MIDDELBURGSCHE COURANT. F 247. Donderdag 1872. 17 October. Dit Wad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en-Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.50. Middelburg 16 October. Te Amsterdam is door de conservatieve kiesvereeni- ging Amsterdam tot candidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer gesteld de vice-admiraal G. Fabius. Tot directeur van de gevangenis te Goes is benoemd de heer C. A. Betbeeervol ontslagen commissaris van politie te Amersfoort. (Uk. dagblad.) De Provinciale Overijselsche en Zwolsche courant verneemt dat het kapitaal ten behoeve van den spoor weg ZwolleAlmelo, f 1,600,000, is volteekend. Naar aanleiding van het dezer dagen in druk verschenen verslag van het college voor de Nederlandsche zeevisscbe- rijen wijst de Stoompost op de toenemende beoefening van de kunstmatige vischfokkerijdie, zij het dan ook langzaam, tot bevredigende resultaten leidt. Reeds meermalen vend het college aanleiding op feiten te wijzen, welke aantoonen, dat die nieuwe industrie meer en meer de aandacht trekt, en telken jare doen zich die feiten in grooteren getale voor. In het bijzonder geldt dit van de kunstmatige oester cultuur, die, voor weinige jaren nog geheel onbekend, allengs in de verschillende deelcn van het land toepas sing begint te vinden. De tot nogtoe verkregen resul taten zijn zeker nog verre van schitterend, maar de volharding, waarmede de proeven worden voortgezet, bewijst genoeg, dat de personen, van wie die proeven uitgaan, aan het welslagen niet twijfelen. Op verschillende plaatsen in het verslag worden omtrent de gesteldheid van de oestercultuur enkele bijzonderheden medegedeeld, die algemeen bemoedigend mogen heetenal moet dan ook in de eerste plaats wor den geconstateerd, dat de strenge vorst van den win ter van 1870 op 1871 nadeeligen invloed op de cultuur uitoefende. De banken in Zeeland, in 1870 door den staat verpacht, worden, althans door enkele pachters, met de meeste zorg onderhouden en allengs meer vol ledig voorzien van hetgeen de teelt bevorderen kan. Hetzelfde geldt van de banken onder de Friesche kust bij Oostmahorn en in het Dokkummer Diep, mede aan het domein behooiende en nu aan bijzondere per sonen verhuurd. Het verslag, dat deze huurders, vol gens de pachtvoorwaardenjaarlijks aan den minister van financiën moeten uitbrengengetuigt niet enkel vau den ijver der pachters in het cultiveeren van hunne gronden, maar ook van de bijzondere geschiktheid, welke die gronden voor de oestercultuur bezitten. Reeds werden in 1871 130,000 oesters, in de Noordzee ge- vischt, op deze banken overgeplant, en dit met zulk een goeden uitslag, dat verreweg het grootste deel daar van, omstreeks 100,000 stuks, in het najaar genoeg zaam ontwikkeld was, om in den handel te worden gebracht. Ook in Noord-IIolland worden de proeven voortgezet. Gisteren vertrok, onder het lossen van kanon schoten, de eerste stoomboot voor de lijn Rotterdam— New-Yorkvan de firma Plate Reuchlin en c°, uit Rotterdam naar zee en verder naar New-York. De boot heeft met voldoende lading en 70 passagiers de eerste reis naar Amerika ondernomen. Dezer dagen heeft aan het departement van binnen- landsche zaken een bijeenkomst plaats gehad van de districts-veeartsen in ons land. In die bijeenkomst zijn, naar wij vernemen, onderscheidene punten behandeld met betrekking tot de maatregelen om epizöotieën, als de longziekte enz., tegen te gaan, en wel met het oog op de thans bestaande regeling van die zaken. De be noeming van de commissie van deskundigen tot voorbe reiding van een herziening der vigeerende koninklijke besluiten op dat stuk is een gevolg van de overwegin gen van