MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F 230. Vrijdag 1872 27 September. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eu Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3 50. Middelburg 20 September. Z. M. de koning heeft gisteren middag te half 6 uur in gehoor ontvangen de commissie uit de tweede kamer der staten-generaalbelast met het aanbieden van bet adres van antwoord op de troonrede. Bij ministerieele beschikking van 24 dezer is aan C. en J. von Lindern, te Alblasserdam, tot wederop zegging, vergunning verleend voor een stoomsleepdiecst in de provinciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid- Holland, Noord-Holland, ZeelandUtrecht, Friesland, Overijsel, Groningen en Limburg. Slaats-cour Uit den Eaag schrijft men ons, onder dagteekening van Woensdag, het volgende: „Sedert Zateidag genieten wij hier eene internatio nale landbouwtentoonstelling met ontelbare regen buien begoten en met bet gedonder van duchtige donderbuien begroet. De Maliebaan, die het mode schijnt geworden „Malieveld" to noemen, geeft ruimte genoeg voor de tentoonstelling; in het midden zijn eenige perk jes bloemen om eene, veelal ledige, muziektent aange legd, aan de oostzijde verheft zich of liever: vindt men, want het gebouw is erg laag en gedrukt, het eigenlijk tentoonstellingsgebouw, terwijl de drie andere zijden van het plein worden ingenomen door linnen tenten, waarin landbouwwerktuigen staan uitgestald. Een aantal van die werktuigen staan bovendien op het plein zelf, waar zich ook palen en balies bevinden waar aan Maandag en beden de tentoongestelde paarden en runderen vastgebonden waren, en waarschijnlijk morgen de hokken voor de varkens en schapen en Zondag die voor de kippen en eenden zullen opgeslagen worden. Verder in een hoek van het terrein een buffet, dat tot groote teleurstelling van de heeren-boeren die de ten toonstelling bezoeken, aan een afschaffer verpacht is, die wel kclïie, bouillon, bier en melk, maar geen bit ter of jenever tapteenige vlaggen hier en daar zeer veel menschen op de been, kortom wanneer de zon nu maar met evenveel volharding scheen, als in deze week belaas de regen ontwikkelt, dan zou de Maliebaan van onze residentie in deze laatste dagen van September een vroolijk, aangenaam en prettig uiterlijk hebben. „Maar o, die regen! Het terrein is kletsnat; wanneer het lange en platgetrapte gras niet een soort van vlecht- werkje aan de oppervlakte vormde zoudt ge met iede- ren stap in den modder zinken tot aan de enkels toe. En dan zegt men nog dat de tentoonstellingscommissie het terrein heeft gedraineerd, want hetHollandsche woord dioogleggen mag ik, bij het zeer betrekkelijke van het verkregen resultaat, niet bezigen, 'tls moge lijk; men is hier in den Haag niet gewoon zich na erge regens in de Maliebaan te gaan vertreden; men heeft daartoe zijn schoeisel en zijne gezondheid te lief, en niemand zal 't daarom tegenspreken wanneer de leden dier commissie verzekeren, dat ge nog wel eens iets anders gezien zoudt hebben wanneer er geen „maat regelen genomen waren." Ook in het gebouw is men niet veilig; toen Zondag middag op eens „de sluizen des hemels werden opengezet" stroomde het publiek naar het houten gebouw om een schuilplaats te zoeken, maar de ongeluklcigen zonder parapluie gevoelden daar ai spoedig dat ze zelfs daar aan de stortbuien waren blootgesteld. „Wat de tentoonstelling zelve betreft, ja wat zal ik zeggen. Australisch vleesch, appelen en peren, kazen en boekjes enz. van de vereeniging voor dierenbescher ming strijden om den voorrang; ik wil gaarne gelooven dat alles mooi is, en wil zelfs in mijne leeken-toege- vendhcid zóóver gaan van te erkennen dat het genoemde Australische vleeschen de zaken der dierenbeschermers en de tentoongestelde vogelkooien enz. enz. enz. op deze tentoonstelling op hunne ware plaats zijn. Maar wat men mij zal willen