MIDDELBURGSCHE C O R A N T. F 240. Woensdag 1872. 9 October. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasck- en Pinksterdag en een der Kerstdagen, De prijs per 3/m,franco is f 3.£»0. Middelburg October. In de memorie van toelichting tot de begrooting van binnenlandsche zaken wordt medegedeeld dat er nog eenige omvangrijke werken in petto zijn gehouden waar voor later sommen, bij wijze van verhooging van hoofd stuk V zullen aangevraagd worden, zoodra de plans volledig zijn vastgesteld. Er wordt echter bijgevoegd dat dergelijke tusschentijdige verhooging der begrooting niet zal geschieden zonder dat tevens de middelen tot dekking zullen aangewezen worden. Het is eene bekende frase, die wij daar aantreffen. In 1866 kwam het in zwang met de leer: geen nieuwe uitgaven zonder nieuwe inkomsten tegen den luchthar- tigen en niek geheel en al in de eigenaardigheden der financiekunst thuis zijnden minister van het oogenblik oppositie te maken, en men deed dat niet zonder suc ces. Echter gelooven wij dat ditzelfde stelsel op het oogenblik moeilijk op onze financiën kan worden toe gepast. Wanneer ons budget in evenwicht was, wan neer de raming der middelen de begrooting der uitga ven evenaarde, zoo zou de eisch dat verhooging der begrooting niet zonder vermeerdering van middelen geschiede tot bewaring van het evenwicht volkomen gewettigd zijn; maar sedert men in Nederland met onafgesloten budgetten regeert want de schatkist biljetten zijn niet als inkomst aan te merken sedert de gewone inkomsten millioenen onder de gewone uitga ven blijven, en men 'talleen aan de aanwezigheid van Indische saldo's te danken heeft dat de tekorten kun nen worden gestopt, sedert dien tijd is het vasthouden aan de op zich zelf juiste leer welke de minister van binnenlandsche zaken verkondigt, een e protestatio actui contraria. Wanneer de regeering voorstelt de kosten dier te ontwerpen werken te vinden door wat meer schatkistbiljetten uit te geven, dan zal ze waarschijn lijk (naar haar eigen budget te oordeelen) de zaak in orde achten; maar de eischen der financieele orde blij ven zoodoende niettemin onvervuld en miskend. de cellulaire gevangenis te Rotterdam, Amsterdam of Utrecht zullen ondergaan. „Volgens deze regeling zullen dus alleen de drie ge noemde gevangenissen voor de gemelde categorie van veroordeelden bestemd zijn. Dit sluit echter niet uit, dat daarin evenzeer worden opgenomen de in het ar rondissement tot gevangenisstraffen van korter duur veroordeeldenalsmedeindien hiervoor gelegenheid bestaat, zoodanige veroordeelden uit^andgre arrondis sementen. i „Ik acht het wenschelijk, dat het aangehaald be sluit ook worde toegepast op de straffen van meer dan öen jaar, ten uitvoer gelegd vóór 1 October, welke nog niet voor de helft vervuld zijnvermits daardoor in de andere cellulaire gevangenissen nu reeds cellen zullen worden ontruimd, waarvan voor korte straffen zal kunnen worden gebruik gemaakt." De Amsterdamsche courant verneemt dat H. M. de koningin zich waarschijnlijk tegen 14 dezer te Vlissin- gen zal inschepen op Zr. M8. stoomschip de Valk, kom- mandant kapitein-luitenant ter zee Clifford Kocq van Breugel, om daarop de reis naar Engeland te onderne men. Te Nieuwediep wordt aan boord van dat stoom schip alles in orde gebracht om H. M. te ontvangen. Het gevolg zal bestaan uit den hofmaarschalk en zeven hofdames. De Maatschappij tot nut van den Javaan heeft, onder dagteekening van 3 dezer, een adres aan de tweede kamer ingediend, met verzoek dat het der kamer beha gen moge het aanhangige wetsontwerp voor de vast stelling der tarieven van in-, uit- en doorvoer in Neder- landsch Indië aan te nemen, mits zóódanig gewijzigd, dat