MIDDELBÜHGSCHE F 213. Zaterdag 1872. COURANT. 7 September. Dit Wad verschijnt dagelijks niet uitzondering van den Zondag, den 2eB Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. JDe prijs per 3/m, fraiaco is f 3.50. Middelburg 0 September. Naar wij vernemen zal met den aanvang van den winterdienst voor de staatsspoorwegen, op den lcn No vember a.-j de spoorweg van Middelburg naar Vlissin- gen voor het publiek verkeer worden geopend. Met ingang van den 15cn dezer wordt een rijkstele graafkantoor met beperkten dagdienst geopend te Yzen- dijke. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen leeuw raden adipati Danoe Redjo, rijks bestuurder van Djokjokarta. belastinggfr. Opgeheven de volgende ontvangkanto ren: dat dw directe belastingen en accijnsen, gevestigd te Pannerdenbevattende de gemeenten Pannerden en Herwenen Aerdt; dat der in- en uitgaande rechten en accijnsen gevestigd te Lobith gemeente Herwenen Aerdt. Ingesteld een nieuw ontvangkantoor der directe be lastingen in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith, voor de gemeenten Herwen en Aerdt en Pannerdenen tot ontvanger aldaar benoemd J. Manden thans ontvan ger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Lobith. Verplaatst de volgende controleurs der directe belastingen, in- en uitgaaande rechten en accijnsennaar MiddelburgP. Gr. van Delden, thans te Alphea naar Zalt-Bommel, H. A. Toe Waterthans te Coe- vorden. ONDERWIJS. Op de voordracht voor leeraar in de natuurweten schappen aan de hoogere burgerschool te Amersfoort zijn geplaatst de heeren dr. J. Nieuwenhuyzen Kruseman, te Haarlem; dr. W. Kapteyn, te BarneveldB. C. Goudsmit, doctorandus te Leiden, en V. A. Julius, doctorandus te Utrecht. MARINE EN LEGER. Heden hebben in de legerplaats te Milligen groote gecombineerde manoeuvres plaats met de beide brigades, zoomede de cavalerie en artillerie, in het vuur, van twee legerkorpsen tegen elkander, onder commando hunner generaals. Eergisteren morgen te 5 uren liet zich de cavalerie- muziek hooren, ter eere van den verjaardag van den prins van Oranje, en is toen ook eene aubade met vader- landsche liederen voor de tent des opperbevelhebbers gebracht. Het gansche kamp was met onafzienbare rijen vlaggen versierd. Onder begunstiging van prachtig weder werd de groote parade gehouden, onder kom- mando van den kolonel G. J. H. Michelhoff, komman- dant der brigade cavalerie. Des namiddags hadden op diverse plaatsen en voor de cantine van den grooten staf, in het centrum van het kamp, muziekuitvoeringen door de kapellen der korpsen plaats. De gezondheidstoestand in het kamp is zoo wordt van daar geschreven allergunstigst. Het eten der militairen wordt veel beter gekookt dan bij vorige kampen, en ook het vleesch is zeer goed. Ook het drinkwater is zeer voldoende. De heer Démasur, kapitein van den generalen staf der Fransche republiektevens militair attaché aan de ambassades te Brussel en te 's Gravenhagezal weldra in het kamp aankomen. De Deensche kapitein der genie Tobise en officier van den generalen staf zijn weder in het kamp teruggekomen. Als een staaltje van baldadigheid wordt uit het kamp van Milligen medegedeeld, dat het kanon waarmede des morgens te 5 urendes middags te 12 uren en des avonds te 9 uren seinschoten worden gelost, vernageld jS gevonden. GEMENGDE BERICHTEN. Gisteren morgen werd te half elf uur de openbare zitting der Internationale te 's Gravenhage geopend. Er was een vrij groot publiek en een aantal verslaggevers van dagbladen. Al het gesprokene werd in vier talen vertaald, hetgeen zeer tijdroovend was. Er waren ongeveer 50 afgevaardigden. De zitting is aangevangen met eene openingsrede van den president, waarin hij te kennen gaf, dat de redenen, waarom het congres sedert 2 jaren niet plaats had, hekend waren, namelijk de ge beurtenissen .te Parijs. De private conferentie te Lon den heeft echter niet de belangen der Internationale geschaad, maar integendeel deze vergroot en versterkt. Hetzelfde gevolg hebben de