vergunnen op te merken is de quantitatieve geringheid der tentoonstelling. Het ge bouw dat 6000 vierkante meters groot is „zes vier kante kilometers zooals ik een pedante boerenlummel in het gebouw tegen zijn kornuiten hoorde zeggen, en waarin dus de tentoonstellings-commissie voor zeer vele inzendingen ruimte had gemaakt, is tamelijk ledig. Wan neer er het driedubbele van hetgeen er thans uitgestald is in tentoongesteld ware dan zou de circulatie voor het publiek nog geheel ongestoord zijn. Maar in de gegeven omstandigheden heeft het publiek eene op ten toonstellingen zeer ongewone en gewensebte ruimte, en het maakt daarvan een druk en dankbaar gebruiktegen den namiddag is er pantoffelparade in het gebouw met of zonder parapluie, en wordt het getal der echte tentoonstelling-bezoekers overtroffen door dat van hen die komen pour Ure vus en vooralvues. „De koning heeft de tentoonstelling ook reeds be zocht, zooals de couranten vermeld hebben. Hij was als generaal gekleed en had nog een generaal en een kapitein bij zich; „men" heeft op die kleeding eenige aanmerkingen gemaakt en het vreemd gevonden dat Z. M. zich bij die gelegenheid in een militair pak had gestoken. Maar hoe zou men 't gevonden hebben wan neer de koning op de tentoonsteiling ware verschenen met een pet op het hoofd, een duffelschepijekker boven een blauw boezeroen, een pillow pantalon over een paar vetlederen laarzen en met een neuswarmertje in den mond; ziedaar een nitgeknipt costuum voor een land bouwer sfeestmaar waarvan men toch nog al raar zou opkijken. De koning kwam op de tentoonstelling als de koning en niet als een boer, en daar de koningen onzer dagenevenals hunne voorgangers door alle ecuwen heen, hun karakter van Imperator hooger stellen dan dat van Rexverschijnen zij liever in het militair dan in het civiel costuum. Daaraan aanstoot te nemen is kinderachtig. „De tentoonstelling heeft hier eene soort van kermis au petit pied geschapen, waarvan poffertjeskramen, eenige spellen en straatkunstenaars de eer ophouden. Maar naar ik hoor moet het daarmede ook nog al droevig ge steld zijn; trouwens de weergesteldheid beneemt den lieden de lust om na een poosje door de bemodderde straten te hebben gewaad, onder een parapluie te gaan zitten in een kermistent." Gisteren voormiddag is Z. K. H. prins Hendrik der Ne derlanden, vergezeld van zijn adjudantjonkheer N. A. Holm- berg de Beckfeltkapitein-luitenant ter zee, te Rotterdam aangekomen tot het bijwonen eener vergadering iu het Yachtclub-gebouw. Bij de aankomst aan het Rijnspoor station werd de prins ontvangen door den burgemees ter onder wiens geleide Z. K. H. eerst naar buiten reed, om de werken tot aanleg der drinkwaterleiding achter de oude Plantage in oogenschouw te nemen. Na aldaar alles bezichtigd te hebben, begaf zich de prins naar de cellulaire gevangenis aan den Noordsingel en voorts naar de ambachtsschool, waar hij de leer zalen en werkplaatsen nauwkeurig bezichtigde en zich met de leerlingen onderhield. Na afloop van dit bezoek maakte de prins gebruik van de hem door den burge meester aangeboden gelegenheid, om bij het rijden naar het Yachtclub-gebouw een omweg te maken en de pij Ier werken aan de Gedempte Binnenrotte en langs het Westnieuwland tot aan het in aanbouw zijnde station bij de Beurs en bet toekomstige post- en telegraafkan toor te bezichtigen. Vervolgens werd in het Yachtclub-gebouw de verga dering gehouden, waarna den prins door de leden van den raad der Yachtclub en de commissie van rekening een diner werd aangeboden. Na het diner deed de burgemeester den prins uitgeleide naar het station van den Rijnspoorwegmet den trein van 8 uren is Z. K. Ff. vertrokken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. polderbesturen. Benoemd tot dijkgraaf van den lvoudepolder M. Riemens Az.; tot lid van het bestuur der waterkeeiing van den calamiteuzen polder