MIDDELBURGSCHE COURANT. F 192. Woensdag 1872. 14 Augustus. Dit "bitd verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2Paasch- cn Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3 m. franco is 3 50. Middelburg 13 Augustus. Eergisteren werd te Zierikzee eene bijeenkomst ge houden ter bespreking van eene veibinding en aanslui ting van de eilanden Schouwen en Dniveland aan den vasten wal, door een epoorweg van Brouwershaven langs Zierikzee naar Zevenbergen. In weer .vil van het zeer ongunstige weder was de opkomst vrij talrijk en waren ook vele ingezetenen van de buitengemeenten tegenwoordig. De vergadeiing werd geleid door jonkheer W. M. H. de Jonge, die met de heer.n mr. C. van der Lek de •-^Clcrcq, mryrW. C. de Crane, J. M. Locker de Bruijne, J7**de laffer Jz. en J. van der Bont de oproeping tot het houden der bijeenkomst had gedaan en met hen de vooiLopige commissie tot regeling dezer zaak uit maakte. Na in het kort te hebben gewezen op bet be lang van eene aansluiting van die eilanden aan den vasteu wal, deelde hij mede dat de heer n/. A. TI. Ver- ster te Boxtel door de voorlopige corarissie was uit- genoodigd haar in deze bij te staan, de aanvrage om Corcessie voor de bedoelde spoorweglijn te doea en eventueel concessionaris te worden, en dat dit door hem was aangenomen. De heer Vei ster, die zelf in de vergadering tegen woordig was, ontwikkelde daarop uitvoerig het opge- maak'e plan, dat met groote ingenomenheid door de aanwezigen werd begroet. Nadat de heer de Jonge had te kennen gegevendat voor het maken van het project, met opmetingen, pei lingen enz., ver iseht voor de aanvrage om concessie, reeds dadelijk gelden noodig waren, werd besloten daarvoor onmiddellijk eeno ii3chrijvi g te openen, die voorloopig een uitmuntend sm ces iiad, daar voor meer dan een derde van de benoodigde som reeds dadelijk door de aanwezige pariiculieien werd ingeschreven. De vergadering werd daarop gesloten, nadat was bepaald, dat mea de nog ontbrekende gelden don- inschrijving van particulieren en gemeentebesturen vóur den 26in dezer zou trachten te verkrijgen. Zierikznieuicsb.) BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan dr. C. Lee mans, directeur van het rijks museum van oudneden te Leiden, tot het aannemen en dragen der versierselen van odiekr der orde van Leopoldhem door Z. M. den koning der Belgen geschonken. Benoemd tut ridder der orde van den Nederlandschen J.eensv G. G. Bongarrts, deken van Botterdam en pas toor te Kralingen. belastingen. Benoemd tot controleur der directe belastingen enz. te Amsterdam II. J. Moll, thans con troleur te Middelburg. rechterlijke macllt. Benoemd tot rechter in de avrondisseraents rechtbank te Zierikzee mr. P. J. F. Rethaan Macaié, substituut-griffier bij de arrondisse- ments rechtbank te 's Ilertogenbosch, en tot procureur bij de arrondissements-rechtbank te Zierikzee jonkheer J. W. D. Schutirbeque Boeije, thans advocaat aldaar. polderbesturen. Eirvcl ontslag verleendop ver zoek, aan A. van de Stolpe, als gezworen van den polder Dreischor. Benoemd tot dijkgraaf van de Noordwatering Baar land, P. van Wiügen; tot djkgraaf van den St. Pie- tcrpolder, 8C polder-arrondissement, Ch. Draeck; tot dijkgraaf van den Angelinapoider, C. B. Thomaes; in het waterschap Schouwen: tot voorzitter mr. B. C. Cau, en tot leden: J. Schalkwijk, C. L. Gast, M. Locker dc Bruyne en D. van der Maas. middelbaar onderwijs. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan M. Dauvellier als leeraar aan derijks- hoogere burgerschool te Utrecht, en als zoodanig be noemd de tijdelijke leeraar N. L. Verlint. staatscommissies. Eervol ontslag verleend, op verzoek, aan den minister van justitie, mr. G. de Vries Az., als lid en voorzitter der bij bes'uit van 4 Mei 1870, ingestelde commissie voor het onderzoek van het plan tot het indijken, droogmaken en in cul tuur brengen van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, onder dankbetuiging voor de ia deze betrekking door hem bewezen diensten, en tot. lid en voorzitter dier commissie benoemd" m'. C. Foek, Z*. M'. commissaris in de provincie Zuid-Holland. ONDERWIJS. Aan den gemeenteraad van Rotterdam zijn door burgemeestf r en wethouders belangrijke voorstellen gedaan, strekkende om aansluiting tusschen het lager eu het middelbaar onderwijs tot stand te brengen. Na het advies van de schoolcominissiën en de schoolautori- teiten te hebben ingewonnen, meenen burgemeester en wethouders in oveieeostemming met die adviezen, dat het ""Afteer uitgebreid lager onderwij 3 behoort te worden ingekort, teneinde daardoor aansluiting aan het middel baar ondenvijs te verkrijgen, maar dat dan tevens de gelegenheid om middelbaar onderwijs te genie en moet worden vermeerderd. Zj stellen daarom voor: 1° Op te richten een hoogere burgerschool met drie jarigen cursus voor 300 jongens, in een daartoe te stichten gebouw. De kosten van opbouw wor ten op f 140,000 geschat; de jaarlijksche uitgaven op f 35,000. 2° Het schoolgeld aan die school te bepalen, evenals aan de hoogeie burgerschool met vijfjarigen cursus, op f 60. Een der geraadpleegde comraissiëa meende, dat hoogstens f 50 moet gesteld worden, maar burgemees ter en wethouders meenen, dat het onderwijs aan beide inrichtingen in w- arde gelijk staat. 3° Met 31 December 1872 éene jongens- en ëe.ne meisjesschool voor meer uitgebteid lager onderwijs op te heffen. Daar op de jongensscholen van de 740 plaat sen slechts 500, op de me.sjesscholen van de 500 plaat sen niet meer dan 400 bezet zijn, meenen burgemeester en wethouders reeds vó ir de opening der hooge'e bur gerschool met driejarigen cursus éen van elk der lageie scholen te kunnen opheffen, tot besparing van uitgaven. 4° Met 1 Januari 1873 op drie jongens- et) drie meisjesscholen v,n meer uitgebreid lager onderwijs in te voeren eene reorganisatie, waardoor die scholen zich aansluiten aan bet middelbiar onderwijs, en wel aldus: Het programma voor die scholen zal omvatten de vak ken ai en daarenboven de FranscUe taal en de gym nastiek en op de meisjesschool nog de handwerkenhet getal leerlingen op elke school zal zijn hoogstens 120; het getal hulponderwijzers zal bedragen hoogsten6, voor 6 klassen van gemiddeld elk 20 leerlingen de jaarwed den van het hulppersoneel zullen zijn van f 400 tot 850. De hoofdonderwijzer zal eene jaarwedde genieten van f 2200 met vrije woning (dus met afschaffing der per centen van het schoolgeld). De hoofdonderwijzer zal niet meer dan 2 uren per dag les geven. Het schoolgeld zal bedragen f 40. Het getal schooluren zal bedragen hoogstens 26 en wel 4 dagen van 5 en 2 dagen van 3 uren. 5° De overige drie jongens- en drie meisjesscholen als overgangsmaatregel op den bestaan den voet tc aten, met beperking der schooluren tot 26 voor leerlingen van 612 jaren. Omtrent het plaatsen van onderwijzeressen aan het hoofd van mei°jesscholen en het afschaffen der kwee- kelingen als onderwijskrachten zooals door een der commission was voorgesteld meenen burgemeester en wethouders alsnog hun oordeel te moeten opschor ten, om niet te veel op éénmaal te doea. De kosten der hervormde scholen zullen niet meer bedragen dan die der tegenwoordige. GEMENGDE BERICHTEN. Eergisteren had te Amsterdam een vergadering van leden der Internationale plaatswaarna eenige hon dertien zich begaven naar de woning van den burge meester om hem een adres te overhandigen, houdende klachten over de hooge huurprijzen der woningen, over den uitvoer van vee en andere levensmiddelen naar het buitei.land, enz. enz. Daar de burgemeester zich niet in de stad bevindt, werd het verzoekschrift door een der IntcrnationaIe-mannf>n ler hand gesteld aan eender agenten van politie, welke voor de woning desbuige- meesteis hadden post ge\at, als maaticgel van voor zorg, toen