MIDDELBURGSCHE F 180. Woensdag 1872. COURANT. 31 Juli. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2ca Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f' 3. £>0. Middelburg 30 Juli. Gisteren heeft de voorgenomen feestviering plaatsgehad ter herdenking van het 20jarig bestaan der hier geves tigde handboogschutter}} De eensgezindheidonder de zinspreuk Eendracht maakt macht. De gezelschappen die aan het feest deelnamen warende handboogschutte rijen Willem III uit VlissingenSoranus uit Heinkenszand, Concordia uit 's Heerenhoeken De eensgezindheid uit Middelburg, benevens de muziekkorpsen Accelerando van Middelburg, Semper crescendo, mede van Middel burg, en het fanfarengezelschap Prins Hendrik uit Heinkenszand. De verschillende gezelschappen begaven zich met hunne banierenonder liet spelen der muziekvan het spoorwegstation in optocht door de stad naar het versierde, met vlaggen en banieren getooide feest terrein in de uitspanning Pax intrantibus. Na het aan bieden van den eerewijn en eenige voorbereidende werk zaamheden, hield de president der feestvierende liand- boogEchutterij, de heer J. C. van Miert, eenehartelijke toespraakwaarin hij het welkom toeriep aan allen die ter feestviering waren opgekomen en een korten terug blik wierp op het 20jarig bestaan van De eensgezindheid, waarvan hij steeds voorzitter is geweest. Deze toe spraak werd luide toegejuicht cn voorts voldaan aan den wensch van den spreker, dat de aanwezige muziekkorpsen het Nederlandsche volkslied zouden aanheffen ter eere van het koninklijke vaandel der handboogschutterij Willem III uit Vlissingen. Daarna nam het boogschieten een aanvang, waarvan de uitslag is, dat ziju toegekendeen zilveren vergulde medaille aan het vaandel, behaald voor de meeste punten door "dé'h'andboogschutterij .Soranus van Heinkenszand, met 511 punten; een zilveren verguld eerekruis be haald door den beer J. van den Dries, lid van Soranus van Heinkenszand, voor de meeste punten, met 107 punten; een zilveren vergulde medaille, behaald door den beer P. Ivnuijt, van de handboogschutterij Concordia te 's Heerenhoek, voor de meeste rozenmet 5 rozen. Voorts is eene zilveren vergulde medaille toegekend aan de verstkomende sociëteit. Aan elk der bovengenoemde muziekgezelschappen, die des namiddags beurtelings een paar stukken hebben uitgevoerd, is een zilveren medaille uitgereikt voor hunne belanglooze medewerking tot opluistering van het feest. Den secretaris, den heer J. A. Valentijn, werd door den voorzitter namens de leden voor zijn betoonden ij ver een zilveren verguld eerekruis aangeboden. Nadat al de medailles waren uitgereiktontving do voorzitter van de Eensgezindheid, de heer J. C. van Miert van de dames der leden van de handboogschutterij een bokaal met zilveren voetvoorzien van inscription. Het feest was zeer geanimeerd en werd met een bal be sloten. Aan de gisteren te Goes gehouden herstemming voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad is door 283 van de 400 kiezers deelgenomen, zijnde47 meer dan bij de verkiezing op 16 dezer. Bij de opening der biljetten op heden zijn 7 van on waarde verklaard, zoodat het getal geldige stemmen 276 bedroeg. Daarvan zijn 142 uitgebracht op den heer W. F. Busing en 134 op den heer B. van Asperen Vervenne. De beer Busing, de candidaat der vereeniging Ge meentebelang, is alzoo gekozen. Volgens gisteren door den gemeenteraad van 's Gra- venhage genomen besluit is, bij onderhandscbe aanbe steding, de levering der voor de aan te leggen water leiding vereischte buizen toegestaan aan de firma van den Berg en c°. te Amsterdam, voor f 548,723. Bij de openbare aanbesteding was het laagst ingeschreven voor f 690,500, terwijl de ingenieur de kosten geraamd had op 366,080,86, op een tijdstip dat het ijzer veel goedkooper was. Voorts besloot de raad tot het aangaan eener leening van f 250,000 ten behoeve der waterleiding. Zij zal worden uitgegeven in obligation van f 1000ad 5 pet. rente, met halfjaarlijksche coupons en jaarlijkscheaflos sing van f 10,000 als minimutnrbedragaan te vangen in het jaar 1884. