F 220. MIDDELBÜRGSCHE laandag 1872. COUR A N T. 16 September. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.50. Middelburg l-t September» De zitting clcr staten-generaal werd heden door den minister van binnenlandsche zaken namens den koning gesloten. De minister herinnerde in zijne rede aan de bekende oorzaken voor de vertraging van de wetgevende werk zaamheden in het afgeloopeu zittingsjaaren in verband hiermede aan het verlies van den uitstekenden staats man, die onmiskenbaar een grooten invloed had uitge oefend op de ontwikkeling van onze staatsinstellingen. Voorts herinnerde de minister aan de in het afge- loopen jaar tot stand gebrachte belangrijke wetten, zoo als de wet op de coalitiën, die tot afkoopbaarstelling der tienden, de wet tot amortisatie en die tot goedkeu ring der met Engeland gesloten tractaten. Z. M. de koning is gisteren avond per extra-trein van den Rijnspoorweg uit Zwitserland in de residentie te ruggekeerd. De gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteren, zon der eenige discussie, afwijzend beschikt op een adres van 83 „stedelingen en kermisreizigers" houdende ver zoek om de kermis met eenige dagen te verlengen, doch tevens het voorstel van burgemeester en wethou ders aangenomen om voor 1872 de helft der bij gele genheid van deze kermis geheven marktgelden te res- titueeren. In de gisteren gehouden zitting van den gemeente raad van 's Gravenhage deelde de voorzitter mede, dat van de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij een plan was ingekomen tot verbinding van 's Gravenhage met Scheveningenen dat een voorstel dienaangaande door burgemeester en wethouders was ingediend. Met algemeene stemmen werd het voorstel aangeno men tot goedkeuring eener teekening, vaststellende de wegen in het bouwplan van den heer Outshoorn, en tevens tot verhooging der begrooting van 1872 met het bedrag der daaruit voortvloeiende kosten. Het Leidsche dagblad verneemt dat door den beer J. Herrewijn Jz., lid der provinciale staten van Zuid- Holland, stappen zijn gedaan tot het verkrijgen der opheffing van tollen op de rijks- en andere wegen in die provincie. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. rechterlijke macht. Benoemd tot rechter-plaats- vervanger in de anondissements-rechtbank te Middel burg mr. A. J. van Hekelen, advocaat aldaar. ONDERWIJS. Aan dr. H. J, van Ankum is op verzoek eervol ont slag verleend als leeraar aan de hoogere burgerschool te Rotterdam, ten gevolge van zijne benoeming tot hoogleeraar te Groningen. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft aan dr. J. G. Ottema eervol ontslag verleend op verzoek als conrec tor aan het stedelijk gymnasium, onder dankbetuiging voor zijne vele en langdurige diensten. Door den minister van binnenlandsche zaken is aan den heer Schetter, te Sappemeer, dispensatie ver leend van bet doen van het admissie-exaraen en het bij wonen der colleges in de oude talen, opgrond dat hij in de maand Juli met goed gevolg het eind-examen der hoogere burgerscholen in de provincie Groningen heeft {Handelsblad.) MARINE EN LEGER. De gisteren namiddag alhier uit het kamp terugge keerde miliciens der lichtingen van 1868 en 1869 zullen in de volgende week weder met onbepaald verlof huis waarts vertrekken. Omtrent den militairen marsch dien de troepen Woensdag naar Apeldoorn hebben gemaakt wordt uit de legerplaats bij Milligen nog gemeld dat de troepen, te half zeven 's ochtends vertrokkente ruim half vier 's namiddags in eQ aan de tenten terug waren. Slechts een dozijn soldaten werden tijdens den marsch in de ziekenwagens opgenomen. Op den terugmarsch liet de opperbevelhebber aan den tol bij Nieuw Milligen de geheele divisie voorbij