MIDDELBURGSCHE COURANT. F 253. Donderdag 1872. 24 October. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, dènyP'fcjsch- ai Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m- franco js. 3.50. Middelburg 23 October. „De opbrengst der belastingen is, indien ze goed geregeld zijn, de spiegel der algemeene welvaart," zoo vervolgt de Nieuwe Rotterdamscbe courant in een tweede artikel haar betoog over „de belastingen." In den vooruitgang der belasting zal de vermeerdering van de inkomsten der natie, in hare vermindering den achteruitgang der algemeene welvaart zichtbaar zijn. Blijft de opbrengst van een deel der belastingen stationair of gaat zij achteruit, of gaat die van een ander deel sterk vooruit, zonder dat voor dien ach teruitgang of vooruitgang een bepaalde oorzaak in het belaste voorwerp bestaat, dan kan men gerustelijk aannemen, dat een of ander deel der belastingen slecht geregeld is. Als men dezen regel op onze belastingen toepast, zal men tot het besluit komen, dat niet éen onzer directe belastingen op een goedea grondslag rust. Onze accijnsen kunnen bij dit onderzoek weinig dienst doen; die op suiker, wijn, bieren en azijnen zijn in den laatsten tijd opnieuw geregeld en laten dus geene vergelijking met vroeger toe; die op het gedistilleerd is eigenlijk eenc belasting op dc onmatigheid en bracht van de 28 millioen, die de accijnsen in 1871 opleverden, 22 millioen op; de mindere vooruitgang van de op brengst van het zout en geslacht schrijft de minister aan bijzondere omstandigheden toe, terwijl de slechte regeling van den zeep-accijns ook deze belasting onge schikt maakt voor vergelijking. De opbrengst van de in- en uitvoerrechten, de vuur-, ton- en bakengelden, de registratierechten en het recht van successie en over gang leveren een beteren maatstaf van de algemeene welvaart. Eene vergelijking van de opbrengst in de jaren 1859, 1860 en 1861 met die van de jaren 1869, 1870 en 1871 leidt de Nieuwe Rotter damsche tot het resultaatdat in 10 jaren de opbrengst der inkomende rechten is vermeerderd, gemiddeld met 33 percent, zelfs nadat in 1862 het tarief aanmerkelijk werd verminderddie der vuur-, ton- en bakengelden met 42 percent, die der registratierechten met 31 percent, die der rechten van successie en overgang met ongeveer 23 percentdaaren tegen bij de directe belastiugen, die der grondbelas ting met nog geen 6 percent, die van het personeel met ruim 14 percent, die der patenten met 16 percent. Bij de registratie-, successie- en overgangsrechten (waarbij nog gevoegd kunnen worden de hypotheek rechten met een meerdere op bi engst van 42 percent), die de verhooging van alle waarden in de laatste tien jaren moeten doen kennen, vindt men dus eene ver meerdering van 31 en 23 percent, terwijl de grondbe lasting slechts met 6 percent is toegenomenen het personeel, dat als verteringsbelasting ons den maatstaf van het vermeerderd inkomen moet geven, slechts een vooruitgang van 14 percent aantoont! De inkomende rechten en do vuur-, ton- en baken gelden, die de vermeerdering van handel aanwijzen (waarbij gevoegd kunnen worden de loodsgelden met een vermeerderde opbrengst van 40 percent) geven een vooruitgang van 33 en 42 percent, en de patenten, die eene belasting zijn op de inkomsten van den handel, zijn slechts met 16 percent vermeerderd! „Behoeft het bij deze cijfers nog betoog dat onze directe belastingen slecht geregeld zijn en eene hervorming noodzakelijk is, die de schatkist doet deelen in de ver meerderde welvaart van het volk?" Daartoe is noodig onze directe belastingen beter te regelen of door meer elastieke te vervangen, dan behoeven de belastingen niet te worden verhoogd om de vermeerdering van uitgaven die ons wachten te dekken. Is men afkeerig van eene inkomstenbelastingdan behooren onze belastingen althans zóo te worden gere geld, dat alle te zamen een evenredige beffing van inkomsten zijn, en daar het