MIDDELBURGSCHE COURANT. F 193. Donderdag 1872. 15 Augustus. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2n Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. 13e prijs per 3/m. franco is f' 3 50. Middelburg 14 Augustus. De dagbladen van Amsterdam vermelden zooals wij in het vorig nommer reeds hebben medegedeeld dat de leden der aldaar gevestigde afdeeling van de Internationale met eenig vei toon nanr het huis van den' burgemeester der hoofdstad getogen zijn om hem een bezwaarschrift te overhandigen betrekkelijk de duurte der woningen en de levensmiddelen. Toen zij den bur gemeester, die niet in de stad was, niet thuis vonden, hadden zij den oudste der voorzichtigheidshalve voor het huis geplaatste politie-agenten te spreken gevraagd, en aan dezen het bezwaarschrift overhandigd. Het is jammer dat men die menschen niet heter inge licht heeft. Men had hun behooren te beduiden dat de afwezige tf&rgemeester niet vervangen wordt door een politie-agent, zelfs niet door den alieroudsten politie agent van de grootste stad van Nederland. De voor het huis van den burgemeester geposteerde agenten had den dit behooren te weten, en moesten de klagers met hun geschrift verweren hebben naar dtn wethouder, die den burgemeester vervangt. Wie deze ook op dit o ogenblik zij want we weten dal het gehalte der Amsterdamsche wethouders nog al uiteenloopt, deze had aan de klagers een ander antwoord gegeven clan de oudst aanwezige poli tie-agent geven kon, en dat, naar wij ons voorstellen, zal neergekomen zijn op een: „ik zal er voor zorgen, je kunt er sikuur van wezen", of iets dergelijks. De wettige plaatsvervanger van den burgemeester had dan met een enkel woord kunnen opmerken dat noch de buigeinecster noch het college van burgemees ter en wethouders van Arasterdam, noch de Amster damsche gemeenteraad iets kunnen doen om de wonin gen voor de arbeidende klasse goedkoopsr te maken of om den uitvoer van levensmiddelen te verbieden, maar dat de klagers, althans om het eerste doel te bereiken, zich moesten verstaan met de kapitalisten. Kortom de wethouder had aan de honderd verzamelde In ternationalisten een paar wenken kunnen geven welke wellicht in vruchtb? ren grond waren gevallen, en die lieden gebracht tot hetgeen zij maar al te weinig doen: tot dóórdenken. Tegen eene matige.inspanning van het gezond verstand zijn de anti-sociale theorieën der zoo genoemde socialisten geen oogenblik bestand; maar het in ontvangst nemen van hun bezwaarschrift door een, naar hunne meening, officieel persoon kan allicht aan leiding geven tot de beweringdat de zaak der ver laging van prijzen thans bij de bevoegde macht aanhan gig is, en dat men deze in zekeren zin sommeert daarin verandering te brengen. Men moet altoos rekenen dat men met zeer weinig verlichte lieden te doen heeftvooral wanneer men met de Internationalisten in aanraking komt. Bij circulaire van den 6ca dezer, opgenomen in het Provinciaal blad van Zeeland n° 66, vestigen gedeputeerde staten dezer provincie de aandacht der burgemeesters er op dat, zoo door dezen een onderzoek wordt opge dragen aan een veearts, krachtens art. 16 der wet van den 20en Juli 1870, Staatsblad n° 131, dit onderzoek plaats heeft ter uitvoering der wet in het algemeen be lang. Alzoo komen de reis- en verblijfkosten, die de veeartsen, ten gevolge van dit onderzoek in rekening kunnen brengen, ten laste van bet rijk en niet van de provincie. Nogtans zijn door gedeputeerde staten declaratiën ontvangen van provinciale veeartsen, waarin reis- eu verblijfkosten voorkomen wegen3 het onderzoe ken van vee, dat_lijden.de -was aan mond- en klauw zeer, en alzoo wegens een onderzoek dat is ingesteld krachtens art. 16 der genoemde wet. Dit geeft gedeputeerde staten aanleiding om ter voorko ming van misverstand den burgemeesters te vei zoeken den veearts, aan uien een onderzoek door hen mocht worden opgedragen naar vee, lijdende aan bedoelde ziekte, te willen inlichten, dat, ter terugvordering der reis- en