MIDDELBÜRGSCHE COURANT. r 227. Dinsdag 1872. 24 September. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eD Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.50. Middelburg 23 September. Dc gemeenteraad alhier zal op Woensdag a.des namiddags te half 2 uur, een openbare zitting houden ter behandeling der volgende zaken: missives gedepu teerde staten, goedkeuring raadsbesluitenmissive gede puteerde staten, pensioen hoofdonderwijzer W. Auer; missive commissie van bestuur Ylissingschen rijweg, be strating bermweg; vooistel burgemeester en wethouders overplaatsing mejufvrouw Achillesidem reorganisatie jaarwedden hulponderwijzers; benoeming leden vaste commissiën. Z. M. de koning heeft Zaterdag namiddag de com missie uit de eerste kamer der stateu-generaal, belast met de aanbieding vaa het adres van antwoord op de troonrede, ten gehoore ontvangen. Eergisteren is te 's Gravenhage de tentoonstelling van de Hollandsche maatschappij van landbouwin tegen- woordighcid van verschillende autoriteiten, geopend. De voorzitter van het hoofdbestuur, professor van der Boon Mesch, hield een wanne rede, die door den bur gemeester van 's C-fravenbage, mr. F. G. A. Gevers Dey- noot, op hartelijke wijze werd beantwoord. De ten toonstelling wordt als in racnig opzicht uitstekend geslaagd geroemd. Het aantal bezoekers was echter Zaterdag, tengevolge van het ongunstige weder, niet groot. De heer C. J. Koch is erkend en toegelaten als vice- consul van Zwitserland te Rotterdam, onder de gewone bepalingen van onderhoorigheid. Staats-cour BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan jonkheer mr. M. J. L. J. H. A. Heldewier, Zr. AI8, voorinaligen minister-resident te Rometot het aannemen van het grootkruis der erde van de heiligen Mauritius en Laza rus, hem door Z. M. den kening van Italië geschonken. MAL.lNE. Bevorderd tot officier van administratie 2C klasse de officier van administratie 3C klasse J. Gallas. KEKKKULWS. Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche her vormde gemeente te Domburg de heer J. van 'iHuoft, te 's Heerenhoek. De heer E. Janzen, predikant bij de Nederduit sche hervormde gemeente te Vroawepolderheeft toe zegging van beroep naar Bath en Rilland ontvangen. GEMENGDE BERICHTEN. Heden morgen omstreeks 9 uren werden de ingeze tenen van Vlissingen verschrikt door het gelui der brandklok. Bij onderzoek bleek dat in een schuurtje op het Dok brand ontstaan was, doch van weinig betee- kenis. Het gevaar was dan ook spoedig verdwenen. Aan de spoorwegbrug bij Dordrecht is weder be langrijke schade van ongeveer f 3000 toegebracht door dat de Luitsebe stnomboot Ajax en een houtvlot van twee verschillende zijden tegelijk door een opening wil den. De Ajax, die zich in het goede vaarwater bevond, is bij het terugwerpen op bet remmingwerk geloopen. De groothertog van Luxemburg heeft tot officier der orde van de Eikenkroon benoemd den heer A. Ver kouteren te Apel doorn. Met het oog op de pogingen tot diefstaldie te Delft in den laatsten tijd eenige malen hebben plaats gehad, hebben, naar de Ddftsche courant meldt, onder scheiden ingezetenen zich revolvers aangeschaft, om daarvan bij voorkomende gelegenheid gebruik te maken. Op het adres aan den minister van binnenlandsche zakenover de inkwartiering van huzaren in de gemeente Hengelo, is het vo'gende antwoord van den minister, ge- dagteekend 17 September,ontvangen: „Aan de heeren C. P. Stork C°. c. s. te Hengelo. „De minister van binnenlandsche zaken geeft aan de adressanten te kennen, dat de goede geest, die inzon derheid te Hengelo onder de arbeidende klasse heerscht, aan de regeeiing volkomen bekend is, dat onge vraagde inkwartiering van huzaren dan ookingeenen deele moet worden toegeschreven aan wantrouwen of vrees voor wanordelijkheden daar ter plaatse, doch dat de arbeidersbeweging, zooals die