MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F 217. Donderdag 1872. 12 September. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, deji_2eD Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m.fi^séo' is- f 3.50. yC Middelburg 11 September. Bij ministeriecle beschikking van 9 dezer is de ver gunning voor een sloomsleepdienst in de provinciën Noord-BrabantZuid-Holland en Zeelandvroeger ver leend aan F. A. van Lange J.Jz., te Gouderak, met ingang van G October a. verklaard te zijn vervallen. Men schrijft aan het Leidsch dagblad uit den Ilaag: Naar men verneemt, zullen de Noord-enZuid-Neder- landsche afdeelingen van de Internationale werklieden- vereeniging spoedig bijeenkomen om te beraadslagen over de gedragslijn, welke gevolgd zal worden na het thans gehouden congres. Het hoofdpunt van behande ling zal vooral zijn of de beide afdeelingen zich ook zul len doen gelden als politieke vereenigingen. Hoewel het congres het karakter eener politieke macht aan de Inter nationale heelt gegeven, verzekert men dat beide ge noemde afdeelingen zich te dezer zake buiten stemming houden. Voorts zal het doel dier bijeenkomst zijn eene nauwere aaneensluiting der beide afdeelingen. Men verzekert nog, dat binnen veertien dagen door de 's Gravenhaagsche sectie eene meeting zal worden ge houden, waarop het congres en zijne handelingen zui len-worden toegelicht en besproken. Een commissie uit bet hoofdbestuur der Schuttevaers- vereeniging, bestaande uit de heeren W. U. de Jong (voorzitter) en W. J. Schuttevaêr (secretaris) zou heden bij den minister van biuuenlandsche zaken toegelaten wordenter bespreking van onderscheidene onderwerpen ten bate van schipperij en handel waaronder voorna melijk dat betreffende het wenschelijke van den aanleg eener haven ter berging van 300 schepen bij de Oranje sluizen te Sckellingwoude, {Ret Vaderland.) Ten aanzien van de dispensatiëndezer dagen door den minister van binnenlandscbe zaken verleend aan sommige jongelieden ten behoeve van hunne academi sche studiën, wordt aan de Nieuwe Rotterdamsche courant medegedeeld, dat althans sommigen daarvan als bet noodzakelijk en natuurlijk gevolg moeten beschouwd worden van voorloopige toezeggingendoor den onlangs overleden minister van binnenlandsche zaken gedaan. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. registratie. Benoemd, na afgelegd examen, tot sur numerair der registratie en domeinen: H.Esser, teLemmer; A. Westra, te Hoorn; A. Moll, te Arnhem; G. D. L. Graafland, te Maastricht; J. Hoe flake, te Hedel; B. M. Moorrees, te Zalt-Bommel; F. H. van Wijngaarden, te Medemblik; en N. W. Swijghuisen Reigersberg, te Grave. telegramie. Benoemd, met ingang van 1 Octo ber a., tot directeur van een der rijks-telegraaf kan to ren de telegrafist 3e klasse D. Rijnders. leger. Eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend op verzoekaan den len luitenant P. W. Steen kamp van het lc regiment vesting-artilleriemet ver gunning om de activiteits-uniform te blijven dragen. koloniën. Eervol ontslag uit 's lands dienst verleend, wegens ziekteaan den Oost-Indischen ambtenaar J. Val- bracht, laatstelijk opziener over den ververswinkel bij den artillerie-constructie winkel te Soera baijathans met verlof hier te lande. ONDERWIJS. Door den gemeenteraad van Amersfoort is totlecraar in de natuurkunde, cosmographiewerktuigkunde en mechanische-technologie aan de hoogere burgerschool aldaar benoemd dr. J. Nieuwenhuijzen Kruseman, te Haarlem, met 10 stemmen; terwijl de heer B. C.Goud smit, te Leiden, 5 stemmen verkreeg. Ter tijdelijke vervanging van den heer dr. Huls man, directeur der hoogere burgerschool te Breda, is het onderwijs in de wiskunde opgedragen aan den heer B. C. Goudsmit, doctorandus