MIDDELBURGSCHE COURANT. F 160. laandag 1872. 8 Juli. Dit blad verschijnt dagelijks met uitzondering van den Zondag, den 2e" Paasch- en Pinksterdag en een der Kerstdagen. De prijs per 3'Ttl. franco is f 3.50. Middelburg Juli. De leden van het nieuwe ministerie hebben beden morgen den gebruikelijken eed in handen des-drombgs afgelegd en daarop hunne betrekking aanvaard. Te een uur is een ministerraad gehouden. Door de benoeming van het nieuwe ministerie moeten verkiezingen voor leden van de tweede kamer plaats hebben in de kiesdistrikten Deventer en Rotterdam, ter vervanging van de heeren van Delden en Fransen van de Putte. Wij vernemen dat de heer van Rosse door den koning benoemd is tot minister van staat en de heer Blussé tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Onder het afdrukken ontvangen wij per telegraaf bericht dat de koninklijke besluiten ter benoeming van het nieuwe ministerie in het zoo even verschenen nom- mer van de Staats-courant zijn opgenomen. De namen komen overeen met de gisteren door ons medegedeelde- De heden gehouden zitting der provinciale staten van Zeeland werd door 38 leden bijgewoond. Blijkens de ingekomen brieven vau de voorzitters der afdeelingen, zijn tot voorzitters en ondervoorzit ters benoemd: van dc eerste afdeeling, de lieerenMoo- lenburgh en Bybauvan de tweede afdeeling, de heeren Mazure en Vader; van de derde afdeeling, de heeren Can en Fransen van de Putte. Tot buitengewoon lid van het college van gedepu teerde staten, volgens art. 89 der provinciale wet, is opnieuw benoemd de heer mr. W. Ph.- Vis met 33 stem men. Voorts zijn uitgebracht op de heeren mr. B. C. Cau, J. W. Vader en inr. A. M. Becius ieder éene stem, terwijl 2 biljetten oningevuld waren. De heer Vis heeft verklaard deze vernieuwde benoeming aan te nemen. Vervolgens zijn de verslagen der afdeelingen uitge bracht betreffende de, onmiddellijk daarna in behande ling genomenvoorstellen van gedeputeerde staten a tot tegemoetkoming der gemeente Eede in de kos ten van haar lager ouderwijs, krachtens art. 36 der onderwijswet, voor den bouw eener school en onder wijzerswoning hetwelk zonder hoofdelijke stemming is goedgekeurd; b tot gelijke tegemoetkoming der gemeente Yerseke, hetwelk mede zonder hoofdelijke stemming is g o e d- gekeurd; o tot het planten van hoornen op de provinciale wegen in het voormalig 4U en oe diserict dezer provincie, hetwelk is aangenomen met 31 tegen 7 steramen (l tot verkoop van booinen op don weg van Hulst naar Walsoorden, hetwelk zonder hoofdelijke stemming is goedgekeurd; e tot het weder invoeren der tolheffing op den grooten weg 2'' klasse van Zierikzee naar den steiger te Zijpe (medegedeeld in het nommer dezer courant van26 J. ni jl.), hetwelk verworpen is met 22 tegen 15 stemmen, zijnde bij de stemming 1 lid afwezig geweest; tot verbetering van den weg tusschen Goes en 's Gravenpolder, hetwelk zonder hoofdelijke stemming- is goedgekeurd. Voorts zijn nog een aantal verslagen der afdeelingen uitgebracht, die allen ter griffie zijn nedergelegd om nader aan de orde te worden gesteld. De volgende openbare zitting is bepaald op a. Woens dag, des voormiddags te 11 uren. De Staats-courant van heden bevat de wet van den 17tn Juni jl., houdende definitieve vaststelling van het achtste hoofdstuk (begrooting van staatsuitgaven voor het dienstjaar 1872, betreffende het departement van oorlog), der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1872. Men bericht aan de Nieuwe Kotterdamsche courant, dat het wegens opdroging van het Hellegat niet raad zaam is beladen. de schepen dieper dan tot 50 decimeters te Uit 'sGravenhage schrijft men ons van gisteren avond: X „Tot algemeene verwondering heden avond