ver blijfkosten waarop hij aanspiaak mocht hebbenhij zijne d°claratiën zal behooren in te dienen aan de regeering en niet aan bet provinciaal bestuur, daar dit bestuur slechts dergelijke kosten vergoedt, voor zoo ver zij gemaakt worden ter uitvoeiing van bet reglement ter voorko ming van de verspreiding der longziekte onder het -rundvee, of voor zoo ver zij het gevolg zijn van reizen, gemaakt cp last van den commissaris des konings of van het gepeputeei d college. Gisteren is te Rotterdam de 87e algeraeene vergade ring der Maatschappij tot nut van 't algemeen geopend. Er waren 238 departementen door 370 afgevaardigden vertegenwoordigd. De voorzitter, de heer Joost van Vollenhovenhield eene rede, waarin hij een hartelijk welkom aan de leden toeriep en wees op de eer die Rotterdam geniet door het houden der vergadering aldaar. Voorts her innerde bij aan bet doel der Maatschappij, nam dijk opheffing der minder ontwikkelde klassen uit haren toe stand en allen eene den menseh waardige verlichting ea beschaving te doen deelachtig worden. Hij wekte de afgevaardigden tot den arbeid op, met den wensch dat persoonlijke meeningen zooveel mogelijk bereid zouden worden bevondenzich aan het algemeen belang ten offer te bicngcn. Door den algemeenea secretaris mr. P. M. G. van Hees werd vei slag uitgebracht aangaande den staat der Maat schappij en barer departementen, eu vaa de verrichtin gen des hoofdbestuurs gedurende het afgeloopen jaar. Daaruit bleek o. a. dat het aantal departementen be staat uit 318, dat het ledental met 176 leden is toege nomen, en dat het gebeele 'aantal, met inbegrip der eereleden, 15,353 leden bedraagt. De Maatschappij verheugt zich in voortdurende levenskracht en bloei. De financiën verkeeren in bloeieuden toestand; onder de legaten was er een van ruim f 17,000 van wijlen de heer Wijckerheld Bisdom, te Leeuwarden. In het verslag wordt tevens hulde gebracht aan de welwillendheid, waarmede de heer Joost Van Vollenhoven zich bereid heeft verklaard het voorzitterschap te aanvaarden. In verschillende bemoeiingen is de Maatschappij niet onge lukkig geslaagd; gunstig bekende auteurs hebben zich tot het schrijven van werkjes bereid verklaard, waar onder ook het werkje tot het doen uitkomen van de voordeelen des vredes. Het Godsdienstig leesboek zal spoedig worden verzonden; de Geschiedenis van het cultuurstelsel ligt in kopij gereed. Voor volksvoor lezingen eu veredeling van volksvermaak, lecsinrichtin- gen enz. werd door liet hoofdbestuur aau cenige depar tementen subsidie verleend. Hje.vel sommigen zich tegen dit verleenen van s.ibsidiën hebben verklaard, gelooft het hoofdbestuur dat het subsidie-systeem goed werkt eu in het kader der Maatschappij past. Het zevental leerlingen dat in de tooneelspeelkuust op kosten der Maatschappij wordt opgeleid, geeft birken van vooruitgang en vordering; zoo heeft ook de onderwij zeressen-kweekschool te Arnhem zeer goede resultaten opgeleverd. Aan ruim negentig personen werden blijken van onderscheiding toegekendwaaronder aan 56 voor welbeproefde trouw, een getal dat aantoont met hoe veel ijver deze tak van het volksleven door de depar tementen wordt gadegeslagen. De contributie der departementen wordt voor ieder lid van f 1,55 op f2 gebracht. Het verslag werd voor kennisgeving aan genomen. Na de pauze werd de vergaderng geleid door pro fessor van Tienhoven, daar de heer van Yolieuhoven zich wegens ambtsbezigheden verwijderen moest. Nadat cenige andere werkzaamheden waren afgedaan, kwam aan de orde het rapport van de commissie voor de onderwijzersbezoldigingen, waarbij de volgende voor stellen aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen 1°. Dank te betuigen aan allen, die met haar hebben medegewerkt om het onderzoek iu te stellen en de zaak onder de algemeene aandacht te brengen. 