MIDDELBÜRGSCHE COURANT. F 198. Woensdag 1872. 21 Augustus. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2cn Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3.50. Middelburg 21 Augustus. In de laatste dagen werd in verschillende dagbiaden gemeld, dat de opening van den spoorweg vanMiddel- burg^-fcoU-^lissingen den lcn September a. zou plaats hebben. Naar wij met zekerheid kunnen mededeelen, is dat bericht ongegrond. Zoo die opening dit jaar nog geschiedt zal dit zeker niet vóór 1 November zijn. Bij de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad van Nieuw en St. Joos land heeft niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoodat eene her stemming moet plaats hebben tusschen de heeren C. Verhuist Mz. en J. de Vogel. In den nacht van Donderdag jl. zijn de twee einden van den internationalen dijk, waardoor de zeearm het Zwin voor het zeewater wordt afgesloten, vereenigd en daardoor eenige honderden hectaren land op Nederlandsch en Belgisch grondgebied voor cultuur geschikt gemaakt. De aansluiting van den dijk moest met groot beleid en in betrekkelijk korten tijd gedurende de eb en voor het opkomen van den volgenden vloed plaats hebben. Vol gens het Journal de Bruges werden de werkzaamheden dien nacht, docr fraai weder begunstigdzondereenigen tegenspoed ten einde gebracht. Naar Het Vaderland verneemt is de pasgelegde dijk reeds weder doorgebroken en zou het groote inspanning vorderen om dien voor den winter te herstellen. Omtrent den stand van den Noord-HollandschFrie- schen spoorweg wordt het volgende gemeld Op grond der algemeene belangstelling en in het volste vertrouwen op het welslagen der zaak, heeft het coraitó do vergoeding der kosten op zich genomen van het opmaken der volledige plannen, het doen van opmetingen, het opmaken van de noodige gegevens en financieele berekeningen, indien namelijk het bedrag der gevorderde inschrijvingen niet mocht worden vol- teekend. Met die werkzaamheden wordt alsnu dadelijk aangevangen, om de verlangd wordende stukken zoo dra mogelijk te kunnen inzenden aan de hooge regee ring, aan de betrokken provinciën en andere besturen. De gevorderde inschrijvingen zijn f 2,400,000 met een millioen subsidie, en het ingeschrevene bedraagt thans p. m. f 2,000,000 met f 22,851 subsidie. Zoodra voor het volle bedrag in aandeelen en subsidie is ingeschre ven, heeft geen vergoeding plaats, maar blijven de voorloopige kosten voor rekening der ondernemers en is de uitvoering der zaak verzekerd. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan e. H. von Baumhauer, honorair hoogleeraar, tot het aannemen en dragen der versierselen van officier der Leopoldsorde, hem door Z. M. den koning van België geschonken, en aan H. F. Groen van Waarder te Amsterdam, tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder dei- orde van de Kroon, hem door Z. M. den koning van Italië geschonken. eereteekenen. Toegekend aan A. van den Berg, te Deventer, als blijk van koninklijke goedkeuring en tevredenheid, wegens de redding van eea drenkeling uit de buitengracht aldaar op 11 Juli jl., de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van 22 September 1855, alsmede een loffelijk getuigschrift. Vergunning verleend aan H. E. van Rijgersmagou- vernements-geneeskundige op het eiland St. Martin (Nederlandsch gedeelte), tot het aannemen en dragen eener gouden medaille, hebbende tot opschrift: Illis quoram meruere labores hem door Z. M. den koning van Zweden en Noorwegen geschonken. rechterlijke macht. Benoemd tot plaatsvervan- gend-kantonrechter bij het kantongerecht te Kortgene E. P. van Iloboken, en tot griffier bij het kantongerecht te Tholen mr. J. F. M. Prijn. registratie. Benoemd tot ontvanger der regis