genoemde vergadering. (N. Rolt. cour.) De minister van binnenlandsehe zaken brengt irnde Staats-courant van beden ter kennis van gezagvoer ders van vaartuigen die de Oude Maas bevaren, dat wegens beproeving van den bovenbouw der spoorwegbrug over de Oude Maas beneden Dordrecht op 21 October a., de beweegbare openingen dier brug tijdelijk zullen gesloten zijn; namelijkvan des voormiddags 10 uren 30 minu ten tot 11 uren 35 minuten de groote draaibrug; van des middags 12 uren tot 's namiddags 1 uur 15 minu ten, de beide draaibruggenvan 's namiddags 2 uren tot 3 uren 30 minuten, de kleine draaibrug; en van 's namiddags 2 uren 40 minuten tot 3 uren 30 minuten de groote draaibrug. Do Staats-courant van heden bevat het koninklijk besluit van den 19en September 1872ter uitvoering van art. 28 der wet van 25 Juli 1871 (Staatsbladn°. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten en van de consulaire rechtsmacht; dat van den 19en Sep tember 1872, ter uitvoering van de artt. 1 en 160 der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akteu en van de con sulaire rechtsmacht, en dat van den 19en September 1872, ter uitvoering van art. 142e lidder wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het op maken van burgerlijke akten en van de consulaire rechtsmacht. BENOEMINGEN EK" BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan dr. J. G. Mez- ger, arts te Amsterdam, tot liet aannemen eu dragen der versierselen van de Orde van verdienste 2C klasse, hem door Z. D. H. den vorst van Waldeck en Pyrmont geschonken. rechterlijke macht. Herbenoemd tot plaatsver vangende kantonrechters: te Heinkenszaud mr. J. C.R. van der Bilt; te Hulst C. C. P. Pierssens]enL. J. F. van Waesberghe; te Brouwershaven J. M. Locker de Bruijne, en te Tholen mr. T. A. Wagtho en C. J. de Vulder van Noorden. Benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Loenen, mr. P. Dwarsadvocaat te Utrecht. marine. Benoemd met ingang van den lc" Novem ber a. tot scheepsklerk bij de Nederlandsche zeemacht, de jongelingenJ. P. M. ICluppellD. G. Krol van der Hoek, W. P. Haver Droeze, J. Langereis, J. J. van der Ley, C. (J. Hammacher, S. Hummelink, en J. van Heumen. leger. Benoemd bij het regiment veld-artillerie, tot len luitenant (naar ouderdom van rang), de 2" luitenant jonkheer W. C. Snoeck, van het korps; bij het 2eregi ment vesting-artillerie, tot kapitein van de 3e klasse (naar ouderdom van rang), de le luitenant W. C. T Kuyper, van het korps pontonniers. Overgeplaatst bij den generalen staf, de kapitein A. Kool, van het regiment veld-artillerie. ONDERWIJS. Gisteren vierde de hoogleeraar F. C. Donders zijn 25jarig jubileum als hoogleeraar bij de geneeskundige faculteit aan de hoogeschool te Utrecht. Eene commissie, bestaande uit zijn oud-leerlingen de professoren Heynsius, Doyer en Place, benevens de doc toren Duncan, Krol, Pompe van Meerdervoort, Hellema, Gunning, Moll en Rive jr., boden des namiddags te 2 uren hun oud-leeraar in het gebouw van kunsten en wetenschappen een geschenk aan namens zeer velen zijner oud-leerlingen en tegenwoordige leerlingen. Hierbij voerde professor Heynsius het woord, waarna dr. Hel lema sprak namens den militairen geneeskundigen dienst, terwijl een der thans te Utrecht studeerende jongelie den den hoogleeraar namens zijne medestudenten toesprak. De hoogleeraar Donders antwoordde hierop in diep gevoelde taal. Behalve de commissie waren meer dan honderd oud leerlingen, zoowel burger-geneesheeren als officieren van gezondheid, uit alle oorden van het vaderland naar Utrecht gestroomd om dit zilveren feest bij te wonen. Het aangeboden souvenir bestaat uit de uit het fraaiste marmer gehouwen