MIDDELBURGSCHE F 252. Woensdag 1872. COURANT. 23 October. Dit l)lad verschijnt dagelijks met uitzondering van 'den Zondag, den 2'B Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.. franco is f 3.50. Middelburg 22 October. Onze financieele toestand, zooals die door den minis ter van financiën zelf is geschetst, geeft aan de Nieuwe Rotterdamsche courant aanleiding om eenige artikelen te wijden aan „De belastingen". Hoewel de geraamde tekorten van de laatste jaren geen vrees behoeven in te boezemen, is toch de toestand op verre na niet van dien aard, dat wij de handen in den schoot kunnen leggen en gerust de toekomst afwachten. Als men de raming voor de spoorwegen niet in rekening brengt dan sluit de begrooting met een klein overschot, maar die uitslag is alleen verkregen omdat met de meeste spaarzaamheid is geraamd. De minister van binnen- landsche zaken waarschuwt in zijne memorie van toe lichting tegen de verwachting, dat de uitgaven in den loop van dit jaar geene verhooging zullen ondergaan. Hij behoudt zich de indiening van een afzonderlijke wetsvoordracht voor meer dan éen belangrijk buitenge woon werk voor. De buitengewone uitgaaf voor oor log uitgezonderd, heeft men zich bij de begrooting slechts tot de gewone uitgaven bepaald en daardoor is hare sluiting verkregen. Aan die scheiding van ge wone en buitengewone uitgaven moet men echter niet te veel hechten; op iedere begrooting zal een zeker aantal buitengewone uitgaven moeten worden gebracht, die ieder jaar onder een andere gedaante terugkeeren, zoodat die ouderscheiding meer eene cijfergroepeering dan eene juiste berekening geeft. Worden de buiten gewone uitgaven op eene begrooting gemist, dan zullen zij in den loop van het jaar worden aangevraagdof een volgende begrooting drukken, tenzij men het alge meen belang zou willen opofferen aan de zuinigheid. Dit heeft de minister van financiën begrepen en daarom verwondert de Nieuwe Rotterdamsche zich des te meer over zekere lauwheid bij hem, omtrent de hervorming onzer belastingen, waar te nemen. Hoewel hij zegt niet stil te zittenboezemt dit niet veel vertrouwen in, vooral niet als hij verklaart nieuwe bronnen voor de schatkist te willen zoeken bij het krediet of in verhooging van be lasting, zonder te gewagen van vermeerdering van in komst door verbetering van de oude bronnen van inkomsten. „Indien wij toch belastingenwier opbrengst stationair is en geen gelijken tred houdt met de vermeerderde welvaart, door andere vervangenwier steeds vermeerderende opbrengst meer in verhouding tot die welvaart vooruitgaat, dan verbeteren wij onze inkomsten zonder onze belastingen te verhoogen." Dit zal vooral het geval zijn als men met verbetering niet wacht tot de nood dringt, want dan gaat men licht tot lapwerk over. Als er ruimte van geldmiddelen is kan men met kalm overleg de minder progressieve door meer elastieke belastingen vervangen. De Nieuwe Rot terdamsche hoopt, dat als de regeering dit werk onder neemt, zij meer goeden wil bij de tweede kamer zal ontmoeten, dan aan het afgetreden bewind is te beurt gevallen. Als de vertegenwoordiging echter maar steunt op het rendement uit Indië, dan zullen wij moeten wachten totdat gebrek tot handelen dwingt en dan is het te vreezen dat wij niet licht tot een belastingstel sel geraken. Met 1 November wordt weder eene wijziging gebracht in de regeling van den spoorwegdienst tusschen Roosen daal en Middelburg, in verband met de opening dei- gedeelten van den staatsspoorweg DordrechtRotterdam en Middelburg—'Vlissingen. Het vertrek der treinen is geregeld als volgt: Sn.tr. Pers.tr. Ooin.tr. Pers.tr. Uit Vlissingen 6 9 11.55 5.9 Middelburg 6.9 9.10 12.5 5.19 Goes. - 6.33 9.39 12.55 5.47 Aank. te Roosendaal 7.47 11.10 3.10 7.11 Met den trein van 6 uren uit Vlissingen zal men dus kunnen komen: te Rotterdam 11.8, te Brussel 10.6, te s1 Hertogenbosch 11.7te Utrecht 12.25te