1° 207. MIDDELBÜRGSCHE Zaterdag 1872. COUR A N T. 31 Augustus. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eü Paascn- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m, franco is f 3.50. Middelburg SO Augustus. De gemeenteraad alhier zal op Dinsdag a des voor middags te half elf uureen openbare zitting houden ter benoeming van een wethouderperiodieke aftreding. De schippersvereeniging Schuttevaêr heeft zich op nieuw tot den minister van binnenlandsehe zaken ge wend, naar aanleiding van den toestand der Oranje sluizen bij Amsterdam. Zij blijft persisteeren bij datgene, waarop zij volgens de concessie aanspraak vermeent te hebben, namelijk een veilige haven aan de zeezijde dei- sluizen tot berging van 300 schepenen aan den binnen- of IJkant zoodanige haven naar evenredigheidtevens verzoekt zij dat bij aankomst der schepen met alle weer en wind betere veiligheid worde aangebracht, wat aangaat den gebrekkigen en ongenoegzamen toestand der loopplanken op de remmingswerken. Zij hoopt, dat de regeering geen verder subsidie aan de Kanaal maatschappij zal verleenen, voor en aleer de ge noemde havenwerken hun volledig beslag zullen verkregen hebben. Verder verzoekt de Vereeniging om dadelijke voor ziening in de gebrekkige seinregeling voor den vrijen in- cn uitloop der sluizen; om beteugeling in het belang der scheepvaart van de draaistrooming, voortkomende uit de machine en spuisluiseindelijk dat de regeering de maatschappij verplichte omzoolang de havenwerken niet tot stand gekomen zijn, stoombooten beschikbaar te stellen, die de vaartuigen kosteloos door de Oranje sluizen sleepen, en. dat het personeel of de'bedienden geheel onafhankelijk blijven van de scheepvaart. Ten aanzien van de onlangs besproken concessie voor den aanleg van een haven te Scheveningenwordt na der aan de Arnhemsche courant gemeld dat dit nieuwe plan groote kans van slagen heeft, omdat noch van gouvernement, noch van gemeentebestuur direct eenige geldelijke subsidie wordt verlangd. Ook het plan zelf, volgens een vroeger ontwerp van den hoofdingenieur Galand opgemaakt, en dat in de bureaux van den wa terstaat algemeene goedkeuring wegdroeg, vereischt veel minder kosten dan de andere ontwerpen, welke voor een Scheveningsche zeehaven zijn aanhangig ge weest; terwijl men hier in de personen van de conces sionarissen en hunne committenten ook een waarborg vindt voor het eindelijk tot stand komen van deze voor de residentie zoo belangrijke en gewenschte zaak. Met het oog daarop zou dan ook het besluit van de directie der Rijnspoorweg-maatschappij genomen zijn tot verlen ging binnen korten tijd van de spoorbaan van 's Gra- venhage tot Scheveningen. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. consulaten. Erkend en toegelaten als consul-gene raal van Oostenrijk-ÏÏongarije te Batavia A. J. W. van Delden. ONDERWIJS. De zevende algemeene vergadering der Vereeniging van leeraren bij het middelbaar onderwijs werd eergis teren avond te Utrecht geopend. De bijeenkomst, die door 48 leden werd bijgewoond, was grootendeels aan huis houdelijke werkzaamheden gewijd. Tot secretaris-pen ningmeester werd opniew benoemd de heer B. de Regt; tot gewoon lid van het hoofdbestuur werd in plaats van deu heer Burgersdijk, die niet herkiesbaar was, gekozen de heer Groneman. Er werd bepaald dat de volgende vergadering weder te Utrecht zal plaats hebben, zoo mogelijk op 15 Augustus. Op voorstel der regelingscom missie werd besloten tot het houden van een concours in het hand- en rechtlijnig teekenen door leerlingen der burger dag- en avondscholen en soortgelijke inrichtingen, in 1873; het voorstel werd door den heer Steyn Parvé met warmte ondersteund. Op voorstel van het hoofdbe stuur dat reeds voorloopige stappen gedaan had om het middelbaar onderwijs op de Weener-tentoonstelling te doen