borstbeelden van wijlen den grooten Duitschen physioloog Johs. Muller en van den beroemden Duitscben physioloog en oogheelkundige professor Helm- hols te Berlijn. De uitvoering dezer beelden was opge dragen aan den beeldhouwer professor Drake te Berlijn; uitvoering en gelijkenis laten niets te wenschen over. Behalve de beelden is den hoogleeraar-jubilaris een prachtig album aangeboden met de photografische por tretten van al zijn oud-leerlingen en leerlingen welke hem dit geschenk aanboden. Vanwege het studenten korps werd hem een groote gouden gedenkpenning geschonken, vervaardigd door den kunstgraveur de Vlies. Te 5 uren vereenigden zich de feestvierenden met den jubilaris aan een feestmaal waaraan ongeveer een honderdtal zijner vereerders deelnamen, in de groote zaal van het gebouw van kunsten en wetenschappen; hierbij deed zich een uitstekend muziekkorps uit Am sterdam nu en dan hooren. Het Raderl.) MARINE SN LEGER. Gisteren vertrok het stoomschip Citadel van Antwer pen van den Helder naar Batavia. De etat major is aldus samengesteld: kommandant J. W. Binkeskapi tein luitenant ter zee le klasse H. Dyserinck, luitenant ter zee le klasseF. W. Hudig, H. H. Bowles, R. C. A. L. Jansen, A. E. J. W. Juta, luitenants ter zee 2eklasse; I. A. H. Beck, A. G. J. Kroef, J. G. Snethlage, J.H. L. J. baron Sweertz de Landas WyborghJ. Cardinaal, J. J. Poortman, R. H. Zimmer, C. F. W. H. Happé C.M. Kooy adelborsten le klasse; W. Panneersofficier van gezondheid 2C klasse; F. G. L. Seelking, officier van administratie 2C klasse; F. H. Ver heggenscheepsklerk; F. J. J. Meeussen, lc machinist, chef der machinekamer. GEMENGDE BERICHTEN. H. M. de koningin is gisteren morgen te 7 uren 15 minuten per extra-trein van den Rijnspoorweg, ver gezeld van den hofmaarschalk jonkheer Gevaerts van Simonsbaven, twee hofdames en verder gevolg, naar Rotterdam afgereisd, teneinde van daar over Hellevoet- sluis met het aldaar ter reede liggende raderstoomschip de Valk de reis naar Engeland voort te zetten. Gisteren nacht te ruim 2 uren is de steenen werk plaats van den vuurwerkmaker van der Brugh, aan den Amstel (Weesperzijde)te Amsterdam met hevig geraas in de lucht gevlogen. De schok was zoo hevig dat nabij wonen den, plotseling in hunne rust opgeschrikt, in 't eerst aan eene aardbeving dachten. Vaneen paar aangrenzei.de uitspanningen zijn alle ruiten, van het stationgebouw en den kap van den Rijnspoorweg en zelfs van eenige aan de overzijde vau den Amstel gele gen gebouwen zijn onderscheidene ruiten vernield. Ook de woning van den heer v. d. Brugh heeft geleden. De brand die in de overblijfselen van de werkplaats ont stondis met behulp van stoom- en andere spuiten ge- bluscht. Naar men verneemt is dit thans het vierde ongeval van dien aard dat den heer van der Brugh treft en konden de vernielde gebouwen daardoor niet tegen brandschade verzekerd worden. De Amsterdamsche courant verneemt hieromtrent nog het volgende: „De belendende perceelen hebben in het algemeen zwaar geleden, cn zelfs meer dan dat hetwelk in de onmiddellijke nabijheid der fabriek door den beer van der Brugh bewoond wordt. Van al de huizen op het Oetgenspad, naar gissing wel 100 meters van de fabriek gelegenzijn de glazen gesprongenin sommige zelfs de ramen vernielden de pannendaken zwaar bescha digd, zoo al niet geheel vernietigd. Zelfs in den om trek van het Amstel-Hotel, aan de nieuwe huizen te genover het spoorweg-stationin de Tulpstraatachter zijde, bleef echter geen enkel huis van schade vrij. Ook aan de overzijde van den buiten-Amstel heeft de ontploffing zich doen gevoelen en schade toegebracht.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1