Venloo 12.5, te Luik 1.40, te Keulen 2.30. Met den trein van 9 uren uit Vlissingente Rotter- dan 1.13, te Brussel 2.5, te Parijs 9, te s'Hertogen bosch 1.21, te Utrecht ,2.28. Met den trein van 11.55 uit Vlissingen: te Rotter dam 6.30, te Brussel 5.50, te Parijs 5.15 a.tes'IIerto- genbosch 5.33, te Utrecht 6.27, te Venloo 6.37, te Luik 9.30 a., te Keulen 9.32. Met den trein van 5.9 nit Vlissingente Rotter dam 10.15, te Brussel 10.51, te Parijs 5.5 m.te s' Her togenbosch 10.40. Om te 11.12 te Vlissingen aan te Jiomen jnoet men vertrekken: uit Rotterdam 5.30, uit-Brussel 6.43, uit Parijs 8.15 a, uit Breda 7.20. Om te 2.35 te Vlissingen aan te komenuit Rotter dam 10.15, uit Brussel 9,20, uit s'Hertogenbosch 10.22, uit Utrecht 9.25, uit Venloo 9.21, uit Luik 6.25, uit Keulen 7.5. Om te 7.48 te Vlissingen aan te komenuit Rotter dam 12.52, uit Brussel 2.40, uit Parijs 7.20. Om te 10.45 te Vlissingen aan te komen: uit Rotter dam 6.50uit Brussel 5.22uit s' Hertogenbosch 6.15, uit Utrecht 3.45, uit Venloo 3.54, uit Luik 2.5, uit Keulen 1.45. Voort3 zullen locaal-treinen loopen van Middelburg naar Vlissingen v. m. 8.30 en n. m. 4.20. Van Vlissingen naar Middelburg u. m. 3 en 8.30. Van Goes naar Middelburg alleen des Donderdags v. m. 8. De gemeenteraad van Vlissingen hield gisteren een langdurige zitting, welke heden werd voortgezet. Behalve de gemeentebegrootingdie werd vastgesteld tot een bedrag van f 152,884,04^ in ontvang en uitgaaf, werden nog een aantal andere zaken behandeld, waarvan wij de volgende, als de meest belangrijke, hieronder in het kort vermelden. In overeenstemming met het advies der commissie voor het belastingstelsel is met algemeene stemmen besloten, om de vroeger genomen besluiten tot heffing van haven- en kaaigeld te Vlissingen vooralsnog niet te herzien, maar daarmede te wachten totdat door het openstellen der groote haven- en kanaalwerken voor handel en scheepvaart in Vlissingen een nieuw tijdvak zal zijn aangebroken. Het door den heer Verkuyl Quakkelaar gedane voor stel tot wijziging van het tarief der keurloonen van slachtvee enz. is, nader geamendeerd, met 12 stemmen tegen 1 aangenomen. Het voorstel van hetzelfde lid tot afschaffing van de huur voor gasmeters is, op advies der commissie van beheer en toezicht over de gasfabriekmet 8 tegen 5 stemmen verworpen. Een door den heer Pot gedaan voorstel tot wijziging der verordening op het marktwezen, waarvan de strek king is om het gebruik der markt facultatief te stellen en in te trekken het verbod van voor- of opkooping van levensmiddelen op de markten, is in beginsel aan genomen. Het voorstel zelve is gesteld in handen der commissie voor de verordeningen, teneinde eene voor dracht tot wijziging der verordening te doen. Het voorstel der commissie van bestuur over den MiddelburgVlissingschen rijweg met betrekking tot de bestrating van den bermweg langs het kanaal tus schen Middelburg en Vlissingen voor rekening der ge meente, mits het rijk f 10,000 bijdrage en de provincie een renteloos voorschot van f 25,000 verleene, is, na eenige discussie, aangehouden totdat de gemeenteraad van Middelburg dienaangaande een besluit zal hebben genomen. Naar aanleiding van een ingekomen brief der kamer van koophandel eu fabrieken is, op voorstel van burge meester en wethouders besloten een adres aan de tweede kamer der staten-generaal te richten ter verkrijging van een drijvend of een vast droogdok. De redactie van dit adres is aan burgemeester en wethouders opgedragen. Een voorstel tot het aangaan eener geldleening van f 35,300 teu behoeve van de uitbreiding der gasfabriek is goedgekeurd. Op de aanbeveling ter benoeming van een tijdelijk opzichter voor de te maken gaskuip zijnop een maand geld van hoogstens f 70, in alphabetische orde geplaatst de heeren W. C. K. Ant-heunissente Middelburg, A. Labrijnte Heenvliet en J. A. Ter wielte Vlissin gen. De benoeming