geen nieuw ministerie in de Staats-courant Zou er iets tusschen beide gekomen zijn Bezwaren op het laatste oogenblik, terugtreding van een of meer der nieuwe staatsdienaars? „Ik kan u daaromtrent volkomen gerust stellen en, naar men mij verzekert, is liei zwijgen van het officieel orgaan wel hieraan toe te schrijven dat de benoemings besluiten nog niet geteekend zijn, maar dit is in het tegenwoordige geval uitsluitend een formeel gebrek, daar Z. M. aan de hem door den heer de Vries voor gelegde lijst zijne goedkeuring reeds vroeger ver2eend hadde nieuwe ministers moeten bovendien tegen Maan dag- tot eenen kabinetsraad zijn opgeroepen, nadat zij Zaterdag in 's konings handen den eed zullen hebben afgelegd. „Ik meen u dus te kunnen gelukwensehen met den afloop der ministerieele crisis, en geef meteen mijne voldoening te kennen dat ze zóo en niet anders afge- loopen is. De uliramontaansch-conservatieven kunnen nu hunne koffers pakken om den Rijn op te gaan of waarheen de zomerwarmte hen ook roepen moge. En zij zullen vooreerst wel op reis kunnen b 1 ij ven; wanttenzij mijne verwachting mij erg bedriegter zal hier te lande voor de verkiezingen van 1873 door hen niet veel te verrichten vallen.'' De nieuwbenoemde consul-gone raai en zaakgelastigde in Chinade heer J. H. Fergusonmaakt in de Staats courant van heden bekenddat hij zich beschikbaar stelt voor belanghebbenden in den Nederlandschen han del op China, die hem vóór zijn vertrek wenschen te spreken, aan het ministerie van baitenlnndsche zaken, van af Maandag den 8°" tot en met Zaterdag den 13en dezer, van 'smorgens 10 tot 'snamiddags 4 uren. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. Rsnoemd: met ingang van den lcn Augustus jl. tot rijkstelegraafkantoorhouder te Oostburg de rijkstele- graaf klerk G. J. Falk. ONDERWIJS. Gisteren werd, onder leiding van den districts-school- opziener mr. C. J. Pické, in het gebouw der sociëteit St. Joris alhier de 15fc algemeene vergadering gehouden van de Onderwijzersvereeniging in het 1" schooldistrict van Zeeland. Zij werd bijgewoond door een GOtal ledenwaar onder de honoraire leden de heeren C. M. van Visvliet, inspecteur van het lager onderwijs in Zeelandmr A. F. Sifflédr. P. Romeijnjonkheer mr. D. G. van Teijlin- gendr. G van HennekelerJ. de Kanter en mr. J. W. Tb. 8waters van Schaumburg. Evenals ten vorigen jare behandelde dr. van Henne keler weder een natuurkundig onderwerp. De verschillende uitgebrachte verslagen zoowel der vereeniging als der tot haar in betrekking staande ge zelschappen en van de zangvereeniging gaven reden tot tevredenheid. Tot secretaris is herkozen de heer A. Cense. Tot vice-voorzitter is benoemd de heer J. van Sluijs, in de plaats van den heer W. Auer, die verzocht had niet weder in aanmerking te komen; en tot penning meester de heer J. M. de Ruijterdaar de heer P. Fret volgens het reglement niet herkiesbaar was. Bij de bespreking van zaken die het onderwijs betref fen deed de heer P. lCwekkeboom belangrijke mededee- lingen omtrent de inrichting en gunstige werking van het hernalings-onderwijs te Arnemuiden. De heer J. Buijs van Kleverskerke droeg als vrij willige bijdrage een dichtstuk voor. De werkzaamheden werden afgewisseld door de uit voering van zangstukken door de onderwijzers-zangver eeniging, en met een vriendschappelijken maaltijd besloten. Den 29tn Juni jl. heeft in de openbare lagere school in de Veerstraat, gemeente Stoppeldijkde plech tige uitreiking plaats gehad van prijzen, die uit de daartoe bestemde provinciale subsidie voor getrouw schoolbezoek zijn verstrekt. Het feest werd bijgewoond door de wethouders, twee leden van den gemeenteraad, de ouders der leerlingen en andere belangstellenden. Do