MIDDELBURGSCHE COURANT. F 255. Zaterdag 1872. 26 October. Dit Wad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2e» Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/ra. franco is f 3.50. Middelburg 25 October. De leden van de eerste kamer der staten generaal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag den 6tn November a., des avonds te 8 uren. Bij besluit der provinciale staten van Zeeland van den 10cn Jnlijl. werd in handen van gedeputeerde staten gesteld een adres van den heer J.Fransen van de Putte, bevattende de mededeeling van een bezwaar tegen en het verzoek tot wijziging van het reglement op het beheer der gemeenschappelijke uitwatering van de pol ders Stads c. s.in dier voege, dat de beheerder van den Willem-Adriaanpolder zich kunne doen vervangen in de algemeene vergadering van dat waterschap. Gedeputeerde staten hebben den heer Fransen van de Putte te kennen gegeven, dat het, volgens hunne meening, bezwaarlijk was het verzoek in te willigen, doch dat zulks ook niet als noodzakelijk kon worden beschouwd, daar het doel waartoe de wijziging werd verlangd kon worden bereikt door over den Willem- Adriaanpolder een bestuur te vestigen, bestaande uit een dijkgraaf en een gezworen, in welk geval de eerst genoemde bij verhindering door den laatstgenoemde, krachtens het reglement, wordt vervangen, terwijl zij zich bereid verklaarden om tot de benoeming van zoo danig bestuur mede te werken. Het gevolg hiervan is geweest, dat gedeputeerde sta ten een voordracht voor de benoeming van een dijkgraaf en een gezworen ontvingen, doch daar de voor eerst- gemelde betrekking voorgestelde candidaat niet aan alle vereisehten, bij bet polderreglement voorgeschreven, voldeed, hebben gedeputeerde staten de eigenaren van den Willem-Adriaanpolder verzocht een andere voor dracht in te zenden, die zij thans tegemoet zien. Daar door zulk eene benoeming in het bezwaar van den heer Fransen van de Putte wordt voorzien, doen gedeputeerde staten blijkens hunne aan de provin ciale staten toegezonden gedrukte mededeelingen geen voorstel aan de provinciale staten tot wijziging van het reglement. Bij koninklijk besluit van den 20cn dezer, opgenomen in de 8taats-courant van heden, is de termijn van schor sing van het besluit van den gemeenteraad van Vlissingen dd. 18 Mei jl., betrekkelijk de voogdij over de Roomsck- katholieke weezen aldaar, verlengd tot 1 Mei 1873, op grond dat het noodige onderzoek, tot eene beslissing omtrent deze zaak gevorderd, thans blijkt nog zooveel tijd te vereischendat zij niet wel voor 1 November a zal kunnen genomen worden. Op het rijkstelegraafkantoor te 's Gravenhage zijn twee en op dat te Zutfen is éen adsistent noodig. Zij die daar voor in aanmerking wenschen te komen, moeten daarvan doen blijken door inzending aan het departement van financiën van een gezegeld adres onder opgaaf van het kantoor waar zij wenschen geplaatst te worden. Omtrent de vereisehten ten aanzien zoo van leeftijd en bekwaam heden als van de bewijsstukken dienevens het adres van aanmelding moeten worden overgelegdis inlichting te bekomen bij de afdeeling telegrafie van het departement van financiën, bij den lijn-inspecteur van de rijkstele graaf te Arnhemvoor zooveel betreft de plaatsing te Zutfenbij dien te Rotterdam voor de plaatsing te 's Gra venhage, en voorts bij de directeuren der betrokken kantoren. Staats-cour Met ingang van 1 November a. is benoemd tot di recteur van het rijkstelegraaf kantoor te Zeist P. Val ter, directeur van het postkantoor aldaar. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. eereteekenen. Vergunning verleend aan mr. G. G. van Harencarspelalgemeen secretaris van het gouver nement van Nederlandsch-Indiëtot het aannemen van het hooge eereteeken genaamd Chula Sura Bhornhem door Z. M. den eersten koning van Siam geschonken. belastingen. Eervol ontslag verleend, cp verzoek, aan J. Semler uit zijne betrekking van ontvanger der registratie en domeinen te Meppel, behoudens aanspraak op pensioen. rechterlijke macht. Benoemd tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof in Noord-Brabant jonkheer mr. A. F. Savornin Lobman, thans rechter in de arron- dissements-rechtbank te 's Hertogenbosch. ONDERWIJS. Benoemd tot hoofdonderwijzer te Oostkapelle de heer A. de Pagter, thans hulponderwijzer te Veere. MABINE EN LEGER. Met 1 November a. worden bij de stafschool te Breda gedetacheerd de le luitenants W. G. F. Snijders, van het 6e regiment infanterie, W. F. Rappard, van bet le regiment vesting-artillerie, en W. J. Haver Droeze,van het korps ingenieurs, mineurs en sappeursalsmede de 2e luitenant J. de Waal van het regiment veld-artillerie. Benoemd tot leeraar in de Fransche taal aan het Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam de heer L. Ponl Delmotte. GEMENGDE BERICHTEN. Gisteren is de voerman Schaapwerkzaam aan de havenwerken te Vlissingenbij het vervoer van bazalt, gestruikeld, zoodat een wagen bazalt over hem henen ging. Hij werd erg verwond opgenomen en was eenige uren later een lijk. De keeren Dulauhebben een collectie, in zes dee- len, verzameld van caricaturente Parijs uitgegeven in 1870 en 1871. De geheele collectie bedraagt 1800 tot 2000 caricaturen. Een exemplaar daarvan is aangekocht door von Bismark, een tweede door het Britsche mu seum en een derde exemplaar is in het bezit van ge noemde verzamelaars. Het luchtschip dat te Briinn vervaardigd wordt en volgens den uitvinderevenals de schepen te water, naar het roer zal luisteren, is bijna gereed. De ballon is cylindervormigvan zijde met caoutschouc overtrok ken. Hij is reeds gevuld en wel met 87,000 kub. voeteQ gas. Een gasmachine van vier paardenkracht is in het voorste gedeelte van het schuitje geplaatst. Het roer bevindt zich van achteren. Er zijn zeven zitplaatsen in. Men berekent dat 't 20 mijlen per uur zal kunnen afleg gen in welke richting men maar wil. Op 't laatst dezer week zou een proeftocht worden ondernomen van Briinn naar Wischau. Een philanthroop heeft het denkbeeld geopperd om aan de mijnwerkers het rooken toe te staan. Zooals men weet, wordt niettegenstaande het verbod om te rooken in de kolenmijnen, wegens het groote gevaar dat daar aan verbonden is, door vele arbeiders in het geheim een pijp gerooktwaarvan ontploffingen niet zelden het gevolg zijn. Thans heeft bedoelde philanthroop aange raden om boven op de mijn een grooten pot tabak te plaatsen met guttapercha slangenwelke naar de gangen voeren. Daar kan de arbeider dan zonder gevaar aan zijn lust voldoen. Het testament van wijlen karei XV, koning van Zweden en Noorwegen, is openbaar gemaakt; 3 Fe bruari dezes jaars werd het geschreven. Ziehier eenige der hoofdbeacliikkingende Zweedscbe staat erft 'sko- nings kunstverzamelingen, doch van het kabinet schil derijen alleen de werken van Noordsche kunstenaars; de kunstverzamelinguitgezonderd genoemde schilderijen en de verzameling van wapenendie aan het nationaal museum worden afgeleverd, zal op het slot Uriksdal blijven; de staat verplicht zich voor het onderhoud der schilderijen ten allen tijde zorg te dragen; aan 's ko- nings opvolger op den troon zijn vermaakt al de meu belen en wat daartoe behoort, die het eigendom des overledenen zijn geweest; de meubelen op Uriksdal zijn hiervan uitgezonderd. Eene zeer aangename stad is zeker Piochi in den staat Nevada. Van de 12,000 inwoners hebben reeds meer dan 6000 in de staatsgevangenis gezeten. Van hen die op het kerkhof begraven liggen zijn slechts twee een natuurlijken dood gestorven. De vrijgevige wijze waarop door sommige weten schappelijke inrichtingen in Pennsylvanië de titel van doctor in de medicijnen werd verleend, heeft