MIDDELBURGSCHE COURANT. F 234. Woensdag 1872. 2 October. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3,/m. franco is f 3.£5<>- Middelburg 1 October. Dezer dagen deelde de 8taats-courant uit de handels statistiek van Engeland over 1871 eenige bijzonderheden mede aangaande de handelsbeweging tusschen dat land en ons vaderland in genoemd jaar. Onvolledig als deze bijzonderheden warengeven zij toch een treurig getui genis aangaande het gebrek aan ondernemingsgeest bij den Nederlandschen handel. Terwijl de uitvoer van Engeland naar ons land in 1871 met 25 pet. toenam, verminderde de waarde der invoeren uit Nederland irefc ruim 3 milliocn guldens De ontzaglijke toeneming van den uitvoer naar Neder land was een gevolg van den oorlog; destijds hadden, zooals uit het door de Staats-courant geëxcerpeerd ver slag blijkt, de Engelschen de uitstekende gelegenheden leeren kennen die ons land voor den transito-handel met Duitschland aanbiedt, en zij bleven die gebruiken en zouden er meer gebruik van maken dan van den langeren en lastigen handelsweg door de havens der Oostzee. Terwijl dus onze eigen handel op Engeland verminderde niettegenstaande onze ligging en de aard onzer producten op Engeland als de natuurlijke markt onzer voortbrengselen wijst nam de over ons hoofd heen gevoerde handel toe en was Nederland niet meer dan een schakel in het verkeer der Engelschen en Duitschers. Nu weten wij wel dat dit voor een groot gedeelte onzer landgenooten, die van en door den handel leven, geen verschil maakt; bij doorvoer maken de kleine neringdoenden, de kleine industrieelende arbei ders enz. even goed hunne winsten als bij den meest uitgebreiden eigen handel. Maar niettemin bewijzen de cijfers der Engelsche statistiek tegen den ondernemings geest der Nederlanders, met al de winstderving die uit zijn tekortschieticg voor de gansche natie voortvloeit de handelaars verdienen liever een matige commissie van den vreemden koopman, dan dat zij zelve de han den uitsteken en wagen zoo t wagen heeten mag om te winnen. Hier hebben wij nu met groote kosten voortreffelijke havens verkregen, wèl getraceerde spoorwegen aange legd; onze ligging is uitstekend voor den handel overal heen. Het is en blijft echter de oude historie: What will he do with il? Wij blijven zitten, en mogen nog wel dankbaar zijn wanneer de vreemdeling zich over onze uitnemende gelegenheden ontfermt en ons Neder landers, die dat alles hebben aangelegdals zijne sjou werlieden gebruikt Zal het anders worden? Ongetwijfeld. Een dei- onmisbare hulpmiddelen bezit ons land in overvloed, want al moge het ook waar zijn dat zeer velen bij voor keur geldbelegging zoeken in Amerikaansche spoorweg waarden van allerlei gehalte of in de schuldbrieven van eenige half failliete staten van Europazoo blijft er toch nog voldoende kapitaal aanwezig en zoo het slechts met eenigen waarborg van zekerheid gevraagd wordt ook beschikbaar voor krachtige uitbreiding van onzen handel. Over kapitaal te kunnen beschikken is echter slechts een der voorwaarden die vereischt worden. Grondige kennis zoowel algemeene als speciale kennis van het vak dat men zich kiest ondernemingsgeest en volharding, ziedaar de eigenschappen die de trilogie der hoofddeugden van den waren industrieel uitmaken. Indien nu het jongere geslacht door den aanblik onzer verbeterde zeehavens en nieuw uitgebreide communi catiemiddelen te land mocht worden opgewekt om die eigenschappen voor begeerlijk te houden, en het oudere geslacht zich mocht willen beijveren om het jongere daarin aan te moedigen, dan bestaat er zeker alle grond voor de verwachting dat Nederland in een niet al te verwijderd