is aan burgemeester en wethouders overgelaten. De minister van binnenlandsche zaken heeft bij de opening voor het verkeer het dagelijksch toezicht op den staatsspoorweg van Middelburg naar Vlissingen opgedragen aan den spoorwegopziener J. S. A. Noorden dorp, ter standplaats Roosendaal, en op den staatsspoor weg van Dordrecht naar Mallegat (Feijenoord) aan den spoorwegopziener A. J. Stal, ter standplaats Breda. GEMENGDE BERICHTEN. In de gemeenten Utrecht en Maartensdijk is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor den Ooster-spoorweg, hoewel de hooge waterstand den arbeid aan de aardenwerken zeer tegenhoudt. De gebouwen enz. staande op perceelen binnen de gemeente Utrecht, die voor dien spoorweg zijn aangekocht, worden vóór 30 October voor afbraak verkocht. De Rhone en de meeste der daarin uitstroomende rivierenalsmede de Loirezijn ten gevolge der in den laatsten tij d gevallen veelvuldige regens buiten hare oevers getredenwaardoor verscheidene valleien en andere laag gelegen streken in het midden en het zuiden van Frank rijk onder water zijn gezet en aanzienlijke nadeelen aan de nog te velde staande gewassen zijn toegebracht. Den 19en October is de Rhöne bij Lyon in een half etmaal meer dan een meter gewassen. In de berichten uit Italië wordt insgelijks van uitgestrekte overstroomingen gewag gemaakt. Een gedeelte van Rome is door eene sterke hoos onder water gezet en te gelijkertijd zijn de Tiber en hare zijtakken aanmerkelijk gezwollen. De watersnood bepaalt zich in Italië niet enkel tot den voorma- ligen Pauselijken staat; ook de Arno en andere rivieren van Midden- en Noordelijk-Italie zijn buiten hare oevers getreden, zoodat o. a. de spoorweggemeenschap tusschen Florence en Livorno en het verdere noorden is afgebroken. De Echo du Parlement meldt, dat de persoon, die zich dezer dagen bij de politie te Brussel heeft aange geven als medeplichtige van den beruchten moordenaar Traupmann gebleken is een bedrieger te zijn, die thans voor de rechtbank van correctioneele politie zal te recht staan, wegens het voeren van een valschen naam; hij had opgegeven te zijn zekere Félix Ibere, geboren te St.-Pierre-le Moutier, maar zijn werkelijke naam is Augustin Jar dingeboren te Mortaine (Frankrijk). STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Maandag 21 October. Nader verslag.) In den loop der zitting zijn de beraadslagingen her vat over het amendement van den heer Heemskerk op art, 14 van het wetsontwerp op de besmettelijke ziekten en waarover Zaterdag de stemmen hadden gestaakt. H?t strekt om het verbod tegen het bezoeken van fabrieken of werkplaatsen, tijdens en 8 (lagen na het heerschen van een epidemische ziekte (behalve mazelen en dyphteritis) in een woning of vaartuig door de bewo ners, uit het ontwerp te doen vervallen. De heeren Moens en Rombach verdedigden hetamen- dement, dat de eerste spreker ongerijmd noemde met het oog op het maatschappelijk leven der arbeiders bevolking. Men zou éen deur voor de besmetting sluiten en vele andere openzettendoordien men den werkman feitelijk zal noodzaken om, terwijl hij niet mag werken zich naar den buurman of naar de herberg te begeven! Juist de opeenhooping in de arbeiderswoningende ware foyers van besmetting, zou men doen toenemen en bovendienmen zou den werkman ten algemeenen nutte onteigenen zonder schadeloosstelling. Geeft men hem die niet, zoo merkte de heer Rombach op, dan streeft men het doel voorbijwant gebrek kweekt typhus. Nadat de minister van binnenlandsche zaken het regeermgsvoorstel had verdedigd in het algemeen be lang, hetwelk voor dat van het individu moet wijken ontstond er nog eene gedaehtenwisseling tusschen den heer Heemskerk en den minister. De eerste achtte in alle gevallen het bedoelde verbod bard, tiranniek en onrechtvaardig. Terecht was van onteigening van den

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1