MIDDELBURGSCHE COURANT. F 204. Woensdag 1872. 28 Augustus. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2™ Paascü- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/na, franco is f 3.SO. Middelburg 27 Augustus. Omtrent het bezoek van de ministers van binuenland- sche zaken, koloniën en marine aan de spoorwegwerken te Ylissingen vernemen wij nader, dat zij gisteren mor gen, vergezeld van den commissaris des konings, den adviseur voor den aanleg van staatsspoorwegen, den heer de Klerck, en den heer Tak, lid der tweede kamer, te Vlissingen aangekomen, aan de binnensluis werden opgewacht door de heeren M. Simon Gzneerstaanwe zend ingenieur en A. C. Broekman, sectie-ingenieur, beiden te Ylissingen. De burgemeester van Vlissingen met den inspecteur van het loodswezen, den heer H. E. Kleijnhens, maakten aan de buitenhaven hunne opwachting aan de ministers. Bij de audiëntie, die op het stadhuis te Vlissingen aan eene commissie uit den gemeenteraad en de kamer van koophandel en iabrieken, door den minister van binnenlandsche zaken werd verleend, heeft ZExc. be loofd de opening van den spoorweg tot Vlissingen zoo veel mogelijk te zullen bespoedigen. De bezwaren tegen die opening schijnen van de zijde der Maatschappij tot exploitatie van staats-spoorwegen te worden geopperd. Te 2 uren vertrokken de bezoekersnaar Veerealwaar zij de havenwerken in oogenschouw namen en vanwaar zij te Middelburg arriveerden. Bij den commissaris des konings had vervolgens een diner plaats, waaraan be halve de ministersde heer de Klerck en- de heer Tak? ook de burgemeesters van Middelburg en Vlissingen, twee leden van gedeputeerde staten van Zeeland, de griffier der staten van Zeeland en eenige andere auto riteiten deelnamen. De minister van koloniën vertrok reeds heden morgen te 9 uren 25 minuten weder naar 's Gravenhagedoch de beide andere ministers bezichtigden eerst nog de sooorwegwerken en de provinciale gebouwen alhier en zijn te halfeen uur weder naar de residentie geretourneerd. Heden ontvingen wij een afdruk van den door de regelingscommissie voor het XIIe Nedeilandsch taal- en letterkundig congres uitgegeven feestwijzer. Het laat zich aanzien dat op de congresdagen in de volgende weck het aangename met het nuttige zal vereenigd zijn. Tot staving dier verwachting geven wij hieronder een uittreksel uit dien feestwijzer. Maandag a.des avonds te half 8 uur, heeft de ont vangst der van elders komende congresleden door de regelingscommissie en de te Middelburg wonende leden aan het stationsgebouw van den spoorweg plaats. Van daar zullen de congresleden stoetsgewijze be geleid worden naar het schuttershof De edele hand boog. De volgorde van den stoet zal zijn als volgt: vier trompetters; de vlaggen van Nederland en België; de banieren van Nederland en België; de banieren van Zeeland en Middelburg; de leden der regelings-com- missie; afgevaardigden van het Zeeuwsch genootschap van wetenschappen; muziekkorps der stedelijke schut terij van Middelburg; banier: hulde aan de congres leden; congresleden, eerste gedeelte afgevaardigden van de verschillende instellingen van hooger, middelbaar en lager onderwijs; het bestuur en de leden der rederij kers- vereeniging Vriendschap en vergenoeging, met banier; afgevaardigden van het departement Middelburg der Maatschappij tot nut van 'talgemeen; afgevaardigden uit het bestuur der vereeniging Uit het volkvoor het volk, vertegenwoordigende de afdeeling: volksvoor drachten met banier; banierkunsten en wetenschap pen; afgevaardigden van de afdeeling Middelburg der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V. W.; congresleden, tweede gedeelte; afgevaardigden van de verschillende muzikale instellingen, als: het bestuur der Vereeniging tot bevordering der toonkunsthet muziek gezelschap Uit kunstliefde, de zangvereeniging Oefe ning en uitspanning, en