MIDDELBURGS OURANT. F 241. Donderdag 1872. 10 October. öuitmlcmir. Dit Wad verschijnt dagelijks Middelburg O October. De internationale commissie voor de vervaardiging van nieuwe prototypen van het metriek stelsel heeft sedert eenigen tijd hare werkzaamheden te Parijs aan gevangen die door den oorlog en de gebeurtenissen al daar onmogelijk zijn geweest. Uit ons land zijn afgevaardigd dr. F. J. Stamkart, voormalig arrondissements-ijker te Amsterdam, thans hoogleeraar te Delft, en dr. Bosscha, lid der academie van wetenschappen. De copijen van bedoelde prototypen, door de com missie te vervaardigenmoeten dienen tot grondslag der maten en gewichten krachtens de wet van 7 April 1869. Deze werkzaamheden van zuiver wetenschappe- lijken aard hebben echter geen den minsten invloed op practische toepassing van het stelsel van maten en ge wichten. In de jl. Zaterdag te Tilburg gehouden vergadering van den gemeenteraad werd mededeeling gedaan van een koninklijk besluittot handhaving van het besluit van gedeputeerde statenwaarbij goedkeuring was geweigerd tot het sluiten eener leening op de bekende voorwaarden 5 pet. rente en aflossing gedurende 68 jaren, met de maatschappij voor gemeente-crediet, voor de stichting eener gemeente-gasfabriek te Tilburg. In den conside rans van gemeld koninklijk besluit wordt gezegddat zulke leeningen te lang op de toekomst drukken en alleen kunnen aangegaan worden voor spoorwegen, buurtspoorwegenkanalendroogmakerijenwaterlei dingen enz., omdat dergelijke werken voornamelijk eerst in de toekomst hun voordeel afwerpen, en mits dien daarvoor in billijkheid de toekomst mag worden bezwaard. Tevens werd medegedeeld dat opnieuw een gedeelte der leening van 200,000 op 44 pet. voor gemelde gasfabriek was opengestelden daarin voor 28 aandeden meer was ingeschreven dan konden toegewezen worden. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. notarissen. Benoemd tot notaris binnen het arron dissement Dordrecht, ter standplaats de gemeente 's GravendeelM. C. Sigmond, candidaat-notaris, thans secretaris der gemeente Meerkerk. belastingen. Verplaatst de controleurs der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen, W. E. baron van Till, van Bedum naar Enschedé, en S. C. M. Knappert, van Ommen naar Alphen (Zuid- Holland); en herplaatst als controleur derzelfde mid delen te Ommen, W. Baerts, eervol ontslagen controleur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Ossthans op wachtgeld. KERKNIEUWS. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche her vormde gemeente te Botterdam de heer P. J. Hoedemaker, te Veenendaal. Beroepen tot predikant bij de evangelisch Luther- sche gemeente te 's Gravenhage de heer J. A. Böhrin ger te Maastricht. MARINE EN LEGER. De luitenant ter zee lc klasse J. C. Joekes, de lui tenants ter zee 2e klasse F. K. EngelbrechtJ. L. M. van GorkumJ. Luytjesde officier van gezondheid 2C klasse P. C. Buy ze, de officier van administratie lc klasse J. C. Coops en de scheepsklerken H. J. Knottenbelt en W. Pronk, allen dienende aan boord van Zr. Ms. schroef stoomschip Curasao, de eerste als le officier, worden tengevolge van de buiten-dienststelling van dat stoomschip met den 15en dezer op nonactiviteit gesteld. GEMENGDE BERICHTEN. Het stoomschip Prins Hendrik, gezagvoerder J. Hendriks, in Texel gearriveerd, was den ltn Juni van daar naar Batavia vertrokken en heeft dus de uit en thuisreis naar Java, waar op drie plaatsen gelost en uitzondering van den Zondag, den 2eD Paasch- en De prijs per 3/ra. franco is f 3.50. geladen is, in 4 maanden en 8 dagen volbracht. De thuisreis is volbracht in 44 dagen; het stoomschip brengt brieven aan van Batavia van den 24en Augus tus; de