MIDDELS] URGSCilE COURANT. F 177. Zaterdag 1872. 27 Juli. H Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2cn Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m, franco is f' 3 SO. Middelburg 2(1 Juli. Do kicsverceniging Burgerplicht te Del fs ha ven heeil in hare vergadering van eergisteren onder anderen b< sloten oui voor de verkiezing van éen lid voor tweede kamer der statcn-generaal op 1° Augustus, zich aan te sluiten bij de kiesvereenigingen Orde en Bur gerplicht te Rotterdam, en dus candidaat te stellen den lieer O ito van Rees. Naar wij vernemen zal a. Maandag het 20jarig bestaan der hier gevestigde handboogschutter!) Do eensgezind heid, onder de zinspreuk Eendracht maakt macht, fees telijk herdacht worden. Een tiental muziekgezelschap pen en boogschutterijen hebben de uitnoodiging tot deelneming aan het feest aangenomen. Des voormid- dags te half 11 uur zal het vaandel door het muziek gezelschap Accelerando en leden der handboogschutterij bij den voorzitter worden afgehaald, en te 11 uren zullen de van elders komende gezelschappen aan het spoorwegstation worden ontvangen, waarna men zich gezamenlijk naar het feestterrein Pax intrantibus zal begeven. Aldaar zal te 12 uren de eerewijn worden aangeboden aan de directeuren en voorzitters der ver schillende gezelschappen. Ter eere van het koninklijke vaandel der handboogschutterij Willem III uit Vlis- singen zullen de muziekgezelschappen het Nederland- sche volkslied uitvoeren, en vervolgens zal de wedstrijd een aanvang nemen. In de nommers der Staats-courant van eergisteren, gisteren en heden is opgenomen het verslag omtrent de aanwinsten van het koninklijk penningkabinet gedu rende bet jaar 1871. bevel te voeren over hot instructie vaar tuig Ton.te; terwijl Je kapitein-luitenant ter zee J. W. Binkes en lui te n afttiit ter zee lc' klasse W. Steffens met den laatgtên.A.uguftus a. eervol worden ontheven van hunne J&^kkppkgan Xofficier-iostructeur bij het Koninklijk y'jihs.t^uu-j;-%öhde|parine te Willemsoord en op nonacti viteit gesteld, en met den eersten September daaraan volgende vervangen door de luitenants ter zee le klasse P. ten Bosch en J. M. A. van Mul ken. Tegenover de 29 candidal en die ter plaatsing aan de koninklijke militaire academie te Breda zullen wor den geëxamineerd, staan 101 open plaatsen. De verhou ding is de volgende: Naar men verneemt, zullen de rijksambtenaren der belastingen van uniform voorzien en met een revolver gewapend worden. Handckblad Met zekerheid meldt thans de Provinciale Noord- Brabantscbe courant, dat de opheffing der rijkstollen in Noord-Brabant vastgesteld is op 16' Augustus. BENOEMENGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Vergunning verleend aan jonkheer mr. F. P. van der Hoeven, 'skonings minister-resident in Japan, tot het aannemen en dragen der versierselen van de ridderorde van de Kroon, tweede klasse, met de ster, hem door Z. M. den Duitschen keizer, koning van Pruisen, geschonken. ONDERWIJS. De gemeenteraad van Zaandam heeft het voorstel tot toelating van meisjes op de hoogere burgerschool, verworpen met 13 tegen 2 stemmen. Te Amersfoort is aan de hoogere burgerschool tot leeraar in de staathuishoudkunde benoemd mr. J. W. Sluiter, procureur aldaar, en is het onderwijs in de handelswetenschappen en het boekhouden opgedragen aan den leeraar in de wiskunde en het schoonschrijven J. C. F. Prikken. KERKNIEUWS. Het kiescollege der Nederduitsche hervormde gemeente te Rotterdam heeft uit het vroeger vermelde zestal voor de beroeping van een predikant het volgende drietal opgemaakt: R. F. Creutzberg, te