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ministers van staat. Benoemd tot minister van staat J. D. B. A. baron van Heeckeren van Beverwaard, Nederlandsch gezant te Weenen. ONDERWIJS. Op het laatstgehouden jaarlïjksch examen werd aan de leerlingen van de scholen voor on- en minvermogen den alhier medegedeeld, dat dengenen hunner die in bet jaar 1871 minder dan 20 malen de school had den verzuimd een spoorreisje werd bereid. Jl. Zater dag werd aan die toezegging voldaan. Jubelend stapten 116 leerlingen met eenige hunner onderwijzers in de waggons van den trein die te half een van hier ver trok. Allerhande vragen en uitroepen bewezen hoezeer de kleinen genoten. Geen station of halte die niet wer den begroet met een gejuich, dat de bewoners naar buiten voerde. De plaats der bestemming was Goes, waar door de zorg van den schoolopziener in het eerste schooldistrict alles tot verhooging van de feestvreugde der kinderen in gereedheid was gebracht. De heer Witte, hoofdonderwijzer aldaar, wachtte zijne vroegere stadgenooten aan liet station op. Hij geleidde het vroo- lijke reisgezelschap, twee aan twee geschaard, naar de sociëteit „Van ongeneugten vrij", waar zij zich in de groote zaal aan een welvoorziene tafel plaatsten. Onder het gebruik der ververschingen was veler oog reeds gericht naar den achter de zaal gelegen tuin en met gejuich namen zij dan ook de uifnoodiging aan, om een uurtje iu dien tuin door te brengen. Daarna werd eene wandeling door de voornaamste straten van Goes ge maakt, waarvan zij, onder het zingen van liederen, begeleid door eene harmonica die door een hunner werd bespeelduitrustten in de beschaduwde „Oude schans." Na hun terugkeer in de sociëteit was de tuin weder het lievelingsoord der kinderen. Op verzoek van den president en een lid der sociëteit staakten zij voor een poos hun spel en schaarden zich onder het geboomte aan den vijverwaar zij andermaal liederen zongen. Toen zij zich nogmaals aan ververschingen vergastten, ontvingen zij een bezoek van den schoolopziener in bet tweede schooldistrict die met den beer Witte en de onderwijzers plaats nam in de schaduw van den vijver, van waar men de spelenden kon zien. Toen do tijd van vertrek was aangebroken trok de kleine schaar, door den schoolopziener en den heer Witte geleid, met een plataanblad in de hand, dat ter gedachtenis aan Goes werd medegenomenen onder het zingen van Nederlandsche volksliederen, naar het station. Onder een „leve de heer schoolopziener!" en „leve de heer Witte!" als uiting van erkentelijkheid voor het gesmaakte genot, stapten zij weder in de waggons van den trein, waarmede zij te half acht te Middelburg terugkeerden. KERKNIEUWS. Gisteren avond is tot predikant bij de evangelisch Luthersche gemeente alhier beroepen de heer F. W. Stut- terheim, thans predikant te Stadskanaal. Door curatoren der christelijk gereformeerde kerk in Nederland, vergaderd te Kampen, zijn de volgende heeren tot de bediening van het predikambt toegelaten A. van Apeldoorn, L. van Dijk, K. van Goor, S. A. van der Hoorn, J. Kersiers, C. Kuiper en A. van der Sluijs. MARINE EN LEGER. Uit den Haag wordt aan het Utrcchtsch dagblad gemeld, dat de redeD, waarom de le luitenant plaatse lijke adjudant Keyzer voor een raad van eer moet ver schijnen, niet is dat bij zich van een hem niet toebe hoorenden brief beeft meester gemaakt, maar dat hij in zijn openbare verdediging den majoor Tergau beschul digd heeft, van hem tot die daad aangezet te hebben. Het Handelsblad verneemt dat de examens voor hoogere