vervolgingen gehad: het aantal verbondenen is toegenomen, vooral onder de landbouwende klasse. De voorzitter bracht hulde aan Nederland voor zijne gastvrijheid en verwenschte de infame ministersdie de uitlevering van de leden der commune gewenseht hebben, als den iufamen JulesFavre en den verrader Trochu. Hij herdenkt met genoegen het a»ij|gord dat Engeland gaf op de vraag tot uitle vering waar een o.syl is voor Bonapartesis ook een asyl voor communisten. Hij spoort allen aan om samen te werken totdat het doel bereikt zal zijn: de bevrij ding der werkende klasse (toejuichingen). De verga- deling heeft besloten om de uitneodiging van den fede- lalen raad te Amsterdam, om na het congres eene ledenvergadering te Amsterdam te houden, in een geheime zitting te behandelen. Na de openingsrede van Ranvier werd voorlezing gedaan van het rapport van den algemeenen raad, dat hoofdzakelijk de vervol gingen uiteenzettewaaraan de Internationale voort durend, zoowel van monarchen, gouvernementen en zelfs van de pers blootstond, en opwekte om voort te gaan op den ingeslagen weg en het welbegrepen be lang van den werkman in het oog te houden. Bij accla matie is aangenomen eene motie, waarbij 't con gres, uit naam der arbeidende klasse van da gansche wereld, zijne bewondering uitdrukt van den hel denmoed der kampvechtersgevallen voor de rechten des volksen waarbij groeten worden overgebracht aan allen, die zich nog in ketenen gesloten bevinden. Des namiddags te 4 uren zou de openbare zitting wor den voortgezet. Gedurende de zitting is eene betuiging van sympathie van de federatie te Genéve ontvangen. THERMOMETERSTAN D. 5 Sept. 's av. 11 u. 67 gr. 6 'smorg. 7u.69gr.'smidd.lu.74gr. 'sav. 6u. 70 gr. XII' 1ÜERLAXDSCII TAAL- M LETTERKUNDIG CONGRES TE MIDDELBURG. Algemeene vergadering van Donderdag 5 September. {Vervolg.) De voorzitter deelt mede dat bij het bureel kennis geving is ontvangen van de door de tweede afdeeling genomen besluiten. In die afdeeling had de heer van der Auwera gewe zen op de wenschelijkheid der oprichting van een gedenkteeken voor van Loon en van Mieris, en was besloten aan de algemeene vergadering voor te stellen dat het XIIe Nederlandsch taal- en letterkundig con gres besluite eene commissie to benoementeneinde dit denkbeeld nader te onderzoeken en er uitvoering aan te geven. Verder werd door die afdeeling in overwe ging gegeven om tot leden van die commissie te be noemen de heeren E. D. van Even, van der Auwera, Geelband, A. H. G. Fokker, J. P. Visvliet en Vreede. Dit voorstel wordt met acclamatie aangenomen. Voorts verzocht de tweede afdeeling de instemming der algemeene vergadering op het besluit van die afdee ling, om door de commissie van uitvoering der besluiten van dit congres ie doen aandringen op de uitvoering van het besluit te Leuven genomen omtrent het onderwijs in de Nederlandsche taal in de Vlaamsche gewesten. De uitvoering daarvan zou men wenschen te zien opgedragen aan de heeren SchuermansVuylsteke, Hendrickx, Roucourt, Alberdingk Thijm en Brouwer, met het recht om zich nog twee of drie andere heeren toe te voegen. De vergadering- voldeed door levendige toejuiching aan den wenscii door de tweede afdeeling omtrent dit punt te kennen gegeven. Eindelijk had de heer Geelhand in de tweede afdee ling gewezen op de wenschelijkheid van munteenheid tusschen Nederland en België. Nadat door den voor zitter van die afdeeling was gewezen op de moeilijk heid van een internationale munteenheid, was van de zijde der Vlaamsche leden medegedeelddat het reeds van groot belang zou zijn indien men in de beide lan den een officieele fixatie van de waarde van het geld had. Daar de regelingscommissie van gevoelen was, dat dit onderwerp niet op dit congres behoorde te worden behandeld, stelde de voorzitter voor het buiten behan deling te laten, waarmede de vergadering zich ver- eenigde. Op de vraag van den voorzitter of ook nit de be raadslagingen in de derde afdeeling voorstellen waren voortgevloeid, die in de openbare vergadering