Arnhem; G. J. Noomen, te Bruinisse, en D. Schouten, te Harderwijk. Eergisteren avond zijn de aartsbisschop van de oud Roomsch-katholieke klerezy H. Loos eu de kannu- nik F. van Vlooten van hunne reis naar Duitschland te Utrecht teruggekeerd. MARIE E EN LEGER. De luitenant ter zee lc klasse C. P. van der Star wordt met den 6cn Augustus a. geplaatst in de rol van Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord en bestemd om het Wapens Open plaatsen. Candidaten. infanterie 40 ca valei ie 2 3 artillerie 14 7 genie 5 12 infanterie 18 1 cavalerie 2 artillerie 8 1 genie 12 5 b Oost-Indië: De examens zijn gesplitst in schriftelijke en monde linge. De eerste, waaraan alle candidaten tegelijk heb ben deelgenomen, zija aangevangen Woensdag 17 en geëindigd Zaterdag 20 dezer. De mondelinge examens waarvoor de candidaten in vier ploegen zijn verdeeld zijn Maandag 22 dezer begonnen om Zaterdag 3 Augus tus te eindigen. KOLONIËN. De gouverneur-generaal van Nederlandscb lndië heeft de volgende beschikkingen genomen: civiel departement. Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den predi kant bij de protestantsche gemeente te Ambcine dr. B. Th. W. van Hasselt. Ontslagen: op verzoek, eervol, wegens vertrek, als lid van het hoog militair gerechtshof van Neder- landsch-Indiëde kapitein ter zee bij de Nederk.nd- sche marine J. van Goghonder dankbetuiging voor de als zoodanig door hem bewezen dienstenop ver zoek, eervol, uit 'slands dienst, de gewezen opziener 2e klasse bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken J. J. Kroese. Benoemd: tot resident van Kediri, de resident van Madura C. Bosscher; tot machinist bij 's lands stoom - baggermolen te Batavia, de machinist bij het ijzeren droogdok op Onrust A. Riedée. departement van oorlog. Verleend: een twee jarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den officier vau gezondheid lc klasse ff. van Lokhorst. Ontslagen: op verzoek, eervol, uit Zr. M>. mili tairen dienst, wegens volbrachten diensttijd, met behoud van recht op pensioen, de luitenant kolonel der infanterie J. van der Haas. GEMENGDE BERICHTEN. Door de warmte zijn maandag te Utreeht drie zak kendragers die steenkolen in een fabriek bezorg dengevallen en bewusteloos blijven liggen; door de zorg van den directeur van de fabriekwerden zij naar hunne woningen gebracht en verpleegd. Op het eiland Voorne zijn op het veld verscheidene arbeiders onder het werk bezweken, veelal ook als een gevolg van bet te veel gebiuiken van koud water. Het stoomschip Conrad, gezagvoerder E. Oort, eergisteren avond te tien uren ter reede van Texel gearriveerd, heeft de uit- en thuisreis naar en van Java gedaan in vier maanden en ?n dag. Het is den 23en Maart van Texel vertrokken, heeft te Port Said gelost en geladen, is den 3CU Mei te Batavia aangekomen, heeft aldaar en te Soerabaija de uitgaande lading gelost, te Batavia, Panneroekan en Siraarang circa 2700 ton lading benevens 700 ton steenkolen ingenomen, en is den 8C" Juni met 55 lc klasse, en 97 2e en 3e klasse passagiers van Batavia gestoomd. Den 3eu Juli arri veerde het te Suez, passeerde het kanaal, nam te Port-Saïd steenkolen in en vertrok den 9cnJuli na nog eenige passagiers van bet daar liggende stoomschip Prins van Oranje te hebben overgenomen. Eergisteren zijn te Meppel als leerling-apotheker geëxamineerd 6 candidaten, toegelaten 5; de dames: L. M. Snel, A. G. Rompelmau en J. B. Grevinck. van Amsterdam; en de heerenA. B. van der Velde, van Sneek cn G. Hage man, van Westzaan. Afgewezen 1 man nelijke candidaat. Naar men verneemthoudt eene commissie uit