MIDDELBURGSCHE COURANT. r 229. Donderdag 1872. 26 September. Rit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2ea Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.franco is f 3.50. Middelburg 25 September. De heer P. Rodenhuis Yz. is erkend en toegelaten als vice-consul van Brazilië te ïïaHingenonder de gewone bepalingen van onderhoorigheid. Staats-cour Op de lijst van aanbeveling voor de betrekking van archivaris te Kampen komen voor de heeren: inr J. Nanninga Uitterdijk, advocaat en lid der commissie voor de statistieke beschrijving der provincie Groningen, te den Horn, gem. Aduard. prov. Groningen; mr J. Ger- des Oosterbeek, advocaat te Arnhem en oud-archivaris van Gelderland; mr F. J.K. van Hoogstratenadvocaat en plaatsvervangend kantonrechter te Haarlemlid van het Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht; en mT. C. Tellers, advocaat te 's Gravenhage. In de jl. Vrijdag gehouden vergadering van den ge meenteraad van Zwolle is beraadslaagd over eene missive van den minister van binnenlandsche zakenwaarbij deze zich bereid verklaart aan het te graven kanaal voor den waterweg van Zwolle naar zee, in de nabij heid van Zwolle, eene andere en door den raad gewenschte richting te geven, mits de van gemeentewege toegezegde subsidie van 100,000, ten behoeve van dien waterweg, met 45,000 worde verhoogd. De raad liceft tot deze verhooging besloten, onder zekere voorwaarden, be treffende de wijze van uitvoer ing van het werk. Bij den gemeenteraad van Nijmegen was een voorstel ingediend, om de verordening op den hoofdelijken om slag te wijzigen, met het doel om de laagsie klasse van 300500, aanslag 3, tc doen vervallen en daarvoor eene klasse 400600, aanslag 4, in de plaats te stellen, de afstanden tusschen de verschillende klassen kleiner te makende belasting progressief te maken en een paar hoogere klassen bij de bestaande te voegen. De raad heeft deze voorstellen niet aangeno men, maar zich vereenigd met het voorstel van burge meester en wethouders,om de verordeningonverandeid te behouden, met deze wijzigingen, dat de l'J klasse hen zal bevatten, wier inkomsten bedragen van 400 500 gulden, aanslag/"3, en dat bij de bestaande klas sen hoogeren worden gevoegd voor hen, wier inkomen van 2030 duizend, van 3040 duizend gulden enz. bedraagt. {Amhemsche courant BENOEMINGEN EN BESLUITEN. BELASTINGEN. Pensioen verleend ten bedrage van 1829 's jaars, wegens ouderdom en diensttijd, aan A. W. Berens, ontvanger der directe belastingen, in- en uit gaande rechten en accijnsen en der Rijnvaartrechten, entreposeur te Tiel. nationale schüLD. Pensioen verleend, ten bedrage van 1517, wegens ouderdom eu diensttijd, aan J. F. Wes8eling, commies-boekhouder bij de directie van de grootboeken der nationale schuld. politie. Eervol ontslag verleend op verzoek aan 0. A. Bctke, als commicaris van politie te Amersfoort. ONDER-WIJS. Op de aanbevelingslijst voor de benoeming van een leeraar in de geschiedenis van de beeldende kunst aan de openbare school voor middelbaar onderwijs te Rotter dam, is geplaatst de heer T. C. Simons, conservator aan de koninklijke academie te Amsterdam. MARINE EN LEGER. Zr. Ms. schroefstoomschip Curasaoonder bevel van den kapitein ter zee C. J. Damme, komende van Oost lnciië, is in den namiddag van den 24e" dezer ter reede van Texel geankerd. Aan boord was alles wel. {Staats-cour.) Yan de 13 opgeroepen jongelingen voor de ai tiller ie- instructiecompagnie te Schoonhoven zijn 8 opgekomen, die allen zijn aangenomen. RECHTZAKEN. De arrondissements-rechtbank te Amsterdam heeft gisteren morgen uitspraak gedaan in de bekende zaak van E. B. F. Dikkens, die op 4 September terecht heeft gestaan ter zake van den belangrijken diefstal van gelds waarden en diamanten