in de philosophie te Leiden. Benoemd tot leeraren aan de Twentsche industrie- en handelsschool te Enschedé, de heer Paardenkooper van 's Gravenhage in de Nederlandsche taal- en letter kunde en de heer A. A. Wikman van Zwolle in de geschiedenis en staathuishoudkunde. MARINE EN LEGER. Uit de legerplaats bij Milligen wordt van jl. Zondag het volgende gemeld „Heden heeft de gewone kerkdienst plaats gehad, doch er is, tot groote teleurstelling van vele bezoekers, geen parade gehouden. In stede daarvan te 12 uren wedstrijd te paard, waaraan ruim honderd ruiters der cavalerie en artillerie hebben deelgenomen. „Per regiment was voor de onderofficieren als lc prijs een gouden en als 2C prijs een zilveren horloge bestemd voor de korporaals en manschappen een zilveren hor loge als le en een met zilver gemonteerden sigaren koker als 2° prijs. „De renbaangelegen links achterwaarts van het kamp, was glooiend, zoodat men van 'tbegin ongehinderd bet einddoel kon zien. De lengte was 600 en de breedte 35 meters. Op 150 meter van 't begin was een sloot van 1.2 breed en 0.6 diep en op 150 meter verder een aarden wal opgeworpen, hoog 0.8 meter. „De rechterzijde der baan werd ingenomen door offi cieren en vele aanzienlijken met hunne dames; de lin kerzijde was verscheidene rijen dik bezet met burgers en militairen. „Telkens gingen acht .ruiters stapvoets tot zij 30 meters ver op de baan waren; daarna renloop. „De sloot was de grootste hindernisde aarden wal leidde ook niet tot gemak. Eens slechts zijn er acht over been gegaan. „Bij de lc reu kwamen 2 paarden zonder ruiter aan het doel; bij de 3e viel een onderofficier, door den sprong over den wal, van 't paard, bekwam een hoofd wond en bad zich aan de lendenen bezeerd. Dat paard, tot aan het doel doorgegaan, werd met hangend zadel onder den buikdoor een te paard zijnden cavalerist teruggeleid; ter zijde van de baan geraakte een dame tusscben beide en werd overhoop gereden. Er ontstond een oploop, maar spoedig was de orde hersteld. „De gekwetste onderofficier was opgestaanging eenige passen, doch viel bewusteloos neder en werd naar de ambulance vervoerd. Over de sloot springend bij de 5e partij is esn ander onderofficier gevallen en heeft zich zóo ernstig bezeerd, dat men meende dat hij den hals gebroken had; bij is echter niet dood en verkeert zelfs buiten gevaar. Een ander werd door zijn eigen paard aan 'tlijf bezeerd, ook bij 't slootspringen, en bekwam van een ander paard een hoefslag tegen 'thoofd, ging voort en viel kort daarop neder. „Bij den laatsten ren, zijnde twee ruiters, geraakte een der paarden, bij den sprong over den waf, buiten de richting der baan en reed den kapitein Thijssen, van het 2e regiment infanterie, ten onderste boven, tenge volge waarvan hij per ziekenwagen naar de ambulance werd getransporteerd. „Bij de 12 eerste ritten zijn, op éen na, telkens een of meer ruiters gevallenvooral met over de sloot te springen. „De meeste ruiters kwamen bij bet doel aan zon dei- hoofdbedekking." Tot het spiegelgevecht van 9 September waren f mil- lioen infanterie-patronen en 600 ladingen voor het geschut uitgereikt. Een vijandelijk bivak was gelegerd in het Kootwijksche zand, met voorposten, waarvan de linkervleugel aan sloot tegen Vossen, een buurt van Apeldoorn. De onzen vielen die stelling met hevigheid aan en 't scheen goed gevolg te zullen hebben, doch de moei lijkheid van het terrein en de sterke positie des vijands waren een onoverkomenlijke hinderpaal. Men trok terug en de vijand vervolgde tot op de Garderensche heide, alwaar open slag werd geleverd. De onzen verdedigden zich tot alle kans verloren was en ontweken toen het gevecht, door de Garderensche Enk en Ouwendorp te bereiken. Velen hebben, uitgelokt