Middelburg's liedertafel; ba nier Eendracht maakt machthet bestuur der volks- zangvereenigingUit het volkvoor het volk, met baniert; afgevaardigden van de typografische vereeniging Harmonie en vriendschapmet banierdo Nederland- scheBelgische en Middelburgsche vlaggen. De verschillende banieren, vlaggen en blazoenen, welke gediend hebben tot de feestelijke begeleiding der congresleden, zullen na afloop daarvan eene eereplaats verkrijgen in de tropee, opgericht in de nieuwe zaal van het Schuttershof De edele handboog. De weg dien de bovengenoemde stoet -zal volgen, is van het stationsgebouw over de kanaalbrug langs den stationsweg, den Koren- en Kinderdijk, over de Spij- kerbrug, langs de DwarskaaiDam Zuidzijde, door de Korte- en Langendelftover de Markt en Vlasmarkt naar het Schuttershof. Bij -ongunstig weder zal de weg genomen worden over dë Bellinkbrug en door de Nieuwstraat naar de Langendelft en vervolgens. Na de ontvangst van de congresleden en de aanbie ding van den eerewijn zal door Middelburg's liedertafel een welkomstgroet aan de congresleden worden gezongen, woorden van den heer J. C. Altorffer en muziek van den heer H. J. Kirrwald. Vocrts zal eene muziekuitvoe ring door het muziekkorps der Middelburgsche schut terij kapelmeester de heer A. de Jongplaats hebben. Tot de ontvangst der van elders komende congresleden in het Schuttershof en de daarop volgende muziekuit voering hebben al de congresleden met hunne dames vrijen toegang. Dinsdag avond te half acht uur wordt een letter kundige en muzikale bijeenkomst in de groote zaal van het Schuttershof gehoudendoor de belanglGOze mede werking van eenige congresledenwaartoe alle leden begunstigers en congresleden persoonlijk vrijen toegang- hebben. De leden-begunstigers hebben het recht éene dame mede te brengen. Bijaldien de plaatsruimte dit zal gedoogen zullen voor de leden van hët cöngres tegen betaling dameskaarten verkrijgbaar zijn. Het programma voor deze bijeenkomst bestaat uit zeven nommers, te weten: 1° Welkomstgroet aan de congres leden, uit te voeren door Middelburg's liedertafel; 2° fragment uit da Costa's Caïn, voor te dragen dooi den heer J. A. Vrugtman, uitZutfen; 3° De dochter van Herodias, van B. ter Haar, voor te dragen door me vrouw M. J. Kleine, uit Amsterdam; 4° Andante en finale uit het Cf mol concert, voor piano-fortc met be geleiding van een tweede piano, van Mendelssohn Bar- tholdy, uit te voeren door den heer H. J. Kirrwald; 5° De zoon van den metseldiendervan J. van Beeis, voor te dragen door den heer J. van Beers, uit Ant werpen 6° Jan Janssenvan N. Beetsvoor te dragen door mevrouw M. J. Kleine; 7° Vlaggeiied, woorden van dr. J. P. Heije en muziek van Joh. J. H. Verhulst, mannenkoor, met begeleiding van piano, uit te vosren door Middelburg's liedertafel. Te half 9 uur heelt dienzelfden avond op de Markt eene muziekuitvoering door het muziekkorps der schut terij plaats, aangeboden door de sociëteit De vergenoe ging. Tevens zal het raadhuis en te 11 uren de toren van dat gebouw verlicht worden, laatstgenoemde door Bengaalsch vuur. Woensdag avond te half 8 uur zal in hot Schutters hof door het muziekkorps der veldartillerie uit Arnhem, kapelmeester de heer A, Grund, een feestconcert worden uitgevoerd, tot welks bijwoning de leden van het con gres met hunne dames door de confrérie van St. Sebas- tiaan zijn uitgeuoodigd. Vreemdelingen, die geen leden van het congres of van de zomercoucerten zijn, kunnen tegen betaling geïntroduceerd worden. Donderdag namiddag te half 6 uur wordtin de groote zaal van het Schuttershof een feestmaaltijd gehouden en des avonds te half 8 eene feestviering op een ge deelte van het Molenwater, rond de muziektent aldaar, hetwelk tot feestterrein is ingericht. Het concert zal worden uitgevoerd door het muziekkorps der veldar tillerie uit Arnhem. Te 11 uren wordt op