MIDDELBÜRGSCHE laandag COURANT. F 202. 1872. 26 Augustus. Dit blad verscbijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eQ Paascn- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/na. franco is f 3.450*. Middelburg: 24 Augustus. Door den ^iptSTCr^^Sinanciën is een circulaire ge zonden aan de inspecteurs der registratie en domeinen, waarin deze verzocht worden orn de ambtenaren, be last met het zegeldebiet, aan te schrijven alle klachten, die omtrent de qualiteit yan zegelpapier bij hen moch ten inkomen, aan de inspecteurs mede te deelen die den minister daarvan verslag zullen geven. Deze cir culaire heeft haar oorsprong te danken aan hernieuwde klachten over de qualiteit van het zegelpapier. De heeren S. Stapert en C. de Groot zijn erkend en toegelaten als consulaire agenten van Italië, respectievelijk te Groningen en te Egmond aan Zee, onder de gewone bepalingen van onderhoorigheid. In de gisteren gehouden vergadering der Nederland- sche juristen-vereeniging, werd onmiddellijk na de opening aan de orde gesteld de quaestie der naamlooze vennootschappen. Daaromtrent zijn twee praeadviezen uitgebracht, éen van mr. M. Mees, kassier te Rotterdam (niet ter ver gadering tegenwoordig) en Óen van inr. C. A. Cosman, advocaat te Amsterdam. Naar "aanleiding dezer beide belangrijke praeadviezen, heeft het bestuur éen enkel vraagpunt ter beslissing aan de vergadering onderworpen: „Is het wenschelijk dat de geheele regeling der naamlooze vennootschap ten aanzien van het kapitaal worde overgelaten aan den wil der vennooten, onder verplichting alleen van openbaarheid ten aanzien van het kapitaal en den ver mogenstoestand Hoewel het bestuur slechts dit éene vraagpunt had gesteld, was het de bedoeling, om, indien van deze of gene zijde andere beperkende voorschriften werden verlangddaaruit zoo noodig later aanleiding te nemen tot het stellen van meerdere vraagpunten. Aan den wensch van het bestuur, om van zoodanig verlangen reeds vooraf kennis te bekomen, was geen gevolg gegeven. Intusschen scheen het aan mr. A. A. De Pinto, refe rendaris bij het departement van justitiewenschelijk de vergadering niet alleen te raadplegen over het hoofd beginsel van vervanging van de voorafgaande toestem ming des konings (volgens het bestaande wetboek van koophandel, thans voor naamlooze vennootschappen vereischt) door het stelsel van openbaarheid, maar ook over de bijzonderheden, welke bij de regeling van de zaak der naamlooze vennootschappen in aanmerking komen. Na eenige discussie tusschen de heeren mr. J. W. Ty- deman, mr. Cosman en mr. Heemskerk Az. zegt de heer A. A. de Pinto gebruik te maken van art. 21 dei- statuten, om met negen zijner geachte medeleden niet alleen het hoofdbeginsel, maar cok de détails dezer quaestie te bespreken. Het vraagpunt is te complex gesteld; hij en negen zijner medeleden zijn van oordeel dat, zal dezo discussie practiseh nut opleveren, de ver gadering zich behoort te verklaren ten aanzien van de openbaarmaking A van het kapitaal; B van den ver deren vermogenstoestand, en of aan den wil der ven nooten zal worden overgelaten: a de bepaling van vast of afwisselend kapitaal; b de aard van inbrenging; ede hoeveelheid van inbrenging; d de tijd van inbrenging, e de waardeering van de inbrengingde uitgifte van blanco-aandeeleng het ontslaan van aandeelhouders van hunne verplichting; h de vermeerdering of vermin dering van kapitaal. In hoofdzaak was het resultaat der zeer uitvoerige en langdurige discussiën, dat het beginsel van open baarheid ten aanzien van kapitaal en vermogenstoestand door de vergadering is aangenomenwat het kapitaal betreft met algemeene stemmenen wat den vermogens toestand betreft met 53 tegen 