MIDDELBURGSCHE COURANT. F 246. Woensdag 1872. 16 October. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.SO. Middelburg 15 October. VERRASSINGEN IN DE HOOFDSTAD. Het onvoorziene feit waarmede de verkiezingsstrijd te Amsterdam geopend is, het voorbijgaan door de beide liberale kiezersvereenigingen van den reeds lang vooruit aangekondigden en zooals men beweerde aan het ministerie welgevalligen candidaat, om elk een verschillenden liberalen candidaat te stellen voor de tweede kamer, heeft de aandacht weder gevestigd op de eigenaardige politieke toestanden in Nederland's hoofd stad en geeft in het algemeen tot veel opmerkingen aanleiding. Tot op eene zekere hoogte hebben de Amsterdamsche vrijzinnige kies ver eenigingen op den avond van den 9cn dezer wèl gehandeld, doch tevens hebben zij op nieuw de groote fout gemaakt, welke te verwachten is bij de gebrekkige organisatie der liberale partij in de hoofdstad des lands en waarvan, zoo geene bijzondere omstandigheden uitreddend tusschenbeiden treden, de zegepraal der aaneengesloten tegenpartij bij de stembus allicht het gevolg kan zijn. Men versta ons wel; wij juichen er niet in dat de Amsterdamsche kiesvereenigingen den heer van Heu- kelom niet tot haren candidaat voor de tweede ka mer verkozen hebben, omdat wij dan aan dien heer de bekwaamheden en het politieke doorzicht zou den ontzeggen die hem tot een nuttig en werkzaam lid der kamer zouden hebben gemaakt. Wij kennen den voormaligen afgevaardigde van oudswij herinneren ons dat hij een der voorvechters is geweest tegen het ver ouderd koloniaal stelsel van vroegeren datum datschoon in beginsel hij het regeeringsreglement veroordeeld, ten spijt van die veroordeeling door gouverneurs-generaal en ministers van koloniën onveranderd in wezen gela ten en voortdurend toegepast werd; wij herinneren ons ook zijn onvermoeiden strijd tegen het stelsel der scha delijke vestingen: kortom de heer van Ileukelom leverde vroeger in de kamer het bewijs dat men niet deskundig, niet „van het vak", behoefde te wezen om eene zaak met juistheid te beoordeelen; dat men door arbeid en onderzoek zelfs zonder „ooit in de Oost te zijn geweest" worden kan tot eene autoriteit in de Indische aangele genheden, dat men niet in de gelederen van het leger behoeft te staan om over militaire zaken een zeer juist oordeel te kunnen vellen. Het cijfer der liberalen in de tweede kamer is sedert eenige jaren met niet wei nigen versterkt, die in geschiktheid en bekwaamheid met dezen vcormaligen afgevaardigde uit Amsterdam niet kunnen vergeleken worden. Wij keuren alleen de beslissing goed, wanneer de praemissen waarop zij gegrond was juist waren. De discussie die in De grondwet gevoerd werdof lie ver de eenige daar gehouden redevoering levert ons niet veel licht in de zaakmaar de uitvoerige debatten in Burgerplicht hebben het duidelijk gemaakt dat de meerderheid hare stemmen niet aan den heer van Heu- kelom wenschte te geven omdat zij in hem den verte genwoordiger zagen der zoogenaamde geavanceerd-libe- rale richting, wiens verkiezing door invloeden uit de residentie aanbevolen was. Men wilde door de stemming een bewijs geven dat men met de wijze van doen dier genoemde richting niet ingenomen was, maar meerprijs stelde op een practisch en handelend liberalismeter wijl men verder meende bij het stellen van candidaten voor de tweede kamer niet vóór alles te moeten letten op de wenschen van hen die „achter de groene tafel op het Binnenhof" zetelen, maar te moeten handelen naar eigen opvatting der eischen van 's lands belang. In verband met deze politieke overwegingen kan de uitspraak der beide Amsterdamsche kiezersvereenigingen niet anders dan loffelijk genoemd worden. Zij getuigt van eene goede waardeering van den politieken toe stand van ons land, van eene juiste opvatting van den plicht der kiezers. Het werk der ontwikkeling heeft in Nederland, tengevolge van de onvruchtbare onder linge twisten van hen, wier gemeen overleg en samen