tratie en domeinen: te Raalte C. W. Andreae, thans ontvanger der registratie en domeinen te Gennep; te Gennep H. H. Schippers, thans surnumerair der regis tratie en domeinen. notarissen. Benoemd tot notaris binnen het arron dissement Rotterdam, ter standplaats de gemeente Rotterdam, W. J. Droogleever Fortuyn, candidaat- notaris aldaar. leger. Benoemd tot 2eQ luitenant bij het wapen der infanterie: bij het 1° regiment, de sergeanten J. U. Mas- man en L. M. de Boer, van het 8e, mitsgaders A. de Koster, van het 4° regiment, en de sergeant-titulair G. N. Levert, van het korps; bij het 2C regiment, de sergeanten L. C. Baggelaar, van het 8U regiment, en F. F. E. Alard, van het korps; bij het 3,; regiment, de sergeant H. W. van Wijk, van het korps; bij het 4e regifüent,- de sergeant W. H. P. Mirandolle, van het regiment grenadiers en jagers; bij het 5e regiment, de sergeant-titulair G. J. van Hoogstraten, van het 3C en do sergeant M. J. de Jonghvan het 7e regimentzoo mede de sergeant A. W. S. Schut, van het regiment grenadiers en jagers; bij het 6U regiment, de sergeant J. J. G. Schuit, van bet korps, de sergeant-titulair W. M. Wijnaendts, van het 3C regiment, de sergeant J. F. W. Beekes, van het korps, de sergeant-titulair J. B. van Heutzvan het 2een de sergeant C. H. Dor ren, van het 5C regiment; bij het 7° regiment, de ser geant-titulair J. B. van Damme Jalink, van het 6e, en de sergeant W. M. van Lier, van het 3e regimentbij het 8C regiment, de sergeant-titulair J. J. E. Francken, van het 6e regimenten de sergeant A. C. van Rey n van het korps. ONDERWIJS. De gemeenteraad van Arnhem heeft tot directrice aan de hoogere burgerschool voor meisjes benoemd mejufvrouw W. C. Boissevain, en tot leeraresson mejuf- vrouwen P. M. Heringa en M. Kalff. Te Deventer zijn voor leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde aan de inrichtingen van hooger en middelbaar onderwijs aanbevolen de heeren G. Honigh te Amsterdam, A. J. Kronenberg te Deventer, en C. van der Zijde te Rotterdam. Door den gemeenteraad van Groningen zijn aan de hoogere burgerschool voor meisjes benoemd ïnejufvrou- wen: M. J. U. Pruim, te Leeuwarden, G. G.M.Beker, te Leeuwarden, en IJ. Janssonius, te Groningen; totleeraar in de wiskunde T. Greidanus, te Rijswijk; in de natuur wetenschappen J. F. M. Gaudryte Doesburgin het handteekenen J. H. Egenberger, te Groningen; in het zingen J. H. Bikker, te Groningen in de gymnastiek J. Eden, te Groningenin het dansen P. Bekker, mede te Groningen; en tot leerares in de vrouwelijke hand werken mejufvrouw M. Laats, te Groningen. Op de voordracht ter benoeming van een leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde aan de hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Rotterdam zijn geplaatst de heeren dr. W. L. van Heiten, te Tiel en F. J. Heeris, te Utrecht. Voor tijdelijk leeraar in de Engelsche taal aan dezelfde school P. A. Montijn, te Rotterdam. KERKNIEUWS. Bedankt voor het beroep tot predikant bij de Neder- duitsche hervormde gemeente te Rotterdam door den heer K. F. Creutzberg, ie Arnhem. MARINE EN LEGER. De luitenant ter zee 2e klasse P. Metman, laatst be hoord hebbende tot het eskader in Oost-Indië en van daal den 15eu dezer in Nederland teruggekeerdwordt met dat tijdstip op nonactiviteit gesteld. De kapitein-lui tenant ter zee D. A. Coomans de Ruiter, kommandeerende Zr. Ms. schroefstoomschip Amstcl, liggende te Paramaribo, wordt naar aanleiding van Zr. M8. besluit van den 13cn dezer, eervol ontheven van het bevel over genoemd schroefstoomschip, terwijl dit bevel wordt opgedragen aan den luitenant ter zee le klasse J. W. F. Frucht; een en ander met ingang van den dag volgende op dien der aankomst van ge noemden luitenant