MIDDELBURGSCHE COURANT. 1° 164. Vrijdag 1872. 12 Juli. Dit blad verschijnt dagelijks met, uitzondering van den Zondag, den 2CB Paascli- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3/m. franco is f 3. £>0, Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Middelburg tl Juli. Het Handelsblad wijdt in zijn uomraer van lieden een artikel aan „het nieuwe ministerie," waarin het zijn vertrouwen uitspreekt dat nu de stilstand door eene inspanning en eene werkzaamheid, waardoor het ver traagde weldra zal zijn ingehaald, zal worden vervan gen. Dit vertrouwen is o. a. gegrond op de overtui ging dat de ministers hunne taak niet zouden hebben' aanvaard, indien zij niet verzekerd waren van de sympathie der meerderheid in de tweede kamer. Die overtuiging spreekt de redactie in den aanhef van haar artikel uit, en later hei-haalt zij deze betuiging- nog maals en wel in deze woorden: „Buitendien mogen wij aannemen dat de formeerder zich van den bijval dei- liberale meerderheid in de kamer heelt verzekerd ook het optreden van de heeren van de Putte en van Delden duiclt zulks voldoende aan." Het blijkt alzoo dat het Handelsblad aan dit punt bijzondere waarde hecht, en als men nu in aanmerking neemt dat de redactie onderscheidene dagen gewacht heelt alvorens haar gevoelen uit te spreken, dan krijgt het zeer veel schijn alsof zij nauwkeurig vooraf heeft wil len onderzooken hoe het met die zoo noodige goede verstandhouding gesteld is. Mogen nu die infor- matiën gunstig zijn uitgevallen, dan is er zeker meer grond om cenige stabiliteit te verwachten. Van meer gewicht dan de vraag welke toe z egg in gen gedaan zijn is echter dezehoelang het aan de verschillende fractiën der liberale partij mogelijk zal wezen zich voldoende te beheerschen om overeenkomstig deze bedoelingen te handelen. Dit kan eerst later blijken, evenals de be kwaamheden der individueele leden van het ministerie en hunne onderlinge overeenstemming- eerst later dui delijk aan het licht zullen komen. Terecht zegt het Handelsblad dan ook: „Ofschoon wij sympathie koes teren voor het ministerie wenschen wij toch zijne daden af te wachten en ons oordeel daarover voor te behou den." Overigens is het Handelsblad het volkomen met ons eens dat een thans optredend kabinet zich onmo gelijk kan onttrekken aan de oplossing der financieele, militaire en judicieele vraagstukken. In de heden gehouden zitting der provinciale staten van Zeeland waren 34 leden tegenwoordig. In de eerste plaats is de behandeling voortgezet van het ontwerp-reglement betreffende den veeartsenij kun- digen dienst en de politie in de provincie Zeeland, hetwelk ten slotte, met de daarin gemaakte wijzigin gen, met algeraeene stemmen is aangenomen. De heer Vader was bij de stemming afwezig. Voorts is zonder hoofdelijke stemming aangenomen het voorstel van gedeputeerde staten omtrent een voor stel van gedeputeerde staten van Groningenom zich tot de regeering te wenden teneinde wijziging te be komen in de tijdstippen door de wet bepaald tot het houden der zittingen van de staten. Met betrekking tot het adres van den gemeenteraad van Tholen omtrent de overbrugging van de rivier de Eendracht tusschen het eiland Tholen en do provincie Noord-Brabant, is door gedeputeerde staten voorgesteld en met algemeene stemmen besloten: te verklaren dat het verzoek, zooals het is gedaan, niet vatbaar is voor inwilliging, omdat de uitvoering, als betreffende eene gemeentezaakde taak is van het gemeentebestuur en door dat bestuur moet plaats hebbengedeputeerde staten uit te noodigen de poging- van den gemeenteraad te ondersteunen bij de regecring en de staten van Noord-Brabant; en eindelijk zich bereid te verklaren door eene subsidie uit de