MIDDELBURGSCHE COURANT. F 201. Zaterdag 1872, 24 Augustus, Jr Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2:n Paascn- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 8.50. Middelburg 23 Augustus. De kamer van koophandel en fabrieken te Ylissingen heeft gisteren een adres verzonden aan den minister van binnenlandsche zaken waarin wordt aangedrongen op een spoedige exploitatie van het spoorwegtraject MiddelburgVlissingen. De gedurige teleurstelling die de ingezetenen ondervinden en de onzekerheid omtrent het tijdstip der openstelling, hebben de genoemde kamer gedrongen om, ter geruststelling der handel- drijvenden en verdere belanghebbenden, zich tot den minister te wenden, om ten deze eenige mededeling te mogen ontvangen. Naar het Vaderland verneemt, heeft de regeering dezer dagen concessie verleend aan den heer Fraser, voor eene stoomvaartverbinding van Nederiandsch-ïndië met Australië een zaak waarvoor sedert jaren op de koloniale begrooting een post voor memorie was uitge trokken. De overeenkomst moet bereids geteekend zijn, terwijl het te verleenen subsidie op de Nederlandsch-Indische begrooting voor 1873 zal worden gebracht. Volgens het Lcidsche dagblad is aan de heeren de Bordes, te 's GravenhageWiggers van Kerchem en ba ron Sloet van de Beele, te Leiden, concessie verleend voor het aanleggen en exploiteeren van een spoorweg van Leiden naar Woerden. De Nederlandsehe consul-generaal te Singapore heeft tot zijn vice-consul aldaar aangesteld den heer S. J. Maier. Gisteren is de 3e jaarlijksche algemeene vergadering der Nederlandsehe juristen-vcreeniging in den foyer van den schouwburg te Arnhem geopend. Het voorzitter schap werd bekleed door mr. M. J. Pijnappel, advocaat te Amsterdam, die zijne functiën aanvaardde met eene toespraak aan de aanwezigen waarin hij het betreurde, dat de voorzitter der vereeniging, mr. G. de Vries Azn., niet in de gelegenheid was zich met het voorzitter schap ook van deze vergadering, te belasten. liet bureau werd vervolgens samengesteld als volgt; mr. J. Heemskerk Azn., lid van de tweede kamer der staten-generaal, en rar. J. G. Kist, lid van den hoogen raad der Nederlanden, ondervoorzitters; mr. G. A. van Hamel, substituut officier van justitie te Heerenveen, mr. H. van der Hoeven, substituut-officier van justitie te Brielle, mr. Is. Everts B.Hz., advocaat te Arnhem, en nr. J. J. Kuipers, kantonrechter te Heerenveen, secretarissen. Hierop werd bet debat geopend over het eerste aan de orde gestelde onderwerp: de wenschelijkheid van den enkelen of dubbelen rechtsbijstand in het bur gerlijk proces. Dienaangaande is met 56 tegen 13 stemmen beslist ten gunste van de vereeniging in een persoon der be voegdheden, thans advocaat en procureur afzonderlijk toekomende. Verder is (omtrent punt 3 van het program ma) met ja beantwoord de vraag 1° Is het wenschelijk het verleenen der rechterlijke machtiging, die oudersvoogdencuratorsbewind voerders of gehuwde vrouwen volgens de wet iu vele gevallen behoeven, van de arrondissemcnts-rechtbank den kantonrechter over te dragen en met neen de viaag 2° Is het wenschelijk hem op het verzoek, om zoo danige machtiging te doen beschikken met bijzitters, die geen rechtsgeleerden behoeven te zijn. Beide beslissingen werden genomen met zitten en opstaan. MARINE ENT LEGER. Maandag en Dinsdag werden in de legerplaats bij Milligen de baltaljons infanterie onder hunne bataljons- kommandantenvan half negen tot half twaalf, ge oefend in de bataljonschoolzoomede cle cavalerie en artelerie onder hare eseadrons- en batterij-kommandanten, terwijl weder in den laten namiddag oefeningen in het tirailleerenden velddiensthet bajonetvechten en schijf schieten plaats hadden. Des morgens worden de militairen door een schot gewekt en