MIDDELBÜRGSCHE n< COURANT. F 205. Donderdag 1872. 29 Augustus. Dit Wad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eü Paascn- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.50. Middelburg 28 Augustus» De belangstelling in het alhier te houden XIIe taai en letterkundig congres neemt dagelijks toe. liet aantal leden vermeerdert, naar wij vernemen, voortdurend, en men lioopt aan allen een goede gelegenheid te kun nen aanwijzen om te logeeren. Door de Nederlandsche regeering is als haar verte genwoordiger bij het congres de heer mr. H. Vollen- hoven, referendaris bij het departement van binnenland- sche zaken, chef der afdeeling onderwijs, aangewezen, terwijl de Belgische regeering zal worden vertegenwoor digd door den heer D. Deleroix, referendaris bij het departement van binnenlandsche zaken in België Behalve de reeds in het programma vermelde corpo ration, zullen zich nog doen vertegenwoordigen: Het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunston en wetenschappen; de afdeeling Leiden der Hollandsche maatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen; het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabantde letter-taal- en geschiedkundige kring De eigenaardige, te Antwerpen, en waarschijnlijk ook de Koninklijke academie van wetenschappen te Amsterdam. Van de redactiën der volgende dagbladen is bericht ontvangen, dat zij voornemens zijn vertegenwoordigers bij het congres af te vaardigen: de Nieuwe Rotter- damsche courant; het Algemeen handelsblad; het Dag blad van Zuid-Holland en 's Gravenhagede Tijd, te Amsterdam; de Goessche courant; de Middelburgsche courant; de Gazette van Gent; de Zweep van Brussel, en het tijdschrift Dc Vlaamsche schoolvan Antwerpen. Aan de feestelijke begeleiding der congresleden van het station naar het Schuttershof, op Maandag avond, zal ook nog worden deelgenomen door afgevaardig den der alhier gevestigde rederijkersvereeniging Oefe ning en uitspanning. Voor den feestmaaltijd, die Donderdag den 5en Sep tember a. in de groote zaal van het Schuttershof' zal plaats hebben, hebben zich reeds een 60tal meest te Middelburg wonende leden aangemeldterwijl men ver wacht, dat van de van elders komende leden velen eerst bij hunne komst alhier zich ter deelneming zullen aangeven. Reeds worden hier en daar toebereidselen gemaakt voor de te houden illimunatie, en bij de daarvoor be staande commissie is reeds aanvrage gedaan voor een lOOtal Belgische vlaggen die, naast de Nederlandsche, op onze kaaien en in onze straten zullen wapperen. Door het toenemend aantal leden, waarvoor op de letterkundige en muzikale bijeenkomst op Dinsdag avond plaatsen moeten worden gereserveerd, vreest men dat er geen sprake van zal kunnen zijn om voor die gele genheid eenige toegangkaarten voor dames verkrijg baar te stellen. Dc Staats-courant van heden bevat het koninklijk besluit van den 30cu Juli 1872, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de op den 16en Januari 1872 te Rome gesloten 'overeenkomst tot nadere wijziging van de internationale telegraaf-overeenkomst van 17 Mei 1865 (koninklijk besluit dd. 25 Augustus 1865, Staats blad n°. 111.) De minister van binnenlandsche zaken brengt in de Staats-courant van heden ter algemeene kennis, dat de commissie, belast met het examineeren van ben, die eene acte van bevoegdheid als hulpapotheker of als apotheker wenscken te verkrijgen, zitting zal houden op Dinsdag 3 September a. en volgende dagen te Am sterdam. De koninklijke bewilliging is verleend op verzoek van commissarissen en directeur der naamlooze ven nootschap Koninklijke fabriek van stoom- en andere werk tuigen, gevestigd te Amsterdam, tot het brengen van wijzigingen in de statuten van die naamlooze vennoot