blijkt, dat 3/11 van onze belastingen zou worden geheven, dat de vermeerdering van inkomsten er slechts in zeer geringe verhouding door wordt getroffen', is hervorming noodzakelijk zoo wel in het belang der schatkist, als in dat eener recht vaardige verdeeling der lasten. De Nieuwe Rotterdam scbe heeft er niets tegen, dat census-herziening vóór belastinghervorming ga, mits dan maar zeer spoedig de census-quaestie worde beslist en onmiddellijk de regeling der belastingen volgt. De uitslag der gisteren in het kiesdistrict Amsterdam gehouden verkiezing van een lid voor de tweede karne^ der staten-generaal is, dat ziju uitgebracht op de heeren G. Fabius 643, mr. J. A. Jolles 616, mr. A. 8. van Nierop 536 en inr. J. J. Teding van Berkhout 155 stem men. Tusschen de twee eerstgenoemden moet alzoo eene herstemming plaats hebben. De Staats-courant van heden bevat het koninklijk be sluit van den 15cn dezer, tot vaststelling van een voor- loopig tarief van havengeld en schutgeld op het kanaal van Walcheren. Omtrent het antwoord door den keizer der Russen aan het algemeen Nederlandsch vredebond gegeven, op het mdertijd door die vereeniging aan de te Berlijn ^>-tÊrêéfltgde keizers gezonden adres, deelt Het Vaderland mede, dat door den gezant van Z. M. den keizer van Rus land, te 's Gravenhage, aan den voorzitter van het algemeen Nederlandsch vredebond, mr. D. van Eek, is te kennen gegeven, dat de keizer van Rusland zijn dank wenscht te betuigen aan de onderteekenaars van dat adres. De bewoordingen waarin de gezant zich namens den keizer bij die mededeeling uitliet, getuigen in het algemeen van zeer vredelievende beginselen en oprechte sympathie met de bedoelingen in het adres uitgesproken. Zooals men weet hebben een groot aantal belangheb - benden, meestal landbouwers of tot den landbouw in betrekking staande, bij den koning bezwaren ingediend tegen het den l6n November des vorigen jaars door de provinciale staten van Zeeland vastgestelde reglement op het gebruik en de instandhouding der kunstwegen in deze provincie. Die bezwaren zijn voornamelijk gericht tegen de bepaling van art 3waarin de breedte der velgen zoodanig wordt voorgeschreven dat de wielen van alle landbouworswagensvoor zoover die tot berij den der kunstwegen worden gebezigd, zullen moeten worden vernieuwd of althans zoodanig gewijzigd dat de kosten daarvan weinig minder dan die eener totale vernieuwing zullen bedragen. Ook is het bekend, dat het hoofdbestuur der Maat schappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland zich deze zaak heeft aangetrokken en dat, zoo als wij in der tijd gemeld hebben, proefnemingen hebben plaats gehad omtrent het verschil in trekkracht tusschen wagens met breede en wagens met smalle velgen, die echter, wegens het droge seizoen en den toestand van den grond waarop de proef genomen werd, geen zeke ren uitslag hebben opgeleverd. Daar evenwel het bezwaar der kosten van breede velgen, niet minder groot wordt geacht dan dat omtrent de trekkracht, heeft het hoofd bestuur van al de burgemeesters in Zeeland een opgave verzocht van het getal voertuigen in iedere gemeente, wrarop de verbreeding der velgen zou moeten toegepast worden, en naar aanleiding van de ontvangen antwoor den zou volgens het hoofdbestuur de zekerheid bestaan dat, als het reglement ten uitvoer wordt gelegd zoo als het is vastgesteld, de landbouwende stand met een last van niet minder dan een millioen gulden zal wor den bezwaard, behalve nog de overige moeilijkbeden, die zóo groot worden geacht dat de verdere aanleg van kunstwegen er door belemmerd dreigt te worden. Uit de opgave van den burgemeester van Koewacht is onder anderen gebleken, dat de aanleg van den grind weg van die gemeente naar Zuiddorpe 4280 minder heeft gekost dan de verbreeding der velgen alleen voor Koewacht beloopen zal. Het hoofdbestuur heeft thans een adres aan de pro vinciale staten van Zeeland gericht, waarin