op den Rijnspoorweg tusschen Harmeien en Gouda. Zij heeft hemgeheel overeenkom stig het requisitoir van het openbaar ministerie, schuldig verklaard aan eenvoudigen diefstal en veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 2 jaren. GEMENGDE BERICHTEN. Een persoon die vóór een paar maanden gearesteerd is, omdat hij een valschen wissel bij de heeren Mees te Rotterdam ter betaling had aangeboden, is Zondag avond uit het huis van arrest aldaar spoorloos verdwenen. Tijdens het verblijf der troepen te Milligen zijn van en naar het kamp verzonden bijna 44,000 brieven, waarvan ruim 6000 ongefrankeerd. {Jtr. dagll.) De arbeidersverêeniging te Zatfen heeft een eigen broodbakkerij opgericht, waarin elk lid der verecniging verplicht is een aandeel te nemen ten bedrage van vijf gulden. Deze som zal binnen een jaar na de opening der bakkciij gestort moeten worden. Te Zwolle is thans zooveel concurrentie in 'tver- koopen van Amcrikaansch spek, dat niet alleen krui deniers, nmr zelfs de broodbakkers er zich mede inlaten. Vooral door de boeren wordt dat spek veel gekocht, want de prijs is slechts 28 a 30 cent bet balve kilo, terwijl zij hun eigen spek tot een veel beteren prijs weten te verkoopen. De vroegere gevangecis voor veroordeelde vrouwen te Woerden wordt ingericht tot magazijn van kleeding en uitrusting zooals er te Delft een bestaat. Blijkens telegrafisch bericht is ineen vijftal kolen mijnen in het bassin du Centre nabij Mons een grüoe uit gebroken. De gièvi3tengedrageu zich rustig en eischen vermeerdering van het dagicon. Omtrent het vergaan van de stoomschepen Bien ville en Metis meldt men uit Amerika het volgende; De Bienville is een Amerikaansch schip van 1486 ton. Den 15CD Augustus ontdekte men brand in een gedeelte der lading dat boven den ketel irg. Men nam dadelijk zijne maatregelen, doch de pompen weigerden. Daar er krait aan boord was en kapitein Maury bang was voor eene ontploffing, werden om zes uren zes hooien afgelaten en was om 7£ uur de gekeele bemanning ten getale van 129 personen daarin geborgen. De kapitein bleef 't laatst aan boord. Al spoedig sloeg een dei- booten om en verdronken 7 a 10 menschen. De boot werd weer vaarklaar gemaakt en een deel der schip breukelingen ging uit de andere daarin over. De kleine vloot zette nu koers naar het eiland Eleuthera dat ongeveer 150 mijlen van de plaats van het ongeluk verwijderd was. 's Nachts 12,j uur vloog de Bienville in de lucht en zonk onmiddellijk. De bemanning en passagiers hadden niets kunnen redden. Vijf der booten bereikten Eleuthera. De zesde was spoorloos verdwe nen. Bij de landing verdronken nog weer 9 personen. Later werd de vermiste boot door een schooner opge spoord en de 15 a 18 die er zich ia bevonden gered. De Metis kwam in de nabijheid van 't eiland Rhode in aanzeiling met een schooner. Eerst meende men dat 't schip geen letsel bekomen had, maar een kwartier later bleek, dat het snel vol liep en dat men op red ding bedacht moest zijn. Do officieren raakten hun bezinning kwijt. De duisternis en een vliegende storm vermeerderden de algemeene onsteltenis. Alle passa giers sprongen uit de kooien eu drongen elkaar voorbij naar de booten. Daar bleek 't dat er geen booten ge noeg waren en de matrozen reeds elk hoekje ruimte hadden ingenomen. Men kan zich de wanhoop der 130 rampzaligen voorstellenTot overmaat van jammer waren er ook kinderen aan boo.d, die de verwarring vermeerderden. Weldra hadden de woedende elemen ten het schip aan stukken geslagen en dreven levenden en dooden door elkaar. Yan de kust deed men wat men vermocht en gelukte 't 107 der ongelukkigen te redden, waarvan nagenoeg de helft reeds bewusteloos was; 26 lijken weiden opgevischt; 22 werden bij het afzenden van het