werking de natie het recht had te eischen, zóólang stil gestaan dat de kiezers uiterst voorzichtig behooren te zijn vóórdat zij hun vertrouwen aan den eenen of den anderen candidaat schenken. Hebben zij goede redenen om te vermoeden dat iemand aanbevolen wordt, die tot de zoogenaamde geavanceerd-liberalen behoort, eene fractie die de spreuk der oudheid omkeert en fortiter in moclo doch smviter in rewenscht te zijndie alle mogelijke quaestiën tegelijk aan de orde stelt en vaak-door hare onpractische, ondoordachte en abrupte eischen de oplossing van alle mogelijke quaestiën tot in het onein dige doet verschuivendan handelen zij in 's lands belang met jle zoodanigen af te wijzen en hunne keuze te vestigen op geestverwanten die de bewijzen hebben gegeven dat zij met overleg, bekwaamheid en toewij ding niet van de woorden, maar van de daden hunne hoofdzaak maken. Maar meer nog dan met deze uitspraak zijn wij in genomen met de andere der Amsterdamsche kiezers, waarin zij het beginsel huldigen dat de vrije verkie zingen behooren gegrond te zijn op den wil der kiezers, niet op van elders uitgeoefende invloeden, van hoe hooggeplaatste personen die ook komen. Wij zijn groote voorstanders van de parlementaire regeering en van de zelfregeering der natie; maar die beginselen moeten dan ook eene waarheid zijn, anders ontaardt het con stitutioneel stelsel in eene oligarchie, in eene regeering door clubjes en ten voordeele van clubjes, waarbij het landsbelang maar al te veel op den achtergrond komt. Wie zal het loochenen, dat wij in Nederland in de laatste jaren in dit opzicht wel eens van den goeden weg afweken? Nu is het maar al te veel gebruik de politieke demoralisatie eener vertegenwoordiging op hare eigen rekening te stellen, en toch is er geen onbillijker oordeel dan dit. De kiemen van ontaarding liggen in elk parlement evenals in elke instelling; men kan van eene kamer niet verwachten dat zij het onmogelijke doe. Maar zij die buiten de kamer staan, die de kamer door hunne vertegenwoordigers samenstelden, de kiezers behooren waakzaam te zijn. Aan hen is de zorg voor den goeden gang van het constitutioneel stelsel in het laatste ressort opgedragen, en zij zijn niet verantwoord jegens zich zeiven en jegens het land, wanneer zij in plaats van als rechters over hunne afgevaardigden zitting te nemen, zich verlagen tot de handlangers hunner eigene lasthebbers. De liberale partij in den lande behoort evenmin op te gaan in de liberale leden der staten- generaal, als de Nederlandsche natie behoort op te gaan in de tweede kamer; beiden, partij en natie, hebben een eigen organisme en onafhankelijk leven, terwijl de kamerpartijen en de kamers zelve haar politiek bestaan alleen danken aan den wil harer meerderen. Dit zuivere en echt-constitutioneele standpunt hebben de vrijzinnige kiezersvereenigingen van Amsterdam op 9 dezer inge nomen; moge het voortaan bij alle verkiezingen even vast worden bezet als het tot dusverre verwaarloosd bleef! Er staan dus nu in Amsterdam twee liberalen in het strijdperk. Een natuurlijk gevolg hiervan zal zijn dat een candidaat van de tegenpartij, welke aaneengesloten is, de overwinning behaalt; en geschiedt dit, dan hebben de Amsterdamsche liberalen dat aan niemand te wijten dan aan zich zeiven. Wanneer 't nu eene locale zaak golddan hadden wij geen recht van spreken, maar deze zaak gaat de geheele liberale partij aan, en iedereen, die zich tot haar rekent, heeft het recht, ja is verplicht, Wij herhalen het nog eens: wij kunnen niet nagaan of de Amsterdammers terecht of te onrechte den heer van Heukelom als den vertegenwoordiger der geavanceerd-liberale richting aan merkten. Sedert de liberale geavanceerdheid in de wereld kwam herinneren wij ons niet dien heer een werkzaam aandeel aan de politiek te hebben zien nemen. Yoegen wij er echter hij dat men zich in Burgerplicht bij het bestrijden zijner candi- datuur van dit standpunt, zonder tegenspraak te ondervinden, heriep op verklaringen welke