13 stemmen, en dat de vergadering met 54 tegen 10 stemmen, in strijd met het praeadvies van prof Tellegenheeft beslistdat de berechting van handelszaken aan den gewonen rechter behoort te worden opgedragen. BENOEMINGEN E2T BESLUITEN. telegraphie. Benoemd, op zijn verzoek, de direc teur van een der rijkstelegraaf kantorenL. T. Smeltzer, tot telegrafist tweede klasse. ONDERWIJS. Aan do hoogere burgerschool voor jongens te Rotter dam zijn benoemd: tot leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde dr. W. L. van Heiten, leeraar aan de hoogere burger school te Tiel, en tot tijdelijk leeraar in de Engelscbe taal P. A. Montijn, leeraar bij de zeevaartkundige school aldaar. Door burgemeester en wethouders van Breda is een aanbevelingslijst gemaakt van candidaten voor de betrekking van leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde en in de geschiedenis aan de hoogere bur gerschool, waarop zijn geplaatst de heeren M. A. van Oppen, candidaat in de letteren eu leeraar aan de hoo gere burgerschool te Venlo; dr. L. Beins, conrector aan het gymnasium te BrielleH. J. Eymaelcandidaat in de letteren te Heerlen bij Maastricht; S. J. Bonbei g Wilson, candidaat in de letteren te 's Gravenhage. KERKNIEUWS. Beroepen tot predikant bij de Nederduits che hervorm de gemeente te Baarland de heer J. W. Wouters, pre dikant te St. Antoniepolder. MARINE EN LEGER. De luitenant ter zee le klasse J. A. Waldeck wordt, met den 6en September a., geplaatst in de rol van Zr. M«. wachtschip te Hellevoetsluis. Eergisteren had te 's Gravenhage onder voorzitting van generaal-majoor van der Hart Beekinspecteur-ge neraal van fortificatiënaan het ministerie van marine de eerste zitting plaats eener commissie, samengesteld uit officieren van de zee-en landmacht, om te onderzoeken welke van onze zeegaten en rivieren door torpedo's moe ten worden verdedigd en onder het beheer van welk departement, oorlog of marine, die torpedo's in oorlogs tijd in de onderscheiden vaarwaters zullen moeten worden gelegd. Later zal ook die commissie de ver schillende stelsels van torpedo's voor elk vaarwater in het bijzonder nagaan. Leden der commissie zijn o.a. de jongst afgetreden minister van oorlog, generaal-majoor der artillerie Delprat, generaal-majoor Boomschef van den generalen staf, de kolonel der marine van de Velde, de kommandant der torpedo-compagnie, kapitein van Iloutumde adjudant van den minister van marine, van Goensen verscheidene andere marine-officieren. Eergisteren hebben in de legerplaats bij Milligen exercitiën plaats gehad. Men heeft den dag gebezigd tot het in orde brengen der militaire zaken. Tusschen 9 en 12 uren 'a morgens is inspectie gehouden over wapenen, kleeding, paardentuig, tenten en kampements effecten. Elk onderdeel werd nagezien door de compag nies- en escadrons-komtnandanten en daarbij behoorende subalterne officieren. KOLONIËN. De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië heeft de volgende beschikkingen genomen. (Javasche courant van den 9en Juli.) civiel departement. Ontslagen: eervol, uit 's lands dienstmet behoud van recht op pensioende commies op het residentie kantoor te Siboga, residentie Tapanoli, G. F. L. van Beusekom en de geschorste tijdelijke klerk bij het militair kleedingmagazijn te Batavia J. A. van Minos; uit zijne betrekking, de hoofdschout te Bekassi L. C. van Sprew. Benoemd: tot president der wees- en boedelkamer te Samarangde secretaris van het college van boedel- meesteren te Batavia C. F. Busschertot hoofdonder wijzer aan de openbare lagere school te Telok-Betong, de eerste hulponderwijzer aan de openbare tweede lagere school te Samarang H. van Bergentot eersten hulp onderwijzer aan de openbare