2° Het hoofdbestuur uit te noodigen een adres te zenden aan de regeering, om namens de Maatschap pij tot nut van 't algemeen te verzoeken: op de be grooting eene som beschikbaar te stellen om op de voorwaarden, welke door de regeering worden noodig geacht, te worden uitgekeerd aau gemeenten tot ver booging van onderwijzersjaarwed den. Punt 1 der conclusie werd bij acclamatie aangenomen- Nadat bet 2C punt nader door een lid der commissie was toegelicht, deelde een der leden van bet hoofdbe stuur mede, dat bij het hoofdbestuur bezwaren zijn gerezeu tegen het bepaalde voorstel in dit punt der conclusie gedaan. Hij deed uitkomen dat de kosten van het lager onderwijs komen ten laste der gemeenten, behoudens de uitzondering dat die lasten mochten blij ken te zwaar te zijn. Het hoofdbestuur meent dus dat de regeering niet door eeu begrootingspost kan worden gemachtigdin andere gevallen dan bij gebleken onver mogen subsidie te verleenen. Men kan toch niet iets vragen, waarop het antwoord kan worden verwacht: het kan niet; liever zag het hoofdbestuur dut deze ver gadering dat bestuur uituoodige aan de gemeenten een circulaire te zenden, waarin op verhooging der onder- wijzelsbezoldigingen wordt aangedrongenen afschriften dier circulaire aan de regeeringscolleges te doen toeko men. Van dit gevoelen formuleert het hoofdbestuur een amendement, hetwelk genoegzaam werd ondersteund. Door het departement Workum is een amendement ingediend, strekkende om in de conclusie op te nemen dat aan ieder hoofdonderwijzer een minimum van f 700 en aau ieder hulponderwijzer een minimum van f 400 worde gegarandeerd. Bij de toelichting van d'.t amendement door den afge vaardigde uit Workum vielen daverende en herhaalde toejuichingen ten deel toen de spreker zeide, dat tegen over de vele millioenen voor den militairen stand wel een enkel millioen voor den onderwijz:r beschikbaar mag worden gesteld. Door bet departe.i.ent 's Hertogenboscli is een amen dement ingediend, strekkende cm de conclusie zoo te veranderen dat vóór bet woord gemeenten „onvermo gende" gevoegd worde, en tevens daarin te doen uit komen dat alleen leerlingen van 's rijks kweekscholen tot onderwijzers worden aangenomen. De afgevaardigde uit Middelburg bestreed de conclu sie der commissieals in strijd zijnde met de wet; vraagt men dus aan de regeering, doet gij voor het geheels rijk wat Friesland voor de provincie doet'? dan zou de regeering haar onmacht moeten te kennen geven. De wet toch zegt op éen uitzondering na, dat de gemeenten zelve in de kosten hebben te voordien. Art. 3 kan vol gens hem hier niet worden toegepast; te dien opzichte vereen'gt hij zich met het denkbeeld dat ten grondslag ligt aan het amendement van het hoofdbestuur. Voorts zegt hij dat de staat bij het rapport gevoegd, waarin opgave wordt gedaan van de boegrootheid der onder wijzerstraktementen, ten minste wat Zeeland betreft, onjuist is. Er is toch slecht3 een hoofdonderwyzer op een traktement van minder dan f 400, niet negen, zooals de commissie zegt; deze toestand dateert reeds van 1857. Die ëene hoofdonderwijzer bestuurt de bij school. Nog wijst hij op eeuige onjuistheden iu den slaat, waaruit volgens hem blijkt dat de onderwijzers in Zeeland geen ellende lijden. Door den a'gevaardigde uit Zeist werd een amende ment ingediend, strekkende om aan de regeering te ver zoeken, dat zij het initiatief neme om de traktementen voor onderwijzers vast te stollen, als minimum f 350 vcor hulponderwijzers en 700 voor hoofdonderwijzers. Dit laatste amendement wordt, na sluiting der dis- cussiën, het eerst in stemming gebracht ea aangenomen met 413 tegen 291 stemmen. Alle andere amendementen zijn daardoor vervallen, even als punt 2 van het voorstel der commissie, met wier rapport de vergadering zich voor bet overige ver- eenigt. De werkzaamheden werden te 3 uren gesloten, om heden te worden hervat. Jl. Zondag zijn de deelnemers aan deu 3ennatïonalen schietwedstrijd van den Nederlandsehen weerbaarheids- boud te Apeldoorn voor 'tgemeentehuis ontvangen door den burgemeesterdie eene toespraak hield, waarna

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1