MIDDELBURGSCHE C O R A N T. F 211. Donderdag 1872. 5 September. Dit blad'„verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2" Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3m. franco is f 3.50. Middelburg September» Bij de gisteren plaats gehad hebbende herstemming is tot lid van den gemeenteraad van Nieuw-en Sfc. Joos- land gekozen de heer C. Verhuist. De zittingen van de internationale commissie vcor de Rijnvaart zijn de vorige week te Mannheim gesloten. Men weet dat Frankrijk geen afgevaardigde meer heeft in die commissie,- Zwitserland zendt geen vertegenwoor digers, omdat er geen scheepvaart is op zijn gebied, Nederland blijft derhalve alleen als niet-Duitsche mogend heid over. Volgens den correspondent van l'Indépen- dance heeft dit tengevolge gehad, dat het vorige jaar door de afgevaardigden van Hessen en Baden is voor gesteld, om de werkzaamheden op te dragen aan een bureel van de Duitsche rijkskanselarij; de tegenspraak van den Hollandschen afgevaardigde heeft echter dit plan voorloopig doen opgeven. Andere veranderingen, door den Duitschen afgevaardigde voorgesteld, waar onder het gebruik der Duitsche taal in plaats van de Fransche, konden door den Nederkmdschen afgevaar digde niet worden tegengehoudendeze zou zich thans genoodzaakt hebben gezien het verslag van het verhan delde uit het Duitsch in het Fransch te vertalenomdat zijn regeering daarop gesteld is. Volgens denzelfden correspondent is er sprake ge weest, om de bevoegdheid van de commissie, om uit spraak te doen over quaestiën de Rijnvaart betreffende, af te schaffen en die op te dragen aan den gewonen burgerlijken rechter. De beslissing in deze zaak zou echter zijn aangehouden tot later. Wij deelen deze berichten niet dan onder voorbe houd mede. (Het Vaderland.) BENOEMINGEN EN BESLUITEN. eebeteekenen. Toegekend de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van 22 September 1855, n°. 64, alsmede een loffelijk getuigschrift, aan A. de Vrijs, te Amsterdam, wegens redding van drenkelingen aldaar op 4 Juli 1856, op 17 October 1867 en op 10 Sep tember 1869; aan L. Bouw, te Amsterdam, wegens redding van drenkelingen aldaar op 3 October 1870, op 5 Augustus 1871 en op 28 Maart 1872, en aan J. J. de Munck, mede te Amsterdam, wegens redding van dren kelingen aldaar op 25 Februari, 20 Juli, 5 September en 13 October 1870. staatscommissies. Alsnog benoemd tot lid van de hoofd-commiasieingesteld bij besluit van 11 April 1872, n°. 11, ter behartiging van de belangen der Nederlandscbe inzenders bij de in 1873 te Weenen te houden inter- nationele tentoonstelling van voortbrengselen van nijver heid, landbouw en schoone kunsten, H. Witte, hortulanus aan 's rijks academietuin te Leiden. marine. Ontslagen, eervol, uit Zr. M>. dienst, de luite nant ter zee 1° klasse 11. Hovy, en de adelborst lc klasse C. N. A. de Groot Stiffryde eerste met toekenning van een pensioen van f 1100, en de tweede van f 250 's jaars, beiden wegens ongeschiktheid voor den militairen dienst, wegens in en door den dienst ontstane lichaamsgebreken. Benoemd tot luitenant ter zee lc klasse de luitenant ter zee 2C klasse D. G. Brand. ONDERWIJS. De minister van binnenlandsche zaken heeft Zondag een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van voor werpen betrekking hebbende op het middelbaar onder wijs, te Utrecht. De tentoonstelling wordt heden avond gesloten. Drie Japansche heeren, behoorcnde tot het groote gezantschap dat thans te Londen vertoeft, hebben dezer dagen te 's Gravenhage en te Amsterdam ver schillende inrichtingen van onderwijs bezocht, en op andere wijze inlichtingen ingewonnen omtrent den toe stand van het onderwijs hier te lande. KERKNIEUWS. Uit het bestaande zestal is gisteren