MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F 263. Dinsdag 1872. 5 November, Dit bi ad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2tn Paasch- De prijs per 3/na. franco is f 3.50. en Pinksterdag en een der Kerstdagen. Middelburg i November. Het sinds jl. Donderdag ter teekening gelegen heb bende en heden ingezonden adres van landbouwers en belanghebbenden bij den landbonw, houdende adhaesie aan het onzen lezers bekende adres van het hoofdbestuur der Maatschappij van landbouw en veeteelt in Zeeland aan de provinciale staten, tot wijziging van het regle ment op het gebruik en de instandhouding der kunst wegen in deze provincie, is naar wij vernemen van ruim 200 handteekeningen voorzien. De kiesvereeniging Burgerplicht te Rotterdam heeft gisteren avond een voorloopige candidatenlijst gemaakt voor de aanstaande verkiezing van een lid der provin ciale staten van Zuid-Holland. Op die lijst zijn geplaatst mr. A. M. de Cock, W. van der Hoeven, W. S. Burger Wzn. en J. G. 't Hooft. Verder werd besloten verslaggevers der dagbladen; bij de vergaderingen toe te laten. De Standaard bevat een concept-adres aan den koning waarin Z. M. wordt gesmeekt, om, indien de eerste kamer het wetsontwerp op de besmettelijke ziekten aanneemt, aan dat ontwerp zijn koninklijke sanctie niet te verleenen. Ten vervolge op het bericht der Groningsche courant nopens het plan van den heer Scholten te Groningen, om een stoombootverbinding op groote schaal tusschen Rotterdam en New-York aan te leggenwordt ons na der medegedeeld, dat het voornemen is vier booten, elk van 1000 ton, in de vaart te brengen. Het kapi taal der vereenigingdie de zaak zal ondernemenzou 3 millioen bedragen, waarin de heer Scholten voor 8 ton zou deelnemen. Desnoodig, zou hij dat kapitaal renteloos verstrekken. (JV. Rott. cour.) KERKNIEUWS. Aangenomen het beroep tot predikant bij de protes- tantsche gemeente te Antwerpen door den heer E. J. van Wisseling JPz., predikant te Serooskerke (Walcheren) Het kiescollege der Nederduitsche hervormde ge meente te Arnemuiden heeft eergisteren met eenparige stemmen tot predikant beroepen den heer W. van Dis, predikant te Hoornaar. Door het kiescollege der Nederduitsche hervormde gemeente te Leiden is het volgende drietal van predi kanten gevormd: P. Huet, te Dirksland; E. F.Kruyff, te Velp; B. Mossel, te Renkum. KOLONIËN. Als een staaltje van goede administratie in Nederland, voor zooveel betreft het marine-departement, meldt het Bataviaasch Handelsblad dat eenigen tijd geleden in Indië Snider-geweren ontvangen zijn, met last de in gebruik zijnde marinegeweren in te nemen en onmiddellijk naar Holland op te zenden. Men had evenwel vergeten bij de nieuwe geweren de noodige patronen te voegenzoodat aan het laatste gedeelte van den last niet voldaan kan worden. Onmiddellijk werd van hier toezending daar- vtn gevraagd. Thans zijn patronen ontvangenmaar. ongelukkig van een verkeerd kaliber, zoodat men de geweren nog niet in gebruik kan stellen. De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië heeft de volgende beschikkingen genomen. (Javascbe courant van den 17en September.) civiel departement. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, met behoud van recht op pensioen, de commies-visitateur bij de controle en re cherche te Batavia J.B.A.D. Schuier; op verzoek, eer vol, uit 'slands dienst, de gewezen opziener bij 's lands gevangenis voor inlanders en met dezen gelijkgestelde personen te Samarang C. Piek. Benoemd: tot administrateur tevens magazijnmees ter bij de steenkolenmijn Oranje-Nassau te Pengaron, de ambtenaar op wachtgeld C. G. van Hoëfen; tot opziener der mijnen, de onder-opziener C.F.H.Köppel- mann; tot len klerk op het residentiekantoorttfïiezöeki C. W. van Casand. departement van oorlog. Ontslagen: eervol, uit Zr. Ms. militairen dienst, met behoud van recht op pensioen, de 2C luitenant-kwartiermeester der militaire