het uniform-invoerrecht worde bepaald op 6 pet. en dat alle uitvoerrechten uit het ontwerp worden verwijderd. Graaf de Perponcher, buitengewoon gezant en gevol machtigd minister van het Duitsche keizerrijk bij ons hof, is eergisteren uit het buitenland te 's Gravenhage teruggekeerd. Dientengevolge heeft prins Raazicwill, die gedurende de afwezigheid van den gezant als zaak gelastigde bij het gezantschap fungeerde, de residentie verlaten. De volgende circulaire is van den minister van jus titie uitgegaan „In verband met de indienststelling van de cellulaire gevangenis te Rotterdam, waardoor een groot aan tal cellen beschikbaar komt, is bij koninklijk besluit van den 30:nAugustus jl., n°. 71, bepaald dat, te reke nen van den lcn October de veroordeelden tot eenzame opsluiting voor ëen jaar en daarboven hunne straf in Het bestuur der Vereeniging tot bevordering der be langen van de Nederlandschezoetwatervisscherijen hield Donderdag in een der lokalen van de sociëteit De har monie te Dordrecht eene vergadering, tot regeling der werkzaamheden voor de gewone algemeene najaars vergadering, die dit jaar zal gehouden worden den 30en October. Tot de alsdan te behandelen zaken zullen be lmorende verkiezing van een secretaris, in plaats van mr. van Tienen Janssen, die heeft bedankt, en van twee bestuursleden, in plaats van de heeren W. A. Luyten en Francois P. L. Pollen die met 31 December aftreden. Verder zal op die algemeene vergadering in behande ling komen: 1° een in de vorige algemeene vergadering aangehouden voorstel tot wijziging der statuten betrek kelijk verhoogde contributie; 2° een voorstel tot on dersteuning, vanwege de vereenigingder pogingen, die de drijfvisschers op de bovènrivieren wenschen in het werk te stellen, om ontheffiag te erlangen van de bij koninklijk besluit hun opgelegde dagelijksche rust, om trent welk voorstel het bestuur meent ongunstig te moeten pracadviseeren. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Benoemd tot ridder der orde van den Nederlandselien leeuw de generaal-majoor N. Mac Leod. eereteekenen. Toegekend de bij koninklijk be sluit van 22 September 1855 ingestelde bronzen medaille en een loffelijk getuigschrift aan den thans gepaspor- teerden hoornblazer van het leger in Nederlandsck-Indië J. Gorter, als blijk van 's konings goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van een drenkeling uit de Martapoera-rivier (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)op 28 Februari 1869. HOOtrER ONDERWIJS. Eervol ontslag verleend, op verzoekaan P. Hofstede de Groot uit zijne betrekking, van hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de hooge- school te Groningen. posterijen. Benoemd tot directeur van het post kantoor te Utrecht, J. J. Smith, thans directeur van het spoorweg-postkantoor Moerdijk. belastingen. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan J. P. L. A. Geselschap, ontvanger der directe be lastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Zierikzec, behoudens aanspraak op pensioen. KERENIEüWS, De heer W. Vliegenthart is eergisteren voormiddag als predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Goes bevestigd door den heer J. Drost, predikant te Leiden, die tot tekst had gekozen Romeinen I vers 16m De bevestigde hield des avonds zijne intreerede naar aanleiding van Lukas 9 vers 35, laatste gedeelte. De heer A. E. van Braambeek, wicn met 1 Octo ber jl. op zijn verzoek eervol emeritaat is verleend, hield eergisteren namiddag zijne afscheidsrede als pre dikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Ovezande en Driewegen. Tot uitgangspunt zijner toe spraak had hij gekozen 2 Korinthen 13 vers Op het vijftal