vertegenwoordigen, werd besloten in verband met het onderwijzersgenootschap een vertegenwoordiging van middelbaar en lager onderwijs als éen geheel op die tentoonstelling voor te bereiden, en de uitvoering op te dragen aan een gemengde commissie uit beide corpora tion. Eindelijk werd nog besloten rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Gisteren morgen te half tien hield prof. M. Salverda een openingsrede in een der lokalen van de rijks hoogere burgerschool, over het verband van lager en middelbaar onderwijs. Daarna begaven de loden der vereeniging zich naar de lokalen der hoogere burgerschool, ter be spreking van verschillende onderwerpen in de sectiën. KERKNIEUW S Beroepen tot predikant bij de Nederduitsche hervormde gemeente te St. Maartensdijk, in dc plaats van den heer M. Was die jl. Dinsdag te Leiden is overleden de heer D. H. Teljer, predikant te Hillegersberg. MARINE EN LEGER. De luitenant ter zee le klasse J. G. J. Spanjaard en de officier van gezondheid 3° klasse W. Schoondermavk, laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-Indiö en van daar, wegens langdurig verblijf, den 25en dezer in Nederland teruggekeerd, worden met dien datum op nonactiviteit gesteld. De oefeningen in de legerplaats bij Milligen worden trapsgewijze voortgezet. Eergisteren ochtend hebben de vier regimenten infanterie ieder op zich zelf evolution uit de linieschool uitgevoerd. Aan ieder regiment waren toegevoegd twee sectiën (4 stukken geschut) der veld artillerie en I escadron huzaren. De namiddag-exercitiën der miliciens van 1868 en 1869 zijn sedert gisteren gestaakt. Het schijfschieten is voor hen bepaald, behalve Donderdag, op alle werkdagen, brigadesgewijze om den anderen dag, zoodat elk mili cien tweemalen per week die oefening moet bijwonen. Voor de kampeerende officieren, die zulks verlangen, zijn toegangkaar ten ontvangen voer Zr. M®. landgoed het Loo. Sedert eergisteren is het telegraafkantoor op werk dagen geopend'svoormiddags van 7 tot 10 uren, 'sna middags van 1 tot 4 en van 6 tot S uren. 's Zondags van 8 tot 9 uren voormiddags en van 2 tot 5 uren 's na middags. GEMENGDE BERICHTEN. Te Amsterdam loopt het gerucht, dat de aanvraag om cavalerie niet met vrees voor woelingen van de Internationale, maar veeleer met de ontevredenheid in verband staat, die bij een deel der bevolking is opge wekt door de hooge sommen, die bij de aanstaande kermis van de eigenaars van spellen en kramen worden gevorderd. Ofschoon namelijk de kermis ditmaal slechts acht, in plaats van veertien dagen duurt, heeft het ge meentebestuur de huur van standplaatsen op het gewone peil gelaten. (Het Vaderland.) De opkoopers van plaatsbiljetten voor den feest- trein Amsterdam—Groningen hebben eergisteren „van de taart geproefd." Nadat door hen reeds bij voorbaat 1200 plaatskaarten genomen waren, heeft het publiek hen er mede laten zitten, geen plan hebbende, om de biljetten duurder te betalendan ze door de exploitatie- maatschappij aangekondigd waren. Wel een harde, maar tevens nuttige les voor overdreven speculanten. (Htr. daghl.) Het stoomschip Conrad, gezagvoerder Graadtvan Roggenvan Nieuwediep naar Bataviais den 25cn dezer, des nachts te 1 uur, Duugeness gepasseerd. Aanboord was alles wel. De Nieuwe Tielsche courant verneemt van wei-in gelichte zijde, dat, wanneer de concessietermijn van den heer Bredius voor de lijn DordrechtArnhemNij megen is afgeloopen, hetgeen dezer dagen het geval is, door drie voorname handelshuizen uit Rotterdam concessie zal worden aangevraagd voor een spoorweglijn RotterdamGorinchemTieiNijmegen. De lijn zou langs de Lingestreken gaanterwijl bij Tiel de over brugging zou plaats hebben. Eergisteren morgen te 9 uren werd het tweede eeuwfeest van Grocingen's bevrijding in 1672 aangekon digd door kanonschoten van den vestingwal aan de