tweede lagere school te Samarang, de hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Telok-Betong P. C. van Ghert. departement van oorlog. Vergund: om tot 1 Januari 1873 in zijn tegenwoordig garnizoen te Amoenthaij te blijvenen eerst daarna naar Nederland terug te keeren, aan den bij het leger in Nederlandsch- Indië gedetachecrden len luitenant der infanterie van het Nederlandsche leger J. P. L. Gelplce. Geplaatst: infanterie, bij het 9e bataljonalsadju- dant, de 2° luitenant jonkheer J. C. van der Wijck, van het korps. Overgeplaatst: infanterie, bij het 7C bataljon, de kapitein A. II. Selleger, van het garnizoens-batpJjon van Banka bij het 9° bataljonde kapitein J. H. IJssel de Scheppervan het 12e bataljonbij het garnizoens bataljon van Banka, de le luitenant J. E. Scheltens, van het 2e bataljon. departement van marine. Benoemd: bijdegou- vernements-marine, tot 2eu stuurman, de 3° stuurman P. L. Soeters. (Javasche courant van deu 12cn Juli.) civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den ambte naar op wachtgeld C. L. Schaaff. Benoemd: tot lid in den raad van justitie te Soe- rabaija, de substituut-officier van justitie bij den raad van justitie te Samarang m'Y A. J. Redeker. departement van oorlog. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den kapitein der artillerie L. F. Hojel en den 2cn luitenant- kwartiermeester bij de militaire administratie D. van der Groen. B e v o r d e r dbij den militairen geneeskundigen dienst, tot officier van gezondheid le klassede officier van, gezondheid 2° klasse H. J. van der Weide. departement van marine. Benoemd: tot inge nieur lc klasse voor het vak van scheepsbouw, de eerst aanwezend ingenieur bij het marine-etablissement op Onrust B. L. W. Eibach, onlangs van verlof uit Neder land teruggekeerd. (Javasche courant van den 16en Juli.) civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den secre taris tevens boekhouder bij de wees- en boedelkamer te Macassar F. H. Blom van Geeleen verlof naar Neder land, voor den tijd van éen jaar, aan den hoofdschout voor de politie te Weltevreden J. B. Oosteweeghel. Ontslagen: Op verzoekeervoluit 's lands dienst, met behoud van recht op pensioen, de cipier bij de boeien van den raad van justitie en van de stadsboeien te Batavia J. H. Sersansie Benoemd: tot secretaris tevens boekhouder bij de wees- en boedelkamer te Macassar, de 3'' commies op het bureau van den gouverneur van Celebes en onderhoo- righeden J. Vetter. M a c h t i g i n g verleend: tot uitreiking aan W. Bak huis, van eene acte van toelating tot uitoefening der genees-, heel- en verloskundige praktijk in deafdeeling Bodjoncgoro (Rembang). departement van oorlog. Hersteld: in activi teit, de 1° luitenant der infanterie C. A. Gobius, tbans op nonactiviteit buiten bezwaar van den lande. Geplaatst: geneeskundigen dienst, bij het groot militair-hospitaal te Weltevredende officier van ge zondheid 2e klasse A. J. H. van der Mijl Dekkar, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd; infanterie, hij het lc bataljon: de kapitein G. F. van Huls, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd bij het 3C batal jon, de 2° luitenant P. A. Ouwens; bij het 6fc bataljon, de 2e luitenant J. F. Battaerd; beiden onlangs uit Neder land aangekomen, als bestemd voor den dienst hier te lande; bij het 7° bataljon de T luitenant L. H. de Grijs bij het 15e bataljonde kapitein G. L. van Door- num; beiden onlangs van verlof uit Nederland terug gekeerd. Overgeplaatst: infanterie bij het 2e bataljon de kapi tein W. G. Goteling Vinnis, van het 14e bataljon; bij het 7U bataljon, de 2C luitenant J. Surber; bij het 10°

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1