende het reglement voorgesteld, welke, evenals andere die nader bij den voorzitter mochten inkomen, gedrukt en den leden ter hand gesteld zullen worden. De mededeelingen en voorstellen van gedeputeerde staten zijn óf voor kennisgeving aangenomen óf naar de afdeelingen verzonden. Dit laatste is mede het geval met verschillende ingekomen adressen. Na de splitsing der vergadering in afdeelingen is de zitting gesloten en de volgende openbare bijeenkomst bepaald op a. Donderdag, des namiddags te 1 uur. De gemeenteraad alhier zal op Vrijdag a., des namid dags te half twee uur, een openbare zitting houden ter behandeling der volgende zaken: Missive gedeputeerde staten goedkeuring raadsbeslui ten; missive van den heer Conradbedanken lidmaatschap raadadres J. Schrieraankoop gemeentegrondadres geneeskundigen Haringman en de Waal, verhooging hunner jaarweddenvoordrachtenonderwijzer school A en hoofdonderwijzeres school Bvoorstellen burgemees ter en wethouders; verkoop grond gevangenhuis; idem brandspuithuisje in den Helm; toelage de Hooge, op zichter baggerwerk enz.af- en overschrijvingen tekort kwade posten; suppletoir kohier n°lplaatselijke directe belasting; staten van onwaarde en restitutie idem; be noeming lid der plaatselijke schoolcommissie en dei- gezondheids commissie; begrooting der leenbank 1873. De Staats-courant van heden bevat het verslag dei- commissie van 1 Augustus 1872 tot 31 Juli 1873, be last met het afnemen der geneeskundige examens, vol gens art. 5 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n° 59). De Friesche courant gelooft nu Het Vaderland heeft gemeld, dat kapitein Janssen geweigerd heeft om ge volg te geven aan een uitnoodiging van den minister van oorlog, om te solliciteeren naar een openstaande betrekking, geen onbescheidenheid te begaan, door te verzekeren dat dit werkelijk zoo is. Deze betrekking, bij den magazijndienst, zou echter volstrekt geen ver goeding opleveren voor de afgenomen kapiteinsbezol diging. Het Vaderland meent te weten, dat eene poging door den minister gedaanom gevolg te geven aan de uitnoodiging der tweede kamer, tot herstel van het ge pleegde onrecht, inderdaad de strekking en de bedoe ling had om deze zaak allengs tot een goed en gewenscht einde te brengen, indien de heer Janssen daartoe wilde medewerken, hetgeen, blijkens de uitkomst, niet het geval 6chijnt te zijn geweest. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. CONSULATEN. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan Ph. Alard als Nederlandsch consul te Duinkerken, onder dankbetuiging voor de door hem bewezen dien sten en als zoodanig benoemd de heer Ingelet. ONDERWIJS. Door het bestuur van de Algemeene vereeniging van leeraren aan inrichtingen van middelbaar onderwijs en dat van het Nederlandsch onderwijzersgenootschap worden pogingen aangewend, teneinde zoowel het lager als middelbaar onderwijs op de algemeene tentoonstel ling, in 1873 te Weenen te houden, te doen vertegen woordigen. MARINE EN LEGER. De le luitenant bij het korps mariniers M. R. E.Ahn, laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-Indic en van daar wegens langdurig verblijf den 29cn October jl. iii Nederland teruggekeerd, wordt met dat tijdstip ter beschikking gesteld van den kommandant van gemeld korps. GEMENGDE BERICHTEN. Men schrijft uit Schotland aan de Haarlemsche courant. „Gisteren ochtend (30 October) kwamen de jagers van Northumberland en Berwickshire bijeen op het groote grasperk voor het vorstelijk kasteel'van de markiezin van Waterford, Ford-Castle genaamd, waar H. M. de koningin der Nederlanden thans verblijf houdt. Niet alleen de vele aanzienlijke gasten, thans op bet kasteel vercenigd, maar eené breede schaar van aanzienlijke heeren en dames, minstens ten getale van 500, namen te paard of in rijtuigen van allerlei aard en zelfs te voet, aan deze samenkomst deel. Ofschoon het weder des morgens somber en regenachtig was en het den geheelen nacht hard geregend had, klaarde de lucht genoegzaam op om een prachtig jachtweder te doen ver wachten; de grond was echter zoo drassig en glibberig dat het rijden daarop voor den besten ruiter bezwaar lijk was. Nergens wellicht aan de Engelsche grenzen is een liefelijker landschap te vinden dan dat hetwelk zich uit de antieke vensters van Fort-C'astle voor het oog vertoont, met de langzaam stroomende Till, welke zich in het dal verliest, en het verwijderde Cheviot- gebergte, dat het geheel begrenst, terwijl het vermaarde slagveld van Flodden daartussehen gelegen is. De bijeenkomst was op elf uren bepaald, maar lang vóór dien tijd zag men gansche scharen van ruiters zich in de richting van het kasteel bewegen, gevolgd door rij tuigen, chaisen en zelfs boerenwagens. Het geheele district was op de been en allen schenen er een feestdag van te willen maken. Nadat al de deelgenootcn van de jachtpartij zich verzameld hadden, verliet de stoet het kasteel iets over elf uur en wendde zich naar de Ford- Common, ongeveer eene mijl oostwaarts van het ka steel gelegen. Daar liet weldra Morgan, de opper jagermeester, zijne honden los en weinige minuten daarna gaf hun gehuil te kennen, dat