bericht nog vermist. Naar het gedrag der bemanning is een onderzoek ingesteld. Tegen ouders, die huu kinderen niet naar school hadden gezonden is te Londen rechtsingang verleend. VERXOOPINGEN EN AANBESTEDINGEN. Heden heeft do aanbesteding plaats gehad van de levering der artikelen voor voeding en onderhoud der gevangenen in het huis van burgerlijke en militaire verzekering alhier gedurende 1873. Hoogere prijzen dan ten vorigen jare werden besteed voor: aardappelen 3.23 tegen 2.98 voor 1S72, per 50 kilogram; boter 1.79 tegen 1.65; gort 23'D/100 tegen 21 cent; groene erwten 1739/100 tegen 16 cent; groenten 187a tegen 14 cent; zout 16 tegen 15 cent; gemalen peper 95 tegen 85 cent, alles per kilogram; bierazijn 07 tegen 051/» cent per liter; petroleum 26 y2 tegen 257, cent per liter; groene zeep 43tegen36cent; kunstasch (soda) 16 tegen 12 ya centkoffieboonen 1.30 tegen 1.05; cichorei 20 tegen 17 cent, alles per kilo gram; zoetemelk O8oa/100 tegen 0733/loo cent per liter; stroo 27.50 tegen 22.50 per 5C0 kilogram; steen kolen ƒ1.35 tegen 1.17 per 100 kilogram; baggerturf 88 tegen 80 cent, per ton; hout (mutsaards) 15.99 tegen 14per 100 bosstalrijsbezems 1.05 tegen 97 cent; boenders 35 tegen 30 centschrobbers ƒ1.25 tegen 1.10alles per dozijnzand 32 tegen 24 cent, per hectoliter. Lagere prijs is bedongen voor patentolie 59'7,00 tegen 6977ioo cent voor 1872. Dezelfde prijzen als voor 1872 zijn bedongen voor tarwebrood 18 ya cent en rijst 21 cent, alles per kilogram. Gisteren avond is te Vlissingen te koop aangebo den een huis en erve bij de Bomvrije kazerne op den hoek van het Gsvangenhuisstraatje, wijk O, n° 1S9. Ver kocht voor 976. THERMOMETERSTAN D. 24 Sept. 's av. 11 u. 50 gr. 'smorg. 7 u. 5L gr. 'smidd. 1 u. 54gr. "sav. 6 u. 52 gr. 25 STAT EN-GENERAAL TWEEDE KAMER. Zitting van üingsdag 24 Septomber. {Nader verslag.) Omtrent de betrekkelijk de „veeziekten" in het adres van antwoord op de troonrede ontstond eenige discussie; het ontwerp-adres luidde namelijk: „Mogen de ziekteu onder het veespoedig een einde nemen." De heer Rombach nu meeude dat dit geen zuivere weer klank was op de troonrede, waarin men terecht op de goede uitkomsten der maatregelen tot wering wees, en stelde in dien zin een amendement voor, dat door den beer Idserda werd ondersteund en ten slotte aan genomen met 29 tegen 26 stemmen. De heer van Nis pen van Sevenaer had de oorspronkelijke redactie ver dedigd, daar deze naar z. i. meer naar waarheid was. Daarop kwam aan de orde 4 „Het deed ons ge noegen de verzekering to ontvangen, dat 's lands geld middelen zich in niet onguustigen toestand bevinden", met een amendement-van Houtenwaarin de lyensch weid uitgedrukt naar eene belastinghervorming. De heer van Houten wilde het belasting-vraagstuk niet op den achtergrond geschoven zien en meende daarom bij deze daarover te moeten spreken. Voor alles, meent hij, is echter grondige hervorming van ons kies stelsel noodig, daar er twijfel bestaat of de tegenwoor dige kamer wel de uitdrukking is van het volk. Daarna echter moeten de belastingen aan de orde komen. De heeren van Nispen van Sevenaer en van Naamen had den geen bezwaar tegen bet amendement, doch achtten, de redactie niet juist; de heer van Zuylcn van Nijevelt verklaarde er zich voor, omdat hij voor alles belastinghervorming verlangt, met welk advies de heer Stieltjes zich vereenigde. De minister van financiën verklaarde daarop dat de regeering de door den heer van Houten gewenschte gedragslijn als de juiste be schouwde en dat hare plannen in dien geest waren; waarop het amendement werd ingetrokken. Eene opmerking van den heer van Houten dat uit de opbrengst dei- belastingen achteruitgang der mindere

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1