Workum en Hindeloopen zich bezig met een plan tot in poldering van een gedeelte der Zuiderzee, en wel van de Stinkhorne bij Hindeloopen tot bij Pisam of verder. Eene kanalisatie tusschen Workum en Hindeloopen staat hiermede in verband. De gemeenteraad van Wond- seiadesl heeft een verzoek om 1/7 bij te dragen tot de kosten van onderzoek, geraamd op f 1400, van de hand gewezen. Handelsblad De gemeenteraad van Dantumadeel heeft den pas benoemden hoofdonderwijzer te Zwaag-Westeinde den post van klokluider opgedragen en wel: 1° omdat het traktement als onderwijzer van 545 reeds was gevoerd. opf 5502° omdat men niemand daarvoor zoo geschikt rekende als den onderwijzer. Een zeer vermogend grondeigenaar ia Frankrijk, wiens geestvermogens gekrenkt waren, was naar Parijs medegenomen door een zijner vriendeneen gepensi oneerd hoofdofficiermet plan om hem in een gesticht te plaatsen. De monomanie van den ongelukkige bestond ia een onbegrensden kooplust. Te Parijs bezocht hij een zestigtal magazijnen. Overal deed hij hoogst belangrijke aankoopenterwijl zijn vriend zorgde dat de magazijnhouders wisten met wien zij te doen hadden en eene dame, die de beide heeren vergezelde quasi betaalde uit een voorraad van vijftig bankbiljet ten van duizend /rancs. Een oogenblik wist de krank zinnige zijn geleiders te ontsnappen en begaf bij zich alleen naar de vischmarkt, waar de afslag plaats had. Daar deed hij de markt ontzettend stijgen. Ilij kocht den geheelen voorraad visch op tegen onge hoorde prijzen en wist iederen argwaan omtrent zijn toestand te voorkomen door de verklaring, dat hij zorgde voor een bruiloft van 300 personen en een zoo grooten voorraad opdeed omdat toch een groot deel van de visch vóórdat zij haar bestemming zou hebben be reikt, bedorven zou zijn. Gelukkig kwam de oud officier nog in tijds om den opzichter der vischmarkt te waar schuwen ten gevolge waarvan de veiling van de visch opnieuw begon, ditmaal bij afwezigheid van den onge- lukkigen kooplustige. De dezer dagen heerschende buitengewone hitte heeft te Parijs reeds aan verscheidene menschen het leven gekost. In de Fransche bladen leest men eenige geval len o. a. van een voerman en een schoorsteenveger die, door een zonnesteek getroffen of door de warmte duizelig geworden, de een van het dak, de ander van den wagen stortten en beiden den bals braken. Een jongmensch van 17 jaren in de Rue de Lyon kreeg door de hitte een aanval van razernij, zcodat hij uit een venster van de derde verdieping op straat sprong hij was cogenblikkelijk een lijk. Eenige dagen geleden had in de riolen te Parijs een groote rattenjacht plaats, die van vijf uren 's ochteuds tct 12 uren 's middags geduurd, heeft. De gemeezteraad houdt er voor die jacht een koppel van 50 Engelsche terriers op na, die zorgvuldig opgepast en verzorgd worden in een gebouw, aan de groote wijn entrepots te Bercy grenzende. Op de dagen dat dejacht plaats heeft, worden een zeker aantal ondergeschikte ambtenaren, belast met bet reinhouden d?r openbare wegen, gerequireerd om de terriers in de riolen te brengen en los te laten. Ditmaal werden er nagenoeg drie duizend ratten gedood. Twee terriers zijn zoodanig gebeten, dat zij den volgenden dag gestorven zijn. Het congres der verzamelaars van postzegels heeft den 14cn dezer te Lubeck plaats gehad. De deelneming was niet groot. In de ruime, prachtig versierde ver gaderzaal warenmet inbegrip van het comitéslechts ongeveer 30 personen bijeen. De beraadslagingen hebben twee uren geduurd en onder anderen tot resultaat ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1