avond door het kiescollege der Nederduitsche hervormde kerk te Rotter dam, ter benoeming van een predikant, het volgende drietal opgemaakt: P. J. Hoedemaker, te Veenendaal P. van Son, te Nijmegen; J. P. Nonhebei, te Middelburg. RECHTZAKEN. Gisteren is bij de rechtbank te Deventer het verzet behandeld van dr. J. van Vloten, tegen het tegen hem bij verstek gewezen vonnis. Het openbaar ministerie requireerde bevestiging van het vorige vonnis. De uit spraak is bepaald op Dinsdag a. KOLONIËN. De Pinang-Gazette bevat berichten uit Deli tot den 3™ Juli: De troepen, ongeveer 140 man sterk, zijn teSoengal, ongeveer 14 mijlen van Laboean, gekampeerd, waar zij eene sterke positie hebben ingenomen en de aan komst der versterkingen wachten. Omstreeks 14- dagen vroeger werd eene expeditie door onze troepen ondernomen naar eene plaats, Tan doe Benoa genaamd, ongeveer 20 mijlen meer landwaarts in dan Soengalom er de twee rebellenhoofden gevangen te nemen; Dato Ketjil en Dato Dalil zouden zich daar toch ophouden. Op ongeveer 3 mijlen van genoemde plaats werd plotseling op de troepen een moorddadig vuur geopend uit een duchtig versterkt Battaksch huis, waardoor 10 de.- onzen buiten gevecht werden gesteld. De dappere kommandant der troepen liet de benting terstond bestormendie zonder verdere verliezen werd genomen, daar de Battaks de vlucht namen. De Nederlanders achtten zich onder deze omstandig heden nogtans niet sterk genoeg om de vervolging dieper landwaarts in voort te zetten en begonnen op Soengal te retireeren, hetgeen echter niet ongestoord plaats had, want den volgenden dag werden de troepen in den rug en op de rechterflank bestookt. Na eene schermutseling van een uur slaagden zij er in de Battaks met groot verlies af te slaan. De onzen leden daarbij geenerlei verlies. Den 10en Juli is Zr. Ms. transportschip Java van Soerabaya te Batavia teruggekeerd. Het schip zal waar schijnlijk tegen het einde dezer maand de reis naar Nederland weder aanvaarden. Uit de afdeeling Tanggeian wordt gemeld, dat, tengevolge van een in den nacht van 5 op 6 dezer plotseling opgekomen bandjir in de Tji-Mentjere, de dijk langs die rivier doorgebroken is, waardoor ver scheidene kampongs van het land Pasilian 2 a 3 voet onder water werden gezet. De noodige maatregelen zijn genomen om de dijkbreuk te herstellenterwijl een onderzoek naar de geleden schade wordt ingesteld. De weg in de Kloof, die door ongeveer twintig duizend handen in een staat van bruikbaarheid is her steld, heeft weder veel van de aanhoudende regens ge leden. Men vreest dat een zwakke bandjir voldoende zal zijn binnen korten tijd de gemeenschap opnieuw te verbreken. De weg van Loeboe-Along tot boven Ivayoe Tanam moet daarentegende omstandigheden in aan merking genomen, uitmuutend zijn. (Sum. Ct). GEMENGDE BERICHTEN. Jl. Maandag voormiddag werd in de nabijheid van Neuzen, bij de hofstede Mofteschans, aan den open baren weg, een pas geboren kind van het vrouwelijk geslacht gevonden. Door de onmiddellijk in het werk gestelde nasporingeu kwam men te weten, dat dien morgen met den eersten spoortrein van Gent eene be jaarde vrouw in Vlaamsche kleederdracht was mede- gekomen, bij zich dragende een voorwerp, gewikkeld in een kleedingstuken dat men later die vrouw zoo wel binnen als in den omtrek van Neuzen met het bij zich hebbend pak had opgemerkt. Bij navraag aan het station van den spoorweg te Neuzenbleek het alras dat diezelfde vrouw aldaar, alsnu ontdaan van het pak, had geïnformeerd naar het vertrek van den eerstvol- genden trein naar Gent; op het bekomen bericht dat die eerst des avonds vertrok, verwijderde zij zich langs het kanaal, in de richting naar Sluiskil. Een zich te Neuzen bevindende maréchaussée