administratie C. G. P. van de Pol. Benoemd: tot onderopziener 1° klasse over den timmermanswinkel en de houtzagerij bij den artillerie- constructiewinkel te Soerabaija, de onderopzieher 2e klasse over die werkplaatsen bij genoemd etablissement D. A. Lindhout. Overgeplaatst: gewestelijke en plaatselijke staf, als adjudant bij den militairen kommandant der Padang- sclie benedenlanden, de lc luitenant E. M. A. A. IC. Frac- kersvan het 16e bataljon infanterie; geneeskundigen dienst, bij den geneeskundigen dienst in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, de officier van gezondheid 3e klasse H. Mitrea, van het groot militair hospitaal te Soerabaija; infanterie, bij het 7ebataljon, deinlandsche le luitenant Tjokro Derdjo, van het 3e bataljon; bij het 15e bataljon de 1® luitenant W. K. Staats, van het gar nizoensbataljon van Samatra's Westkust en onderhoo- righedea; bij het 17e bataljon, de 2.e luitenant F. R. de Vries Hofman, van het 12e bataljonbij het garnizoens bataljon van Sumatra's Westkust en onderhoorigheden, de le luitenant A. A. J. L. de Jongh, van het 17e ba taljon; bij het garnizoensbataljon van Riouw en onder hoorigheden, de kapitein T. M. Verspijck, van het 11° bataljon; bij het subsistenienkader te Batavia, de kapitein R. D. W. Koops, van het garnizoensbataljon van Riouw en onderhoorigheden. (Javasche courant van den 20en September. civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den substituut officier van justitie bij den raad van justitie te Sama rang mr. J. D. Rasch. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de hoofdambtenaar op wachtgeld K. W. Tiedtke, en de schrijver bij het vendu-departement te Samarang J. B. Doeve; op ver zoek, eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de ambtenaar op wachtgeld P. Wensel. Benoemd: tot secretaris der residentie Probolingo, de ambtenaar op nonactiviteit C. A. van Dinter, laat stelijk hoofdcommies bij het postkantoor te Weltevre den; tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Pamakassan, de hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Japara N. Laseur; tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Japara, de 1° hulp onderwijzer aan de openbare derde lagere school te Soerabaija J.. G. Theunissen; tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Ngawi, de Is hulponder wijzer aan de openbare tweede lagere school te Batavia H. L. Berckenhoff; tot lcn hulponderwijzer aan de open bare eerste lagere school te Samarangde hoofdonder wijzer aan de openbare lagere school te Pamakassan A. C. Tjebbes; tot len hulponderwijzer aan de openbare tweede lagere school te Batavia, de hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Ngawi H. W. Beek; tot le" hulponderwijzer aan de openbare derde lagere school te Soerabaija, de hulponderwijzer aan de open bare vierde lagere school aldaar D. G. Sigmond; bij de landelijke inkomsten en cultures op Java en Madura, tot controleur 2C klasse, de ambtenaar ter beschikking jonkheer H. de Koek; tot ambtenaar ter beschikking, de 2e commies bij het departement van binnenlandsch bestuur J. Collard, en de ambtenaren voor den burger lijken dienst in Nederlandsch-Indië M. Th. J. A. Kons en B. L. Repelius; bij de in-en uitvoerrechten, totcom- mies-visitateur bij de controle en recherche te Batavia, de commies ontvanger te Muntok II. H. Jansen en de onder-commies 1° klasseter eerstgenoemde plaatse J. van Casand; tot commies-ontvanger te Muntok, de commies ontvanger te Bankalan W. A. P heffer korn; tot commies ontvanger te Bankalan de gewezen luitenant ter zee 2° klasse bij de koninklijke Nederlandsche marine jonk heer J. M. Clifford Kocq van Breugel; tot commies- visitateur bij de controle en recherche te Samarang, de ambtenaar op wachtgeld J. D. Grevelink; tot onder commies le klaBsebij de controle en recherche te Batavia, 3° commies bij den ontvanger der in- en uitvoerrech ten te Soerabaija F. D. C. A. van Waardenburg en de commies-ontvanger te Panaroeken E. Stronkhorst. departement van oorlog. