MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F 214. laandag 1872. 9 September. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2en Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.SO. e Middelburg 7 September. De kamer van koophandel en fabrieken te Vlissicgen heeft, in antwoord op haar verzoek tot het openstellen van den spoorweg voor het publiek verkeer, van den minister van binnenlandsche zaken tot antwoord ont vangen dat, door welwillende medewerking der Maat schappij tot exploitatie van staats-spoonvegende dienst tot Ylissingen met den aanvang van den winterdien&t, 1° November a., zal aanvangen. Ons bericht van gisteren wordt alzoo bevestigd. Bij het gemeentebestuur is tegelijk een schrijven van den minister van binnenlandsche zaken ontvangen, waarin te kennen gegeven wordt, dat het verzoek van den gemeenteraad, om het marine-dok vóór den winter in verbinding te brengen met het lokaalstationzal worden ingewilligd. Naar wij vernemen zal a. Woensdag een spoortrein van hier naar Ylissingen rijden, bij gelegenheid van een feest, door de liedertafel Concordia te Viissin- gcn georganiseerd, teneinde eene haar aan te bieden banier plechtig in ontvangst te nemen. Aan dat feest zal worden deelgenomen door: de liedertafel Condordia van Vlissingen, Middelburg's liedertafel, eenige leden van de Middelburgsche Onder- wijzers^zangvereeniging, de volkszangschool der ver- eeniging Uit het volkvoor het volk alhier, de fanfaren Eendracht uit Stabroeckalsmede de muziekgezelschap pen Accelerando uit Middelburg, De volharding uit Goes, Prins Hendrik uit Heinkenszaud en Ons genoe gen uit Ylissingen. Te 2 uren zullen genoemde liedertafels en muziek gezelschappen, alsmede cene deputatie van de zangver- eeniging Harmonie uit Veere, de koninklijke handboog- schutterij Willem UI, de Vlissingsche afdeeling van het Metalen kruis, de rederijkerskamer Amicitia en eene deputatie van het kader der schutterij zich in den Prinsentuin vereenigen tot het organiseeren van. den optocht naar het feestterrein op de Groote markt, waar de eerewijn aangeboden en de banier overhan digd zal worden. Daarna zullen drie muziekgezel schappen ieder twee nommers uitvoeren. Te 6 uren des avonds worden de muziekuitvoeringen voortgezet; een uur later wordt de optocht met fakkellicht en Bengaalsch vuur herhaald, en omstreeks half acht hebben in den Prinsentuin de zanguitvoeringen en uit reiking van medaljes plaats. De beide eerste publieke vergaderingen van het con gres der Internationale op Donderdagen Vrijdag boden, naar ons onze correspondent te 'sGravenhage mede deelt, niet veel belangrijks. Eene verwarde en door allerlei incidenten afgebroken discussie in een overvol en zeer warm lokaal, waar de aanwezigen gratis de sensatie van een Russisch bad konden genieten, was het merkwaardigste. Behalve verschillende personeele quaes- tiën nam de voorlezing van eenige rapporten het groot ste gedeelte der zittingen inen de noodwendige ver taling van den inhoud dier rapporten alsook van de korte of lange redevoeringen der verschillende sprekers die, hetzij ze in't FranschEngelschDuitsch Spaanseh of ltaliaansch het woord voerden altoos maar door een betrekkelijk gering getal der aanwezigen konden ver staan en begrepen worden, was een groote hinderpaal voor geregelde discussie en tegelijk een reden van groot ongeduld van het publiekdat in talrijken getale de ver gaderingen bijwoonde. In de zitting van Vrijdag avond werd mededeeling gedaan van eenige in de statuten der vereeniging ge brachte wijzigingen, welke strekten om de macht van den hoof draad (Carl Marcx) in schijn ietwat te verkorten. Uit de houding der Spaansciie gedelegeerdenvau wier zijde vooral de oppositie tegen de centralisatie der vereeniging kwam, was echter op te maken dat deze wijziging niet