MIDDELBÜRGSCHË COURANT. Hit F 195. Zaterdag 1872. 17 Augustus. Dit Wad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2eü Paascü- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m... i franco is f 3.50. Middelburg 1(> Augustus. De Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, die eergisteren te Amsterdam haar 55e alge meen© vergadering hield, heeft tot afgevaardigden bij het XII0 taal- en letterkundig congres benoemd de heeren D. A. Thieme en W. II. Kirberger, en tot plaatsvervangers de heeren AI. Nijhoff en B. van Dijk. *Men schrijft ons van 15 dezer uit den Haag „Schoon ik u in mijn vorigen brief mijne teleurstel ling uitdrukte dat ik bij mijne terugkomst alhier te midden eener verkiezing vielheeft diezelfde verkiezing voor den gemeenteraad om haren uitslag eene zeer ge wichtige heteekenis. Van de twee te vervullen vaca tures is er een ingenomen door een der beide candidaten van de driejarige liberale kiesvereeniging De grondwet; die vereeniging heeft daarmede hare eerste positieve over winning behaald. In 1869 werd zij opgericht en zag in deu eersten tijd hare candidaten met kleine minder heden afgescheeptzoo klein zelfs dat velen harer leden reeds begonnen te wanhopen of men er wel ooit in sla gen zou de verderfelijke invloeden die de politiek in den Haag regeeren, te breken. Na eenigen tijd begon zij een negatieven invloed uit te oefenen en behaalde zelfs 'twas, meen ik, in 't begin van 1871 eene kleine overwinning, daar zij den burgemeester der resi dentie deed verkiezen in de provinciale staten van Zuid-Holland tegenover een katholieken candidaat, die door alle gewone tegenstanders van vrijzinnige begin selen gesteund werd. Deze overwinning bij de kiezers voor de provinciale staten behaald, en later bevestigd dooi de herkiezing in dat college van twee aftredende leden, waaronder ook de burgemeester, die mede niet in den smaak der anti-liberale coalitie vielenwerd echter vergald door nederlaag op nederlaag zoodra de kies- vereenigiug in aanraking kwam met den veel bree- deren kring der kiezers voor den gemeenteraad, op welken eene kiesvereeniging vooral invloed behoort uit te oefenen. Niet alleen werd tot nutoe geen enkele der candidaten van De grondwet gekozen, maar bij eene periodieke aftreding werd zelfs een harer candidaten niet herkozen omdat hij een libe raal-katholiek, niet kon worden gestemd door eene coalitie, waaraan ultramontaansche invloeden den door slag gaven. Later werd de niet-lierkozene wel weder in den raad teruggebracht, maar dit herstel van onrecht kan De grondwet zich niet toerekenen daar de (destijds nog gematigde) conservatieve kiesvereeniging bij die gelegenheid éene lijn met haar trok. „De verkiezing van den heer Godon tot lid van den Haagschen gemeenteraad is echter de eerste bepaalde overwinning welke De grondwet behaald heeft eene overwinning die zij verdiend heeft door haar volharding en door haar tact. Zonder den oogenblik hare bedaard heid te verliezen tegenover de, meer belachelijke dan ergerlijke straattaal waarmede al wat liberaal is kier wordt begroet, en waaraan zich, ongelukkig genoeg, de naagsche liberalen vroeger maar al te zeer stoorden, in het openbaar werkende, hare vergaderingen open stellende voor de verslaggevers der dagbladen en on dei- anderen ieder jaar eene lijst openbaar makende van haar steeds in getal vermeerderende leden, legt de vereeni ging er zich op toe om den verkiezingsstrijd in een anderen toon te brengen en is zij vooral tot nogtoe er in geslaagd om uitnemende candidaten voor te stellen en met ernst en waardigheid aan te bevelen. „Al scheen het bij den aanvang een hopeloos werk, die gedragslijn blijkt haar thans een gevestigd ver trouwen bij de kiezers bezorgd te hebbenzelfs in den Haag kan men dus het magna est Veritas et praevaleUt toepassen tegenover de vervalschingen en insinuatiën waaraan hier, meer dan elders, het liberale beginsel blootstaat. „Wat meer is, bij deze laatste verkiezing is duidelijk geworden dat de krachten der liberale