MIDDELBÜRGSCHE COURANT. 1° 174. Woensdag 1872. 24 Juli. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2CB Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m, franco is 3. SO. Middelburg 23 Juli. De commissie tot het afnemen van de examens als leerling-apotheker alhier heeft gisteren in hare laatstge- houdene zitting nog eene akte als zoodanig verleend, aan mejufvrouw G. C. van der Schalk, geboren te Schiedam. In de gisteren gehouden vergadering van den ge meenteraad van Zierikzee deelde de voorzitter, de heer mr. B. C. Cau, aan den raad mede, dat hij, niettegen staande het vereerend verzoek van een aantal ingeze tenen der gemeente om geen gevolg te geven aan zijn voornemen om zijn ontslag te vragen als burgemeester van Zierikzee, heeft gemeend bij dat voornemen te moeten volharden, en dat hij zijn ontslag aan Z. M. den koning heeft aangevraagd tegen 1 September a. De consul-generaal te Wismar heeft den lieer C. F. W. A. Crull aldaar tot zijn vice-consul aan gesteld. {Slaak -:G%r.) Den 13en en 14®u Augustus a. zal te Zwolle de 21® algemeene vergadering der Vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerksnij verheid in Nederland worden gehouden. De volgende conclusiën worden door het bestuur voorgesteld a Tot duurzame verbetering van den financieelen toestand van den werkman is noodig stukwerk of pre- miën voor meerderen ijver of bekwaamheidof wel verdeeling der werklieden in klassen. b Verzoek om verhooging van het arbeidsloonvan regeeringswege vastgesteld voor rijkswerken, tot de bestaande norm bij particuliere werken. Deze laatste bedraagt thans te Amsterdam reeds 18 en te 's Graven- hage 15 cents per uur zonder de winst van den onder nemer; terwijl bij rijkswerken als regel slechts 16 cents met die winst wordt toegekend. c Voorkeur voor de voorschotbanken van het stelsel Schulze-Delitsch boven andere krediet-instellingen, ten behoeve van den werkman. d Uitnoodiging om de oprichting van ambachtscholen te bevorderen. e Verdaging van het nemen van een besluit over de zaak der fabriekskinderen. Door verschillende afdeelingen is voorgesteld: Uitbetaling van het loon des Vrijdags, in plaats van des Zaterdags. g Onderzoek over de mogelijkheid om met behoud van een billijke rente voor het kapitaal gezonde, goed- koope en uit een moreel oogpunt voldoende woningen voor den werkman te bouwen. Verder wil het hoofdbestuurdat de vergadering de wenschelijkheid uitspreker 1° der afschaffing van patent- belastiog, zeepaccijns en graanrechten; zoomede 2° van geregelde noteering van industrieele waardenen 3° van een nieuw contract tusschen den staat en de exploitatie maatschappij, opdat deze zelve belang krijge bij onbe grensde vermeerdering van het goederenvervoer. Ook 4° van een voorafgaande tentoonstelling hier te lande, van de inzendingen uit Nederland naar "Weenen in het volgend jaar. Verder de verklaring 5° dat het ontwerp over de naamlooze vennootschappen een leemte bevat door niet- opneming van die met veranderlijk kapitaal; 6° dat de onderhandelingen tusschen Frankrijk en Engeland over een gewijzigd handelsverdrag in hoogc mate de aandacht der Nederlandsche regeering verdienen, en 7° dat de af deelingen moeten onderzoeken of algemeene dan wel bijzondere tentoonstellingen de voorkeur verdienen. Hierbij komen nog de voorstellen van de afdeelingen namelijk: 1° om de particuliere nijverheid te vrijwaren voor schade door de concurrentie van den gevangenis- arbeid, en 2° om meer eenheid in de goederentarieven en snellere bezorging van goede: en op de spoorwegen te verkrijgenzoomede te besprekenwelke verbeterin gen in de postadministratie mogelijk zijn. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. ridderorden. Bevorderd tot kommandeur der orde van den Nederlandschen leeuw de generaal-majoor W. S. van der Hart-Beekinspecteur-generaal van fortificatiën, ridder dier orde. ONDERWIJS. Benoemd tot hoofdonderwijzers aan de openbare scholente Grauw de heer G. van Oevelenhulponder wijzer te Hulst, met akte als hoofdonderwijzer en voor de wiskunde; en te Hengstdijk de heer W. C. Imandt, hulponderwijzer te Roosendaal, met akte als hoofdon derwijzer en voor het Fransch, Hoogduitsch en teekenen. Voor onderwijzeressen en leeraren aan de hoogere burgerschool voor meisjes te Amsterdam worden door "burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad aldaar aanbevolen: Voor de Nederlandsche taal- en letterkunde: mejuf vrouw G. G. M. Beker, onderwijzeres te Leeuwarden; H. C. G. Kramers, onderwijzeres in de Nederlandsche taal aan de middelbare school voor meisjes te Dord recht de heer C. Honigli. le hulponderwijzer aan de Coorn- hertschool te Amsterdam. Voor de Fransche taal- en letterkundemejufvrouw V. R. L. van Kappen, onderwijzeres in de Fransche taal aan de middelbare school voor meisjes te Dord recht; de heer A. L. M. de Prez, onderwijzer in de Fransche taal aan de openbare scholen van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Amsterdamde heer M. G. L. van Loghemte Leiden. Voor de Hoogduitsche taal- en letterkunde: mejuf vrouw M. G. A. Bornschreueronderwijzeres in de Hoogduitsche taal aan de openbare scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Amsterdam; L. Muller, te Rotterdam; T. H. A.Doorenboschonder wijzeres in de Hoogduitsche taal aan de openbare scholen van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Amsterdam. Voor de geschiedenis en aardrijkskunde: mejufvrouw A. M. Allebé, 1° hulponderwijzeres aan de Burchtsehool te Amsterdam; A. D. Lange, hulponderwijzeres te Dord recht; de heer L. B. van der Kolk, leeraar aan de hoogere burgerschool te Veen dam. Voor het teekenen: de heerenH. Valkenburg, leeraar iu het teekenen aan de burger dag- en avondschool te Amsterdam; L. Koopman, idem; J. van der Keilen, onderwijzer in het teekenen aan de openbare tusschen- school ln F. Voor de wiskunde en het boekhoudende heeren J. A. Bientjesleeraar aan de hoogere burgerschool te Arn hem, A. Ben them, leeraar in de natuur- en werktuig kunde aan de school van het genootschap „Mathesis Scien- tiarum Genitrie" te Leiden; G. J. van de Stouwe, leeraar aan de middelbare school voor meisjes te Dordrecht. Voor de kennis der natuur: de heeren Adriaausz., doctor in de wis- en natuurkunde, te AmsterdamJ. F. M. Caudri, candidaat in de wis-en natuurkunde te Utrecht; H. Japikse, idem te Leiden. MARINE EN LEGER. Volgens een hij het departement van marine inge komen bericht is Zr. Ms. schroefstoomschip HetLoo, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee C. A. B. D. Rijk, na den 2cn Mei jl. de reede van St George d'Elmina te hebben verlaten, den 5en Juni jl. ter reede van Banana (gelegen aan de Congo-rivier) aangekomen) zou den 8en daaraanvolgende van daar naar Liberia vertrekkenen vervolgens nog eenige andere aan de Westkust van Afrika gelegen plaatsen aandoen. De volgende zee-officieren en adelborsten worden met Augustus a. geplaatst, overgeplaatst of op non- activiteit gesteld de luitenant ter zee lc klasse J. M. L. A. P. Wirix, le officier, de luitenants ter zee 2° klasse H. A. de Smit van den Broecke, H. van der Meer en W. E. Hazenberg, allen van Zr. M«. schroefstoomschip Citadel van Antwerpen, op nonaetiviteit gesteld; de adelborsten lc klasse van genoemd schroefstoomschip J. M. Steers en G. de Fremery overgeplaatst op Zr. Ms_ ramschip Buffel, J. D. baron van Wassenaer tot Cat- wijck, J. C. Jeekel en A. W. F. G. van Woerden over geplaatst op Zr. Ms. raderstoomschip Valk; de luitenant ter zee lc klasse H. Dijserinck, en de luitenants ter zee 2e klasse F. W. Hudig, J. W. F. ridder Huyssen van Katten dij ke en A. E. J. W. Juta, allen