achterhaalde haar al spoedigen zij bekende toendat zij de daderes van het ïeit waste Ledeberg bij Gent woonde, en het kind een barer dochters toebehoorde, die daarvan in den afgeloopen nacht was bevallen. Grootmoeder en kind zijn gisteren morgen, per eersten trein, weder naar Ledeberg teruggevoerd. In de gisteren gehouden zitting van den gemeen teraad van Amsterdam is het voorstel van den heer van Nierop tot instelling eener commissie van bijstand in het beheer der ogenbare werken, na langdurige dis- cussiën met 19 tegen 8 stemmen aangenomen; burge meester en wethouders hielden zich huiten stemming. Tot wethouder van den burgerlijken stand is verkozen de heer Driessen met 24 stemmende heer van Sons- beeck erlangde 6 stemmen. Als wethouder voor de openbare werken werd bij tweede stemming gekozen jonkheer Tindal met 16 stemmenop den heer David van Lennep waren 8, op den heer Kuiper 5 stemmen uitgebracht. De groothertog van Luxemburg heeft tot officier der orde van de Eikenkroon benoemd mr. W. L. Schif- fer, advocaat-generaal bij het provinciaal gerechtshof in Groningen en mr. D. P. H. Abersongriffier van het kantongerecht te den Helder. Omtrent het congres van de Internationale te 's Gra venhage meldt Het Vaderland heden het volgende: „Het verzoek van onzen verslaggever, gisteren mor gen aan de deur van het lokaal in do Lombardstraat gedaan om tot de vergadering der Internationale te worden toegelaten, was wederom tevergeefs. De be schikking was evenals gisteren afwijzend. Zoolang de hangende geschillen tusschen de afgevaardigden onder ling niet in het reine waren gebracht, konden geen journalisten worden toegelaten dan onder voorwaarde van het lidmaatschap der Internationale te aanvaarden. Vele buitenlandsche journalisten waren reeds leden of hebben zich thans als zoodanig aangemeld. Wanneer de zittingen voor de pers toegankelijk zullen zijn, is niet met zekerheid te bepalen. Er lieeft zich nl. een nieuw punt van verschil opgedaan verscheidene afgevaardigden weigeren hunne namen op te geven en verbergen zich achter pseudoniemen, die ook in den geloofsbrief voorkomen. De reden dezer weigering zou daaruit voortspruitendat enkelen hunner als crimineel- veroordeelden niet de zekerheid hebben ongestoord in de residentie te kunnen verblijven, wanneer hun ware naam bekend wordt gemaakt. De vraag is nu of deze lieden al dan niet onder pseudoniemen zullen worden geduld. „Het defiuitief bureel, dat de vergadering zal leiden, schijnt nog niet gekozen te zijn; de bestuursleden der federatie van de Noord- en Zuid-Nederlandsche sectiën vormen nog altijd het voorzittend bureelmet een zeke ren van deu Abeele, uit Gent, als voorzitter. „Gisteren avond vergaderde men van zeven uren tot half twaalf in de Lombardstraat, terwijl een commissie tot onderzoek van enkele geloofsbrieven in het hotel Pico vereenigd was. Dit onderzoek moet de afwijzing van enkele afgevaardigden ten gevolge hebben gehad. „De wijziging der statuten, het eenige onderwerp dat op de voor de pers toegankelijke vergaderingen, zal worden behandeld, strekt tot vermindering van de macht van het centraal bestuur (den algemeenen raad) en tot het brengen van meer eenvoud in bet beheer. „Gisteren avond zijn de Deensche afgevaardigden te 's Gravenhage aangekomen. „Voor zoover wij weten zijn er thans vier gewezen leden der Parijsche communedie de vergadering der Internationale bijwonen, namelijk Dereure, Ran vier, Serailier eu Leo Fiankel." Een 80tal te Scheveningen gelogeerde Duitschers vierden eergisteren den verjaardag van den slag bij Sédan door een onderling diner in een daarvoor expres- selijk gedecoreerde zaal van het gemeente-badhuis, waar

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1