des avonds te half tien gaan zij naar bed. Het eten is goedhet middageten wordt allengs heter gekookt. Er heerscht een goede geest onder de tro< pen, die, behalve de gemelde oefeningen, cok het verdere gedeelte van den dag bijna voortdurend in militair-huishoudelijke en tenue-bezigheden doorbrengen. Dinsdag heeft de opperbevelhebber inspectie over het kamp gehouden en zijne bijzondere tevredenheid te ken nen gegeven. Dinsdagmorgen is zoowel uit de oude als uit de tegenwoordige bataljonschool geëxerceerdom vergelijkingen omtrent de doelmatigheid te maken. De gezondheid der troepen is voortreffelijk. In de ambu lance worden thans nog geen 200 militairen verpleegd waaronder echter geene, die zwaar ziek zijn. Door den opperbevelhebber is bepaald, dat dekerk- parade, die des Zondags in het kamp wordt gehouden, als andere diensten moet worden beschouwd, met an dere woordendat iedereen der protestantscho en roomsch-kathoHeke militairen aldaar verplicht is de godsdienstoefening bij te wonen. Een Deensche en twee Zweedsche officieren worden tot bet bijwonen der groote manoeuvres in het kamp ver wacht met dat doel door hunne respectieve regeeringen daarheen gezonden. In het kamp zijn aanwezig 332 officieren, ongeveer 10.000 onder officieren en manschappen, 1386 paarden en 24 stukken geschut. Uit liet artilleriekamp bij Zeist wordt aan bet Utrechtsck dagblad o. a. geschrevenHet was Dinsdag in het kamp een drukke dag. Het vuren op de beweeg bare schijf scheen groote belangstelling te hebben opge wekt om het kamp te gaan bezoeken en te zien, welke resultaten die proeven zouden opleveren. Het was een vreemd en belangwekkend gezicht, op een afstand van 800 pas, de schijf, als een schip met zwellende zeilen, met groote snelheid zeker die eener flink doorstoo- mende boot dwars door de heide zich te zien be wegen. Het mikpunt, niet hooger dan 2, en lang ongeveer 8 meterscheen als doel voor een kanon op 800 passen niet te groot. Toch waren de resultaten verbazend. Van 50 schoten vielen er ongeveer 35 doorheen, terwijl de enkele, die misten, er kort over, voor of achter heen vlogen. De schijf, zeer licht gebouwd met dunne ijzeren spijlen, leverde een treurig gezicht op, daarbij geheel en alvooral in het middenals het ware aan flarden was geschoten. Van de 8 dunne staande spij len, tot steun der zeilen aangebracht, waren 4 en de bovenregel stuk geschoten. De inrichting der baanwaarop die beweegbare schijf wordt voortbewogen, raim 150 meters lang en als spoorweg ingericht, is zeer belangwekkend en hoogst ingenieus aangelegd. Een paar dagen te voren werden op 1100 passen enfileer-sehoten gedaan; naar wij vernemen troffen van de 30 schoten er 21 zuiver het doel. Ten 4£- uur lieten de mineurs 12 steenraijnen bij partijen van 4 aan 4 springen, hetgeen ook zeer de belangstelling gaande maakte en uitnemend slaagde. KOLONIËN". "Wederom zijn berichten uit Nederlandsch-Indië aan gekomen. Deze laatste tijdingen loopen tot den 17on Juli jl. Aan het algemeen overzicht van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad ontleenen wij het volgende: De Javasche courant van gisteren bevat de volgende officieele mededceiing: „Een op den 13cn dezer ontvangen telegrafisch be licht, gedagteekend 10 Juli, van den kommandant der op den 6cn dezer naar Deli vertrokken expeditionaire troepenluidt als volgt „„Toestand ongunstig. Bataks twee plantages afge brand. Stoomschip niet aangehouden. Koops versterkt kampement Soengal. Marnix aangekomen. Landingsdi visie gedebarkeerd." Voorts weet men, dat de William Mackinnon de troe pen die ter versterking waren gezondenheeft over gebracht en eerst naar Singapore, vervolgens naar Muntok is teruggekeerd. Uit deze magere mededeelingen volgt alleen, dat de toestand ongunstig is. Tot