zich in den laatsten tijd in Twente vertoonde, de aanwezigheid van eenige gecon centreerde militaire macht noodzakelijk maaktedat vaèf de plaatsing van die macht Hengelo is gekozen, uit hoofde de ligging dier gemeente de meeste voordeelen als centraalpunt aanweesdat de regeering vertrouwt, dat de ingezetenen van Hengelo zich den niet geringen last, die onvermijdelijk aan eene inkwartiering is verbonden, zullen willen getroosten4 als gevolg van een maatregel genomen in het algemeen belang; zullende eindelijk die ingezetenon zich overtuigd kunnen houden dat zij, zoo spoedig dat slechts eenigszins doenlijk is, van dat be zwaar zullen ontlast worden." - Karl Marx heeft aan de Daily News het volgende geschreven: „Mijnheer, bij mijn terugkeer uit den Haag hoorde ik, dat uw blad nog van mij vertelt, dat ik den afgemeenen raad der internationale werklieden-ver- eeniging naar New-York zou volgen. Hierop diene, dat ik mij voorstel, en altijd voorgesteld heb, te Londen te blijven. Voor eenige maanden geleden deelde ik aan mijn vrienden hier in Londen, en aan mijn correspon denten op het asteland mijn vast besluit mede, omniet langer lid te blijven van den algemeenen raad, noch van eer eenig ander administratief lichaamdewijl mijn wetenschappelijke arbeid mij dit niet langer toelaat. Ove rigens zullen de verdraaide verslagen van de dagbladpers van de werkzaamheden van het congres te 's Graven hage weldra gelogenstraft' worden door de openbaarma king der officieele notulen van het congres." De heeren Fé ix Voisin en d'flaussonville zijn in Frankrijk van Iran reis naar Nederland en België terug gekeerd waarheen z j door de commissie van enquête naar het gevangenisstelsel gezonden waren om een onderzoek in te stellen naar de werking van het cellulaire stelsel. In hun rapport constateeren zij dat iu de beide door hen bezochte landen dat stelsel wordt toegepast, zonder die bezwaren te ontmoeten welke men eraan toeschrijft. In Nederland wordt dit stelsel alleen toegepast op correc tioneel veroordeelden, dat wil zeggen op gevangenisstraf fen van korten duurterwijl er iu België op meer door- dourtastende wijze gebruik van wordt gemaakt. In België is onlangs bij wettelijke verordening 20 jaren dwangarbeid me* 9 jaren en 10 maanden cellulaire straf gelijk gesteld. Den 13etl dezer waren te Petersburg sedert het begin der cholera aldaar (23 Juni) 3135 gevallen voorgekomen, waarvan 1511 met doodelijken afloop1418 personen wa ren hersteld, zoodat nog 206 choleralijdersin behande ling bleven. Den 12cu waren er slechts 18 nieuwe ge vallen bijgekomen. Op de tentoonstelling te Weenen zal de ingenieur Ferdinand Tommasie een nieuwe wijze van ouderzeesche telegraphic exposeeren. Den 10en October a. zal het een jaar geleden zijn, dat Chicago door de vlammen is vernield. Men heeft berekend dat op dien herdenkingsdag de stad ten naastenbij geheel zal herbouwd zijn. Men zal zichher- iuneren dat bij dien brand 17,450 particuliere wonin gen zonder hierbij te rekenen de openbare gebouwen, tempels, stations, dokken, scholen, schouwburgen, bibliotheken, enz., in de aseh werden gelegd, waar door 98,500 personen zonder dak geraakten. Op dit ooge.'.blik hebben reeds 70,000 menschen een behoor lijk onderkomen gevonden; 26 mijlen nieuwe straten zijn geheel voltooid, en dc bevolking telt 30,000 zielen meer dan voor de brandramp. BURGERLIJKE STAND. Middelburg. Eerste huwelijksafkondiging van den 22,n dezer: P. Jobse, jm. 30 j. met J. Noordkoekjd. 33 j. J. Goethals, jm. 27 j. met J. van Melle, jd. 20 j. P. Joziasse, jm. 22 j. met J. Albregtse, jd. 23 j. (Van 1421 September.) Vlissingen. Gehuwd: O. J. de Koning, jm. 23 j. met C. P. Been, jd. 26 j. Bevallen: H. H. Krahmer, geb. van Reijn, d. L.Pie- rens, geb. Bakker, z. F. Loekemeijer, geb. Martij, d. P. J. van der Kuijl, geb. Guillaume, d. R. M. Druijve, geb. Brijs, z. C. j. Flissebaljegeb. Tuijterz. M. Groe- nenberg, geb. Sandersed. Overleden: C. Joos3e, d. 4 in. A. de Wildejm. 