provinciale kas de zaak te bevorderen, zoo ook door het rijk en de provincie Noord-Brabant eene bijdrage wordt toegezegd en overi gens de kosten door de gemeente Tholen bestreden worden. Ten aanzien van het adres van den gemeenteraad te Hoofdplaat tot opneming dier gemeente over de aan legplaatsen van den stoombootdienst op de Wester- Schelde, is zonder hoofdelijke stemming aangenomen het voorstel van gedeputeerde staten, om dat college uit te noodigen tot het instellen van een onderzoek of termen tot inwilliging van het verzoek bestaan. Het verzoek van C. Baas, gewezen veerschipper van het Sloeom tegemoetkoming in zijn verlies dooi de opheffing van dat veer, is, overeenkomstig liet voorstel van gedeputeerde staten, van de hand ge wezen. Het voorstel van gedeputeerde staten tot wijziging der bégrooting van enkel provinciale en huishoudelijke in komsten en uitgaven voor 1872, en ten aanzien van de adressen tegen den aanleg van een steiger aan kctlvat- sche veeris met algemeene stemmen aangenomen. Bij de behandeling der artikelen was met 29 tegen 5 stemmen verworpen een amendement van den heer Vis, strek kende om met het maken van den steiger aan het Katscke veer te wachten totdat omtrent de toekomst van het vaarwater de Zand kreek meer zekerheid be staat en inmiddels gedeputeerde staten uit te noodigen om aan eene commissie van deskundigen een nauwgezet onderzoek hieromtrent op te dragenen tevens de mogelijkheid van het maken van een steiger aan de brug van het kanaal door Zuid-Beveland met de daar aan verbonden kosten te doen onderzoeken, een en ander teneinde de staten van raad en bericht te dienen. Voorts zijn achtereenvolgens behandeld en aangeno men het voorstel van gedeputeerde staten tot het ver- hoogen van het bedrag der geldleening ter bestrijding der kosten van den aanleg van steigersde verantwoor ding van gedeputeerde staten nopens de enkel provin ciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1870, en de beide begrootingen over 1873. Het algemeen verslag der afdeelingen omtrent het ontwerp-reglement voor de polders en waterschappen in Zeeland is nog niet gereed. De behandeling van dit ontwerp-reglement is uitgesteld tot de aanstaande najaarszitting. Wanneer het verslag der afdeelingen zal zijn ingekomenzal dit door gedeputeerde staten over wogen en daarna gedrukt worden, om vervolgens met een nader voorstel van het gedeputeerd college zoo spoedig mogelijk aan de leden der provinciale staten te worden toegezonden. De zomerzitting der staten is daarna gesloten. De staten van Gelderland hebben het voorstel, om voor f 500,000 deel te nemen in het kapitaal der Ne der landsch-Westfaalsche spoorwegmaatschappij met 25 tegen 20 stemmen verworpen. Met 30 tegen 6 stem men werd besloten een subsidie van f 150,000 te ver kenen De Provinciale staten van Overijsel hebben besloten voor 500,000 deel te nemen in de prioriteitsleening van f 1,600,000 voor den spoorweg Zwolle-Almelo. In de gisteren gehouden gemeenteraad van Amster dam is een voorstel van den heer Jaeger, om eene commissie van vijf leden uit den raad te benoemen, ten einde in overleg te treden met de regeering en de Kanaal-maatschappij, met groote meerderheid verworpen. Een gelijk lot viel te beiu-t aan een voorstel van den heer van Nierop om de onderhandelingen met de Kanaal maatschappij voort te zetten. Het voorstel van het da- gelijksch bestuur, dat de raad zich zal wenden tot de regeering met verzoek om Amsterdam gelijk te geven op die punten, waarover verschil bestaat tusschen Am sterdam en de Kanaal-maatschappijwerd ten slotte aan genomen. Dinsdag had te Amsterdam de algeraeene vergadering van aandeelhouders in de Stoomvaartmaatschappij Neder land plaatswaarop ingevolge