zuidzijde der stad. Van 8 tot 9 uren werd het carillon van den Martini-toren bespeeldafgewisseld door volksmelodieën. Te 9^ uur werd het feest godsdienstig gewijd door een gewone godsdienstoefening. Bij de her vormden trad in de Martini-kerk als feestredenaar op dr. C. II. van Herworden. Te 1 uur kwam een pleizier- treiu met feestgenooten uit Holland aan, bestaande uit p. m. 450 personen. Te 2 uren liet de muziek zich hooien op de Groote markt. Tusschen 4 en 5 uren zette een groote feestelijke optocht, voorstellende handel en nijverheid, kunst en wetenschap, zich^in beweging, voor afgegaan door bovengenoemd muziekkorps, teilen de 23 leden. Gedurende den optocht prijkte op deonbeplante Ossenmarkt, georneerd en geïllumineerd, de buste van Karei Rabenhaubt, bevelhebber der stad tijdens het beleg. Te 9 uren werd in de Korenbeurs aan deVisch- markt een druk bezocht concert gegeven. De tentoonstelling van oudheden op het stadhuis te Gent is met een zeer merkwaardig stuk, bekoorende aan den heer Cockuyt, verrijkt geworden, namelijk de schepter van Maria Stuart, koningin van Schotland. Deze schepter heeft eene lengte van 34 Engelsche dui men en is kunstig in ivoor gesneden; men ziet er de portretten van Maria Stuart en haren echtgenoot op, alsmede zinnebeeldenspreuken de wapens van Schot land, Engeland en van koning Frans van Frankrijk. Hij draagt het jaartal 1558 en bestaat uit vier stukken koper, gemonteerd met zilveren medaillons. Bij den laatsten brand in de Rue Chaufournier te Parijs heeft de politie de hand gelegd op eene bende van deugnieten, door de agenten la Bande rouge, onderling Salamandres geheeten, die het werk van diefstal bij een brand uitstekend verdeeld hadden. Eenigen drin gen in de brandende huizen onder voorwendsel van iemand te redden en pakken iets mee. Buiten gekomen doen zij alsof zij zich ernstig gebrand hadden en zetten het op een loopen, geven het gekaapte aan anderen over die er verder mee gaan, en laten zich dan neervallen en beklagen. De „Salamandres" zijn meest jongelui be neden de achttien jaren. In de groote fabriek voor spoorweg-materieel, on der directie van den heer v. Umruh te Berlijn hebben de arbeiders jl. Vrijdag het werk gestaaktmet den eisch om 20 pet. loonsverhooging. Nu bestaat echter een vereeniging van machine-fabrikanten die de handen ineenslaat, zoodra de werkliedeu onrecht plegen of te veel eischend worden. Aan deze vereeniging heett de heer Uuruil eveuals aan zijne werkliedeu medegedeeld dat het toestaan der loonsverhoogmg niet alleen alle winsten der fabriek zou verslindenmaar een groot deficit zou veroorzaken. De vereeniging heeft nu drie harer leden benoemd om de boeken van de fabriek na te zienten einde te onderzoeken in hoever de bewering van den heer Unruh juist isdat de 20 pet. verhooging den ondergang der fabriek na zich zou sleepen. Stemt het resultaat dei- commissie van onderzoek met de opgave van de direc tie der fabriek overeen, dan zullen de gezamenlijke fabri kanten terstond van hunne ondergeschikten een schrif telijke verklaring vorderenwaarbij zij zich verbinden geen ondersteuning hoegenaamd aan de werkstakers te zullen verstrekken. Weigeren zij ditof doen zij het in 'tgeheim, dan zijn zij bij ontdekking onmiddellijk ontslagen. De kruitfabriek in de vesting Spandau is in de lucht gesprongen. Verlies van menschenleveus is ge lukkig niet te betreuren, daar de arbeiders de fabriek reeds verlaten hadden. Blijkens officieele berichten is de cholera in Gal- licië op 23 plaatsen uitgebroken en zijn aldaar te zamen 336 personen door de ziekte aangetast, waarvan 104 zijn overleden. Een Duitsche berichtgever meldt omtrent het in ternationale statistische congres te Petersburghetwelk 22 Augustus zijn eerste zitting heeft gehouden, dat op

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1