behandeld zouden moeten worden, antwoordt de heer Rogghédat de heer Hofdijkdie eerst de werkzaamheden in de derde afdeeling had geleid onverwachts de stad had moeten verlaten, waarna de heer Nijhoff het praesidium op zich had genomen. Eigenlijk was men met betrek king tot het tooneel tot geen resultaat gekomendoch een lid der afdeeling, de heer Frederiks, had een voor stel willen doen. De heer Nijhoff verklaart als voorzitter der derde afdeeling dat door die afdeeling geen besluit is geno men om een voorstel ia de algemeene vergadering ter tafel te brengen. De beer Frederiks stemt toe dat de heer Nijhoff in dit opzicht gelijk heeft, maar het slot der vergadering van de derde afdeeling was eenigszins verward ge weest en hij had een voorstel willen doen. Nadat door den voorzitter was gevraagd of er een voorstel van de afdeeling bestond en daarop door den heer Nijhoff bepaald ontkennend was geantwoord, ver klaart ae voorzitter zich daaraan te moeten houden en geelt bet woord aan den heer Frederiks vooreen nieuw onderwerp. De heer Frederiks deponeert hierop een nieuw voor stel bij het bureau, n. 1. dat bet XITlc Nederlandsch taal- en letterkundig congres besluite den wensck uit te spreken, dat het Nederlandsch tooneelverbond meer ondersteuning moge ondervinden. Daar het bureel er geen bezwaar inziet om dit voor stel in behandeling te brengen, opent de voorzitter daarover de beraadslaging. Niemand verlangt verder bet woord er over te voeren en het wordt bij acclamatie aangenomen. Door den voorzitter wordt nu aan de orde gesteld een door den heer Max Rooses ingediend voorstelstrek kende dat pogingen zullen worden aangewend om de belangstelling der Noord- en Zuid-Nederlandsche bladen in de Vlaamsche zaak te bevorderen en ten tweede om pogingen aan te wenden teneinde eene ver mindering van het tarief van het port op de dagbladen tusschen de beide landen te verkrijgen, zoo mogelijk tot een halve cent per nommér. Tot toelichting van zijn voorstel toegelaten, verklaart de heer Max Rooses eene poging te willen aanwenden om de hulp der Nederlandsche pers in te roepen voor de Vlaamsche zaak. Er bestaat toch geene vereeniging, geene partij of zij tracht steun te krijgen bij de perio dieke pers, zoo mogelijk zelfs een eigen blad te stich ten. De Vlaamsche zaak wordt nog te weinig door die pers gesteund en de oorzaak daarvan is gemakkelijk aan te wijzen. De Vlaamsche partij is geen partij "in den engen zin van het woord, zoodat zij tegenover een andere partij staat waartegen zij strijd zou moeten voeren; onder hare leden telt zij aanhangers van de meest uiteenloopende politieke denkwijze. Maar zoo zij geen partij is in engeren zin, zij is het wel in een rui meren zin; zij is eene partij door aaneensluiting van allen die de Nederlandse!ie taal- en letterkunde lief hebben, en de kracht van de Vlaamsche partij in zoo- danigen zin te bevorderen zou hij van de dagbladen allezins billijk achten. Een groot gedeelte der Zuid-Nederlandsche pers even wel houdt zich uitsluitend bezig met de belangen der twee groote politieke partijen waarin het land verdeeld is en daaraan maken zij de grootere belangen van het gansche Nederlandsche volk ondergeschikt. In Noord- Nederland is dit eenigszins andersdaar is men meer doordrongen van de noodzakelijkheid om de belangen der Nederlandsche taal- en letterkunde te bevorderen, maar toch niet in alle opzichten voldoende. Na dit met eenige voorbeelden te hebben opgehelderd zegt spreker, dat er geklaagd wordt over verregaande onver schilligheid voor het verkrijgen van de rechten die aan de Nederlandsche taal toekomen en daarom roept hij de belangstelling en medewerking in van de Neder landsche pers. Hij is van oordeel, dat men iu België te veel onbe kend is met hetgeen in Noord-Nederland geschiedt, en hij zou wenschen, dat men daarvoor in Zuid-Nederland een meer open oog had. Hij wenscht dat alles wat in Noord-Nederland gebeurt door de Zuid-Nederlandsche

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1