thans nonac- tief, geplaatst op Zr. Ms. schroefstoomschip Citadel van Antwerpende adelborsten le klasse J. A. H. Beck van Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord, A. G. J. Kroef, J. G. Snethlage, J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wijborg en J. Cardinaal, allen van Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Admiraal van Wassenaer, en J. J. Poort man van Zr. M\ raderstoomschip Valk overgeplaatst, allen op Zr. M8. schroefstoomschip Citadel van Antwer pen; de adelborsten le klasse D. Stolp, M. F. F. J. de Nerée tot Babberich, J. H. Strootman, W. H. Dittlof Tjassens "3NW-.C. Otten, allen van Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Admiraal van Wassenaer, op nonaeti viteit gesteld; de adelborsten le klasse J. H.M.Jansen van Zr. Ms. ramschip Buffel, D. A. Mensert van Zr. M5- raderstoomschip Valk, J. S. van Drooge en W. H. Sou man van Zr. M5. wachtschip te Hellevoetsluis, A. G. D. Nolthenius en I. van den Bosch van Zr. Ms. ramschip Buffel, A. B. de Jongh, J. T. Jarman en A. Seret van Zr. M8. wachtschip te Willemsoord, A. A. Sweep van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis en H. G. J. Wolter- beek van Zr. M\ wachtschip te Willemsoord, allen over geplaatst op Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Admi raal van Wassenaer; de luitenant ter zee 2° klasse R. H. Jarman, lc officier aan boord van Zr. M'. monitor Krokodil, overgeplaatst op Zr. Ms. wachtschip te Helle voetsluis, en de luitenant ter zee 2C klasse J. C. Com- rn ijs, thans non actief, geplaatst als 1° officier aan boord van Zr. Ma. monitor Krokodil. RECHTZAKEN. Bij bevelschrift der arrondissements-rechtbank te Goes is naar den procureur-generaal bij het provinciaal ge rechtshof in Zeeland verwezen Lambertus Aartsen, oud 32 jaren, arbeider te Osseuisse, thans gedetineerd te Goes. Hij wordt beschuldigd dat hij 1° in den nacht van 9 op 10 October 1870 op de hofstede van J. Ver dunnen te Ossenisseopzettelijk met lucifers in brand heeft gestoken eeuig vlas in het wagenhuis, staande op een afstand van 10 meters van het woonhuis, terwijl de wind destijds woei in de richting van het woonhuis naar het wagenhuisin het woonhuis lagen de bewoners alstoen te bed. Het wagenhuis met het zich daarin be vindende is geheel verbrand. 2" Dat hij in den nacht van 7 op 8 December 1870 met opzet de schuur van de weduwe van Dijlce te Ossenisse in brand heeft ge stoken door met een lucifer het stroo in de schuur te doen ontbranden. Die schuur stond op een afstand van 2 meters van het woonhuis dier weduwe, waarin eenige barer kinderen(zijnde zijzelve dien nacht afwezig) op dat oogenblik te bed lagen. De beklaagde is vroeger reeds tot gevangenisstraf van langer dan éen jaar veroordeeld geweest. GEMENGDE BERICHTEN. Gisteren middag is in de kaai aan de Oostpunt alhier gezonken het tjalkschip De goede verwachting, behoo- rende aan schipper C. van de Klooster, wonende te Sint Annaland. Het was geladen met straatkeien, voor deze gemeente bestemd. De schipper heeft verklaard, dat zijn schip bij het binnenkomen van de haven op een onzichtbaren paal is gestooten. In den afgeloopen nacht is de lading gelost, zoodat het schip zich thans weder boven water bevindt. Jl. Zaterdag avond waren in de wachtkamer te Sas van Gent zes passagiers aanwezig, die wachtten op den laatsten trein van Gent naar Neuzen, teneinde zich naar laatstgenoemde plaats of naar de tusschenstations te begeven. Met dien trein kwamen geen reizigers mede die zich aan visitatie moesten onderwerpen. Als dit wél het geval is komen zoodanige reizigers door de wacht kamer, om met de daar aanwezigen hunne plaatsen in den trein weder in te nemen. Nu er evenwel geen van de aangekomenen door de wachtkamer moest, vergat

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1