kiesvereeniging de krachten der conservatieve overtroffen of althans met haar gelijk staan; enkel erraTïCën nauwe aanslui ting aan het ultramontanisme kan de conservatieven redden. Men had aan de katholieke kiesvereeniging, ter belooning van trouwe diensten, beloofd dat men ditmaal eens helpen zou om een goe d katholiek in den ge meenteraad te brengen; men hield die belofte niet en de katholieken onthielden zich van het stemmen op de voorgestelde candidaten, zp stemden op een enkel candi daat en constateerden meteen hunne beschikbare krachten; zij brachten dehelit in het veld van het getal kiezers dat De grondwet volgt. Vandaar herstemming tusschen de candi daten der conservatieve en der liberale kiesvereeniging; bij de herstemming onthielden de katholieken zich ge heel en hetgevolg was dat een van de steeds geweerde can didaten van De grondwet gekozen werd, en de kiezers juist dien anderen candidaat die met het luidste en krachtigste marktgeschreeuw aangeprezen waslieten vallen. Het is dus nu boven allen twijfel verheven dat voortaan in de residentie des konings de ultramontauen de ver kiezingen beheerschen'en datwillen de conservatieve leiders hunnen invloed op de kiezers niet geheel ver liezen, zij aan de wenken dier onverbiddelijke bondge- nooten zullen moeten gehoorzamen. Men begrijpt ech ter dat juist die omstandigheid bij de burgerklasse, die de eigenlijke woelingen der ultramonfanen maar uit de vertedoch de noodlottige gevolgen der slaafsche onderwerping der conservatieven aan den heimei ij ken invloed op 1 April hier vlak in de buurt, te Loosdui- nen, heeft kunnen aanschouwen, de zaak der conser vatieven op den duur niets dan kwaad kan doen. „Ik sprak daar van de ledenlijstjes van De grond wet: dezer dagen verscheen er juist weer een, dat mij in handen kwam. Ik merk daarin op dat er twee leden der tweede kamer, eenige advocatenleeraren bij het middelbaar onderwijs, procureurs en ambtenaren tot het volk achter de kiezers behooren, en dat onderhen die niet waardig worden geacht deel te nemen aan de verkiezingen voor de tweede kamer en de provinciale staten o. a. gevonden worden de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht en een ander lid der tweede kamer. Een aardige bijdrage tot beoordeeling der billijkheid van den censustabel Bij beschikking van den minister van financiën is de rijkstelegraaf klerk R. C. A. Briels uit 's rijles dienst ontslagen. Jl. Dinsdag werd te Zwolle de 21e algemeene verga dering geopend van de Vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid in Nederland. De voor zitter, de heer mr. D. J. baron Mackay, opende deze vergadering met eene zeer uitvoerige en belangrijke rede- Nadat gebleken was dat al de afdeelingen, behalve Middelburg, waren vertegenwoordigd, werden de voor naamste punten uit het verslag door den secretaris medegedeeld. Hieruit zag men o. a. dat de pogingen der vereeniging, om eene vermindering van tarieven voor werklieden op stoombooten en spoorwegen te ver krijgen nog niet met een gewenschten uitslag waren bekroond en dat een vroeger genomen besluit, om bij de regeering aan te dringen op afschaffing der water- tollen niet is uitgevoerdomdat gebleken is dat er slechts vijf rijks-watertollen bestaan. Na het benoemen van verschillende commissiën, wer den door den secretaris eenige inlichtingen verstrekt omtrent den stand van het verslag over de internationale tentoonstelling te Amsterdam in 1869. Het blijkt hier uit dat eene spoedige, volledige uitgave van dit verslag niet waarschijnlijk is. Alsnu werd aan de orde gesteld punt 15 a van de punten van beschrijving, waarvan de behandeling den verder beschikbaren tijd bijna geheel in beslag nam. Het voorstel luidde als volgt: „Het is een verblijdend teeken des tijds, dat de aan dacht meer en meer gevestigd wordt op de onevenre dige verhouding der werkloonen tot den prijs der onont beerlijke levensmiddelen en de behoeften der werklieden, en dat uit het overleg tusschen werkgevers en werk lieden daarin reeds eenige