rangen van de officieren van gezondheid der landmacht eventueel niet meer aan 'srijks hospitaal te Utrecht, maar te Amsterdam zullen worden afgenomen, door dezelfde commissie, voor welke het aanvullings examen van de militaire studenten, die het radicaal van arts verkregen hebben, thans wordt afgelegd. KOLONIËN. Behalve de reed3 gemelde heeft de gouverneur-gene raal van Nederlandsch-Indië nog de volgende beschik kingen genomen. Javasche courant van den llcn Juni. departement van oorlog. Gesteld: op verzoek, op nonactiviteit, zonder bezwaar van den lande, voor den tijd van zes maanden, de eerste luitenant der in fanterie P. van Ka kum. Overgeplaatst: geneeskundigen dienst, bij het groot militair hospitaal te Soerabaija, de officier van gezondheid 2e klasse W. E. de Jong, van den genees kundigen dienst der Moluksche eilanden; bij het garni zoen te Bezoeki, de officier van gezondheid 2C klasse D. Sigal, van het groot militair hospitaal te Weltevre den; bij den geneeskundigen dienst der Moluksche eilanden, de officier van gezondheid 2e klasse W. F. H. Greupvan het garnizoen te Bezoeki; infanterie, bij het 5e bataljon, de kapitein M. L. L. Schell en de 1° luitenant G. D. S. A. Oamphuis, respectievelijk van het subsistentcn-kader te Soerabaija en het 4e bataljon; bij het 15® bataljon, de 2e luitenant J. A. Kalshoven, bij bet garnizoens-bataljon der tweede militaire afdee- ling op Java, de le luitenant C. C. Bakhoven, beiden, van bet 12° bataljon; bij bet garnizoens-bataljon van. Celebes en onderhoorigheden, de le luitenant J. P. J. Schulmaijer, van het subsistenten-kader te Samarang; bij het garnizoens-bataljon der Moluksche eilanden, de le luitenant F. P. Sievers, van dat der Zuider- en Ooster afdeeling van Borneo. (Javasche courant van den 14eu Juni.) civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den eersten commies bij het departement van binnenlandscb bestuur jonkheer J. Th. Hora Siccama. Ontslagen: wegens intrekking zijner betrekking, eervol, uit die betrekking, de pakhuismeester te Pro- boÜDgo J. van Duiken; op verzoek, eervol, uit'slands dienst, met behoud van recht op pensioen, de gewezen opziener bij de zoutaanmaak te Paradessie J. J. Bals; eervol, uit 'slands dienst, de gewezen postcommies, chef van bet postkantoor te Pontianak, J. M. Steffen, en de gewezen klerk op het adsistent-residentiebureau te Toeloeng-agoeng, E. L. F. Kluyver. Benoemd: tot tweeden stadsgeneesheer te Sama rang, de particuliere geneesheer aldaar, L. K. Wenne- kendonk; tot pakhuismeester bij de koffie- en zout- doorvoerpakbuizen te Djokotro, de ambtenaar op wachtgeld M. Reep; tot pakhuismeester te Probolingo, de gewezen pakhuismeester te Bezoeki F. A. Arbogahn bij de in- en uitvoerrechtentot commiestevens boek houder bij den ontvanger te Samarang, de administra teur en boekhouder van bet entrepot te Soerabaija, M. J. Swaab; tot administrateur en boekhouder van het entrepot te Soerabaija, de 2e commies bij den ont vanger aldaar J. II. Herman; tot 2cn commies bij den ontvanger te Soerabaija, de ambtenaar op nonactivi teit L. W. van Buel. departement van oorlog. Ontslagen, op ver zoek, eervol, uit Zr. Ms. militairen dienst, wegens licha melijke ongeschiktheid, met behoud van recht op pen sioen, de kapitein der infanterie L. M. II. J. Barkey, en de le luitenant op non-activiteit C. M. J. Kroemer. Bevorderd: bij bet wapen der infanterietot luite nant-kolonel, de majoor W. G. A. L. van Bennekom; tot majoor, de kapitein J. G. H. Grooss; tot kapitein de le luitenants K. M. A. BotterA. A. van der Bilt la Motthe en F. W. P. G. van Werkhoventot lm luitenant, de 2e luitenants J. F. D. BruinsraaH. A. N. Catenius, A. E. Albrecht en J. W. H. Werlemann; bij den militairen geneeskundigen dienst, tot officier

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1