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den kapitein der infanterie J. A. Schreiner; een tweejarig verlof naar Nederland, aan de officieren van gezondheid le klasse J. B. Dumont en J. de Koniogh en aan den officier van gezondheid 2C klasse II. J. Gay mans. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, met behoud van recht op pensioende hospitaalmeester bij het garnizoens-hospitaal te Amboina J. Hubert. Bevorderd: bij den militaire geneeskundigen dienst, tot officier van gezondheid le klasse, de officier van gezondheid 2° klasse A. T. Prijn; tot officier van ge zondheid 2C kla3se, de officieren van gezondheid 8° klasse A. Mitrea en A. P. C. Steinau. (Javasche courant van den 24cn September.) civiel departement. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, met behoud van recht op pensioen, de gewezen vendumeester te Samarang J. Sineck; Benoemd: tot algemeenen ontvanger bij 'slands kas te Macassar, de ambtenaar op wachtgeld G. van Heeteren; tot commies bij 'slands algemeene pakhuizen te Samarangde ambtenaar op wachtgeld B. C. van den Worm. Ontslagen: bij den residentieraad te Benkoelen eervol, wegens vertrek, als lid C. S. L. Loth Anz., onder dankbetuiging voor de door hem als zoodanig bewezen diensten. Benoemd: tot lidJ. van Velzeningenieur 3C klasse bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare wer ken aldaar, thans plaatsvervangend lid; tot plaatsver vangend lid J. A. van Hemert, ontvanger der in- en uitvoerrechtentevens haven- en pakhuismeester te dier plaatse. departement van oorlog. Ontslagen eervol, uit Zr. Ms. militairen dienstmet behoud van recht op pen sioen, de kapitein der infanterie J. II. Rausch. Bevorderd: tot lcn luitenant-kwartiermeesterde 2e luitenant-kwartiermeester H. Stutterheim. Benoemd: tot 2en luitenant-kwartiermeesterde ser geanten P. A. Jung en J. J. Kluyskens,respectievelijk van het wapen der artillerie en dat der infanterie. Geplaatst: infanterie, bij het 9e bataljon, de le luitenant J. A. Woutersz, onlangs van verlof uit Neder land teruggekeerd. Overgeplaatst: militaire administratie, als onder- intendant 2e klasse, de kapitein-kwartiermeester L. F. A. Smith; geneeskundigen dienst, bij het groot militair hospitaal te Weltevreden, de officier van gezondheid 3e klasse W. Smith, van den geneeskundigen dienst van Palembang en Benkoelen; bij den geneeskundigen dienst van Palembang en Benkoelen, de officier van gezondheid 3e klasse A. P. C. Steinau, van het groot militairhospitaal te Soerabaijainfanterie, bij het 6e batal jon de le luitenant W. Tengbergenvan het garnizoens bataljon der Moluksche eilanden; bij het8ebataljon, de 1° luitenant J. D. Milder, van het 9° bataljon; bij het 9e bataljon, de le luitenants C. H. Altenstein en J. H. van den Broek, respectievelijk van het garnizoens bataljon van Palembang en Benkoelen en het subsis tenten-kader te Batavia; bij het lle bataljonde kapiteins P. E. J. H. van Dompseler en T. H. Welters, beiden van het 12e bataljonbij het 12e bataljonde kapiteins C. C. Prager en A. A. F. Lanzingrespectievelijk van het 14e en 17c bataljon; bij het 15® bataljon, de lelui tenant J. H. Thieme, van het 2C bataljon; bij het gar- nizoens-bataljon der Moluksche eilanden, de kapitein J. van der Pauwert, van dat van Celebes en onder hoorigheden; bij de garnizoens-compagnie derLampong- sche districten, de le luitenant J. Zwangvan het llc ba taljon; bij het subsistenten-kader te Batavia, de le luitenant F. G. Bodaan, van het 11° bataljon; genie, bij den staf van het wapen, de kapitein M. J. Mulder en de 2C luitenant J. G. C. Plantenga, beiden van het korps mineurs en sapeurs; bij het korps mineurs en sapeursde kapitein C. A. Rombouts en de le luitenant L. V. Dingemans, beiden van den staf van het wapen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1