dan eene onbeduidende concessie was, die de ontevredenen niet tevreden stelde. Verder werd een discussie gehouden over de vraag of de Inter nationale zich al dan niet als politieke partij zou con- stitueeren, vijandig jegens alle bestaande' politieke partijen, welke de politieke macht aan de „bezittende klassen", de burgerij, in handen speelde, en vooral jegens de zoogenoemde vrienden van den werkman die, onder den schijn en het voorgéven van radicalisme, ten slottewanneer de arbeiders hen eenmaal gebracht had den waar zij wezen wilden, t$ck niet veel beter waren dan de anderen. Een Franschman hield over deze vraag, in bevestigenden zin natuurlijk, eene lange speech, doch op eens veranderde de quaestie van gedaante en bleek het constitutief beginsel der vereeniging: de opheffing van het proletariaat en van het onderscheid der klassen in debat te zijn. Èn dit gedurig verschieten van het onderwerp, èn het verbazende gedrang in de kleine zaal, èn de moeilijk heid om da sprekers te verstaan, èn de eigenaardige wijze waarop de vergadering geleid werdmaakten het moeilijk een geregeld overzicht van het verhandelde te geven. 's Avonds te half elf zijn de leden abrupt, en zonder dat de vergadering werd gesloten, uiteengegaan. Toen namelijk het publiek het „Wien Necrlands bloed" aan hief zijn de gedelegeerden spoedig verdwenen, vermoede lijk uit vrees dat de demonstratie een ernstiger karakter nou aannemez. De Staats-courant van gisteren bevat een koninklijk besluit van den 27en Augustus jl., houdende aanwijzing der gemeente Sliedrecht als standplaats van een post kantoor. Naar de Dordreclitscbc courant met zekerheid ver neemt, wordt de spoorweglijn van Dordrecht naar Fe yenoord met 1 November geopend. KERKNIEUWS. Aangenomen het beroep tot predikant bij de Neder-, dnitsche hervormde gemeente te Kockengen door den heer H, >S. J. van Rijsoort, te Nieuw- en St. Joosland- MARINE EE LEGER. Volgens een bij het departement van marine ont vangen telegram, is Zr. M". fregat met stoomvermogen Admiraal van "Wassenaer, onder bevel van den kapitein ter zee R. L. deHaes, op zijn kruistocht in de Noordzee, den G';n dezer ter ree de van Leith aangekomen. Aan boord was alles wel. Staals-cour JI. Maandag zijn aan de koninklijke militaire acade mie te Breda de onlangs tot cadet aangestelde jongelingen aangekomen. Dinsdag zijn de lessen volgens de nieuwe regeling aangevangen. De cadetten van het 3e studiejaar kwamen Maandag te Delft aan, om aldaar onder leiding van de kapiteins Simon, Schalken en van der Heide, en de luitenants de Grecve en Blauw hunne studiën te voltooien. Naar men verneemt zullen met 1 October a. aan den cursus in de nat ur- en geneeskundige vakken aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam deelnemen 114 militaire studenten, die bij het garnizoens-hospitaal aldaar tot officier van gezondheiA worden opgeleid; hieronder bevinden zich 51 candidaat-artsen. Eergisteren begon in de legerplaats bij Milligen de dag met de ter aarde bestelling van den majoor Troës- ter. De lijkstoet werd geopend door 2 pelotons gewa pende .soldaten, waarbij het vaandel van het regiment waartoe de overledene behoorde, was ingedeeld. Hierop volgde het muziekkorps, dat nu eu dan treurmarschen uitvoerde, daarachter de lijkkoets en een rijtuig met nabestaanden, terwijl alles gesloten werd door den op perbevelhebber der legerplaats, de aanwezige generaals, alle hoofd-en vele subalterne officieren en eindelijk het bataljon, door den majoor Troëster gekommanderd ge weest. Te 10 j uur nam bet prijsschieten een aanvang waar van de uitslag was als voigt: lc prijs officiereu, bestaande uit een revolver, behaald door den leu luitenant Portegies van het 8C regiment infanterie met 3 schoten, 2 treffers 21 punten, 200 passen afstand eenmansschijf. 