hij gelegenheid eener vroegere verkiezing door hem in den boezem zelf der kiezersvereeniging waren afgelegd en in de notulen harer vergadering geboekstaafd. zijn oordeel te zeggen. En dan moeten wij erk dat de Amsterdamsche kiezers, lof verdienende wegens hunne zuiver constitutioneele opvatting hunner roeping, tegelijk getoond hebben de niet minder noodige tactiek in het geheel niet te verstaan. Waartoe die twee libe rale kiesvereenigingen in Amsterdam? Niet omdat zij verschillende programma's hebben voorzeker, want bij de laatste vergaderingen bleek opnieuw dat leden, ja zelfs bestuurders, van de eene vereeniging ook leden van de andere zijn. Bovendien blijkt het tegendeel uit de omstandigheid dat de vereenigingenalthans voor de tweede kamer, gemeenlijk dezelfde candidaten aan bevelen. Eene splitsing der liberale krachten met het oog op de practische bezwaren van te voltallige verga deringen geldt het hier evenmin; zonder gevaar voor een geregeld debat de bescheidenheid welke de Grond wetsleden in de discussie in acht namen moge dit doen aannemen hadden de 32 liberalen die op 9 dezer in De Grondwet bijeen waren zich kunnen voegen bij het honderdtal liberalen die de bijeenkomst van Burger plicht bijwoonden. Bovendien zou bij eene dergelijke splitsing juist gezorgd zijn voor het voorkomen van de fout die nu werd gepleegdhet stellen van verschillende candidaten door twee bevriende vereenigingen. De behoefte aan aaneensluiting leidt tot de oprich ting van kiesvereenigingenmaar dan sluite men zich ook aan éen niet aan twee. Twee kiesvereenigingen van precies dezelfde richting kunnen althans zonder gemeenschappelijke organisatie niet naast elkander bestaan; het voorbeeld van Amsterdam leert, dat wan neer zij op verschillende dagen hun candidaten kiezen, de naijver terstond van „aan den leiband loop en" spreekt wanneer de eene vereeniging zooveel politiek doorzicht toont van den door de andere gestelden candidaat tot den haren te maken; houden zij hare vergadering op hetzelfde oogenblik, dan leert 9 October hoe er versnippering van stemmen, verknoeiing der verkiezing te wachten is. Mochten de kiezers te Am sterdam, die op een constitutioneel hoofdpunt tot inkeer gekomen schijnen, ook op dit punt wijs worden. AI is er geen enkel constitutioneel beginsel bij betrokken, het geldt hier politieke tactiekhet constitutioneele stelsel en action, en daarvan hangt even goed de ontwikkeling of achteruitgang der vrijzinnige beginselen af als van een goede opvatting der staatsburgerlijke rechten en verplichtingen. In de volgende maand moeten de gewone tweejaar- lijksche verkiezingen plaats hebben van leden der kamers van koophandel en fabrieken, ter vervulling der door periodieke of tusschentij ds ontstane vacaturen openval lende plaatsen. In deze provincie zijn aan de beurt van aftreding: te Middelburg, de heeren G. J. Sprenger, B. A. Fokker, J. H. Snijders, mr. G. N. de Stoppelaar, P. F. J. van Burg en H. P. den Bouwmeester, terwijl tevens moet worden voorzien in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer J. Fak Brouwer; te Ylissingen, de heeren N. A. van Goethem, K. Blonk en W. C. van Duuren Dutilh, terwijl tevens moet worden voorzien in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer W. van der Os; teZierikzee, de heeren J. L. de Jonge en C.van der Vliet. Door het hoofdbestuur der Vereeniging tot afschaffing van den sterken drank is een adres gericht aan den minister van financiën, strekkende om alle drankpaten ten te verhoogen, zoodat het laagste gebracht worde op f 25met halfjaarlijksche vooruitbetaling. Adres santen berekenen, dat volgens cijfers door de regeering zelve verstrekthet patent gemiddeld slechts f 8 bedraagt. De 35,112 drankwinkels toch brengen te zamen >nog geen drie ton gouds op. Mocht tengevolge dezer patent-verhooging het aantal drankwinkels tot 20,000 dalen, dan zouden zij toch nog altijd minstens f 500,000 opbrengen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1