de gewijzigde staten in stede van 5 commissarissen 12 nieuwe gekozen moesten worden. De volstrekte meerderheid erlangden de heeren E. Mohr, E. Fuldmr. C. J. A. den TexA. C. Wertheim, A. R. J. CramerusC. F. Quienrar. C. A. Crommelh^ J. G. Bunge, P. G'. Loopuyt,M. M de Mouchyjonkheer G. A. Tindal en P. A. Holzman. Nadat de heer Wertheim verklaard had die benoeming vooralsnog niette kunnen aannemen, omdat de vergadering had kunnen goedvin den den oud-president-commissaris, den heer A. A. Bienfait, en den oud-coramissaris I. J. Cornelissen niet te herbenoemen, behielden alle andex-e benoemdenvoor zoover zij tegenwoordig waren, zich insgelijks de aan neming hunner benoeming voor. BENOEMINGEN EN" BESLUITEN. burgemeesters. Benoemd mr. A. Ph. R. B. baron van der Borch van Yerwolde tot burgemeester der gemeente Gorsselen mr. B. van Roijen tot burgemees ter der gemeente Groningen. Eervol ontslag verleend, op verzoek, met ingang van 1 September a., aan mr. I. J. A. A. baron van Pallandt van Westervoort, als burgemeester der gemeente Am- hem, onder dankbetuiging voor de langdurige in die betrekking aan de gemeente bewezen diensten. eereteekeeeu. Toegekend aan G. van Beek, dienaar van politie lc klasse te Amsterdam, als blijk van Zr. Ms. goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van een drenkeling aldaar op 27 September 1871, de bronzen medaille met een loffelijk geschrift. ONDERWIJS. Bij het Oost-Indische ambtenaars-examen B., te 'sGravenhage gehouden, zijn sedert Zaterdag 6 Juli 11. weder toegelaten de heeren: P. C. van Yrijberghe de ConinghTh. van DisselP. M. L. de Bruijn Prince, H. E. Steinmetz, S. W. van der Ploeg, L. C. A. F. Lange en II. P. A. Bakker, allen te Delft. Curatoren der Leidscke hoogeschool hebben, ter vervanging van dr. G. C. Suringar, hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde, een voordracht opgemaakt, bestaande uit de heeren dr\ P. Gallandet ïïuet te Am sterdam en van Tienhove te 'sGravenhage. MARINE EN LEGER. In de Staats-eourant van heden brengt de minister van marine ter kennis van belanghebbendendat in het laatst der maand Augustus dezes jaars zoo noodig een vergelijkend examen zal worden gehouden voor de plaatsing van twee adspirant-ingenieurs bij de konink lijke Nederlan dsche marine. LANDBOUW. Omtrent den stand der vruchten te velde in Zuid- Beveland deelt men aan de Goescke courant het volgende mede: „Door de onlangs plaats gehad hebbende sterke windvlagen met zware regenbuien en in enkele streken vergezeld van grove hagel, was men zeer be ducht voor sommige granen, die gelukkig grootendeels zich hersteld hebben en bij blijvend droog weder over het algemeen weinig beduidenden invloed van het zware weder zullen ondervinden. De zware wintergerst en tarwe rijzen niet volkomen, doch alleen daar waar de hagel neergekomen ishebben de vruchten meer of min der geleden, wat echter zeer plaatselijk is. „In het algemeene beloven dus de vruchtenbijna geen uitgezonderdeen goeden oogst en is in jaren de verwachting niet zoo groot kunnen zijn omtrent het winterkoolzaad als thanswaarin geenerlei onheilover eene ruime breedte uitgezaaid, te bespeuren is. Het zaad ligt voor 2/3 gesneden, wordt het droog gedorscht, dan verdient het gewis aller aandacht als vatbaar zoowel voor speculatie, als deugdzaam voor den ge bruiker. „De wortelvruchten werken thans goed door, en de aardappelen staan gezond in de bloem, voor zooveel bekend nogbevrijd van de bekende ziekte. „Ook het vlas belooft veel. „Yan meekrap heeft de 2jarige nog al geleden door 'tvele nat en is de ljarige of nieuw geplante achter lijk, ofschoon door de laatste warme dagen veel voor uitgegaan."

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1