schap. Gisteren werd in het Odeon te Amsterdam de verga dering van aandeelhouders der Stoomvaart-maatschappij Nederland gehouden. De voorzitter, de heer C. J. A. den Tex, deelde aan de vergadering mede dat de thans fangeerende directeur, de heer Ck. Viehoff, verzocht had buiten aanmerking te blijven, en derhalve niet op de voordracht was geplaatst. Nog was ingekomen een schrijven van den heer G. A. Croockewit, dat hij dit maal niet in aanmerking wenschte te komen. De voor zitter meende echter het bestaande tweetal te moeten handhaven. Eindelijk deelde de voorzitter nog mede, dat het de bedoeling was dat de heer C. W. J. Ramann, indien hij werd verkozen, zijne tegenwoordige betrek king als directeur der Koninklijke stoombootmaatschappij zou behouden en dat het bestuur der laatstgenoemde maatschappij de vereeniging van beide betrekkingen goedkeurde. Enkele stemmen verhieven zich tegen de gelijktijdige waarneming van verschillende betrekkingen. Ook werd geklaagd over den korten tijd die de aandeelhouders gelaten was om de voorgedragen personen te beoor- deelen of daarnaar onderzoek te doen, en vroeg uien of de personen ook bediscussieerd konden worden. Dit laatste werd van wege het bestuur ontraden. Tot stemming overgegaan bleek het dat voor het lc dubbeltal gekozen werd de heer J. Boissevain met 200 stemmen, terwijl 73 stemmen op den tweeden can- didaat, den heer G. A. Croockewit, waren uitgebracht. Yan het 2" dubbeltal werd gekozen de heer M. L. J. van Asperen, die 257 stemmen verkreeg12 stemmen waren uitgebracht op den tweeden candidaat, den heer P. van Rijswijk Ris. Van het 3C dubbeltal viel de keuze op den heer liamann, met 142 stemmen, terwijl op den tweeden candidaat, den heer Fabritius, 134 stemmen werden uitgebracht. Een der aandeelhouders vroeg bij het sluiten der vergadering het woord om hulde te brengen aan den verdienstelijken afgetreden directeur, den heer Viehoff. Hij meeude dat de Maatschappij hem dank verschul digd was voor het vele, wat hij voor haar gedaan had en waarvan zij later de vruchten zou plukken. De luide toejuichingen die op deze woorden volgden, toonden dat een groot getal der aanwezigen daarmede instemde. De heer Viehoff dankte met een enkel woord voor dezo manifestatie. Tot leden der commissie, welke de rekening der Maatschappij zal nazien, werden benoemd de heeren L. PincoffsC. Fellinger en F. A. van Halte Utrecht, en tot plaatsvervangers de heeren M. MeesH. van Eeghen en Rooyaards van Scherpenzeel. BENOEMINGEN EU BESLUITEN. burgemeesters. Op de meest eervolle wijze op ver zoek, ontslag verleend aan mr B. C. Cau, als burge meester van Zierikzee, onder dankbetuiging voor de vele door hem in die betrekking bewezene diensten, en eervol ontslag verleend, op verzoek, aan C. J. Cornells als bur gemeester van Breskens. ONDERWIJS. Donderdag a. zal te Utrecht bij gelegenheid derjaar- lijksche algemeene vergadering van leeraren bij het mid delbaar onderwijs eene verzameling van hulpmiddelen voor dat onderwijs worden tentoongesteld, die zeer de aandacht van het publiek verdient. Door de krachtige medewerking van autoriteiten en burgerscholen van de laatsten zijn slechts zeven of acht in gebreke geble ven iets in te zenden is eene belangrijke verzameling van hulpmiddelen voor het onderwijs bijeengebracht. De catalogus omvat elf groepen met 590 no turnersf als: a Wiskunde. b Natuur- en scheikunde: natuur kunde: krachten, beweging, zwaartekracht, molecu laire aantrekking, vloeistoffen, gassen, geluid, licht, magnetisme en electriciteitscheikunde: hulpmiddelen voor het plaatsen en bevestigen van toestellen. c Na tuurlijke historieplantenkundeverzamelingenmodel len, teekeningen en platen; dierkunde: verzamelin gen, modellen, teekeningen