2e prijs officieren, insgelijks een revolver, behaald cLóor kapitein Kolk wan van het 1° regiment Infanterie, met 3 schoten, 2 treffers 20 punten, afstand en schijf als boven. Des avonds van 694 uur zou er nachtelijke veld dienst plaats hebben en gisteren een groote manoeuvre tusschen Ouddorp, het Udelermeer en het Aardhuis; hij deze gelegenheid zouden twee brigades over elkan der werkzaam zijn; bij de infanterie wordt per man 15 patronen verstrekt, en bij de artillerie 10 schoten per vuurmond. Daily News bevat de namen van alle buitenland- sche officieren die de Engelsche militaire herfstmanoeu- - vres bijwonen. Daaronder vindt men voor Nederland den generaal Schönstedt en den kapitein van den generalen staf Kromhout. KOLONIËN. De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië heeft de volgende beschikkingen genomen. civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den adsis- tent-resident van Djokjokarta F. H. W. graaf von Ran z ow. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, wegens ziektemet behoud van recht op pensioende ambtenaar op wachtgeld G. W. C. Dressierlaatstelijk lu klerk, tevens griffier bij den landraad te Lamongan. Benoemd: tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Poerwakarta, de 1K hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Batavia G. Lavelltot lcn hulponderwijzer aan de openbare derde lagere school te Batavia, de hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Poerwakarta L. H. van Dingstee; tot 2en hulp onderwijzer aan de openbare lagere school te Malang L. Franken, onderwijzer voor den Indischen dienst, onlangs uit Nederland aangekomen. departement van oorlog. Ontslagen: op ver zoek, eervol, uit Zr. Ms. militairen dienst wegens vol brachten diensttijd, met behoud van recht op pensioen, de luitenant-kolonel der infanterie W. E. F. van Heems kerk, de dirigeerende officier van gezondheid Ie klasse A. H. Ivunze en de majoor der infanterie A. W. van Riemsdijk; eervol, uit 'slands dienst, de geschorste klerk bij de militaire administratie W. Laurens. GEMENGDE BERICHTEN. De verbinding van het eiland Ameland aan den vasten wal is tot stand gebracht. Nadat de werken tot verbindingvan ongeveer 5700 meter van het eiland en 3000 meter van de Frieache kust waren gevorderdzijn die in de vorige week met gunstig gevolg samengesloten, en werden Zaterdag den 31cn Augustus jl. de zink werken in do laatst overgebleven geul, op 2500 meter afstand van den Frieschen wal, tot de hoogte der nevenliggende gedeelten van den dam opgewerkt. Zoo wel het werk als de daarbij in gebruik zijnde schepen waren bij die gelegenheid met vlaggen versierd, terwijl het werkvolk feestelijk werd onthaald. Dezer dagen is te Dronrijp in de afgegraven terp van den heer Osinga gevonden een vrij wel geconser veerde gouden Romeinscho munt van keizer Jovinus, die van het jaar 411 tot 413 aan de regeering was. Aan de voorzijde is het borstbeeld des keizers, rechts met het opschrift: D. N. Jovinus P. F. Aug..; aan de keerzijde ziet men den keizer in militaire kleeding, rechts staande, in de eene hand een standaard, in de andere eer e wereldbol houdende, gekroond door het beeld der overwinning: zijn linkervoet is geplaatst op een ouder hem liggenden gevangene; het omschrift luidt hier: lies titulor Reip. Een paar maanden geleden werd uit dezelfde terp eene nagenoeg gelijke gouden munt gevonden, die echter zeer slecht geconserveerd was. Beide munten hadden gouden oogjes van eene andere goudsoort als de munt en zijn vrij zeker ge dragen geworden. Eerstgenoemde munt bevindt zich in de verzameling van mr. Questius te Dronryp; laatst genoemde is het eigendom geworden van het Friesch genootschap te Leeuwarden. Den 2Geu dezer zal te Parijs het internationaal

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1