laatste hier aangekomen mail gaat slechts tot 17 Augustus. Jl. Zondag is te 's Gravenhage in het lokaal in de Lombardstraat eene openbare vergadering gehqu^en van de Internationale die door ruim 100 personen werd hij- gewoond. In die bijeenkomst is o. a. eene redevoering uitgesproken door Gerhard die het onjuiste aantoonde van het beweren, dat op het jongste congres de mag- teloosheid der Internationale zou zijn gebleken. Er hadden zich daar wel twee. richtingen vertoond, maar juist door de wrijving van verschillende meeningen ont stond kracht. Gerhard weidde voorts uit over het nut van het „vereenigingsleven." Na hem voerde van der Hout het woord. In De oude tijd deelt dr. Jb. Baert het volgende „Oud Liedeken op den jare 1411" mede, dat nog in de regenten-kamer van het Sionshofje te Leiden, in Romeinsche letters geschilderd hangt "Wijs van Daphné. Och quam die goede tijd nog eens weer, Dat het kooren het schepel zes stuyvers dee, Toen gold het ossevlees niet meer Als een grote het pond, daar droeg men 't voor mee. Een varse pond hooter om een stuyver, Een halve blank een goeije pot bier. Aan pestilentie was het land suyver, Men sag geen spesie van roer of rappier. Daar quam soo krachtig vis, Tienduysend schelvissen op eenen dag, Dat nog indachtig is, Dat m'er twintig om een stuyver sag De wedstrijd tusschen artilleristen en scheepsbouw meesters heeft in Engeland geleid tot het bouwen der met 12 duim dikke platen gepantserde schepen Devas tation Thunderer en Furven het vervaardigen van kanonnen van 35 tenteneinde die platen op een af stand van 1000 ellen te doorboren. De Devastation, metende 9188 ton en over 5800 paardekrachten beschik kende is het eerste zeebouwende oorlogschip zonder zeilen. Het voert 1600 ton kolen met zich en zalmet eene snelheid van 5 knoopen9200 mijlen kunnen loo- pen zonder nieuwe kolen in te nemen. De pantsering zijner zijden is 12 duimdik en kan alleen door een stuk van 25 ton doorboord wordenmits zij loodrecht ge troffen wordt en binnen een afstand van 200 a 300 ellen. De platen van 14 duim diktewaarmede het front der torens gepantserd iskunnen niet door de tegenwoor dige Engelsche stukken van 25 ton doorboord worden. Het gewicht der pantsering van de Devastation is twee malen grooter dan dat van de pantsering der 8322 tonnen metende Monarchstaat gelijk met drievierde gedeelten van de zwaarte der romp welke haar draagt. Dit is het grootste der drie in den aanhef genoemde schepen zonder mastenwaarvan elk gewapend zal zijn met 4 stukken van 35 ton in twee torensdie bij elk schot 2800 pond ijzer werpen. THERMOMETERSTAN D. 8 Oct.'sav. llu. 53 gr. 9 'smorg^u.eSgr.'smidd.lu. 61 gr.'sav. 11 u. 57 gr. STATEN-GENERAAL. tweede kamer. Bij de in de zitting van heden aangevangen alge- meene beraadslagingen over het wetsontwerp tot vast stelling der tarieven van in- uit- en doorvoer in Neder- landsch Indië, verklaarden de heeren Nierstrasz, Heemskerk, 's Jacob, Heijdenrijck en Hofmann zich tegen de voorgestelde wet. De heeren Gevers Deijnoot, Mirandolle en Bredius spraken ten gunste van het wetsontwerp, terwijl de heer Rutgers van Rozenburg er zich voorwaardelijk voor verklaarde. De heer van der Linden was van oordeel, dat de voor gestelde wet niet ver genoeg ginghij wenscht voor de koloniën geen hooger tarieven vast te stellen dan voor het moederland bestaan, en verlangt dat het handels verkeer tusschen Nederland en Indie geheel vrij zal zijn. Morgen zal de minister van koloniën aan het woord zijn. ;sterdag en een der Kerstdagen. ALGEMEEN OVERZICHT. Met spanning ziet men in Frankrijk de zitting der permanente commissie, welke morgen zal plaatshebben, tegemoet. Ongetwijfeld zullen de vertegenwoordigers der