de wetge vende vergadering van Pennsylvanië aanleiding gege ven om eene commissie van enquête in te stellen, wier onderzoek o. a. tot de volgende resultaten heeft geleid. De inrichtingen waarover zij haar onderzoek had uit gestrekt waren: de universiteit van Pennsylvanië, het Jefferson medical college, de Philadelphia university of medicine and surgery, het Eclectic college of medi cine. Tegen de beide eerstgenoemde inrichtingen gaf het onderzoek geen aanleiding tot beschuldiging, doch geheel anders was dit het geval met de beide andere. Het verhoor van een aantal getuigen heeft bewezen, dat de Philadelphia university of medicine and surgery onder beheer van dr. William Payne en het Eclectic medical college, onder dr. John Buchenan geruimen tijd handel hebben gedreven met doctorale buis, zelfs aan personen die geen enkelen medisehen cursus hadden bijgewoond, ja dikwijls zelfs niet de geringste medische of wetenschappelijke kennis bezaten. Het is bewezen dat dr. Payne voor de som van 200 dollars den graad van doctor in de medicijnen heeft verschaft aan een hem geheel onbekend persoon, aan een tweejarig kind! Dr. Payne sloot regelmatig contracten om diploma's te leveren. Uit de boeken van de universiteit is gebleken, dat verschillende diploma's honoris causa tegen betaling van zekere som, die nauwkeurig bij den naam van den nieuwen doctor vermeld staatzijn uitgereikt. Het Eclectic college of medicine dreef een openlijken en stelsel matigen handel in diploma's. Zoo zijn doctorale huls in regelmatigen vorm. door de facul teit onderteekend uitgereikt op naam van vrouwen die niet eens wisten waar het college gevestigd was. Op grond van een en ander heeft de commissie van enquête geadviseerd aan deze beide instellingen de haar toege kende rechten door eene wet te ontnemenwaartoe door de wetgevende vergadering eenparig werd besloten. Door den heer Mirandel is een aller merkwaardig ste brief van Rossini gevonden en publiek gemaakt. Hij is gericht aan een jong mensch, die Rossini ge vraagd had wat de beste wijze was om eene ouverture te componeeren. 1° Wacht tot den avond waarop de eerste repetitie moet plaats hebben. Niets wekt de inspiratie zoo zeer op als de noodzakelijkheid; de tegenwoordigheid van den kopiist die op uw werk wacht en het gezicht van een directeur in wanhoop, die zich de haren uit het hoofd rukt. In Italië waren alle directeurs, met wie ik in betrekking stond, op hun dertigste jaar kaal van schedel. 2° Ik schreef de ouverture van Otheilo in een kamertje op de Piazza Barbarawaar de kaalste en meest woeste directeur my had opgesloten met een schotel macaroni en gedreigd had dat ik niet levend van daar zou komen vóór ik de laatste noot had geschreven. 3°. Ik schreef de ouverture voor Gaza Ladra op den dag, dat zij 'savonds moest uitgevoerd worden, op een zolderka mertje van de Scala, waar ik door den directeur ge zet was onder toezicht van vier werklui van het tooneel, die in last hadden de blaadjes van mijne compositie, zoodra er een vol geschreven was, door het venster naar beneden te werpen, waar de kopiisten er op wachtten. Als er geen noten kwamen moesten zij mij zei ven het venster uitgooien. 4°. Voor den Barbiere deed ik beter. Ik schreef geen nieuwe ouverturemaar zette er eene overdie ik voor eene zeer ernstige opera Eli- sabetta had gemaakt. Het publiek was er verrukt over. 5°. Ik maakte die voor den Comte Ory terwijl ik stond te visschen, met mijne voeten in het waterin gezelschap van den heer Aguado, die onophoudelijk over de Spaansche financiën sprak. 6°. Die van Willem Teil werd onder nagenoeg dezelfde omstandigheden in 't leven geroepen. Voor Moïse schreef ik geen ouverture, enz. THERMOMETERSTAN D. 24 Oct.'sav. llu. 51 gr. 25 'smorg. 7u.51gr.'smidd.lu.57gr.'sav.6u.55gr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1