tijdstip weder een der allereerste rangen onder de handeldrijvende staten van Europa zal innemen. Met ingang van heden zal bet rijkstelegraaf-kantoor te Veere open zijn: op werkdagen van 8 tot 9 uren voor middags, van 10^ uur voor- tot 2 uren namiddags en van tot 7 uren namiddagsop Zon- en feestdagen van 8 tot 9 uren voor- en van 1 tot 4 uren namiddags. {Staats-cour?) In eene plechtige buitengewone terechtzitting der arrondissements-rechtbank te Zierikzee, gisteren namid dag te 2 uren gehouden, werd de nieuw benoemde rechter in die rechtbank, jonkheer mr. P. J. F. Eethaan Macaré, geïnstalleerd. Wat bij eene gelegenheid als deze te Zierikzee iels nieuws mocht heeten was dat de plech tigheid met de tegenwoordigheid van eenige dames werd vereerd, voor welke eer de geïnstalleerde in zijne toespraak zijne erkentelijkheid betuigde. Z. M. de koning is gisteren nacht uit den Haag naar het Loo vertrokken. Voor het huldeblijk ter nagedachtenis van mr. J. R. Thorbecke is in deze gemeente door 155 personen voor ruim f 500 ingeschreven. De Staats courant van heden bevat het koninklijk besluit van den 22en September jl. tot aanvulling van art. 14 van het koninklijk besluit van den 15en December 1849 (Staatsblad n° 62), houdende nadere bepalingen ten aanzien van de vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Naar aanleiding van het onderhoud der commissie uit het hoofdbestuur der schippers-vereeniging Schutte- vaer met den minister van binnenlandsche zaken, be treffende den onhoudbaren toestand voor schipperij en handel, inzonderheid gedurende den'stormtijd in 't voor- en najaar, aan de Oranjesluizen beneden 'tY, is geble ken dat de minister op het onlangs ingediend adres ter bekoming van een veilige haven een onderzoek in loco door bevoegde deskundigen heeft bevolen, en na ont vangen rapport dienaangaande 't hoofdbestunr daarmede in kennis zal stellen. In de Staats-courant is opgenomen eene uitnoodiging van den Franschen consul te Rotterdam aan de Fran- schcn of vreemdelingendie zich in de provinciën Zuid-HollandZeelandNoord-Brabant en Limburg be vinden, om ten spoedigste aan genoemd consulaat over tc leggeu de iu hun bezit zijnde authentieke extracten van de akten, ingeschreven op de registers van den burgerlijken stuud van Parijs, teneinde bedoelde door brand vernielde akten te kunnen herstellen. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. middelbaar onderwijs. Benoemd tot leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Leeuwarden G. Koniug Altmann, en tot tijdelijk leeraar aan genoemde school F. J. Heeris. lager onderwijs. Benoemd tot vierden onderwijzer bij de rijks-kweekschool voor onderwijzers te Haarlem P. H. van der Ley. ONDERWIJS. Jl. Donderdag werd te Wolfaartsdijk 't vergelijkend examen gehouden voor de betrekking van hoofdonder wijzer aan de nieuwe openbare school te Oud-Sabbinge. Van de 17 personen die aan't examen deel namen, wer den op de voordracht geplaatst: 1° H. Scholten, hulp onderwijzer te Ellewoutsdijk; 2° B. C. van Driel, hulp onderwijzer te Goes; 3° M. de Korte, hulponderwijzer te Tholen. Uit deze voordracht is jl. Zaterdag benoemd de heer H. Scholten. Tot hulponderwijzer aan diezelfde school is benoemd de heer A. Kok, thans te Colijnsplaat. KERKNIEUW S. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche her vormde gemeente te Nisse de heer J. van 't Hooftte 's Ileerenhoek. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Giessen en Rijs wijk door den heer J. P. P. Clinge Doorenbos, te Wilhelminadorp. De bisschop van Breda heeft benoemd: tot pastoor te Biervliet, A. Broeders; tot kapellaan te Boschka- pelle, F. van Eekelentot kapellaan te Hontenisse, A. M. A. de Kort; tot kapellaan te Koewacht, J. J. A. Jongeneden; tot kapellaan te Stoppeldijk, L. Ciaassen; tot kapellaan te IJzendijke, A. M. Juten. KOLONIËN. <£RA\ De per mail hier aangebrachte berichten loopen tot - 17 Augustus. De berichten uit Deli, door de Javasehe courant van den 16cn Augustus medegedeeld, luiden aldus: Ten vervolge van de in het nommer (fer Javasehe courant van 9 dezer opgenomen berichten omtrent den stand van zaken in het Delische kunnen de volgende mededeelingen worden ontleend aan een schrijven van den resident van Riouw, gedagteekend 9 dezer. Zr. M\ stoomschip den Briel was 31;Juli te voren te ruggekeerd naar Deli met het restant vivres, bestemd voor de van Batavia afgezonden expeditionaire troepen. Na dien tijd werden te Riouw geene nadere berichten van Deli ontvangen. De chef der expeditie heeft het noodig geoordeeld de aanvankelijk uit het garnizoen van deze hoofdplaats naar Deli gezonden expeditionaire kclonne voorloopig nog aan te houden. Vermoedelijk hebben de kapitein Koops en zijne offi cieren en manschappen daartoe zeiven het aanzoek ge daan, in welk geval die maatregel ten bewijs kan strekken, dat deze niet zoodanig door vermoeienis en inspanning zijn uitgeput als gevreesd werd. De oorzaak en de gansche omvang van het verzet in het Delische zijn nog niet duidelijk aan het licht gekomen; de sultan zelf kwam eerst na den aanval van Soelong-Barat uit het gebergte tot het inzicht van de uitgebreidheid der zaak. Omstandige berichten worden deswege van den ad- sistent-resident van Siak nader tegemoet gezien; doch ook deze kan waarschijnlijk voor het oogenbük nog niet alle vertakkingen van het complot met zekerheid overzien. Volgens door het Nieuw Bataviaasch Handelsblad ontvangen particuliere brieven van Deli, dd. 31 Juli jl bevestigd door de Pinang gazette, hebben de Battaks een van onze posten aangevallen, waarbij zij 67 man aan gesneuvelden verloren en slechts een der onzen ge kwetst wercl. Die berichten spreken verder van ver deeldheid onder de opstandelingen, die in het gebergte gevlucht zijn. Het Nieuw Bataviaasch Handelsblad ontleent het volgende aan de Pinang Gazette van den 3en Augustus Een particuliere brief uit Deli bericht ous dat de Bat taks den 26en Juli met eene sterke macht een aanval deden op een van de nieuw opgerichte Hollandsche sterkten nabij Deli, maar met verlies van 67 dooden teruggeslagen werdenterwijl aan de Hollandsche troe pen geenerlei nadeel werd toegebracht slechts óen koe lie werd licht gewond. Nadat de Battaks verdreven warenbleek het dat zij de vlucht naar het gebergte genomen hadden. De Hollanders zetten hen een lan gen tij d achternazij verbrandden en vernielden naar wij raeenen een aantal kampongs. De Hollanders verzamelen thans eene groote troepen macht om de Battaks in het gebergte in het binnenland te vervolgen. Tenzelfden tijde is een voldoende wacht van militairen op elke plantage te Deli achtergelaten, zoo dat zij die aldaar vrienden hebbengeenerlei vrees be hoeven te koesteren omtrent hunne veiligheid. Een ander bericht, door hetzelfde blad medegedeeld, luidt aldus: De Hollanders hebben een expeditie naar Ujoug Parret gezonden; de troepen hebben ongeveer 67 Battaks ge dood zonder zeiven eenig verlies te lijden. Dezelfde brief meldt, dat de tot nutoe vijandelijke Battaks en de twee voornaamste oproerige datoes het onderling oneens zijn. Na den aanval te Tan doch Benoach beloofden de datoes den Battaks tot belooning 500 dol lars te bepalen, maar toen de bepaalde dag aanbrak kwam men met een bedrag van slechts 300 dollars te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1