rechterzijde steen en been klagen over de gevaren, waaraan Gambetla de rust van het land blootstelt, en het gouvernement met verwijten overstelpen dat zij aan die radicale manoeuvres geen paal en perk stelde. Het bestraffen der vijf officieren, die door hunne tegenwoor digheid in de bijeenkomst te Grenoble het bewijs lever den met de revolutionnaire beweging in te stemmen, is den pseudo-republikeinen niet genoeg. Die straf werd door den minister van oorlog opgelegd en bewijst niets voor de opinie welke Thiers aangaande deze zaak heeft. Wanneer hij inderdaad de handelwijze van Gambetta afkeurt, zooals beweerd wordt, dan had hij niet lijde lijk mogen toezien, maar zijn gezag moeten laten gelden en de voortzetting der politieke reis van den ex-dicta tor moeten verbieden. Aan eene vergelijking met de clericale demonstratiën te Lourdes en la Salette denken die heeren niet. Billijkt hij Gambetta's handelwijze daarentegen, dan vooral moeten zij den president der republiek zijne plichten tegenover Frankrijk te binnen brengen en het land aan dien verderfelijken, radicalen invloed onttrekken. Zooals het gerucht wil, zal Thiers zelf die angstige leden der commissie geruststellen en hun aan het ver stand brengen dathoe prijzenswaardig hunne angstige zorg voor de openbare rust ook zijn moge, de regee ring zelve, waarschijnlijk nog beter dan zij, een waak zaam oog over alles laat gaan. Althans, zooals gisteren te Parijs verteld werdde president zal met den minis ter van binnenlandsche zaken, die van zijn uitstapje gisteren terugkeerde, de zitting der permanente com missie bijwonen. Le Temps maakt melding van een brief, door den heer Barthélémy St.-Hilaire aan een der afgevaardigden van Savoie geschreven, waaruit blijkt dat Thiers weinig iigenomen is met hetgeen Gambetta. in de zuidelijke departementen ondernomen heeft. Wel wordt officieus verzekerd dat die brief slechts de persoonlijke zienswijze van den secretaris van het kabinet weergeeft, maar wanneer de heer Barthélémy St.-Hilaire in zijne quali- teit dergelijken brief aan een afgevaardigde schrijft, dan schijnt het niet te gewaagd aan te nemen dat de president der republiek, althans in hoofdzaak, daar mede instemt. Volgens dit schrijven zou Thiers aan Gambetta verwijten 1° dat hij de quaestie der republiek eenigszins twijfel achtig voorstelde, in plaats van aan te toonen dat zij van dag tot dag in krachten toeneemt; 2° dat hij van de republiek niet sprak als van een bestaande regeering, maar als vau eene strijdende partij, en derhalve meer aan zijn persoonlijke inzichten had toegegeven dan aan den wensch om den bestaanden toestand te handhaven en 3° dat hij den schijn aannam het wantrouwen en den volkshaat tegen de bourgeoisie op te wekken, op gelijke wijze als door het tweede keizerrijk werd in praktijk gebracht. Door de republiek niet als een bestaande, maar als een nog te verkrijgen regeering voor te stel len, opende Gambetta het uitzicht op nieuwe revolutiën en smeedde hij dus nieuwe wapenen voor de vijanden der bestaande orde van zaken. Er moge veel waars in deze verwijten gelegen zijn, éene zaak vergeet Thiers, of zoo men wil zijn ver trouwde Barthélémy St.-Hilaire, echter geheel, dat de ware republikeinen zich door zijne balanceer-politiek niet voortdurend zand in de oogen laten strooien en het terecht eindelijk moede worden voor een republiek te hooren uitkrijten, wat daarmede niets anders dan den naam gemeen heeft. De Duitsche gezant von Arnim heeft gisteren Parijs verlaten. Van eene mededeeling omtrent de verplich ting voor alle Franschen, om in het Duitsche rijk van een regelmatig paspoort voorzien te zijn, zooals de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1