zij den vos op het spoor waren. De vos drong docr hunne gelederen heen, maar werd teruggedreven door de groote massa voetgangers die in groepen over de heuvels verspreid waren, en zocht daar op in de richtiDg der kolenmijnen een goed heenkomen, doch werd ten slotte volkomen omsingeld en afgemaakt. In de bosschen van Ford werd een tweede vos opgejaagd die echter wist te ontkomen. „Den vorigen dag had H. M. de koningin in gezelschap van hare gastvrouw en eenige voorname gasten een be zoek gebracht aan de model-scholen in het dorp Ford door de markiezin van Waterford gesticht. De be schilderingen der muren, door de markiezin zelve uitgevoerdwerden met groote belangstelling bezichtigd. In den loop van dien dag had H. M. een boom geplant, ter herinnering aan haar bezoek aan Fort gebracht. „Er werd daarop een rijtoer naar Flodden-IIill gemaakt. Heden zal hare majesteit te éen uur met een extra trein van Cornhill-station naar Berwick vertrekken, om al daar den express-trein naar Edinburg te nemenwelke naar Keir, de residentie van sir William Stirling Max well, den president-curator der Edinbursche universi teit, zal voeren. Wij vernemen nader dat uit het hotel der Ameri- kaansche ambassade to 'sGravcnhage Vrijdag de rouw vlag niet is uitgestoken wegens het overlijden van mevrouw Greeley, maar wegens het overlijden van den heer Seward, oud-minister van buitenlandsche zaken der Vereenigde staten. Het Vaderland De bakkersgezellen te 's Gravenhage hielden eer gisteren een vergadering teneinde door overleg met de patroons te komen tot afschaffing van het nacht- en Zondagswerkendoch men is tot geen besluit gekomen, omdat er slechts 9 patroons aanwezig waren en de brood- en meelfabriek ook niet op de vergadering ver tegenwoordigd was. Het aantal aanwezige werklieden bedroeg circa 90. Eenige dagen geleden heeft de boekhouder bij de 's Gravenhaagsche vleeschhouwerij de stad verlateneen tekort van ruim f 7000 in de kas achterlatende. De justitie, van de zaak onderricht, heeft naar Engeland getelegrapheerdwaarvan het gevolg was dat de boek houder te Harwich is aangehoudentoen nog in het bezit zijnde van f 6990, welke hem ontnomen zijn en opgezonden zullen worden. Het Journal de Gand zegt, dat te Brussel een aantal valscho Belgische bankbiljetten van 100 franken in omloop zijn gebracht. Zij dragen alle hetzelfde nom- mer, nl. 0536015, serie 15 eu 16, en den datum van 30 Maart 1860. Jl. Vrijdag was rondom het station in de Rue d'Amsterdam te Parijs een troep van meer dan 600 per sonen gelegerd, die zeer de'nieuwsgierigheid van het Parijsche publiek opwekte. De mannen waren meest allen in groote mantels gehuld, de vrouwen in lange oude shawls gewikkeld; zij zagen er recht armoedig uit, doch toonden zich even onverschillig. Zij waren Italiaansche landverhuizers die naar Amerika vertrokken. In den loop van de vorige week waren reeds twee troe pen van 700 en 800 personen vertrokken. In Schaffhausen is eene melk-greve uitgebroken. De huisvrouwen hebben verscheidene vergaderingen ge houden, waarvan het resultaat is geweest de uitvaardi ging van eene circulaire geteekend door 1005 huismoeders die zich verbonden om geen melk meer van de leveranciers te nemen indien zij met 1 November meer dan 12 cents voor de 1£ liter eischten. Voor kinderen gebruikt men nu gecondenseerde melk, terwijl de volwassenen ver schillende dranken gebruiken in plaats van koffie of thee zonder melk. Intusschen breidt het anti-melkverbruiks- verbond zich meer en meer uit. Als eene bijzonderheid wordt gemeld dat bij ge legenheid van de gouden bruiloft van den koning en de koningin van Saksen de feestcantate zal worden uitge voerd die vóór vijftig jaren door Karl Maria von Weber werd gecomponeerd voor het huwelijksfeest van den tegenwoordigen koning en koningin. Sedert werd de compositie met meer uitgevoerd en bleef zij steeds als handschrift bewaard. De overstroomingen in't noorden van Italiëhebben vooral in Matua en Ferrara ontzettende schade aangericht. Eenige honderden vierkante kilometers zijn geheel door 't water bedekt. Vruchtbare landstreken zijn verwoest, steden en dorpen vernield en een bevolking van dui zenden zielen op de vlucht gejaagd met schrik en ver twijfeling in 't hart. De meeste huizen zijn reeds ingestort, slechts de daken der hoogste gebouwen zijn nog zichtbaar. Gedurende den loop dezer eeuw is er geen overstrooming van die uitgestrektheid in Italië geweest. Casalmaggiore en Ostiglia verkeeren in 't grootste gevaarde geheele bevolking werkt met reuzenkrachthuizen worden om vergehaald om dammen te kunnen opwerpen. Men vreest echter 't ergste. Breekt de Po bij Casalmaggiore door, dan worden weer 14 kilometers verwoest; erger nog zou 't zijn, zoo de doorbraak bij Ostiglia plaats had; dan toch waren 40 vierkante kilometers verloren van eenstreek, die het diepst onder het waterpeil der Po is gelegen. De behoefte is groot, evenzoo de hulpvaardigheid; echter is er veel noodig en de middelen geraken uitgeput; men berekent dat nu reeds de dagelijksche kosten van onder steuning en arbeidsloonen 200,000francs bedragen. Men

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1