het, onder mededeeling van een en ander aangaande de velgen- quaestie, in het belang van den Zeeuwschen landbouwer verzoekt, dat de staten mogen terugkomen op hun be sluit en de gevleesde bepalingen van het reglement buiten werking stellen. Mocht aan dezen wensch niet kunnen voldaan wordendan zou adressant er in ieder geval eene tegemoetkoming in zien wanneer door de staten werd verleend: 1° vrijstelling voor het berijden van kei- en klinkerwegen; 2° idem voor het vervoer van oogstvoortbrengselen van het land naar de schuur; 3° idem voor het vervoer van mest naar het land; 4° idem voor de wegenzonder provinciaal voorschot of subsidie aangelegd, voor zooverre concessionarissen dier wegen het reglement op die wegen niet wenschen toegepast te zien; 5° buiten werking stelling van het reglement gedurende den zomer, van 1 April tot 1 November. Volgens bekendmaking in de Staats-courant van heden zal het hof, met ingang van heden, voor den tijd van drie weken den rouw aannemen wegens het overlijden van Z. K. H. prins Albert van Pruisen. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan F. c. A.g. Leenhoff, beeldhouwer, wonende te Parijs, tot het aan nemen en dragen der versierselen van ridder der orde van bet Legioen van eer, hem door den president der Fransche republiek geschonken. Benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen leeuw mr. J. van Kuyk. burgemeesters. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan mr. J. van Kuyk, als burgemeester der gemeente Delft, onder dankbetuiging voor de diensten door hem gedurende zeventien jaren in die betrekking bewezen, en in zijne plaats als zoodanig benoemd F. M. de Vries van Heyst. waterstaat. Benoemd tot ingenieur van den water staat 3e klasse A. A. Bekaar, thans adspirant-ingenieur. leger. Op pensioen gesteld de majoor O. W. C. de Brauw, van het 3e regiment vesting-artillerie, en dat pensioen bepaald op f 1300 's jaars. Overgeplaatst in hun rang van kapitein en len luite nant bij het regiment grenadiers en jagers de kapiteins K. P. Kempers, vaa het lc regiment infanterie, en S. A. Lutz, van den staf der infanterie, werkzaam bij het departement van oorlog; de le luitenants-adjudant E. S. E. Tiesselinck, van het 4e, en W. G. Gelinck, van het 5« regiment infanterie; alsmede de le luite nantjonkheer A. W. Bowier, van laatstgenoemd regiment. KERKNIEUWS. Door het kiescollege der Nederduitsche hervormde gemeente te Sint Kruis is tot predikant aldaar beroe pen de heer E. J. van de Roemer, te Krabbendijke. Met den beroepene waren op het zestal geplaatst de heerenH. G. Wittebol te Aardenburg, H. Q Janssen te St. Anna ter Muiden, J. Six Dijkstra te Cadzand, H. J. O. Wagener te St. Marie Hoorebeke en G. Rogge te Retranchement. Het drietal bestond uit de heeren van de Roemer, Wagener en Dijkstra. De heer G. P. Tiele te Rotterdam heeft de benoe ming tot hoogleeraar bij het seminarie der Remonstrant- sche broederschap aangenomen. MARINE EN LEGER Volgens een bij het departement van marine ingeko men bericht, heelt Zr. M\ transportschip met stoomver- mogen Java, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee G. n. Bakker, na op den 5cn September jl. in de Simonsbaai (Kaap de goede hoop) te zijn aangekomen, den 15eu daaraanvolgende van daar de reis naar Neder land voortgezet. Met den 6eö November a. worden geplaatstaan boord van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, de scheeps klerken J. P. M. KluppellD. G. Krol van der Hoek, W. P. Haver Droeze, Jvan Heumenen aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord, de scheepsklerken J. Langereis, J. J. van der Ley, C. C. Hammacher en S. Hummelink. De officier van administratie 2C klasse J. Salmon, dienende aan boord van Mr. M\ raderstoomschip Valk, wordt met den laatsten dezer op nonactiviteit gesteld, en met den leu November daaraanvolgende vervangen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1