20 j. R. Jilleba, d. 14 m. C. Breur, z. 1 j. A. C. Guedon vrouw van A. L. Decroos22 j. E. Ilalffmand. 3 j. Goes. Bevallen: E. Koens, geb. Meulemans, z. J. Zuijdweg, geb. Bomhoff, z. M. Hoffiusgeb. de Dreu, z. C. van Lieregeb. Melsed. J. Dekker, geb. de Jonge, z. A. van Paassen, geb. Kerpeld. H. Tor- bijngeb. van Broekd. Overleden: J. II. O. Kakebeeke, gehuwd met P. J. Stokmans45 j. J. Kuiperwedr. eerst van J. A. Reijnout, daarna vau C. Maris, 78 j. A. Frenks, gehuwd met J. de Graaff, 28 j. P. W. Eeijersgehuwd ir et M. Kok, 37 j., te Rotterdam overleden 28 Juli jl. Zierikzee. Bevallen: W. Vermeule, geb. de Voogdt, d. N. Bos, geb. Pekops de Haas, z. J. S. van de Vate, geb. Keijzer z. A, Versteeg, geb. Labeur, d. C. den Blaauwen, geb. de Ronde, d. L. Suurland, geb. van Den, d. J. 11. W. P. Schneiders van Greijffenswerthgeb. Craandijk, z. K. P. Botbijl, geb. Deijbel, z. A. van den Berge, geb. ilagesteijnd. A. Freeke, geb. Nijs, doode dochter. G. Hanson, geb. van Manen, <l. K. de Wintergeb. Brand-nburgd. J. Tabernee, geb. Tuijlel, d. Overleden: J. H. Berg, jd. 63 j. L. Logmaus, d. 3 m. J. J. Put, d. 17 d. J. H. M. A. Theewis, d. 2 in. VERKCOPJNGEN EN AANBESTEDINGEN. Jl. Vrijdag avond is te Vlissingen in het openbaar te koop aangeboden eeu hui3 en erve in de Graveustraat, wijk K n° 85. Hoogste bod f 2c07. Niet verkocht. THERMOMETSRSTAND. 21 Sept. 'sav. 11 u. 48 gr. 22 "smorg. 7 u.49 gr. 'smidd. 1 u.56 hr. 'sav. 11 u. 48gr. 23 'smorg.7u.49gr.'smidd.Iu.56gr.'sav.6u. 53gr. STATEN-GENERAA L. tweede kamer. Zitting van Maandag 23 September. De beraadslagingen zijn aangevangen over het adres van antwoord op de troonrede. Het gewijzigd ontwerp luidt als volgt „Sire! „1. De tweede kamer der staten generaal stelt het voorrecht op prijs, dat uwe majesteit, bij de hervatting van de werkzaamheden der volks vertegenwoordiging, op het vele goede heeft kunaen wijzen dat aan het vader land ten deel valt. „2. Wij verheugen ons, sire, dat de betrekkingen met alle mogenheden het kenmerk dragen van vriendschap pelijke verstandhouding. „3. Onder de zegeningen, die het vaderland ten deel vielen, tellen wij met uwe majesteit de goede uitkom sten van den oogst en den bloei der zeevisscherij. Do vrije ontwikkeling van handel en nijverheid te bevorde ren blijft ook ons streven. Mogen de ziekten onder het vee, waaronder zoo vele belangen lijden, spoedig een einde nemen „4. Het deed ons genoegen de verzekeringen te ont vangen, dat 's lands geldmiddelen zich in niet ongun- stigen toestand bevinden. „5. Aangenaam was uwer majesteits getuigenis om trent de loffelijke plichtsvervulling van zee- en landmacht en omtrent de eervolle wijze, waarop zij ons gezag in de overzeesche bezittingen handhaven, voorstellen tot verbetering van samenstelling en gehalte van het leger en tot het toestaan van middelen voor noodzakelijke ves tingwerken zullen wij met nauwgezetheid ondeizoe ken. „6. Ook wij zullen ons verheugen, indien het tot stand brengen van de nieuwe rechterlijke inrichting een hinderpaal opkeiledie aan omvangrijke hervorming van ons rechtswezen in den weg stond. „7. Bij ortzo innige belangstelling in al wat het onder wijs bctielt, kannen wij niet anders dan wenschea, dat eene wet tot regeling van het hooger onderwijs spoedig in eene algemeen erkende behoefte voorzie. „8. Aan het aangekondigd voorstel tot uitbreiding van het kiesrecht zullen wij al de aandacht wijden, die het belangrijk onderwerp verdient. „9. Dat de algemeene toestand in Oost-Indië, in weer wil van plaatselijke rampen, bevredigend, de uitkomsten van landbouw, handel eu nijverheid aldaar in meer dan éen opzieht gunstig kunnen worden genoemd, vernamen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1