ter zee, ter plaatse bovengenoemd. KOLONIËN. De uit Nederlandsch Indië ontvangen berichten loo- pen tot den 2en Juli. Aan het algemeen overzicht van het Nieuw Batavi- aasch handelsblad ontleenen wij het volgende: Onder het belangrijkste nieuws behoort de afkondi ging van een koninklijk besluit tot uitvoering dei- agrarische wet, wat de uitgifte van woeste gronden in erfpacht betreft, en een ander waarbij de overgang van erfelijk individueel bezit van den grond in eigendom wordt geregeld. Beide besluiten zijn hier vrij kalm ontvangen. Nie mand is onnoozel genoeg om aan te nemen, dat zij de vruchten zijn van het denken en werken der kundige mannen, aan wier handen het ontwerpen van verorde ningen en voorschriften tot een onbekrompen uitvoering der Agrarische aangelegenheden was toevertrouwd. Of wij die nieuwe mystificatie te danken hebben aan de ondragelijke inmenging van een raad van Indië, of wij haar toeschrijven moeten aan den moedwil van een minister van koloniën, dat alles is van weinig beteeke- nis tegenover het feit, dat het erfelijk individueel bezit van den grond voor den inlander, op die wijze te ver krijgen, illusoir is en eea doode letter zal blijven. De Javasche courant bevat eene ordonnantie, waarbij wordt vastgesteld een algemeen politiestraf-reglement voor de Europeanen in Nederlandsch-Indië, bestemd om op 1 Januari 1873 in werking te treden. Dit reglement is, zoolang daaromtrent niet nader zal zijn voorzien, niet toepasselijk op de inlandsche Christenen. Eene andere ordonnantie, eveneens voorkomende in de Javasche courant, stelt vast het algemeen politie straf-reglement voor de inlanders in Nederlandsch-Indië, in werking tredende op 1 Januari 1873. Dit reglement is, zoolang daaromtrent niet nader zal zijn voorzien, ook toepasselijk op de inlandsche Chris tenen. Eene bijzondere en tevens loffelijke vermelding ver dient eene ordonnantie, voorkomende in het officieele blad van den 25eu Juni, waarbij de scheiding van de administratieve rechterlijke macht opnieuw uitbreiding heeft gekregen en daardoor verdere uitvoering is gege ven aan het kouinklijk besluit van 5 Maart 1869. Eene andere ordonnantie bepaalt, dat het nemen van handelingen tot zekerheid van schuld, op straffe van eene boete van f 500 tot f 1000 voor ieder vergrijp, in geheel Nederlandsch-Indië verboden is. Door belanghebbenden is aan zijns excellentie den gouverneur-generaal het verzoek gericht, om de examina A en B, die voor hetlaatst in 1872 gehouden worden om benoembaarheid tot Indisch ambtenaar teverkrijgen, later te doen plaats hebben, om zich een paar maanden langer te kunnen voorbereiden. Aan dien wensch is gehoor gegevenen bepaald dat het examen op 18 November en volgende dagen zal afgenomen worden. Te Solo is ongeveer f 8000 bijeengebracht voor de noodlijdenden in de omstreken van de Merapi. Blijkens bericht van den Nederlandschen consul te Brisbane heeft het parlement van Queensland eene sub sidie van 25000 pond sterling- 's jaars toegestaan voor een postdienst met Europa via Batavia. GEMENGDE BERICHTEN. Het a. Vrijdag te zeven uren op het Molenwater al hier door het muziekkorps der schutterij uit te voeren programma bevat de volgende stukken: n° 1 marsch; n° 2 walsn° 3 scène uit den Pasqualen° 4 cavatine uit den Barbier; n° 5 polka mazurka; n° 6 aria uit Rinaldo; n° 7 faut. uit de Freischütz; n° 8 marsch. Zondag heeft op het strand te Scheveningen een bijzondere drukte gekeersekt, een gewoon verschijnsel na den laatsten dag der Rotterdamsche kermis. Er werden dien dag bijna 1000 baden genomen, terwijl 350 personen aan de iahle d'hote van het badhuis deel namen. Des avonds waren ongeveer 4000 personen aan

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1