ter beroeping van een predikant bij de doopsgezinde gemeente te Be ver wijk zijn in alphabetische orde geplaatst de heeren G. Cool, te Worraerveer S. van der Lindente KrommenieP. E, Lugtte Noordbroek; J. Sepp, te Wittmarsumen dr. II. P. Tjeenk Willink, te Ylissingen. ONDERWIJS. Van 5 tot 8 dezer zijn alhier nog geëxamineerd 12 candidaten voor de Fransche taalwaarvan toege laten 3, te weten de heeren P. A. Hubregtse, hulp onderwijzer te Goes, A. F. Kusse, hulponderwijzer te Groede, en M. Scheelehulponderwijzer te Middelburg; 1 candidaat voor de gymnastiek, die is toegelaten, zijnde de heer P. van Driel, hulponderwijzer te Mid delburg; 1 candidaat voor de Engelsche taal, die is toegelaten, te weten mejufvrouw J. M. Sielof, hulpon derwijzeres te Zierikzee; 1 hoofdonderwijzeres, welke is afgewezen. Aan de Groninger koogeschool heeft mejufvrouw A. M. Jacobs gisteren het propaedeutisch examen in de medicijnen met goed gevolg afgelegd. MARINE EN LEGER. Eergisteren middag is uit de haven van Nieuwediep vertrokken het schroefetoomschip Het Loo, bestemd voor een kruistocht in den Atlantischen oceaan, waarbij Curasao moet aangedaan worden. De état-major is aldus samengesteld: kommandant kapitein-luitenant ter zee C. A. B. D. Rijkeerste officier-luitenant ter zee le klasse K. A. Stakman Bosse; luitenants ter zee 2e klasse D. W. I. G. A. Coops en A. E. Arckenbout Schokker; officier van administratie 2e klasse D. A. van der Laan, officier van gezondheid 2e klasse K. G. F. Sloos; 1° machinist J. S. Akkersdijk. De luitenant ter zee 2° klasse L. A. Walaardt. Sacré, dienende als le officier aan boord van Zr. Ms. monitor Heiligerlee, wordt met den laatsten dezer op nonactiviteit gesteld, en met den len November daar aanvolgende vervangen door den luitenant ter zee 2° klasse L. M. L. de Haan. Ingevolge koninklijk besluit van 21 September jl. heeft de minister van oorlog ter kennis van de militaire autoriteiten gebracht, dat met 1 October jl. andermaal is verhoogd, nu tot een bedrag van f 150 als maximum^ het handgeld toe te kennen aan ieder recruut van 1, tot beneden 36 jaren die zich voor zes jaren bij het korps mariniers verbindt en aan ieder milicien, die in gevolge art. 9 der rnilitiewet daarbij overgaat, terwijl mede tijdelijk is vastgesteld op f 40 als maximum het handgeld, dat kan worden uitbetaald aan jongelingen beneden 18 jaren oud, doch niet jonger dan 16 jaren die zich voor 10 jaren bij genoemd, korps verbinden. RECHTZAKEN. De hooge raad heeft het arrest van het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland in de zaak van de wedu. Kees c. sbetreffende den te Heemstede gepleegden moord vernietigd en de zaak verwezen naar het provinciaal gerechtshof in Utrecht. GEMENGDE BERICHTEN. Het examen dat gisteren aan 'srijks muntte Utrecht zou plaats hebbenkon geen voortgang hebbendaar zich geen enkel adspirant had aangemeld. (Utr dar/bl.) In den nacht van Zaterdag op Zondag ontmoetten twee rijksambtenaren, in de route van den afgebran- den molen onder Ubbergen, 14 a 16 personen, bela den met spiritus. Toen de smokkelaars bemerkten dat de ambtenaren slechts met hun beiden waren, kregen zij moed en kwam het tot een vreeselijk ge vecht. Beide ambtenaren werden dan ook op onmen- schelijke wijze mishandeld. Gelukkig kwam er einde lijk hulp opdagen van drie hunner makkers, zoodat de smokkelaars toen het hazenpad kozen, met achterlating van 68 liters spiritus. (iV*. Rott. cour.) Door het comité „Arnhem" van Het roode kruis is opnieuw voor vrouwenmeisjes en mannen de gele genheid opengesteld zich kosteloos in het verplegen van zieken te oefenenonder voorwaarde dat hunna

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1