door het goede weder, de evolution der troepen en de werking van kanon- en geweervuur nagegaan en aanschouwd. Na heden zullen geen manoeuvres meer plaats hebben want morgen vertrekt reeds het 1° gedeelte der troe pen Vrijdag en Zaterdag de rest. (iV. Roti. cour.) RECHTZAKEN. De arrondissements-rechtbank te Deventer heeft gis teren uitspraak gedaan in het verzet van den heer van Vloten tegen het vonnis dier rechtbank, waarbij hij tot 15 dagen cellulaire gevangenisstraf en f 300 boete is veroordeeld. De rechtbank heeft hem ook nu dezelfde straf opgelegd. GEMENGDE BERICHTEN. In den afgeloopen nacht is een eind waterkeerende dijk of dam in het kanaal bij de voormalige Haven barrière alhier doorgebroken, en dientengevolge, naar wij vernemen, vrij belangrijke schade aan de in aanleg zijnde bazaltkade en verdere werken aldaar toegebracht. Een nieuw stoomschip van de maatschappij Neder land,, dat den naam van Koning der Nederlanden zal 'voeren, is dezer dagen van de werf der heeren John Elder en c0., te Fairfield, te water gelaten. Het is 350 voet lang, 39 voet breed, en 31 voet 6 duim diep, meet 3055 ton en heeft machines van 400 paardenkracht nominaal. De Zweep verneemt uit goede bron dat de Brus- selscbe Vlamingen, die bet congres te Middelburg bij woonden, eerlang een adres van dankzegging zullen zenden aan de regelingscommissie, aan het stedelijk bestuur van Middelburg en aan de Zeeuwsphe bevolking, „voor het schitterend en gulhartig onthaal 't welk de Vlamingen bij de Noord-Nederlandsche broeders genoten hebben.' Op het hoogste gedeelte» van den vestingwal te Delfzijl is men bezig met bet plaatsen van een sein- toestel, dienende om aan de schippers dagelijks ken baar te maken het verschil in barometerstand tusschen Maastricht, Vlissingen, Helder en Delfzijl. Na eene buitenlandsehe reis van twee jaren, waar van het grootste gedeelte in Denemarken, is de bekende dwerg Jan Hannema, meer bekend onder den naam Tom Pouce, dezer dagen in zijne geboorteplaats Berguin (Friesland) teruggekomen. De gemeenteraad van Antwerpen heeft in zijne jongste zitting, op voorstel van een der schepenen, den heer van der Taelen, het voorstel goedgekeurd om een monument op te richten teneinde de vrijmaking der Schel de te vereeuwigen. Er zal eene inschrijving worden ge opend en de onthulling zal den 10u Augustus 1873 plaats hebben. Op dien datum zal het tien jaren gele den zijn dat dit heugelijke feit plaats had. Bij gelegenheid van de installatie van den nieuwen gemeenteraad van Ilenaix in België hadden aldaar even dwaze als betreurenswaardige feiten plaats. De elerica- len hadden een optocht georganiseerd waarin men een lijkwagen zag, getrokken door een met rouwklee deren bedekten os. Op de lijkwagen zaten 13 rouw dragers die de 13 niet herkozen leden van den gemeente raad voorstelden. Om bet volk in bedwang te houden bad men de hulp van de gendarmen ingeroepen, die een bewijs van hun ijver voor de kerk wilden geven door een zeer fatsoenlijk jongmenscb te arresteeren. Later werd bij echter losgelaten en werden daarentegen een paar gendarmen naar de gevangenis gebracht. Volgens een berekening, openbaar gemaakt door de centrale commissie door de Rijnvaart, zijn per stoom- en zeilvaartuigen tusscben Duitscbland, België en Ne derland den Rijn op- en afgevoerd het volgende aantal centenaars koopwaren: in 1868 121,800,000 centenaars of 3,045,000 last; in 1869 124,300,000 centenaars of 3,107,500 last; in 1870113,700,000 centenaars of 2,842,500 last; in 1871 121,100,000 centenaars of 3,027,500 last. Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat de waterstand gedurende 1871 voor de scheepvaart buiten gewoon ongunstig is geweest.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1