zich heentrekken. De infanterie maicheerde nog vrij flink en was blijkbaar niet vermoeid. Dit défileeren, hetwelk zonder ophouden plaats had, vorderde nagenoeg een gansch uur. Donderdag is de navolgende dagorder uitgevaardigd: „Officieren, onderofficieren en verdere militairen! „Bij het opbleken van het legerkamp en het tcrug- kéeren naar uwe garnizoenen of haardsteden, is het mij eene aangename taak u mijne tevredenheid te betuigen over den goeden en geregelden gang van alle diensten, de leiding der oefeningen voor zooveel die aan ieder uwer was opgedragen, en over den goeden wil en ijver, waarmede die oefeningen zijn uitgevoerd geworden- „De wijze, waarop gij aan uwe verplichtingen hebt voldaan, de goede geest die u daarbij heeft bezield, strekken tot waarborg, dat gij in tijden van gevaar u even gunstig zoudt doen kennen als in dit oefenings kamp, cn dat koning en vaderland te allen tijde met vertrouwen op u kunnen rekenen. „Bij uw vertrek uit ik den wensch, dat gij, evenals ikde aangenaamste berinneringen van ons samenzijn alhier zult medeneraen, en voeg bij mijnen afscheids groet de voor u en voor mij steeds opwekkende leus waarmede gij gaarne luide zult instemmen „Leve de koning „Legerplaats bij Milligen12 September 1872. „De generaal-majoorbuitengewoon adjudant des konings, bevelhebber der kampeerende troepen. N. MAC-Leod." KOLONIËN. De gouverneur-generaal van Nederlandsch-lndië heeft de volgende beschikkingen genomen. (Javasche courant van den 23cc Juli.) civiel departement. Ontslagen: eervol, uit 's lands dienst, de gewezen opziener 2° klasse bij het boschwezen in de residentie Soerakarta J. C. C. Bremer uit 's lands dienst, de gewezen venduschrijver bij het vendukantoor te Pekalongan J. M. Bloemhard. Ingetrokken: de aan J. B. Nagelvoort verleende admissie tot de uitoefening der artsenijmengkundige praktijk in de residentie Cherib'on. Benoemd: tot adsistent-resident van Djokjokarta de secretaris van het gouvernement Celebes en onder- hoorigheden F. C. A, Jeekel; tot omgaanden rechter in de vijfde afdeeling, het lid in den raad van justitie te Soe- rabaija mr. L. P. Gipstot griffier bij den omgaanden rechter in de derde afdeeling, de substituut-griffier bij den raad van justitie le Samarang mr. K. A. de Jongh; tot lcn commies op het residentie-kantoor te Riouw, de ambtenaar op nonactiviteit F. G. Leidelmeijertotcom- mies op het residentie-kantoor te Siboga, residentie Tapanoli, de ambtenaar op nonactiviteit A. Barkeybij het boschwezen op Java en Madura, tot opziener 2C klasse P. F. A. Lapré, thans opziener 3<= klasse; tot opziener 3° klasse M. Honig, klerk bij de houtstapelplaats te Djoeroek. Overgeplaatst: uit de residentie Pekalongan naar de residentie Madioen, de opziener 3L' klasse jonkheer J. C. Goldman. Belast: met het beheer over het boschdistrict Japara, de houtvester 3a klasse G. S. de Graaf, thans belast met liet beheer over het boschdistrict Rembang-Blora; met de waarneming van het beheer over het boschdis trict Rembang-Blora, de hoofdambtenaar op nonactiviteit E. von Roessler. Benoemd: tot 2e" hulponderwijzer aan de openbare 4° lagere school te Batavia H. E. Bock, lc hulponder wijzer aan de openbare lagere school te Proboünggo tot lc" hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Probolinggo M. ten Gate, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd; tot 2en hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Salatiga H. W. Doeve, 3C hulponderwijzer aan de openbare 2e lagere school te Samarang; aan de openbare 2e lagere school te Sama rang J. van den Bos, onderwijzer, onlangs uit Neder land aangekomentot 3cn hulponderwijzer, aan de open bare 3e lagere school te Samarang J. A. Mierop, 