dusver schijnen geen meerdere troepen te zullen vertrekken, hoezeer het 9e bataljon zich marschvaardig maakt. De regeering heeft een nieuwen stap gedaan op den weg tot scheiding van de administratieve en rechterlijke macht op Java. Vier voorzitters van landraden zijn be noemd, te weten de heeren: mr. C. Canter Visscher te Pasoeroean en Malangm''. W. A. Brill te Probolingo, en te Loemadjang, rar. F. J. Tijnball de Veer te Demak, en mr. F. Ooster te Kraksaan Probolingo. De Javasche co.urant n° 56 bevat een reglement op de examens voor do benoembaarheid tot Indisch amb tenaar, in verband met de jongste wijzigingen op dat stuk en het programma der vereischte kundigheden. De aanplantingen van suikerriet volgens het Reijno30- stelsel, waarmede in 1869 en 1870 in de residentie Sa- ma rang een proef was genomenhebben zoo goed voldaan dat de bevolking daaraan verre de voorkeur geeft en de volgende rietaanplant in die residentie geheel vol gens dat systeem zal plaats hebben. Op last van de regeering begaf zich Zr. Ms. stoomschip Ardjoeno naar Bali. Den leQ dezer wierp het schip het anker te Boeleleng, dat onder ons rechtstreeksch bestuur staat. De nieuwe assistent-resident begaf zich met den radja als gewoonlijk aan boord om een bezoek te brengen. De radja, die sedert lang op ellendige wijze in Boele leng moet huisgehouden hebbentrof op de Ardjoeno tot zijn verbazing den resident van Banjoewangi aan, die hem aankondigde, dat hij hem naar Soerabaija te, volgen had. Hij i3 daar voorloopig bij den regent inge kwartierd. De afzetting van den radja heeft op de bevolking geenerlei indruk gemaakt, en zij is volgens alle berichten rustig. De geheele zaak is met klem en beleid behandeld. De heer Cooreagellaatst resident van Timor, is met een zending naar Nieuw-Guinea vertrokken. Het jongste hier gehouden zoogenaamd kleiu-ambte- naars-examen had den treurigen afloop dat van 26 aspiranten 18 te licht werden bevonden, 5 als vol doende en 2 als goed werden aangeteekend, terwijl geen enkele genoegzaam punten behaalde om als uit muntend te worden gecjualificeerd. Verschillende oorza ken werken tot zulk een ongunstig resultaat te zamen, maar de voorname reden is wel het zeer middelmatig onderwijs op de scholenvan waar het meerendeel der aspiranten komt. Niettegenstaande een jaren lang vol gehouden bezoek dier scholen zijn hare leerlingen op 14-, 15- en 16jarigen leeftijd dikwerf nog niet in staat; zich in de Nederlandsehe taal behoorlijk uit te drukken, noch hebben zij voldoende leeren denken om de een voudigste reken voorstellen op te los3en. De geheele in richting van het officieel onderwijs is daarvan schuld, niet altijd de personen der onderwijzers, en het is niet te loochenen, dat de geringe verstandsontwikkeling der kinderen van in onze maatschappij op lagen trap ge plaatste Europeanen aan de regeering, die dat onder wijs niet verbetert, is te wijten. Zij doet eigenlijk onbillijk door een examen van die aanstaande klerken te vergen. Door de regeering is eene oproeping gericht tot de officieren van de genie en de ingenieurs van den waterstaat waarbij zijdie genegen zijn zich tijdelijk te verbinden bij het opnemen voor de spoorwegenuit- genoodigd worden zich aan te melden. Zij zullen dan bij de kaders, waartoe zij behooren, voor nonactiefge voerd worden om na afloop van hunne detacheeriug bij de opneming weder in te vallen. Voor de officieren is bepaald, dat zij de volgende traktementen zullen ge nieteneen luitenant f 500, een kapitein f 750, en een majoor f 1000 'sraaands, alsmede een reisgeld voor ieder hunner van f 200 's maands. De zaak der spoor wegen schijnt dus met energie doorgezet te zullen wor den. Men zegt, dat dit geschiedt naar aanleiding van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1