Vliete, J. Koemanen tot beheerder van den Hollavepolder jonk heer S. 0. de Casembroot. eereteekenen. Vergunning verleend aan den offi cier van gezondheid 3e klasse bij de marine W. Schoon- "tiermarktot het aannemen en dragen der versierselen van de orde van Bhadra Bhornhem geschonken door Z. M. den eersten koning van Siam. marine. Eervol uit 's rijks dienst ontslagen de com mies bij de directie der marine te Amsterdam S. J. van Lutsenberg, wegens ongeschiktheid voor de verdere waarneming zijner betrekking, ter zake van bekomen lichaamsgebreken, en onder toekenning van zoodanig pensioen of wachtgeld, als waarop de wettelijke bepa lingen hem aanspraak geven. ONDERWIJS. Ter benoeming van leeraren aan de hoogere bur gerschool voor meisjes te Amsterdam zijn aanbevo len: voor leeraar in de staathuishoudkunde mr. E. van Lier, leeraar aan de burgerdag- en avondschool en tij delijk leeraar aan de handelschool aldaar; voor leeraar in de kennis der natuur dr. F, N. Obbes, leeraar aan de hooga-e burgerschool te Veendam, Z. Th. Diehl en H. Japikse, candidaten in de wis en natuurkunde te Leiden. De commissiën voor het examen van apotheker en hulpapotheker hebben hare ziftingen geëindigd. Voor het literarisch-wiskunstig gedeelte hebben zich aange geven 16 candidaten. Toegelaten 7afgewezen 7twee hebben zich vóór of tijdens het examen teruggetrokken; toegelaten zijn de heeren A. H. RademakerP. J. J. Paling, W. Jaarsma, S. Koning, P. A. F. Schouten, J. Damen en J. Swildeus. Voor bet hulpapothekers-examen hebben zich aange geven 17 candidaten. Aan de volgende acht heeien is eene akte van bevoegdheid uitgereikt: W. Breyl, J. Jurrewitz, J. B. van Kalmthout Pz., J. F. A. Rijk- holt, H. D. Kruseman, N. F. Reijst, P. Houtzager Pz., F. E. van Dijk7 zijn afgewezentwee hebben zich vóór of o nder het examen teruggetrokken. Van de 4 can didaten, die zich voor het apothekers examen hadden aangegeven, mocht niemand slagen. KERKNIEUWS. De heer E. Janzen, predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Vrouvvepolderheeft voor de toe zegging van beroep naar Bath en Rilland bedankt. Door eenige heeren hier te lande, oud-kerkeraads- leden van de Nederduitsche hervormde gemeente te St. Petersburg, isop uitnoodiging dier gemeente, ter ver vulling der aldaar bestaande vacature van predikanthet volgende drietal, alphabetischgerangschikt, opgemaakt: Giliotte Zierikzee, Ileyting te Bergen-op-Zoom envanLoe- nen Martinet te Zwolle. De gemeente zeive zal uit dit drie tal eene keuze doen. Aan deze betrekking is verbonden een jaarlijksch inkomen van circa f 8000, vrije woning en eenige verdere emolumenten. Als voorwaarde is ge steld dat er het eene halfjaar in het Hollandsch, het andere in het Daitsch zal moeten gepredikt worden. (iV. Rolt. cour.) MARINE EN LEGER. De luitenants ter zee 2U klasse J. P. J. Iyucardie, J. van Scheers., H. J. Kleynhens L. C. Koster, T.Dal- huisen, E. P. H. graaf van Limburg Stirum en J. A. Kloek, allen dienende aan boord van Zr. Ms. sckroef- stoomsckip Curasao, worden met den laatsten dezer op nonactiviteit gesteld. Op 1 Juli dezes jaars was de effectieve sterkte van het leger als volgt: groote, generale, provinciale en plaatselijke staf, militaiien, administratieven en ge neeskundigen dienst, 170 officieren met 77 officiers paarden; infanterie 1046 officieren, 42034 troepen, 71 officierspaarden, ontbrekende aan de formatie 20 officie ren, 1496 troepen, 8 officierspaarden; cavalerie 177 officieren3986 troepen318 officiers- en 2361 troepen paarden, ontbrekende aan de lormatie 14 officieren, 332 troepen en 11 officierspaarden, terwijl 3 troepen paarden overcompleet warenartillerie 387 officieren, 11014 troepen, 180 officiers- en 1620 troepenpaarden, ontbrekende aan de formatie 29 officieren, terwijl over compleet waïen 403 troepen, 16 officiers- en 59 troepen-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1