bekend was geworden welk bezoek het hoofd van het gemeentebestuur te verwachten had. Zijn wij goed ondeiricht, dan verzocht de international.stische woordvoerder dat men hem den oudsten der aanwezige politiedienaren zou aanwijzenen toen hieraan was vol daan, vertrouwde hij dezen het document toe. Op het Kaasplein bij Rembrant's standbeeld ging het gezeLchap uiteen. Amstco-tr.) Het is opmerkelijk, schrijft deNieaweRot'.erdainscho courant, uit hoeveel st ekeu van ons laud sedert eenige weken belichten inkomen nopens stellig dol, ol v r- ïuoedelijk dolle ln.ndendie dieren en ook men chen hebben gebeten. Zoo wel <n Limburg als in Drenthe ca Groningen en ook in Zuid-Holland komen d.e geva len vcor. Wel worden dan op) de meeste plaat en de hon den tijdelijk vastgelegd, maar van algemeen werkende maatregelen is ook ten aanzien van deze gewichtige zaak tot nu fue in ons laud geen spraak. 'I ch schijnen zulke algemeene maatregelen juist bij een ziekte als de hondsdolheid noodzakelijk. Als wij wet geïnformeerd zijn, moet liet geneeskundig staatstoezicht j.eeds vóór geruimea tij l en hei haaldelijk op dasJan ge regeling bobben aangedrongenmaar tot natoe zonder gevolg. Eergisteien middag is op de hjo;ti van hetKir- lingsche veer eene roeiboot, waai in 4 man zich bevon- deu, omgeslagen door het buitcn.aewoou onstuimige weder, dat den ga schen dag heeft gewoed. Eene andere roeiboot in de onmiddellijke nabijlui i z jnde en met 3 peisoncu bemand, mocht het gelukken 3 van de 4 te leddei, doch de vierde is in de diepte verdwenen. Een man van de equipage der stoomboot op Dor u. recht vareede, heelt zich nog te water begeven, doch zonder gunstig gevolg; het heeft zelfs veel moeite gekost te verhoeden, dat hij zijne menscblievende poging met den dcod moest bekoopeu. Om eene boot van de stoomboot uit te biengen, dimitoe was bij de hooggaande golven geene mogelijkheid. De gezagvoeider van het stoomschip Cor.rad, de heer Oorfc, is door de diiectie der stoomvaai tma it- schippij Nederland te Nieuwedicp geplaatst, zoodat waar schijnlijk genoemd schip een auderen gezagvoerder zal tekomen. Voor den wedstrijd, uitgeschreven door de rede rijkerskamer Nut en genoegen te Gorinchetn, hebben 22 kamers zich laten inschrijven, zijnde 8 van Rotterdam, 8 van Utrecht, 3 van D -rdrec.it, 2 van B eda, 2 van Amsterdam. Verder de rederijkerskamers te Schiedam, Gouda, Goor, Brussel en Antwerpen. Doer de Belgische regeering is besloten om te Gent eene s'aatsschool voor practische tuinbouwkunde oo te richten. Op die school zal zoowel theoretisch als praktisch onderwijs gegeven worden in de volgende vakken: Fransehe en Vlasmsche taal, rekenkunde, wiskunde, aardi ijkskuude, kiuidkunde, giondbeginselea van nat uur- en scheikunde, teekenen van planten, bouwen van ser res aanlevgcu van tuinentheoretische en practische tuinbouwkunde, comptabiliteit. De duur der studie is op drie ju en bepaald. De kweekelingen zullen naar ver kiezing zoowel in als buiten de school hun verblijf kannen vestigen. De internes zullen in de aan den kruidtuin grenzende kostschool van het Koninklijk athei.aemn worden gehuisvest en verzorgd. Tot directeur der ge noemde school is benoemd de Gentscbo hoogleeraar Kickx, tot leeraren de heeren Rodigas, Pijuaert, Burvenick en van Hu Reea tot. president der commissie van toe zicht de heer de Ghellinck de Wallevoorzitter van de Maatschappij van land en tuinbouw te Gent. De invloed van het huwelijk op de sterfte is zeer belangrijk. Volgens mededeelingen van Bertillon, opge nomen in de Revue scientifique, is van 25 tot 30 jarën de sterfte per 1000 in Frankrijk van gehuwden 6.2, van ongehu wden 10.2 en in weduwensfaat 21.8. In Brussel is de sterf'e van gehuwde vrouwen 9 per 1000 en van weduwen 16.9. In geheel België is het getil sterfge vallen onder gehuwden 7 per 1000, ongekuwden 8.5

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1