het aan 't feestterrein grenzende exercitieplein een groot vuur werk afgestoken. Tot deze feestviering hebben alle begunstigers van het congres met twee dames en de congresleden met éene dame vrijen toegang. Meer dames- kaarten zijn tegen betaling verkrijgbaar. Des Donderdags zal mede, op de weide van den heer Haman, aan den singel hij <h Seis-buitenbrug, van des voormiddags 11 tot des namiddags 6 uren, eene land bouwtentoonstelling worden gehouden door de afdeeling Walcheren der Maatschappij tot bevordering van land bouw en veeteelt in Zeeland. Gedurende die tentoon stelling heeft des namiddags van 1 tot 4 uren een muzikale uitvoering door het muziekkorps der stedelijke schutterij plaats. De leden van de verschillende binnen- en buitenlandsche maatschappijen tot bevordering van landbouw, alsmede van genootschappen tot den landbouw in betrekking staandehebben kosteloos toegang tot de tentoonstellinganderen tegen betaling. Des Vrijdags zal voor de congresleden buiten Wal cheren, des morgens te 10 uren, gelegenheid zijn tot het maken van een rijtoer uit de Abdij alhier over Veere, langs Vrouwepolder naar den huize Overdumonder Oostkapellewaar zij door den voorzitter der regelings commissie, mr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet zullen ontvangen wordenen voorts naar de badplaats Domburg, waar aan het badhotel eene muziekuitvoering zal gegeven worden. Voor zoover het getal dit zal toelaten, zal aan dien rijtoer ook door de overige congresleden kun nen deelgenomen worden. Bij den intocht der congresleden op a. Maandag en gedurende de overige feestdagen zal het klokkenspel van den Abdij toren bij afwisseling bespeeld worden door de heeren A, A. Varel en J. F. Klein, die zich daartoe hebben aangeboden. Uit Zierikzee wordt gemeld, dat de som, benoodigd voor het maken van het project, met voorloopige opme tingen, peilingen, enz. voor een spoorweg Brouwers havenZevenbergen volteekend is, en dat weldra de concessie zal worden aangevraagd. De S taats-courant van heden bevat het koninklijk besluit van den 16cn Augustus jl., houdende nadere regeling van het port der gedrukte stukken en monsters van koopwaren, die tusschen Nederland en Duitschland worden gewisseld. Op de IP algemeene vergadering der „Maatschappij tot bevordering der veeartsenijkunde in Nederland", den llcu September a. binnen Utrecht te houden, ge lijktijdig met de viering van het ÖOjarig bestaan van 's rijks-veeartsenij schoolzullen onder meer andere be langrijke onderwerpen ook de volgende worden behan deld: „Welke vorderingen heeft de veeartsenijkunde hier te lande sedert de oprichting der veeartsenijschool tot haar ÖOjarig bestaan gemaakt? „Wat was het lot van hare wetenschappelijke beoefe naren, en wat kan er met vracht tot hare verbetering worden gedaan?" De opkomst van Nederlandsche veeartsen, oud-leer lingen en leerlingen van 'srijks-veeartsenijschool, belooft talrijk te zullen worden. BEN OEMTN GEIN E N BE SLUT TELT. ministers. Pensioen verleend ten laste van den staat aan mr. J. A. Jolles, als afgetreden minister van justitie, ten bedrage van f 3970 's jaars. belastingen. Benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Sneek c. a. jonkheer G. T. A. Calkoen, thans controleur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Zalt-Bommel. marine en leger. Benoemd bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht tot officier van gezondheid 2° klasse (naar ouderdom van rang) de officier van gezondheid 3° klasse H. II. van der Vegt, van gemeld personeel. ONDERWIJS. Door den minister van koloniën zijn benoemd tot mi litair student, bestemd om bij het garnizoens-hospitaal te worden opgeleid tot officier van gezondheid voor den dienst in Nederlandsek-Indiede heerenD. G. Boerma, te DeventerG. J. Resler, te Breda, G. A. Schme-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1