2° hulp onderwijzer aan de openbare 2C lagere school te Samarang aan de openbare 2e lagere school te Samarang L. H. Verhoog, onderwijzer, onlangs uit Nederland aangekomen; tot 4C" hulponderwijzer aan de openbare 3C lagere school te Batavia P. H. A. Steendeek, hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Padang-Pandjangtot hulp onderwijzer aan de openbare lagere school te Patti C. E. Doelitzsch, 3(! hulponderwijzer aan de openbare 3e lagere school te Samarang; aan de openbare lagere school te Padang-Pandjang W. Rijst, onderwijzer, onlangs uit Nederland aangekomen; aan de openbare lagere school te Rembang W. Briel, onderwijzer, onlangs uit Neder land aangekomen. departement van oorlog. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederland aan den magazijnmeester 3° klasse der artillerie H. F. E. Muller. Geplaatst: geneeskundigen dienst, bij het groot militair hospitaal te Padang, de militaire apotheker 3C klasse B. Frijlinkonlangs uit Nederland aangeko men, als bestemd voor den dienst in Oost-Indië. departementyanoorlog. Overgeplaatsti: bijde IIC afdeeling, de 2° luitenant W. C. Nieuwenhnysen, van het 9e bataljon infanterie; bij het 4U bataljon, de majoor A. J. Diepenbroek, van het9° bataljon; bij het 9e bataljon, de majoor B. W. van Yperenvan het garnizoens-bataljon der Westerafdeeling van Borneo; bij het 15° bataljonde 2e luitenant C. H. F. Riesz, van het 9C bataljon. departement yan marine. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den baas-zeilmaker bij het marine-etablissement te Soerabaija J. van der Kemp. Benoemd: tot baas-zeilmaker bij het marine-etablis sement te Soerabaijade bootsman bij de marine-maga zijnen te Batavia A. Eykelenboom. (Javasche courant van den 26cn Juli.) civiel departement. Benoemd: tot secretaris bij het college van boedelmeesteren te Batavia, de ambtenaar op nonactiviteit J. H. Muntertot 2cn com mies bij het departement van binnenlandsch bestuur, de ambtenaar voor den burgerlijken dienst in Neder landsch-lndië J. Collard. departement yan oorlog. Bevorderd: bij den militairen geneeskundigen dienst, tot dirigeerend officier van gezondheid lc klasse, de dirigeerend officier van gezondheid 2° klasse P. A. Bol; tot dirigeerend officier van gezondheid 2e klasse, de officier van gezondheid le klasse A. G. von Freyburg. Bevorderd: bij het wapen der infanterie, tot luite nant-kolonel, de majoor P. A. A. Collard; tot majoor, de kapitein F. P. Cavaljé. Benoemd: tot 2en luitenant, de sergeanten F.R. de Vries Hofman, G. Ruempol Hamer, F. W. Broker, A. J. van Arastel, W. A. G. Ramaer, J. Bosman, A. Douglas, T. Soeterik, D. B. Schaap, F. B. C. H. von Splinter, H, J. E. Wiiten, S. Brandon, E. C. Sehef- fer, F. D. Triebei en K. J. Vermijue. (Javasche courant van den 30en Juli.) civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederlandwegens ziekteaan den ambte naar op wachtgeld E. Meijer. Ontslagen: uit 's lands dienst, de gewezen com mies op het residentiekantoor te Pekalongan J. Marthe- rus; op verzoek, eervol, wegens vertrek, als buiten gewoon substituut-griffier bij den landraad to Batang W. H. S. van Waning; op verzoekeervol, uit 'slands dienst, de klerk bij het vendukantoor te Soerabaija P. Jellema. Benoemd: tot substituut-officier van justitie bij den raad van justitie te Samarangde eerste commies op het parket van den procureur-generaal bij het hoog gerechtshof van Nederlandsch Indië mr. J. C. Mulock Houwer; tot officier bij den raad van justitie te Macas sar, de griffier bij den raad van justitie te Amboina mr. N. van Beers; tot substituut-officier van justitie bij den raad van justitie te Padang de fungeerende secre-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1