en platen, verzamelingen door leerlingen gemaakt, microscopische praeparaten aard- en delfstofkundemodellenkaarten en verdere hulpmiddelen. cl Geschiedenis, aardrijkskunde en cosmografie: geschiedenis, aardrijkskunde; wereldkaar ten: werelddeelen, afzonderlijke landen van Europa, id. buiten EuropaNederlandseh-Indië; natuurkundige kaarten: atlassen, geschiedenis, aardrijkskunde,metho dologie, cosoiogratie. e Taal- en letterkunde. Boekhouden. g Warenkennis en technologie: ver zamelingen, teekeningen, modellen en werktuigen. h Hand- en rechtlijnig teekenen: handteekenen, teeken voorbeelden, teekeningen van leerlingen; rechtlijnig teekenen: voorbeelden, modellen, teekeningen van leer lingen hulpmiddelen bij het teekenonderwijs en teeken behoeften. j Schoonschrijven. k Schoolmeubelen zeevaartkundig onderwijs, gymnastiek.teekeningen en bestekken van schoolgebouwen en lokalen: teekenin gen en bestekkenprogramma 'scatalogi van school bibliotheken. Aanhangsel. Afdeeling boeken (689 nomniers). SER S.ÏJIEUW S. Door het kiescollege van de Nederduitsche hervormde gemeente te Rotterdam is gisteren avond, ter voorzie ning in de bestaande predikants-vacature, het volgende zestal opgemaakt: P. J. Hoedemaker, te Veenendaal; P. van Sou, te Nijmegen; J. P. Nonhebei, te Middel burg; C. F. Gronemeijer, te Apeldoorn; A. van Too- renenbergen, te Groningen A. W. L. Talma, te Harlingen. MARINE EN LEGER. De luitenant ter zee 1° klasse W. J. Adams, laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-Indiëen van daar, wegens langdurig verblijf, den 23tn dezer in Nederland teruggekeerd, wordt met dat tijdstip op non activiteit gesteld. GEMENGDE BERICHTE E". Naar aanleiding van de verleden Zondag te Am sterdam gehouden optocht van arbeiders, die den bur gemeester hunne belangen wilden voordragen, is door dezen eene kennisgeving afgekondigd, waarin hij de ingezetenen herinnert aan artikel 94 der algemeene politie-verordening, luidende als volgt „Het is verboden serenades te geven of optochten te houden, zonder vergunning van den burgemeester en hen uitnoodigt omdoor het getrouw nakomen van bovengemelde bepalingtot de handhaving der goede orde mede te werken. Volgens eergisteren ontvangen telegram, is het stoomschip Prins Hendrik den 25cn dezer, 'smorgens te 7 uren, van Batavia naar Nederland vertrokken met volle lading, en 25 volwassenen, 24kinderenluklasse-, 4- volwassenen en 1 kind 2e klasse-passagiersbenevens 85 soldaten. Te Almelo is het thans rustig, hoewel de werk staking voortduurt. Waar dit op zal uitloopen weet men nog niet. Intusschen trekken vele arbeidersdie wel aan het werk willen gaan, doch door de onwilli- gen daarvan afgehouden worden, naar Ochtriip in Pruisen, waar zij werk in overvloed kunnen krijgen. De arbeiders van een der andere fabrieken wilden ook het werk staken, zoo zij geen verhooging van loon ontvingen, doch aan hun verzoek is voldaan; ook andere fabrikanten hebben dit voorbeeld gevolgd, en men verwacht, dat ook dc fabrieken waar het werk gestaakt is, dit zullen moeten doen. Uit het programma van den internationalen schiet wedstrijd die van 15 tot 18 September a. te Gent zal worden gehouden blijkt, dat op den 15cn September de vreemde scherpschutters aan het station te Gent zullen worden ontvangen en vandaar naar het station zullen worden geleid, alwaar aan allen een herinneringsmedaille zal worden uitgereikt. Maandag den 16en September zal do koning van België met den graaf van Vlaanderen het feest komen bijwonen en zal door Z. M. eene wa penschouwing over de vreemde schutters en de burger wacht worden gehouden. Te 2 uren van dien dag zal de wedstrijd een aanvang nemen, waarna te 3 uren aan

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1