verbetering is ontstaan. „Het is intusschen niet te ontkennendat tot nogtoe bij de plaats gehad hebbende loonsverhooging meer is gelet op enkele vermeerdering van den prijs van den arbeid, dan op de belooning naar bekwaamheid en ge schiktheid, waarin voor den werkman een sterke prik kel moet gelegen zijn tot het leveren van goed werk. „Het is daarom dat de algemeene vergadering als haar gevoelen uitspreekt: „Dat de enkele verhooging der werkloonen op zich zelve niet voldoende is, om in den financieelen toestand van den werkman eene duurzame "en vooruitgaan de ver betering teweeg te brengen, doch dat hiertoe tevens noodig is: betaling van het weekloon per stuk, óf waar dit niet mogelijk is betaling van een deel van het werkloon in den vorm van premiën voor meerderen ijver of bekwaamheid óf wel verdeeling der werklie den in klassen, naarmate hunner bekwaamheid." Na toelichting door den heer W. J. van Zeggelen en uitvoerige debatten, werd met 21 tegen 20 stemmen aapgenomen een amendement van den heer Kuyper, strekkende dat de vergadering als haar gevoelen zou uitspreken, dat gelijkmatige loonsverhooging niet be antwoordt aan de verwachtingendie vele werklieden er van koesteren, maar doodend is voor de ontwikke ling en vermeerdering van kennis. Voorts dat de ver gadering van gevoelen isdat bij de loonsverhooging gelet moet worden op bekwaamheid waarover het oordeel moet worden overgelaten aan de patroons. Vóór het sluiten dezer eerste bijeenkomst werd in de vijf vacaturen in het hoofdbestuur voorzien door de benoeming van de heeren AL L. Hermans, mr. W. O. T. van OudheusdenJ. A. van Hengst, P. C. Knijff en J. Swens. Woensdag morgen werd de vergadering door den voorzitter, den heer Alackay, te half tien uur geopend. De rapporteurs der verschillende commissiën, welke Dinsdag waren benoemd tot onderzoek der reke ning en verantwoordingtot beoordeeling der voordrach ten tot het uitreiken van getuigschriften, tot beoordee ling van het verslag over de prijsvraag betreffende het vrouwelijk onderwijs brachten hun verslagen uit, met welker, conclusiën de vergadering zich vereenigde. Overeenkomstig het advies der laatstgenoemde commis sie werd besloten te bekronen het antwoord dat onder het motto „Pestalozzi" op de uitgeschreven prijsvraag was ingekomen. Daarop werd punt 15 lstrekkende om aan de regee ring verhooging te vragen van de arbeidsloonenvoor rijkswerken vastgesteld, op voorstel van den heer Wol- bers uit Utrecht zonder discussie of stemming aange nomen. Punt 15 cbet wenschelijko van de oprichting van voorschotbanken volgens Schultze-Delitsck uitsprekende, werd op verzoek van den voorzitter door den heer Goeman Borgesius, in een welsprekende rede toege licht, en na eenige bespreking met algemeene stemmen aangenomen en tevens beslotende afdeeling Amster dam, welke bezig is de zaak der spaar- en voorschot banken voor te bereiden, uit te noodigon haar bevin ding zoo spoedig mogelijk aan 'thoofdbestuur mede te deelen. Op punt 15 d luidende als volgt: „De algemeene vergadering is overtuigd, dat de ambachtsscholen op dit oogenblik in eene dringende behoefte van den wer kenden stand kunnen voorzien, en noodigt de afdee lingen uit de oprichting daarvan elk in haren kring te bevorderen" wordt door den heer Wolbers een amen dement voorgesteld, strekkende om aan de regeering te verzoeken, de oprichting van ambachtsscholen te bevorderen, door wijziging in de wet op het middel baar onderwijs. Om de beide voorstellen te vereenigen, achtte de voorzitter het beter, bij de regeering aan te dringen op vrijgevigheid in 'tverleenen van vrijstelling en op het nemen van al zoodanige maatregelen, die de oprichting van ambachtsscholen kunnen bevorderen, zoo het noodig mocht blijken, zelfs door wijziging der wet. Dienovereenkomstig wordt besloten. Het nemen van een besluit omtrent den arbeid van kinderen in fabriekenovereenkomstig punt 15 e werd verdaagden vervolgens de wenschelijkheid uitgesproken

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1