burgemeester was wegens ambtsbezigheden verhin derd tegenwoordig te zijn. De hoofdonderwijzer, de heer P. Stroeclcen, bad het schoollokaal net versierd. De 14 tweestemmige liederen met piano-begeleiding, door de leerlingen der hoogste en middelste klassen gezongende muziekstukken op de pianino bij afwisse ling gespeeld door den 14jarigen zoon van den hoofd onderwijzer, en de koddige scene: „De straatslijper Nante Kous voor den vrederechter", door drie jongens der hoogste klasse, al deze stukken op een versierde tribune, ij uitgevoerd gaven veel stof tot tevredenheid. Alvorens tot de prijsuitdeeling werd overgegaan, hield de onderwijzer eene korte toespraak over de waarde der jeugd voor den staaten met welk doel de provin ciale staten het getrouw schoolbezoek door belooningen aanmoedigen. Van de 95 leerlingen, die de school bezoeken, heb ben 53 een fraai boek met vergulden band ontvangen, en aan hendie zeer weinig de school verzuimd heb ben is daarenboven een vereerend getuigschrift uitge reikt. net geld door de provinciale staten voor al die boeken en getuigschriften verstrekt, was niet toerei kend, waarom het tekort uit de gemeentekas is aan gevuld. Na de prijsuitdeeling werden de leerlingen door 4 vrouwen van leden van het gemeentebestuur en eenige andere moederswier kinderen de school getrouw bezoeken, in het schoollokaal op bare kosten onthaald. Het aanvullings-examen Van miliiaire arisen van den geneeskundigen dienst te Amsterdam, voor de be trekking van officier van gezondheid bij de landmacht hier te lande en voor de Oost-Indiën, zal op 6 Juli a, in het Athenaeum Hlustre beginnen, en wel onder voor zitterschap van den generaal-majoorinspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht. Als leden der commissie zijn benoemd twee officieren van gezond heid der landmacht en twee van de marine. Door de provinciale staten van Friesland is voor 1873 toegekend eene subsidie van f 500 voor het wis- en zeevaartkundig onderwijs te Ilarlingen. MARINE EN LEGER. Aangaande het kampeeren der troependit jaar in de legerplaats bij Milligen van 16 Augustus a. tot 14 September d. a. v., is o. a. nog het volgende be paald: De kapiteins Schneider en den Beer Portugaal van den gencralen staf zijn respectievelijk bestemd tot chefs van den staf der T en 2e brigade infanteriebij de bri gade cavalerie en de vereenigde batterijen, de ritmees ter de Bas, van het tweede regiment huzaren en de kapitein Ivool van het regiment veldartillerie. Aan den onder-intendant der le klasse d'Engelbron- nerdie met den administratieven dienst in het kamp is belast, zijn toegevoegd de militaire onder-intendan ten 2e klasse Thomas, Muller, Rijnbende en Bronner. Gedurende het verblijf in de legerplaats worden in vervanging van campagne-vivres de navolgende toelagen per dag genoten: door den opperbevelhebber f 7.50; door den generaal-majoor 5.50; door een kolonel f 3.75; door een luitenant-kolonel of majoor 1.85; door een kapitein of ritmeester f 1.50 en door een ltu of 2cn luitenant, f 1.30. Aan de predikanten en Roomsch- katholieke geestelijken, die tot het waarnemen dei- gods dienstoefeningen in de legerplaats worden bestemd, wordt voor eiken dienst, door hen waargenomen, ter bestrijding van alle kosten een som van 50 te goed gedaan. De officieren van de militaire administratie en van den geneeskundigen dienst genieten de toelagen volgens de rangen, waaraan zij zijn gelijkgesteld. Tot adjunct van den chef van den staf der kampee ren de troepen, luitenant-kolonel Dittlinger, van den generalen staf, en van de chefs der staven van de le en 2r brigade inlanterie zijn respectievelijk bestemd de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1872 | | pagina 1